Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Dochód

Dochód

Dochód jest to miara finansowa pożytków czerpanych z różnych źródeł.

W praktyce różne podmioty w różny sposób określają swój dochód. Ponadto wobec niektórych grup podmiotów obowiązują definicje dochodu określone przepisami prawa (np. dochód osobisty do opodatkowania albo dochody obliczane dla potrzeb np. ustalenia zasiłków, preferencyjnego oprocentowania niektórych kredytów itp.)

Spis treści

Gospodarstwo rolne

W rachunkowości pełnej gospodarstwa rolnego występują cztery różne miary mające w nazwie słowo dochód. Są to: dochód rolniczy, dochód ogólny, dochód gospodarstwa i dochód osobisty rolnika . Każda z tych miar opisuje finansowy wynik działalności gospodarstwa, tzn. przychody pomniejszone o różnie grupowane wydatki lub koszty. Są to więc miary zbliżone do zysku przedsiębiorstwa.

Jednostki administracji publicznej

W przypadku jednostek administracji publicznej dochód jest w praktyce równy sumie wpływów (przychodów) z różnych tytułów. Np. w budżecie gminy znajdujemy takie pozycje jak czynsze dzierżawne, opłaty za świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty, opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste , wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, prowizje, wpływy z mandatów wystawionych przez straż miejską , z podatków , z opłat skarbowych, z opłat koncesyjnych , z subwencji i dotacji , z rekompensat, z opłat za niektóre usługi.

Osoby fizyczne

Dla celów podatkowych w przypadku osób fizycznych , co do zasady, dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania w roku podatkowym . Jeśli suma kosztów uzyskania przychodów danego źródła przekracza sumę osiągniętego z tego źródła przychodów występuje strata.

Ustalając wysokość dochodu do opodatkowania za dany rok podatkowy nie łączy się dochodów i strat z różnych źródeł uzyskania przychodów, co oznacza, iż np. dochód ze stosunku pracy nie może być zniwelowany stratą z działalności gospodarczej. Łączy się natomiast dochody z różnych źródeł przychodów opodatkowanych w ten sam sposób, tzn. dochód ze stosunku pracy łączy się z dochodem z działalności gospodarczej, jeśli dochód z działalności gospodarczej jest opodatkowany wg skali podatkowej, a nie stawką jednolitą 19%. Aktualna ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych[1] wymienia 9 źródeł uzyskania przychodów.

Osoby prawne

W przypadku osób prawnych nie występuje kategoria źródeł przychodów. Zatem dochodem jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągnięta z całej prowadzonej przez osobę prawną działalności w roku podatkowym. W sytuacji odwrotnej występuje strata.

Rodzina

Dochody osobiste i dochody rodziny to suma dochodów z różnych źródeł przychodów. Dla wyżej wspomnianych potrzeb oblicza się dochody brutto - przed opodatkowaniem bądź netto - po opodatkowaniu, odejmując od przychodów niektóre wydatki kwalifikowane jako koszty uzyskania . Np. dla obliczenia dochodu brutto z pracy od przychodów odlicza się oprócz innych kosztów uzyskania także składki na ubezpieczenie społeczne , nie odlicza się natomiast podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Elementy te odejmuje się natomiast dla obliczenia dochodu netto (na rękę).


Różnice w dochodach między jednostkami

Mogą one wynikać z następujących przyczyn:

  • różne potrzeby
  • różne zdolności i możliwości działania, w możliwościach korzystania z różnych dóbr
  • różne wyposażenie w zasoby
  • różne prawa, którymi mogą dysponować jednostki
  • różnice w wysiłku, udziale w wynikach czy produkcyjności
  • różnice w przekonaniach co do dóbr
  • różnice w gustach

Przypisy

  1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 1991 r. Nr 80, poz. 350 )

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Dochód":

Nowa Polityka Ekonomiczna założeń pierwszej pięciolatki . Choć niektórzy ekonomiści szacują, że pod koniec lat 20. Dochód narodowy na głowę mieszkańca był niższy o 19% niż w Stanach ...

Taylor Swift 2009 roku [99][100].Swift przekazała swoją suknię z balu maturalnego na charytatywną aukcję, a Dochód z jej sprzedaży wyniósł 1.200 dolarów[101]. Poza tym artystka ofiarowała Wish ...

Kowary Wałbrzycha DemografiaDane z 31 grudnia 2007:OpisOgółemKobietyMężczyźnijednostkaosób %osób %osób %populacja11 7051006 26753,545 43846,46gęstość zaludnienia(mieszk./km²)313,1167,6145,5Według danych z roku 2002 średni Dochód na mieszkańca wynosił 1123,16 zł. Religia Parafia rzymskokatolicka Parafia Imienia Najświętszej Maryi ...

Stanisław Szczęsny Potocki i czterystu żołnierzy piechoty , warte 100 tysięcy złotych polskich, podczas gdy roczny Dochód Szczęsnego wynosił 3 miliony złotych.Związany z koterią faworyta Katarzyny II , Grigorija ...

Narodowy socjalizm wyprodukowane oraz metody stosowane w produkcji, lecz wyznacza każdemu kierownikowi przedsiębiorstwa określony Dochód, praktycznie przekształcając go tym samym w płatnego pracownika państwowego. System taki, ...

Gmina Kłecko powiatu. DemografiaDane z 30 czerwca 2004:OpisOgółemKobietyMężczyźnijednostkaosób %osób %osób %populacja7615100384150,4377449,6gęstość zaludnienia(mieszk./km²)57,829,228,7Według danych z roku 2002 średni Dochód na mieszkańca wynosił 1390,9 zł. Sołectwa Bielawy , Biskupice , Bojanice , Brzozogaj , Charbowo , Czechy , ...

1983 kraju. 31 grudnia – w 1983, po raz pierwszy od 1979 , wzrósł wytworzony Dochód narodowy (o 4-5%), ale był on niższy o 20% od dochodu ...

Demokracja bezpośrednia równym stopniu wszyscy obywatele bez względu na wysokość dochodów, wykształcenie i płeć Dochód na głowę w jednostkach terytorialnych o „silniejszej” demokracji bezpośredniej jest znacznie ...

Monetaryzm to szkoła myśli ekonomicznej zajmująca się badaniem wpływu polityki pieniężnej państwa na Dochód narodowy . W obrębie tego działu ekonomii istnieje szereg rozbieżności teoretycznych i ...

Tadeusz Kościuszko ten czas przez szwagra Estko, nie była zadłużona, a nawet przynosiła niewielki Dochód. Mimo skromnych dochodów, z trudem wystarczających na niezbędne wydatki, Kościuszko ograniczył ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Dochód":

009. Imperium Macedońskie (plansza 3) ...

016d. Polska Piastów (plansza 22) ...

11. Finanse przedsiębiorstwa (plansza 11) i usług) przedsiębiorstwo osiąga określone przychody. Przychody nie są tym samym co dochody. Dochód to przychód pomniejszony o koszty. Przychodem jest to co wpływa do przedsiębiorstwa, ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie