Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Drużyna (harcerstwo)

Drużyna (harcerstwo)

To jest artykuł z cyklu
Jednostki harcerskie
rodzaje
gromada
drużyna
krąg
klub
szczep
związek drużyn
struktury
zastęp
zastęp zastępowych
rada drużyny
funkcje
zastępowy
przyboczny
drużynowy

Drużyna - podstawowa jednostka w strukturze organizacji harcerskich , skupiająca harcerzy i harcerki.

Spis treści

Związek Harcerstwa Polskiego

Wspólne elementy mundurów członków drużyny

Chusta
Chusty drużyn Australijskich i chusta pamiątkowa XIX Jamboree
Patki na naramiennikach Patka 41 Bydgoskiej DH "Orlęta" im. Jana III Sobieskiego

Patki na naramiennikach
Patka 41 Bydgoskiej DH "Orlęta" im. Jana III Sobieskiego
Plakietka Plakietka 31 Jarocińskiej Środowiskowej DH Starszych z OHR

Plakietka
Plakietka 31 Jarocińskiej Środowiskowej DH Starszych z OHR
Nakrycie głowy hm. Ryszard Wosiński w harcerskiej rogatywce

Nakrycie głowy
hm. Ryszard Wosiński w harcerskiej rogatywce
 

Drużyna to w największym uogólnieniu grupa członków Związku Harcerstwa Polskiego licząca przynajmniej 16 członków, posiadająca swój numer i nazwę. Dopuszczalne są zarówno drużyny koedukacyjne , jak i dysedukacyjne .

Na czele drużyny stoi drużynowy w wieku min. 16 lat, który jest jej reprezentantem, a także odpowiada za bezpieczeństwo członków, opracowanie i realizację planu pracy, prowadzenie dokumentacji działalności oraz koordynowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Swoje decyzje dotyczące drużyny (przyjmowanie i zwalnianie członków, dopuszczenie do złożenia Przyrzeczenia harcerskiego , zmiany w strukturze wewnętrznej, powoływanie funkcyjnych) wydaje w formie pisemnych rozkazów . W przypadku niepełnoletniego drużynowego drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna odpowiadającego za bezpieczeństwo finanse i gospodarkę w drużynie oraz działania wychowawcze drużynowego.

W prowadzeniu drużyny, drużynowemu pomagają przyboczni - doświadczeni członkowie, mianowani przez drużynowego. W drużynach koedukacyjnych, przynajmniej jeden z przybocznych musi być innej płci niż drużynowy.

Drużyny mogą działać w jednym lub kilku grupach metodycznych. W związku z tym wyróżnia się:

Drużyna, która zdeklaruje działanie w określonym pionie, powinna zrzeszać członków tylko z tej grupy metodycznej. Wyjątkiem jest kadra (drużynowy i przyboczni).

Głównym celem istnienia drużyn jest prowadzenie działalności wychowawczej, zgodnej z metodą harcerską oraz metodyką grupy wiekowej członków. Działalność ta jest wcześniej zaplanowana i sporządzona w formie rocznego planu pracy drużyny, który musi być zatwierdzany przez właściwą komendę hufca. Plan powinien uwzględniać oczekiwania członków drużyny, problemy środowiska oraz bieżące propozycje programowe organizacji.

Nazewnictwo i obrzędowość

Nazewnictwo drużyn regulowane jest przez Zasady i tryb przyjmowania nazw i imion. Zgodnie z nimi, w nazwie jednostki powinno być zawarte:

 • Nazwa organizacji czyli Związek Harcerstwa Polskiego
 • Określenie jednostki czyli słowo drużyna
 • Grupa metodyczna (np. starszoharcerska)
 • Miejsce działania (np. gdańska, z Malborka)
 • Określenie hufca
 • Słowo próbna jeśli jest to drużyna próbna

Oprócz nazwy, każda drużyna ma przyporządkowany numer zgodnie z numeracją przyjętą w hufcu bądź chorągwi. Numer nie musi być unikalny - zdarza się, że drużyny z jednego środowiska mają te same numery. Zrówno numer, jak i nazwa są zatwierdzane przez właściwą komendę hufca. Drużyna może wnioskować do komendy także o przyznanie patrona (np. im. Józefa Piłsudskiego) oraz specyficznego miana (np. Strzelcy, Wataha). Numer, imię i miano mogą wchodzić do nazwy drużyny.

Członków drużyny spaja obrzędowość, operująca symbolami drużyny, jakimi są:

Oprócz tego, każda jednostka buduje swoją tradycję, na którą składają się stałe elementy zbiórek, okazjonalne zwyczaje oraz tajemnice.

Działanie

Członkowie drużyn harcerskich lub starszoharcerskich łączą się w niewielkie grupy, zwane zastępami . Przewodzi im zastępowy, wyróżniający się wiedzą i doświadczeniem spośród reszty członków zastępu. Zastępy posiadają własne nazwy, godła i barwy, lecz nawiązują nimi do nazwy i tradycji drużyny. Drużynowi takich drużyn są mianowani przez właściwego komendanta hufca. Najważniejszą strukturą jest rada drużyny , utworzona przez drużynowego, przybocznych i zastępowych, będąca organem doradczym drużynowego. Niekiedy powoływany jest także zastęp zastępowych (ZZ), działający jak zwykły zastęp, lecz jego członkami są zastępowi wszystkich zastępów działających w drużynie.

Drużyny wędrownicze działają w oparciu o konstytucję drużyny. Jest to dokument regulujący działanie drużyny. Drużynowi są najczęściej wybierani spośród członków drużyny w demokratycznym głosowaniu (o ile konstytucja nie stanowi inaczej). Zazwyczaj drużyny wędrownicze są mniej liczne od innych (minimalny próg liczebności wynosi 9 osób).

Inny charakter mają drużyny wielopoziomowe. Zrzeszają one osoby z różnych grup wiekowych. Zazwyczaj członkowie z jednej grupy działają w osobnych zastępach, co ułatwia drużynowemu zastosowanie różnych metodyk.

Członkowie drużyny spotykają się na regularnie zwoływanych spotkaniach, zwanych zbiórkami, w trakcie których szlifują swoje umiejętności, poznają nową wiedzę oraz rywalizują zastępami.

Ciąg metodyczny

Drużynowi drużyn związanych z konkretną grupą wiekową, mają obowiązek nawiązać kontakt z innymi drużynami, by zachować ciąg wychowawczy swoich członków. Na przykład, gdy harcerz starszy z drużyny starszoharcerskiej ukończy gimnazjum, nie powinien już dłużej pozostać w tej samej jednostce, gdyż przestaje ona odpowiadać jego poziomowi wiekowemu. Dlatego jego drużynowy musi umówić się z drużynowym wędrowniczym, by mógł automatycznie przekazać do jego jednostki osoby, które już wyrosły z jego drużyny[1]. Wyjątkiem są osoby, które chcą nadal działać w tej samej drużynie, ale jako kadra (np. jako przyboczny).

Aby ułatwić zachowanie ciągu metodycznego, oraz wzajemnie wspierać się finansowo i wychowawczo, drużyny mogą dobrowolnie łączyć się w szczep, w których muszą działać drużyny lub gromady z przynajmniej dwóch grup metodycznych.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

W ZHR drużyny mogą być męskie albo żeńskie - nie występują jednostki koedukacyjne .

Drużyna harcerek / Drużyna harcerzy

Jej członkowie są już starsi, od 11 do 16 lat. Na czele drużyny stoi drużynowy /a, a pomagają przyboczni. Na tym etapie intensywnie rozwija się system zastępowy.

Drużyna wędrowniczek / Drużyna wędrowników

Organizacja Harcerek:

Drużyna:

 • liczy przynajmniej 6 harcerek w wieku od 16 lat wraz z drużynową.
 • pełnym systemem pracy harcerskiej i wędrowniczej a w szczególności:
  • działa systemem zastępowym (działają w niej przynajmniej 2 zastępy)
  • działa w niej rada drużyny
  • funkcjonuje w niej system stopni i sprawności, zdobywany jest naramiennnik wędrowniczy
  • prowadzona jest gospodarka finansowa i inwentarzowa
  • przynajmniej raz w roku organizuje, co najmniej ośmiodniowy obóz z wędrówką
  • zgodnie z zatwierdzonym planem praca drużyny prowadzona jest systemem wędrowniczym, wykonywane są, zadania, jakie drużyna przed sobą stawia.
 • należy do hufca(związku drużyn).
 • jest samodzielna programowo i organizacyjnie w ramach odpowiedniej struktury Związku.

Organizacja Harcerzy:

Drużyna:

 • liczy przynajmniej 6 członków w wieku powyżej 16 lat.
 • jest samodzielna programowo i organizacyjnie, o ile nie stoi to w sprzeczności z celami i zasadami Związku.
 • należy do hufca.
 • działa zgodnie z zasadami metody wędrowniczej, a w szczególności:
  • działa w oparciu o system stałych patroli i sekcji tematycznych,
  • działa w niej Rada Drużyny, składająca się z najbardziej doświadczonych wędrowników, stanowiąca ciało doradcze wobec drużynowego,
  • funkcjonuje w niej system stopni i sprawności,
  • wędrownicy zdobywają naramiennik wędrowniczy według regulaminu zatwierdzonego przez naczelnika harcerzy,
  • wędrownicy mają pole służby,
  • posiada zatwierdzony plan pracy, zgodnie z którym organizowane są działania drużyny,
  • regularnie, co najmniej raz w miesiącu, odbywają się spotkania patroli i drużyny,
  • przynajmniej raz w roku drużyna organizuje samodzielny obóz lub uczestniczy w innej zorganizowanej formie obozowej,
  • regularnie opłaca składki, prowadzi akcje zarobkowe oraz posiada własny sprzęt.

Stowarzyszenie Harcerskie

W Stowarzyszeniu Harcerskim występują drużyny męskie i żeńskie, podobnie jak w ZHR nie ma drużyn koedukacyjnych. Na rozpoczęcie działalności drużyny zezwala komendant hufca i to on mianuje drużynowego i przybocznego w drużynie. W Stowarzyszeniu nie ma drużyn starszoharcerskich [2]

Drużyna harcerska

Drużyna zrzesza harcerzy lub harcerki w wieku od 11 lat. Drużynowym może zostać harcerz, który ukończył 16 lat, przy czym niepełnoletni i nieposiadający stopnia instruktorskiego drużynowi pełnia funkcję pod opieką instruktora wyznaczonego przez komendanta hufca. Drużyna powinna liczyć co najmniej 12 harcerzy i składać się z co najmniej 2 zastępów.

Drużyna wędrownicza

Składa się z harcerzy lub harcerek w wieku od 16 lat.

Organizacja Harcerska "Rodło"

Przypisy

 1. Instrukacja drużyny harcerskiej, starszoharcerskiej, wędrowniczej i wielopoziomowej - załącznik do uchwały Głównej Kwatery nr 43/2003 z dn. 27 lutego 2003, pkt. 19
 2. Zasady organizacji i działania drużyny harcerskiej Stowarzyszenia Harcerskiego


Inne hasła zawierające informacje o "Drużyna (harcerstwo)":

Tadeusz Kognowicki ...

Koszykówka ...

1908 ...

Toruń ...

Polska Partia Socjalistyczna ...

1943 ...

2010 ...

1988 ...

1978 ...

Sopot ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Drużyna (harcerstwo)":

243. Oświata, nauka i kultura Polski (plansza 21) ...

227 Polska walcząca (plansza 6) ...

034 Państwo polskie za panowania Mieszka I (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie