Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Częstotliwość periodyk
Kraj Polska
Wydawca Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Rodzaj czasopisma dziennik urzędowy
Pierwsze wydanie 1990 ( 1807 )
ISSN 0867-3411

Dziennik Ustaw (skrót: Dz. U.uwaga do skrótu), pełna nazwa: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej — to najważniejszy polski dziennik urzędowy . Jest to jedyne oficjalne źródło poznania powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej . Wydawanie Dziennika Ustaw jest wyłączną kompetencją Prezesa Rady Ministrów , który zajmuje się tym przy pomocy redakcji znajdującej się w Rządowym Centrum Legislacji .

Spis treści

Zawartość

W Dzienniku Ustaw ogłasza się akty prawne wymienione w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [1] oraz w ustawie o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych[2]. Są nimi:

 1. Konstytucja ,
 2. ustawy ,
 3. rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , Radę Ministrów , Prezesa Rady Ministrów , ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów – będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji ,
 5. teksty jednolite aktów określonych w pkt 1-4,
 6. umowy międzynarodowe ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie oraz oświadczenia rządowe w sprawie mocy obowiązującej tych umów,
 7. orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych ogłoszonych w Dzienniku Ustaw,
 8. uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenia ministra,
 9. akty prawne dotyczące stanu wojny i zawarcia pokoju,
 10. akty prawne dotyczące referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji i referendum ogólnokrajowego,
 11. akty prawne dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu ,
 12. akty prawne dotyczące skrócenia kadencji Sejmu,
 13. akty prawne dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
 14. akty prawne dotyczące powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
 15. akty prawne dotyczące stanu wojennego ,
 16. akty prawne dotyczące stanu wyjątkowego ,
 17. akty prawne dotyczące stanu klęski żywiołowej ,
 18. uchwały Sądu Najwyższego w sprawie stwierdzenia ważności wyboru Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu oraz ważności referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji i referendum ogólnokrajowego,
 19. obwieszczenia w sprawie sprostowania błędów,
 20. inne akty prawne, jeżeli odrębne ustawy tak stanowią.

Tytuł

Dziennik Ustaw wychodził w Polsce pod różnymi tytułami w zależności od oficjalnej nazwy państwa:

Podstawy prawne

Wydawanie Dziennika Ustaw regulowały kolejno:

Powoływanie się na źródło

Przy powoływaniu się na akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw należy przytoczyć pełną nazwę aktu prawnego wraz z datą jego uchwalenia, a następnie po przecinku lub ewentualnie w nawiasie podać miejsce publikacji w następujący sposób:

 1. skrót: Dz. U.
 2. jeżeli akt prawny został opublikowany w innym roku, niż data jego uchwalenia należy podać również zwrot: "z XXXX r."
 3. numer pod którym akt jest opublikowany: "Nr XXX,"
 4. pozycję pod którą akt jest opublikowany: "poz. XXXX"
 5. dodatek "z późn. zm." lub "ze zm."jeżeli w dacie cytowania obowiązuje wersja aktu zmieniona w stosunku do wersji opublikowanej w cytowanym źródle
 6. jeżeli akt jest objęty tekstem jednolitym, należy podać adres publikacyjny obwieszczenia zawierającego tekst jednolity: "Dz. U. z XXXX r. Nr XX, poz. XXX" (może być poprzedzony słowami: "tekst jednolity" albo skrótami: "tekst jedn." lub "t.j.", np. "tekst jednolity: Dz. U. z XXXX r. Nr XX, poz. XXX")

Przykładowy zapis aktu prawnego wraz ze wskazaniem źródła:

 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94, poz. 1037
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

W praktyce prawniczej stosuje się prostszy zapis, np. Dz.U.2004.261.2603.

Skrót

Skrótem nazwy "Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej" jest "Dz. U.". Jest to wyjątek od zasad ortografii , według których powinien mieć on postać: DURP (niektórzy dopuszczają jeszcze DzU). Wyjątek ten ustalono w czasach PRL , aby uniknąć skojarzeń z rzeczownikiem pospolitym o ośmieszającym znaczeniu ( skrótowiec od "Dziennik Ustaw Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej" musiałby mieć postać DUPRL, w wymowie duperel). Zgodnie z § 162 zasad techniki prawodawczej , które jako integralna część rozporządzenia mają moc powszechnie obowiązującą, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oznacza się wyłącznie skrótem "Dz. U." (uwaga: skrót ten zawiera odstęp pomiędzy częścią "Dz." a "U.", choć często omyłkowo wpisuje się bez spacji: "Dz.U.", co zawiera błąd i ortograficzny, i legislacyjny).

Nie należy mylić podobnego skrótu Dz. Urz. z Dziennikiem Ustaw. Skrót Dz. Urz. może dotyczyć innego dziennika urzędowego (np. Dz. Urz. Min. Zdrowia) albo Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (np. Dz. Urz. UE, Dz. Urz. WE). Uwaga: w samym Dzienniku Urzędowym UE na jego oznaczenie stosowany jest skrót "Dz.U.".

Dostępność

Dostęp do Dziennika Ustaw można uzyskać:

 • w wersji papierowej:
  • w urzędach terenowych organów administracji rządowej (np. w urzędzie wojewódzkim ) lub organów samorządu terytorialnego (np. w urzędzie gminy ), które mają obowiązek udostępniać zbiory Dziennika Ustaw nieodpłatnie do powszechnego wglądu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i w godzinach pracy urzędu[4],
  • w bibliotekach publicznych,
  • w bibliotekach wydziałów i instytutów prawa uczelni wyższych ;
 • w wersji elektronicznej:

Przypisy

 1. Art. 87 ust. 1, art. 190 ust. 2 zdanie 1 i art. 234 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 )
 2. Art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 )
 3. Encyklopedya Powszechna Kieszonkowa. Wyd. Zeszyt X. Warszawa: Nakład druk i własność Noskowskiego, 1888. 
 4. Art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 )

Zobacz też

Linki zewnętrzne

.


Inne hasła zawierające informacje o "Dziennik Ustaw":

Poniemoń (dzielnica Kowna) ...

1884 ...

Akcja (prawo) 2010.↑ Spółka publiczna to spółka, której akcje zostały dopuszczone do obrotu giełdowego↑ Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 229 poz. 2276 . ...

Samuel Pepys ...

Insurekcja kościuszkowska ...

1848 ...

Ewolucja ...

Pionier (wojsko) ...

Adolf Hitler ...

Edward Raczyński (starszy) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Dziennik Ustaw":

18. Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej ? Rada Ministrów (plansza 7) ...

Geneza Syzyfowych prac (plansza 5) ...

29. Źródła, dziedziny i hierarchia norm prawnych (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie