Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Europejski Bank Centralny

Europejski Bank Centralny

Europejski Bank Centralny

Siedziba Frankfurt , Niemcy
Powołano 1997
Utworzono 1 czerwca 1998
Organizacja Wspólnota Europejska
Dyrektor Jean-Claude Trichet
strona www
Unia Europejska

Ten artykuł jest częścią serii o:
Polityce i instytucjachUnii Europejskiej


Instytucje Europejskie
Komisja
Przewodniczący  ( José Barroso )
Komisja José Barroso
Rada UE i Rada Europejska
Prezydencja  ( Hiszpania )
Przewodniczący Rady Europejskiej
Herman Van Rompuy
Wysoki przedstawiciel
Catherine Ashton
Parlament
Przewodniczący  ( Jerzy Buzek )
Członek PE
Okręgi wyborcze
Wybory
2009 (UE–27)
2007 ( Bułgaria i Rumunia )
2004 / wg państwa (EU–25)
Grupy polityczne
Stałe komitety
Jurysdykcja
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Trybunał Sprawiedliwości
Członkowie
Sąd
Sąd do spraw Służby Publicznej
Rewizja finansów
Trybunał Obrachunkowy
Instytucje finansowe
Europejski Bank Centralny
Europejski Bank Inwestycyjny
Europejski Fundusz Inwestycyjny
Ciała doradcze
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Komitet Regionów
Ciała zdecentralizowane
Agencje UE
Prawo
Acquis communautaire
Procedura
Traktaty
Rozporządzenia  · Dyrektywy  · Decyzje
Zalecenia  · Opinie
Inne
Unia Gospodarcza i Walutowa
Eurogrupa
Rozszerzenia
Relacje zagraniczne
Paneuropejskie partie polityczne
Budżet UE

Europejski Bank Centralny ( ang. European Central Bank) to bank centralny Unii Europejskiej , a także bank emisyjny w odniesieniu do waluty euro , przyjętej przez 16 krajów Unii. Siedzibą EBC jest Frankfurt nad Menem .

Spis treści

Kompetencje

EBC jest bankiem centralnym Unii Europejskiej i w tym charakterze odpowiada za nadzorowanie systemów bankowych w krajach Unii, zbieranie danych statystycznych potrzebnych dla prowadzenia polityki monetarnej, funkcjonowanie systemów płatniczych (zwłaszcza systemu TARGET oraz tworzona platforma do rozliczeń transakcji na papierach wartościowych TARGET2-Securities T2S ), zapobieganie fałszerstwom banknotów , współpracę z innymi organami w zakresie regulacji rynków finansowych.

Przy realizacji tych zadań EBC posługuje się Europejskim Systemem Banków Centralnych (ESBC), grupującym EBC oraz 27 banków centralnych krajów Unii Europejskiej (w tym Narodowy Bank Polski , NBP).

W węższym zakresie, EBC jest bankiem emitującym wspólną walutę euro i prowadzącym politykę monetarną w Strefie euro, m.in. poprzez ustalanie podstawowych bankowych stóp procentowych oraz operacje rynku otwartego. W tym zakresie EBC jest wspierany przez 16 banków centralnych krajów UE, które przyjęły walutę euro - tworzą one ściślej współpracującą grupę w ramach ESBC, zwaną Eurosystemem .

Kwestią pozostającą poza kompetencjami EBC, choć wpływającą bezpośrednio na warunki w jakich może on prowadzić politykę monetarną, jest dyscyplina budżetowa krajów Strefy euro (obowiązane są one w tym zakresie do przestrzegania Paktu Stabilności i Wzrostu – który, jak pokazuje praktyka ostatnich lat, bywa naruszany przez niektóre państwa Unii).

W celach realizacji celów polityki pieniężnej EBC, wraz z narodowymi bankami centralnymi, stosuje instrumenty które dzielą się na rezerwę obowiązkową, operacje otwartego rynku oraz kredyt i depozyt na koniec dnia (standing facilities).

Według zapisu artykułu 245a Traktatu Lizbońskiego : „Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne stanowią Europejski System Banków Centralnych ( ESBC ). Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne państw członkowskich, których walutą jest euro, tworzące Eurosystem, prowadzą politykę pieniężną Unii.”

Niezależność EBC

Europejski Bank Centralny jest niezależny w zakresie prowadzonej przez siebie polityki monetarnej na czterech płaszczyznach:

Niezależność polityczna przejawia się w niemożności w zwracaniu się przez EBC, krajowe banki centralne państw członkowskich UE i członków ich organów decyzyjnych o instrukcje lub przyjmowaniu ich od instytucji lub organizacji unijnych, rządów państw członkowskich ani żadnych innych organów. Nie może też udzielać kredytów organom wspólnotowym ani podmiotom sektora publicznego w poszczególnych krajach. Niezależności tej nie ogranicza obowiązek składania sprawozdań z działalności banku przed Parlamentem Europejskim .

Niezależność personalna uwidacznia się w długości kadencji prezesów krajowych banków centralnych, trwająca minimalnie 5 lat. Członkowie zarządu EBC mogą piastować swoje stanowiska przez 8 lat i nie mają możliwości wyboru na kolejną kadencję. W przypadku poważnego uchybienia lub niezdolności do wykonywania obowiązków prezesi krajowych banków centralnych i członkowie zarządu mogą być odwołani ze stanowiska.

Niezależność finansowa dostrzegalna jest w rozdzielności finansów EBC i finansów Wspólnoty Europejskiej. EBC dysponuje też własnym budżetem. Kapitałem, jaki jest w dyspozycji EBC, są środki wniesione i opłacone przez krajowe banki centralne Strefy euro.

Niezależność funkcjonalna oznacza, że Eurosystem jest w swoim działaniu niezależny. EBC przyznane ma wszelkie instrumenty i kompetencje, które są niezbędne do sprawnego prowadzenia polityki pieniężnej. Decyzje o sposobie ich użycia są automatyczne.

Władze EBC

Siedziba EBC we Frankfurcie

Władza EBC jest sprawowana przez 3 organy:

Rada Prezesów jest naczelnym organem władzy. W jej skład wchodzi 22 członków, z czego 6 jest członkami Zarządu EBC, a 16 to prezesi banków centralnych krajów UE, które przyjęły euro (patrz Eurosystem ). Członkowie Zarządu są wybierani na 8-letnią kadencję. Prezesem Rady Prezesów jest Jean Claude Trichet . Formą działalności są spotkania organizowane co najmniej 10 razy w roku. Obowiązkami Rady jest uchwalanie wytycznych i podejmowanie decyzji niezbędnych do wykonywania zadań powierzonych Eurosystemowi. W gestii tego organu leży też ustalanie polityki pieniężnej Strefy euro oraz podejmowanie decyzji w sprawach pieniężnych, w sprawach stóp procentowych i w sprawach wielkości rezerw w Eurosystemie.

Zarząd składa się 6 członków którymi są prezes Jean-Claude Trichet, wiceprezes oraz 4 członków mianowanych przez rządy państw Eurosystemu po konsultacjach z Parlamentem Europejskim i Radą Prezesów. Zarząd jest organem wykonawczym, zajmuje się administrowaniem i organizacją pracy EBC. Realizuje politykę pieniężną Strefy euro.

Rada Ogólna skupia w sobie prezesa i wiceprezesa EBC oraz 27 prezesów banków centralnych państw członkowskich UE (Strefa euro i kraje spoza jej obszaru). Do kompetencji Rady Ogólnej należy udział w działaniach doradczych EBC, zbieranie statystyk, sporządzanie raportów rocznych EBC oraz ustalanie warunków zatrudnienia personelu EBC. Przygotowuje dane niezbędne do nieodwołalnego ustalenia kursów walut państw członkowskich objętych derogacją wobec euro. Rada ustala też zasady konieczne do normalizacji procedur rachunkowych i sprawozdawczych stosowanych przez krajowe banki centralne państw UE. W myśl Statutu przewidywane jest rozwiązanie Rady Ogólnej, gdy wszystkie państwa członkowskie przyjmą euro.

Historia

Poprzednikiem EBC był Europejski Instytut Walutowy, który nie dysponował kompetencjami władczymi i funkcjonował jedynie jako ciało doradcze krajowych banków centralnych. Jego głównym zadaniem było przygotowanie wprowadzenia wspólnej waluty na obszarze Unii.

EBC powstał 1 czerwca 1998 r., gdy weszły w życie nominacje na członków Zarządu EBC. 1 stycznia 1999 r. w 11 państwach UE wprowadzono w formie bezgotówkowej euro oraz powstał Eurosystem (obejmujący wtedy EBC oraz 11 krajowych banków centralnych). Dwa lata później do Strefy euro dołączyła Grecja, a do Eurosystemu jej bank centralny.

Euro funkcjonowało początkowo jedynie w obrocie bezgotówkowym - w obiegu pozostały banknoty i monety reprezentujące dotychczasowe waluty krajowe (stały się one w tym czasie krajowymi odmianami euro). Zastąpienie banknotów i monet krajowych banknotami i monetami euro zostało przeprowadzone stopniowo w pierwszych miesiącach 2002 .

Personalia

W latach 1998 - 2003 przewodniczącym Europejskiego Banku Centralnego był Holender Wim Duisenberg , po którego rezygnacji latem 2003 roku stanowisko to objął Jean Claude Trichet , były prezes francuskiego banku centralnego (rozwiązanie takie przewidywały ustalenia polityczne przyjęte podczas tworzenia EBC).

Udział Polski

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Prezes Narodowego Banku Polskiego jest członkiem Rady Ogólnej EBC. NBP, wchodząc w skład ESBC, uczestniczy w pracach Komitetów i Grup Roboczych funkcjonujących przy EBC. W momencie przystąpienia Polski do Strefy euro Prezes NBP stanie się członkiem Rady Prezesów EBC, a NBP wejdzie w skład Eurosystemu.

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Europejski Bank Centralny":

Ren ...

Cmentarz Pietraszuński w Kownie ...

Adwentyzm ...

Žalgiris Kowno ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Akcja (prawo) ...

Trianon ...

1986 ...

Ścięgny ...

Miłków (województwo dolnośląskie) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Europejski Bank Centralny":

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 15) ...

225 Europa Środkowowschodnia w okresie zimnej wojny (plansza 13) ...

226 Procesy integracyjne w Europie Zachodniej (plansza 7) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie