Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

geografia

Geografia - nauka, której przedmiotem jest powłoka ziemska, tj. litosfera, hydrosfera, atmosfera, biosfera. W szczególności geografia zajmuje się badaniem przestrzennego zróżnicowania komponentów powłoki ziemskiej pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz badaniem związków między zjawiskami przyrodniczymi i zjawiskami społeczno-gospodarczymi.

Ogromna różnorodność zjawisk zachodzących w obrębie powłoki ziemskiej prowadzi do bardzo obszernego i różnorodnego zakresu badań podejmowanych przez nauki geograficzne. Ogół przedmiotów, procesów i zjawisk występujących w powłoce ziemskiej można podzielić na naturalne, to jest takie, które zachodzą bez udziału człowieka, oraz te, które wynikają bezpośrednio lub pośrednio z działalności człowieka. Mając na uwadze to kryterium przyjęło się wyróżniać dwa główne działy: geografię fizyczną (przyrodniczą) i antropogeografię (geografię społeczno-gospodarczą, geografię ekonomiczną).

Podstawy nowożytnej geografii fizycznej opracował uczony niemiecki, Aleksander Humboldt (1769-1859), który w swym dziele "Kosmos" zawarł obraz geografii jako nauki indukcyjnej, pozwalającej dojść do uogólnień i odkrycia praw przez dynamiczne i historyczne ujmowanie zjawisk w celu wyjaśnienia związków zachodzących między składnikami powłoki ziemskiej.

Inny punkt widzenia prezentował Karol Ritter (1779-1859), na czoło badanych zagadnień wysuwając zjawiska społeczno-gospodarcze, zjawiskami fizycznymi zajmując się o tyle, o ile miały one wpływ na działalność ludzką.

Biorąc pod uwagę zakres przestrzenny podejmowanych przez geografię badań wyodrębnić można dwa główne nurty: geografię ogólną i geografię regionalną (szczegółową).

Zakres badań geografii regionalnej obejmuje te same zjawiska co geografia ogólna, lecz dotyczy mniejszego obszaru. Ma za zadanie dać pogłębioną charakterystykę danego terytorium.

Przedmiotem badań geografii fizycznej ogólnej są m.in. badania Ziemi jako planety, jej kształtów, ruchów, wpływu tych ruchów na zjawiska zachodzące na powierzchni Ziemi, badania nad pochodzeniem form powierzchni i procesami ich zmian pod działaniem różnych czynników. Ponadto geografia fizyczna ogólna zajmuje się badaniem atmosfery i jej wpływu na pozostałe komponenty powłoki ziemskiej, badaniem wód i ich działalności, badaniem zespołów roślinnych i zwierzęcych.

Wyniki obserwacji i badań przedstawia się często w postaci map. Mapy są nie tylko obrazem przestrzennego zróżnicowania badanych zjawisk, lecz potencjalnym narzędziem wnioskowania, które jest możliwe poprzez porównanie map przedstawiających różne treści.


Inne hasła zawierające informacje o "geografia":

Cava de' Tirreni ...

Uznam ...

XVI wiek ...

Wittenberga ...

Kara ...

Aurora ...

Poniemoń (dzielnica Kowna) ...

Akcja (prawo) ...

Nowa Anglia ...

Maine ...


Inne lekcje zawierające informacje o "geografia":

002. Podział nauk geograficznych i informacje o przestrzeni geograficznej (plansza 18) o wiele nauk. Dzieli się na osiem dziedzin. Jedną z nich jest geografia osadnictwa, która bada powstawanie i przekształcanie się osiedli i sieci osadniczej ...

002. Podział nauk geograficznych i informacje o przestrzeni geograficznej (plansza 13) ...

202. Historia geologiczna i budowa Polski. Rozmieszczenie zasobów mineralnych (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie