Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Grameen Bank

Grameen Bank

Siedziba banku w stolicy Bangladeszu , mieście Dhaka .

Grameen Bank ( bengalski গ্রামীণ ব্যাংক) założona przez Muhammada Yunusa instytucja finansowa przyznająca tzw. mikrokredyty najbiedniejszym mieszkańcom krajów rozwijających się.

W dniu 13 października 2006 roku Grameen Bank oraz jego twórca Muhammad Yunus otrzymali Pokojową Nagrodą Nobla „za wysiłek na rzecz stworzenia warunków do ekonomicznego i społecznego rozwoju od podstaw”. W uzasadnieniu Komitet Noblowski napisał „Znalezienie przez duże grupy społeczne sposobów na wyrwanie się z biedy jest niezbędne do osiągnięcia trwałego pokoju. Mikrokredyt jest jednym z takich sposobów. Rozwój od podstaw służy ponadto rozwojowi demokracji i praw człowieka”[1].

Nagroda ta stanowiła wyraz uznania i poparcia dla wyznawanej przez Muhammada Yunusa tezy, że ubóstwo stanowi zagrożenie dla pokoju. Przez 30 lat pracy wypracował metodologię mikrokredytu , która zwiększa szanse osób ubogich na wyjście z biedy.

Spis treści

Historia

Projekt Grameen Bank został uruchomiony we wsi Jobra w Bangladeszu w roku 1976. W 1983 roku został przekształcony w instytucję bankową na mocy ustawy uchwalonej specjalnie w tym celu. Akcjonariuszami banku w 95% zostali wierzyciele, 5% akcji zostało objętych przez państwo.

Według stanu na listopad 2008, Grameen Bank:

 • działa poprzez sieć 2536 filii zlokalizowanych w 83 415 miejscowościach Bangladeszu. Każda filia finansuje swoją działalność z pozyskanych depozytów;
 • udzielił pożyczek łącznej liczbie 7,65 miliona pożyczkobiorców;
 • przez cały okres swojego działania, bank udzielił pożyczek w łącznej wysokości 7,52 miliarda USD, zaś kwota aktualnie udzielonych i niespłaconych pożyczek wynosi 638,16 miliona USD;
 • udziela pożyczek ze zgromadzonych depozytów, z których ponad 54% pochodzi od pożyczkobiorców. Wskaźnik depozyty/kredyty wynosi 134%. Od roku 1998 bank zaprzestał finansowania działalności kredytowej z zewnętrznych źródeł [od instytucji];
 • osiąga znakomity wskaźnik spłaconych kredytów na poziomie 98%;
 • od roku 1984 osiąga co roku zysk [z wyjątkiem lat 1991, 1992];
 • w roku 2007 bank przeznaczył 20% wypracowanego zysku na dywidendę dla akcjonariuszy; został tez utworzony fundusz stabilizacyjny aby zapewnić wypłaty dywidendy w podobnej wysokości w latach przyszłych;
 • 97% pożyczkobiorców stanowią kobiety.

Filozofia działania

Muhammad Yunus definiuje „mikrokredyt” jako kredyt udzielany przez Grameen Bank na następujących zasadach:

 • kredyt jest prawem człowieka („human right”); nie można odmówić kredytu z tego powodu, że ktoś jest zbyt biedny;
 • jego celem jest pomoc biednym rodzinom aby mogły pomóc same sobie w przezwyciężeniu ubóstwa. Oferta jest adresowana do osób ubogich, zwłaszcza kobiet;
 • nie jest udzielany w oparciu o pisemne umowy, procedury prawne czy zabezpieczenia – podstawą jest zaufanie;
 • jest oferowany w celu samozatrudnienia lub podjęcia działalności zarobkowej przez osoby ubogie, nie może być wykorzystany na cele konsumpcyjne;
 • pożyczki udzielane są przez organizacje non-profit lub instytucje finansowe posiadane głównie przez ubogich. W przypadku instytucji finansowych, których akcjonariuszami nie są pożyczkobiorcy, oprocentowanie kredytów utrzymywane jest na poziomie, który ma zapewnić przede wszystkim trwałość programu, raczej niż zyski inwestorom. Grameen Bank stara się utrzymywać oprocentowanie kredytów na poziomie zbliżonym do oprocentowania w sektorze banków komercyjnych; rynkowa stopa oprocentowania jest traktowana jako stopa referencyjna. Nienegocjowalną misją banku pozostaje udzielanie pomocy ubogim – aby sprostać temu zadaniu, bank musi działać w sposób zapewniający długofalową stabilność i możliwość pozyskiwania środków na rynku;
 • Grameenkredyt promuje budowanie kapitału społecznego – dlatego też tworzone są grupy i centra; rozwój umiejętności przywództwa – stąd też coroczny wybór liderów grup oraz wybór członków zarządów spośród pożyczkobiorców; rozwój kapitału ludzkiego i ochronę środowiska; wspiera ochronę zdrowia, rozwój edukacji i udostępnianie nowych możliwości technicznych;
 • odpowiedzialność społeczna – bank promuje wśród swoich klientów podejmowanie celów w dziedzinie społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej. Zasady te [tzw. „szesnaście decyzji”] dotyczą spraw podstawowych dla lokalnej społeczności, np. nieprzyjmowanie posagu od rodziny panny młodej, zapewnienie dzieciom edukacji, budowanie higienicznych toalet, sadzenie drzew, jedzenie dużej ilości warzyw dla celów zdrowotnych, zapewnienie czystej wody pitnej w każdym domu.

Mikrokredyt był zaprojektowany jako wyzwanie dla tradycyjnych banków, które osoby biedne klasyfikują jako nie posiadające zdolności kredytowej. W efekcie Grameen Bank stworzył własną metodologię prowadzenia działalności kredytowej.

Grameen Bank bazuje na założeniu, że ludzie biedni posiadają umiejętności, które nie są wykorzystywane. Stoi na stanowisku, że ubóstwo nie jest wytworem ludzi biednych, ale jest kreowane przez instytucje i ich polityki działania. Aby wyeliminować ubóstwo, musimy wprowadzić zmiany do sposobów działania instytucji oraz/lub stworzyć nowe. Grameen Bank uważa ponadto, że działalność charytatywna nie jest odpowiedzią na ubóstwo, gdyż przedłuża trwanie biedy, tworzy relację zależności i odbiera inicjatywę osobom indywidualnym do walki w biedą. Właściwą odpowiedzą na ubóstwo jest wyzwalanie własnej energii i kreatywności.

Bank Grameen udostępnił środki finansowe osobom biednym, kobietom, analfabetom, ludziom, którzy twierdzili że nie wiedzą jak inwestować pieniądze i osiągnąć dochód. Bank stworzył własną metodologię i instytucję wokół potrzeb finansowych ubogich, umożliwił dostęp do kredytów na rozsądnych warunkach, dzięki czemu biedni mogli zacząć budować na własnych umiejętnościach, aby z każdym cyklem pożyczki zarabiać więcej.

Zasady działania

 • bank przychodzi do klienta – środki są wypłacane w domu pożyczkobiorcy, pracownicy banku działają w określonych miejscowościach, znają pożyczkobiorców i są w stanie pomóc im wybrać priorytety działania. Jedna filia banku działa na obszarze 15-22 wiosek;
 • aby uzyskać pożyczkę, wnioskodawca musi dołączyć do grupy co najmniej 5 pożyczkobiorców. Są to nieformalne grupy wsparcia, których członkowie najczęściej znają się z wioski i mają do siebie zaufanie. W każdej nowej grupie kredyt jest udzielany jednej lub dwóm osobom po okresie zapoznania z filozofią działania banku i przyswojeniem reguł społecznych. Dopiero gdy pierwsi pożyczkobiorcy spłacają otrzymane środki, po okresie około 2 miesięcy pożyczkę mogą otrzymać pozostali członkowie grupy;
 • pierwsza pożyczka jest udzielana na działania mające przynieść dochód (według wyboru pożyczkobiorcy) oraz w takiej wysokości, by mógł ją spłacić;
 • pożyczki mogą być wypłacane sekwencyjnie. Po spłaceniu jednej pożyczki, może być udzielona kolejna;
 • pożyczki podlegają spłacie w ratach cotygodniowych lub dwutygodniowych;
 • pożyczkobiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę w danym czasie;
 • udzielenie pożyczki jest powiązane z przystąpieniem do obowiązkowego oraz dobrowolnego programu oszczędzania, jednakże udzielenie kredytu nie jest uwarunkowane posiadaniem oszczędności;
 • Grameen Bank nalicza odsetki zwykłe od kwoty niespłaconego kapitału;
 • poszczególne produkty kredytowe mają różne oprocentowanie, np. na podjęcie działalności zarobkowej – 16% w skali roku; na cele mieszkaniowe – 8% w skali roku. Maksymalne oprocentowanie wynosi 20% rocznie;
 • pożyczkobiorcy podlegają monitorowaniu według prostych procedur;
 • złe długi – w przypadku gdy pożyczkobiorca zalega ze spłatą rat, bank nie stosuje windykacji w sposób podobny do banków komercyjnych, możliwa jest natomiast zmiana harmonogramu spłaty. Zasadą jest, że kwota odsetek od otrzymanej pożyczki nigdy nie może przekroczyć kwoty samej pożyczki, niezależnie od długości okresu spłaty;
 • ubezpieczenie spłaty pożyczki – w przypadku śmierci pożyczkobiorcy spłata zadłużenia następuje z funduszu utworzonego z odsetek od depozytów pożyczkobiorcy zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym. Depozyt w wysokości 3% pożyczki jest ustanawiamy w chwili udzielenia pożyczki i musi być utrzymywany w takiej kwocie w okresie kredytowania. Małżonek zmarłego pożyczkobiorcy może przejąć nadwyżkę kwoty wypłaconej z ubezpieczenia, może też ubiegać się o nową pożyczkę, nie obciąża go/jej dług zmarłego;
 • ubezpieczenie pożyczkobiorców na życie – w przypadku śmierci pożyczkobiorcy, jego/jej rodzina otrzymuje środki z funduszu ubezpieczenia, które bank oferuje bezpłatnie swoim akcjonariuszom;
 • wyróżniające się filie Grameen Bank są odznaczane gwiazdkami za najlepsze wyniki w pięciu kategoriach. Ideałem jest osiągnięcie statusu filii 5-gwiazdkowej:

a) wskaźnik 100% spłaconych pożyczek

b) osiągnięcie zysku z prowadzonej działalności

c) finansowanie działalności w całości ze zgromadzonych depozytów i przychodów własnych

d) zapewnienie edukacji 100% dzieci z rodzin klientów filii

e) przekroczenie progu ubóstwa przez wszystkie rodziny klientów filii.

Rodzaje finansowania

Pożyczki na cele mieszkaniowe

Od roku 1984 w ofercie banku znajdują się pożyczki na cele mieszkaniowe. Maksymalna kwota pożyczki wynosi równowartość 218 USD, podlega spłacie w cotygodniowych ratach przez okres 5 lat. Oprocentowanie pożyczki wynosi 8% rocznie. Ze środków banku dotychczas wybudowano 664 087 nowych domów.

Pożyczki telekomunikacyjne

Zostało udzielonych dotychczas 353 206 pożyczek na zakup telefonów komórkowych, które są obecnie wykorzystywane do świadczenia płatnych usług telekomunikacyjnych w około połowie wsi w Bangladeszu, gdzie usługi te były dotychczas nieosiągalne.

Pożyczki na cele mikroprzedsiębiorstwa

Większe kwoty pożyczek udzielane są klientom banku, którzy relatywnie lepiej niż inni wykorzystują możliwości rynkowe i bardziej dynamicznie rozwijają własną działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwa). Pożyczki takie dotychczas otrzymało ponad 1,6 miliona osób. Nie ma limitu kwoty pożyczki, dotychczas średnia kwota wyniosła 347,87 USD, zaś maksymalna – 17 500 USD na zakup ciężarówki. Pożyczki takie najczęściej są przeznaczane na zakup narzędzi, sprzętu i pojazdów dla potrzeb wykonywanej działalności.

Stypendia

Co roku najlepsi uczniowie – dzieci z rodzin będących klientami banku – otrzymują stypendia ze środków banku, mające stanowić zachętę dla ich dalszego rozwoju. Ze stypendiów dotychczas skorzystało 69 990 dzieci.

Pożyczki edukacyjne

Uczniowie osiągający poziom edukacji uniwersyteckiej mogą ubiegać się o pożyczkę na cele edukacji. Skorzystało z nich dotychczas 30 109 studentów, finansując czesne, pomoce naukowe i utrzymanie w trakcie studiów.

Pożyczki dla bezdomnych/żebraków

Grameen Bank udziela pożyczek bezdomnym w celu ułatwienia im znalezienia sposobu na godne życie, zapewnienia edukacji dzieciom oraz umożliwienia dostępu do innych form finansowania ze środków banku. Dla bezdomnych zostały stworzone odmienne zasady udzielania i obsługi pożyczek:

 • pożyczki są nieoprocentowane;
 • dłuższy czas kredytowania pozwala na zmniejszenie cotygodniowej raty pożyczki;
 • bezdomni są objęci (bezpłatnie) ubezpieczeniem na życie i ubezpieczeniem spłaty pożyczki;
 • każdy bezdomny korzystający z pożyczki Grameen Bank otrzymuje plakietkę z logo banku – jako swoistą rękojmię ze strony banku;
 • pożyczkobiorcy nie są zmuszani do tego, by przestać żebrać, ale są nakłaniani do podjęcia działań, które przyniosą im dochód [np. sprzedaż obnośna];
 • inni pożyczkobiorcy oraz filie banku są zachęcane do tego, by objąć patronat nad bezdomnymi pożyczkobiorcami.

Działalność na świecie

W ramach sieci Grameen Bank działa kilkadziesiąt spółek, z których znaczną większość stanowią niezależne podmioty gospodarcze nie powiązane kapitałowo ani osobowo z bankiem. Niemniej jednak sam bank utworzył holding, którego spółki realizują wybrane przedsięwzięcia. Holding skupia m.in.

 • Grameen Kalyan – fundusz rozwoju społecznego, który inwestując odsetki od środków otrzymanych od sponsorów upowszechnia wśród klientów banku idee edukacji, zdrowia, techniki
 • fundusz emerytalny – w ramach funduszu każdy klient musi zaoszczędzić choćby niewielką kwotę co miesiąc przez okres 10 lat. Po upływie tego okresu otrzymuje środki w podwójnej wysokości.

Pełna lista spółek należących do sieci Grameen znajduje się na stronie internetowej banku.

Obecnie na świecie działa 55 instytucji zajmujących się udzielaniem mikrokredytów według zasad Grameen Bank. Do tej pory objęły one swoim zasięgiem 24 kraje o łącznej populacji 34 miliony ludzi. Z pożyczek skorzystało dotychczas 6,8 miliona osób. Oprócz pożyczek, instytucje te promują wprowadzanie zdobyczy technicznych do obszarów wiejskich, w tym telefonów. Działalności tej patronuje Grameen Foundation.

Działalność instytucji mikrokredytujących skupia się w Azji Południowej (Pakistan, Indie, Bangladesz), Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej (Chiny, Indonezja, Filipiny, Timor Wschodni), w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach (Meksyk, Salwador, Honduras, Haiti, Dominikana oraz z krajów Ameryki Południowej – Boliwia), w krajach arabskich (Egipt, Liban, Maroko, Arabia Saudyjska, Tunezja, Jemen), w Afryce Sub-Saharyjskiej (Ghana, Nigeria, Kamerun, Etiopia, Uganda, Rwanda) oraz w Ameryce Północnej (USA).

W Polsce nie działa dotychczas żadna instytucja mikrokredytowa działająca zgodnie z definicją Grameen Bank. Natomiast biorąc pod uwagę rozszerzoną definicję mikrokredytu , Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe (tzw. SKOK-i) należą do Word Council of Credit Unions (Światowej Rady Unii Kredytowych), a więc niejako udzielają mikrokredytów.

Za i przeciw

Idee Yusufa Muhammada i zasady działania Grameen Bank mogą być traktowane z jednej strony jako komunistyczna utopia, a z drugiej – jako zawoalowana humanitarnymi ideami chęć osiągania zysków. Jednakże 30 lat rozwoju i sukcesów banku mogą stanowić dowód na to, że podjęta próba masowej pomocy dla osób starających się aktywnie wyjść z ubóstwa jest właściwa.

Bank rozwinął swoją działalność głownie w krajach o wysokim stopniu ubóstwa i udziela pomocy finansowej osobom, które z racji braku dochodów (lub ze względu na ich niski poziom) nie uzyskują finansowania z tradycyjnych banków. Bank udziela pomocy na warunkach lepszych niż pożyczki typu consumer finance oferowane na rynku sub-prime.

Bank z zasady nie podejmuje działań windykacji sądowej, nawet nie podpisuje umów z pożyczkobiorcami – w takich warunkach osiągany wskaźnik spłaconych pożyczek 98% tym bardziej zasługuje na uznanie.

Według sondażu własnego Grameen Bank, 65% rodzin objętych pożyczkami przekroczyło tzw. próg ubóstwa, osiągając dochód na głowę powyżej kwoty minimum. Szacuje się, że pozostałe rodziny stopniowo podwyższają swoje dochody.

Skuteczność takiej filozofii działania wobec najuboższych potwierdziły badania przeprowadzone przez Bank Światowy na początku lat 90. na rodzinach objętych mikrofinansowaniem. Wykazały one, że wydatki na konsumpcję w tych rodzinach wzrosły o 18% oraz że dzięki uzyskanej pomocy finansowej i uruchomieniu działalności własnej, co roku 5% rodzin przekraczało próg ubóstwa. W Filipinach wyniki wskazywały na przekroczenie progu ubóstwa łącznie przez 22% rodzin objętych mikrokredytami, podczas gdy próg ten przekroczyło zaledwie 2% rodzin nie uzyskujących takiego wsparcia. Podobne badania były prowadzone na wielu rynkach krajowych i według różnych kryteriów – wszystkie wykazywały dużą skuteczność mikrokredytów we wspieraniu aktywnego przeciwdziałania ubóstwu.

Perspektywy dalszego rozwoju

Sukces przedsięwzięcia Muhammada Yunusa znajduje naśladowców na całym świecie. W lipcu 2008 miał miejsce ostatni Globalny Szczyt poświęcony Mikrokredytom. W konferencji uczestniczyło ponad 3600 instytucji, które w skali globalnej udzieliły mikrokredytów 133 milionom osób fizycznych. W roku 2007 92,4% kredytów zostało udzielone osobom najuboższym, 85% spośród nich stanowią kobiety.

Na podstawie danych opublikowanych przez State of the Microcredit Summit Campaign Report 2007,

 • Liczba MFI (instytucji mikrokredytowych) (1997-2006):3,316
 • Liczba MFI raportujących w roku 2007:873
 •  % najbiedniejszych klientów 873 MFI raportujących w roku 2007: 92.4
 • Klienci MFI łącznie (na dzień 31.12.2006): 133,030,913
 • Najbiedniejsi klienci MFI łącznie (na dzień 31.12.2006): 92,922,574
 • Najbiedniejsze kobiety – klienci MFI łącznie (na dzień 31.12.2006): 79,130,581
 • Najbiedniejsza populacja – członkowie rodzin objętych finansowaniem MFI (na dzień 31.12.2006): 464,612,870

Wiele instytucji mikrofinansowych, które zaczynały działalność jako non-profit, przechodzi na działalność for-profit. Powstają w tym sektorze nowe instytucje finansowe stanowiące zaplecze dla działania instytucji mikrofinansowych oraz rozszerzające ofertę dla osób fizycznych. Udział w tej grze rynkowej biorą już duże instytucje finansowe świata (np. Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Barclays, BNP Paribas), które otwierają linie kredytowe dla banków zajmujących się mikrofinansami, obejmują w nich akcje lub tworzą dedykowane fundusze hedgingowe, sekurytyzacyjne etc.

Udział dużych tradycyjnych banków o dużych możliwościach kapitałowych znacznie rozszerza zasięg i możliwości działalności mikrokredytowej, może jednak budzić wątpliwości na ile działalność ta – prowadzona zdecydowanie for-profit – uszanuje filozofię stworzoną ponad 30 lat temu przez Muhammada Yunusa, którego pierwsze pożyczki to było 27 USD wypłaconych z własnej kieszeni kobietom ze wsi.

Według szacunków Deutsche Bank, łączna kwota udzielonych mikrokredytów finansowania [według rozszerzonej definicji instytucji i działalności] w roku 2007 przekroczyła 25 miliardów USD, zaś potrzeby na całym świecie szacuje się na dodatkowe 250 miliardów USD. Według szacunków ING, w roku 2007 17 wiodących globalnych banków łącznie udzieliło finansowania na rzecz instytucji mikrofinansowych w wysokości przekraczającej 1,4 miliarda USD. Deutsche Bank szacuje też, że w roku 2015 prywatni inwestorzy zainwestują w instytucje mikrokredytowe 20 miliardów USD, tj. dziesięciokrotnie więcej niż w roku 2006.

W nowych warunkach rynkowych została powołana organizacja Microfinance Transparency w celu dyscyplinowania instytucji działających na rynku mikrokredytów, aby chęć zysku nie przysłoniła filozofii działania wywodzącej się z Grameen Bank. Nowa organizacja będzie m.in. publikować warunki finansowe oferowanych mikrokredytów.

Warto zasygnalizować w tym miejscu Milenijne Cele Rozwoju wskazane przez ONZ (Millennium Development Goals) do roku 2015:

1. 175 milionów najbiedniejszych rodzin świata, zwłaszcza kobiety w takich rodzinach, otrzyma kredyt na samozatrudnienie oraz inne usługi finansowe i biznesowe;

2. 100 milionów rodzin będzie stać na wydatek ponad 1 USD na dzienne utrzymanie każdego członka rodziny (kwota adjustowana do siły nabywczej lokalnej waluty)

Globalny Szczyt Mikrokredytów przyjął za swój cel przywództwo nad tym programem oraz wsparcie instytucji działających na tym rynku. Na podstawie danych opublikowanych przez State of the Microcredit Summit Campaign Report 2007, największymi instytucjami udzielającymi mikrokredyty pozostają:

 • Grameen Bank (Bangladesz) – 7410 tysięcy klientów,
 • BRAC(Bangladesz) – 4550 tysięcy klientów,
 • Association for Social Advancement (ASA) (Bangladesz) – 5430 tysięcy klientów,
 • BRI (Indonezja) – 3445 tysięcy klientów,
 • Swayam Krishi Sangam Foundation (SKS) (Indie) – 1870 tysięcy klientów,
 • Share Microfin Limited (Indie) – 990 tysięcy klientów,
 • Spandana Sphoorty Financial limited(Indie) – 823 tysięcy klientów,
 • SKDRDP (Indie) – 550 tysięcy klientów,
 • Rangpur Dinajpur Rural Service (RDRS)(Bangladesz) – 307 tysięcy klientów,
 • KASHF Foundation (Pakistan) – 295 tysięcy klientów,
 • CARD MRI (Filipiny) – 247 tysięcy klientów,
 • CASHPOR Micro Credit(Indie) – 174 tysięcy klientów,
 • Jamii Bora (Kenia) – 170 tysięcy klientów,
 • TSPI Development Corporation(Filipiny) – 135 tysięcy klientów,
 • Ujjivan Financial Services (Indie) – 120 tysięcy klientów,
 • Equitas Microfinance India Pvt Ltd (Indie) – 70 tysięcy klientów,
 • Negros Women for Tomorrow Foundation (Filipiny) – 66,5 tysięcy klientów,
 • Shri Mahila Sewa Sahakari Bank, Ltd.(Indie) – 64 tysięcy klientów,
 • Alalay sa Kaunlaran, Inc. (ASKI) (Filipiny) – 40 tysięcy klientów,
 • Annesha Foundation (Bangladesz) – 25 tysięcy klientów,
 • Dian Mandiri Foundation (DIMAN) (Indonezja) – 25 tysięcy klientów,
 • South Pacific Business Development Foundation(Samoa) – 18 tysięcy klientów.

Łącznie szacuje się, że instytucje mikrokredytowe obsługują 26 814 500 klientów, co odpowiada zaledwie 20% kredytów udzielanych najuboższym.

Przypisy

Bibliografia

 • Bank Światowy, World Development Report 2007
 • CIA, The World Factbook
 • Daley-Harris S., State of the Microcredit Summit Campaign Report 2007
 • Goldberg N., Measuring the Impact of Microfinance: Taking Stock of What We Know, Grameen Foundation USA Publication Series, 2005
 • Human Development Report, Millennium Development Goals: A Compact among Nations to End Human Poverty (New York: Oxford University Press, 2003)
 • Latifee H.I., Financing Micro-finance Programs, Grameen Trust, 2003
 • Latifee H.I., Micro-credit and Poverty Reduction, Grameen Trust, 2003
 • Latifee H.I., The Future of Microfinance, A Grameen Trust Publication, 2006
 • Littlefield E., Morduch J., Hashemi S., “Is Microfinance an Effective Strategy to Reach The Millennium Development Goals?” (FocusNote 24, Washington, DC: Consultative Group to Assist the Poor [CGAP], 2003
 • Magner M., Microfinance: A Platform for Social Change, Grameen Foundation Publication Series, 2007
 • Todd H., Poverty Reduced Through Microfinance: The Impact of ASHI in the Philippines (Washington, DC: AIMS, 2000)
 • Yunus M., Banker To The Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty, Barnes & Noble, New York, 2003
 • Yunus M., Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism, Barnes & Noble, New York, 2007
 • Yunus M., Writings on Social Entrepreneurship, Grameen Foundation USA Publication Series, 2007
 • Wendt H., Eichfeld R., Building on Success: The Next Challenges for Microfinance in: Development Policy Outlook No.4/2006, American Enterprise Institute for Public Policy Research, 2006

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Grameen Bank":

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Akcja (prawo) ...

Trianon ...

Ścięgny ...

Miłków (województwo dolnośląskie) ...

Adres zameldowania ...

2002 w muzyce ...

Anarchizm ...

Artur Stanisław Potocki ...

Toruń ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Grameen Bank":

232. Stalinizm (plansza 3) ...

124 Świat i Europa w XVIII w. Rewolucja przemysłowa w Anglii (plansza 4) ...

10. Państwo a gospodarka (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie