Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Bracia polscy

Bracia polscy

Bracia polscy
Główna religia Chrześcijaństwo
Czas założenia 1562
Wyznanie macierzyste Kalwinizm
Klasyfikacja religii

Bracia polscy (zwani również arianami , socynianami, antytrynitarzami ) – wspólnota religijna, która wyodrębniła się w latach 1562 - 1565 z polskiego Kościoła Ewangelicko-Reformowanego ; najbardziej radykalny odłam reformacji w Polsce powstały dzięki uchodźcom z południowej i zachodniej Europy (głównie włoscy antytrynitarze), prześladowanych przez katolicką inkwizycję oraz teologów ewangelickich . Zostali wygnani z Polski w 1658 , a ich ostatnie wspólnoty za granicą zanikły w 1803 . Odrodzenie braci polskich nastąpiło w latach 30. XX wieku .

Ośrodki ariańskie w Rzeczypospolitej Obojga Narodów około 1573 (czerwone punkty)

Spis treści

Historia

Pierwszy zbór powstał w wyniku rozejścia się w krakowskim zborze kalwińskim w 1562 roku. Bracia polscy utworzyli reformacyjny tzw. Zbór Mniejszy, a złośliwie nazywano ich również: arianami, socynianami (od Fausta Socyna ), antytrynitarzami, chrystianami (za Janem Lubienickim), a później na Mazurach unitariuszami. W 1565 w Węgrowie wyodrębniła się z kalwinizmu grupa braci polskich pod przywództwem Piotra z Goniądza i Jerzego Blandraty . Do najwybitniejszych członków wspólnoty należeli: pisarz Andrzej Frycz Modrzewski , teolodzy i pisarze: Faust Socyn , Piotr z Goniądza , Grzegorz Paweł z Brzezin , Marcin Czechowic , Jan Niemojewski , Mikołaj Sienicki , Stanisław Lubieniecki , Andrzej Wiszowaty , historyk Erazm Otwinowski , pisarz, filozof i hebraista Szymon Budny – autor tłumaczenia Biblii oraz licznych rozpraw religijnych, np. Przeciw Trojczanom, obalającej liczne argumenty przytaczane na uzasadnienie nauki o Trójcy Świętej , a także Andrzej Wiszowaty, kaznodzieja i minister zborów, autor wielu traktatów religijnych (wśród nich najsłynniejszy Religio rationalis – o religii zgodnej z rozumem), wydawca dorobku braci polskich Bibliotheca Fratrum Polonorum na emigracji w Amsterdamie . Głównymi ośrodkami ruchu były: Pińczów oraz Raków , gdzie powstała tzw. Akademia Rakowska ( 1600 ) z aktywnie działającym domem wydawniczym, a także Kraków , Lublin , Nowy Sącz , Lewartów ( Lubartów ), Lusławice , Kisielin na Wołyniu , Śmigiel , Węgrów , Iwie i Łosk.

Bracia polscy odegrali ważną rolę w przygotowaniu rozbiorowego traktatu w Radnot w 1656 [1]. Bracia polscy na mocy ustawy sejmowej z 1658 zostali skazani na wygnanie z kraju. Podaje się, że powodem wygnania była współpraca ze Szwedami w czasie Potopu , brak na to potwierdzenia w konstytucji sejmowej "O Arianach", która za to wyraźnie wymienia religijne powody banicji . Było to pierwsze tak poważne naruszenie wolności religijnej w Rzeczypospolitej oraz pierwsza, i jak dotąd ostatnia, banicja grupy religijnej. W wyniku ustawy znaczna część wyznawców wyemigrowała z kraju zanosząc unitariańską myśl teologiczną do innych państw. Bracia polscy osiedlili się: w Holandii , Prusach Książęcych , Siedmiogrodzie (zwłaszcza w Cluj ), Śląsku (głównie w Kluczborku ) i północnych Niemczech. Część pozostałych w Rzeczypospolitej arian przeszła do podziemia. Kryptoarianie chrzczeni byli w Pińczowie i okolicach do 1684 . Kryptoariański ośrodek w Jankówce funkcjonował jeszcze w pierwszych latach XVIII wieku . Tajne pomieszczenia w dworach, miejsc spotkań braci polskich, wykorzystywane były później w XIX wieku jako kryjówki w czasie powstań narodowych.

Ustawa była zwieńczeniem kontrreformacyjnej fali prześladowań i pogromów, które dotknęły wspólnotę w latach 1655 - 60 ; obok braci polskich prześladowania objęły braci czeskich . Idea unitarianizmu zachowała się w Kościołach unitariańskich.

Kobiety ariańskie

Pozycja kobiety w środowisku braci polskich była nieporównywalnie mocniejsza, niż pozycja innych protestantek oraz katoliczek. Zgorszenie i zdziwienie opinii publicznej wywoływał fakt, że w zborach ariańskich kobiety często wygłaszały kazania i nauki moralne. Jedną z podstawowych zasad arianizmu było partnerstwo w związku małżeńskim - ani żona, ani mąż nie mogli dominować[2].

Na płaszczyźnie doktrynalnej odrzucenie boskości Jezusa oraz roli Maryi jako "Matki Boga" skutkowało odrzuceniem ideału kobiety dziewiczej, niepokalanej i wybranej przez Boga. W rezultacie kobiety i ich rola społeczna były traktowane bardziej realistycznie i racjonalnie[3].

Bracia polscy napisali wiele dzieł na temat kobiet, m.in. Zwierciadełko panienek chrystiańskich ku obejźrzeniu się w powinnościach swych chrystiańskich pisarza ariańskiego, Marcina Czechowica w 1582 , Sprawy abo Historyje znacznych niewiast ze wszystkiego prawie pisma świętego dla pamięci krótko zebrane i znowu wydane przez Erazmusa Otwinowskiego z Leśnika ( 1589 ) oraz Wszystkie niewiasty Starego i Nowego Testamentu cnotliwe i bezbożne oraz Bohaterowie chrystiańscy. W Sprawach abo Historyjach... tego samego autora. Ta książka przedstawiała postacie kobiet z Biblii, wskazując negatywne i pozytywne wzorce zachowań oraz podkreślając rolę kobiet i ich równość z mężczyznami:

(...) chodzi mi o pouczenie ludzi prostych, ile zacnych spraw Bóg wykonywa przez mdłe naczynie niewieście i dostarczenie panienkom pobożnych rodziców świętych przykładów. A potym aby się też umiały strzedz takich nauczycielów, którzy im tylko do kądziele ukazują (chociaż i tej pismo święte swego czasu nie gani) i czytać słowa Bożego swym własnym językiem nie dopuszczają i owszem gdzie mogą księgi nowego Testamentu Pana naszego i Biblie święte w domiech szlacheckich palą i zagubiają... Tymczasem Pan Bóg w nowem przymierzu niewiasty z mężami jednako porównał..., ich i ducha swego świętego i jednego żywota wiecznego wespołek z mężami uczesnicami uczynić raczył[4].

Sejm, skazując na banicję braci polskich w 1658 pominął kobiety ariańskie, z których wiele pozostało wraz z dziećmi w Rzeczypospolitej. Wkrótce zauważono, że i one, przyzwyczajone do pracy duszpasterskiej, mogą być "zarzewiem herezji". W 1662 Sejm "naprawił pomyłkę" skazując na banicję także kobiety.

Obyczaje pogrzebowe arian

Przed 1658 w I Rzeczypospolitej bracia polscy mieli swoje oddzielne cmentarze . Pochówki odbywały się też pod kościołami zamienionymi na zbory . Atrybuty pogrzebowe arian opisuje Zygmunt Gloger w sposób następujący: W prawdziwych grobach arjańskich pod Pińczowem , które rozkopywał Tadeusz Czacki , każdy zmarły miał w ręku tabliczkę z cytatem z 2. listu św. Pawła do Tymoteusza : Scio cui credidi (wiem, komu uwierzyłem). U boku, w butelce dobrze zatkanej, zachowywano opis żywota zmarłego. Podana w opisie Glogera tabliczka w Słowniku geograficznym (Tom VIII, str. 162, hasło: Pińczów) określona jest jako blaszka kruszcowa. Pochówki kryptoarian na terenach Rzeczypospolitej zdarzały się jeszcze w XVIII wieku . Zmarłym chowanym pod kościołami i na cmentarzach katolickich wkładano w rękę zamiast tabliczki ryngraf z napisem na odwrocie łac. Scio cui credidi.

Obecnie największym zachowanym w Polsce miejscem pochówku braci polskich jest tzw. Ariańska Góra w Kosinowie , po zniszczeniu podobnego cmentarza w XIX wieku w Pińczowie i zepchnięciu spychaczami w latach 60. XX w. cmentarza w Rakowie .

Najważniejsze ośrodki braci polskich na Litwie i w Koronie do 1658 r.[5]

Dom ariański w Rakowie

Ruch braci polskich miał charakter wybitnie elitarny, skupił wielu literatów i naukowców, obok zwykłych wyznawców. Lista zborów nie jest dotąd ostatecznie ustalona; Janusz Tazbir szacuje ich liczbę na około 150[6]. Nie były to duże wspólnoty, liczyły przeciętnie od 100 do 200 osób.

Odrodzenie w XX wieku

Po ponad 130 latach nieistnienia oraz po prawie 280 latach nieobecności w Polsce nastąpiło w latach 30. XX wieku odrodzenie ruchu braci polskich w Rzeczypospolitej. Od tego czasu ruch ulegał podziałowi i przekształceniom. Dziś judaizujący chrześcijanie istnieją pod nazwą Jednota Braci Polskich , zaś liberalne i wolnomyślicielskie grupy jako: Kościół Unitariański oraz Internetowy Zbór Polskich Arian - Braci Polskich - Socynian.

Doktryna

Strona tytułowa Rozmów Christianskich - zbiory Muzeum Regionalnego w Pińczowie

Bracia za wyłączną podstawę swej doktryny uważają Biblię (zasada Sola scriptura ). Podobnie jak arianie , nie uznają dogmatu o Trójcy Świętej .

Bracia uznają zasadę braterstwa wszystkich ludzi. W początkowym okresie wywodził się z tego bezwarunkowy pacyfizm , a także odmowa służby państwu (zarówno na urzędach wojskowych, jak i cywilnych) jako formy wywyższenia, wspólnota dóbr, potępienie kary śmierci , podobnie jak u braci czeskich w XV wieku . Doktrynę społeczną braci polskich włożył m. in. Marcin Czechowic w swoim dziele Rozmowy Chrystiańskie, opublikowanym w Krakowie w 1575 r.

Bracia polscy nie tworzą wspólnoty jedynozbawczej, członkostwo w której zapewniałoby automatycznie szczególne przywileje i zbawienie. Wierzą, że Jezus Chrystus sam powołuje swoje dzieci z rozmaitych środowisk, a łączy je wspólny Boży Duch oraz owoce szczerości, prawości i dobroci. Nacisk kładą na Prawo Boże, etykę , moralność i praktykę życia.

Miguel Servet , autor dzieła Christianismi Restitutio ( 1553 ) oraz bracia polscy zawsze stosowali metodologię egzegetyczną , będącą antytezą metody stosowanej przez egzegetów trynitariańskich – katolickich, protestanckich i prawosławnych . Gdy tamci usuwali z przekładów Biblii na języki europejskie tetragram imienia Bożego, JHWH ( Jahwe ), Serwet i bracia polscy go przywracali tam, gdzie w hebrajskim tekście Biblii się on znajduje. Umieszczali imię Boże również w cytatach zawartych w Nowym Testamencie pochodzących z Biblii Hebrajskiej .

Jezus jest i apostołowie byli Żydami . Posługiwali się biegle językiem aramejskim , a ich wypowiedzi, uzupełnione o brakujący w trynitariańskich odpisach Nowego Testamentu tetragram, świadczą o tym, że chrystianizm wyrasta z monoteistycznej religii Izraela .

Serwet, a w ślad za nim bracia polscy, zauważyli ponadto, iż autorzy znanego mu przekładu Septuaginty nie tłumaczyli dosłownie wyrazów Elohim i Benei haElohim, które w hebrajskim oryginale posłużyły dla nazywania aniołów , sędziów i królów izraelskich . Odkrycie to zmieniło dotychczasowe spojrzenie na osobę Jezusa. Okazało się bowiem, że Jezus nie był w pojęciu pierwszych uczniów jedynym Synem Bożym oraz, że nie tylko Jahwe przysługiwał tytuł "boga" w starożytnym Izraelu.

O oryginalności wyznania braci polskich zadecydowały co najmniej dwa elementy: przekonanie, że Ojcem, Świętym Izraelskim, jest wyłącznie Jahwe, Bóg starożytnego Izraela , oraz odrzucenie poglądu, jakoby Logos (przedwieczny Chrystus) uczestniczył w stwarzaniu wszechświata jako Stwórca.

Na tej podstawie jeszcze w XVI wieku bracia doszli do wniosku, że pierwotna teologia Kościoła była identyczna z teologią judaizmu , a punkty styczne obydwu znajdowały się przede wszystkim na płaszczyźnie poglądów kreacjonistycznych i chrystologicznych .

Wśród historyków polskiej reformacji dominuje pogląd, że doktryna religijna braci polskich, a zwłaszcza jej część kosmogeniczna, teologiczna i chrystologiczna, ewoluowała z trynitarianizmu, poprzez trydeizm i dyteizm, do unitarianizmu. Według badań przeprowadzonych przez członków poznańskiego zboru braci polskich taka teza nie znajduje potwierdzenia w materiałach źródłowych.

Powstanie pierwszego jawnego zboru unitariańskiego spowodowane zostało podważeniem przez Grzegorza Pawła z Brzezin fundamentu teologii trynitariańskiej, ale także trydeistycznej i dyteistycznej, jakim jest wiara w pośrednictwo Logosu w dziele stwarzania. Protokoły z synodów ewangelickich , przeprowadzonych w latach 1561 - 1569 , ukazują nagłe pojawienie się unitarianizmu w ostatecznej postaci oraz ostrą na to zjawisko reakcję trynitarian, trydeistów i dyteistów, nieprawidłowo zaliczanych przez polskich historyków do kręgu braci polskich.

Gdy na synod do Bełżyc , odbywający się w marcu 1569 roku, zaproszeni zostali wszyscy ewangelicy biorący udział w tzw. synodzie rozłamowym w dniach 22 - 30 marca 1565 roku, protokolant zdecydował się na precyzyjne oddzielenie braci polskich-chrystian od trynitarian (troyczaków), trydeistów (troybożan) i dyteistów (dwoybożan). Od samego więc początku wiadomo było, kto jest "bratem", a kto nim nie jest. Aktywny udział w tych synodach czołowych działaczy unitariańskich przemawia na korzyść tezy o świadomym przeniknięciu chrystian w szeregi ewangelików, z zamiarem zastąpienia w ich doktrynie religijnej kalwińskiego trynitarianizmu przez serwetiański unitarianizm.

Współcześni bracia polscy nie uważają się ani za chrześcijan, ani za protestantów . Bracia polscy są monoteistycznymi chrystianami, Ludem Drogi (hebrajskie Halacha), kontynuatorami wiary żydowskich notzrim, zachowującym przyjaźń i szczególne zrozumienie wobec Żydów-judaistów – Ludu Księgi.

Według świadectwa Epifaniusza :

Nazarejczycy nie różnią się w jakiś zasadniczy sposób od Żydów, skoro praktykują zwyczaj i doktrynę przepisaną przez żydowską Torę , oprócz tego, że wierzą w Mesjasza. Wierzą oni w zmartwychwstanie umarłych i w to, że wszechświat został stworzony przez Boga. Głoszą, że Bóg jest jeden, i że Jezus, Chrystus, jest Jego synem. Są bardzo uczeni w języku hebrajskim. Czytają Torę... Dlatego różnią się od Żydów i od chrześcijan; od tych pierwszych, ponieważ wierzą w Jehoszua, Mesjasza; od prawdziwych zaś chrześcijan, ponieważ w dalszym ciągu praktykują żydowskie rytuały, jak np. obrzezanie, szabat i inne. – Epifaniusz, Adversus haereses 29, 7, PG 41, 402.

Świadectwo historyka potwierdza Jakub Sprawiedliwy , starszy notzrim zgromadzonych w Jerozolimie. Zwraca on uwagę wizytującemu zbór Pawłowi z Tarsu , że chrystianizm jest ważnym nurtem w życiu religijnym tysięcy jerozolimskich Żydów:

Widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli (w zmartwychwstanie Jehoszua), a wszyscy gorliwie trzymają się Tory – Hebrajskie Pisma Chrystiańskie, Dzieje Apostolskie 21, 20; tamże 6, 7; tamże 24, 21.

Przypisy

 1. Historia dyplomacji polskiej pod red. Zbigniewa Wójcika, Warszawa 1982 t. II, s. 177.
 2. Małgorzata Zdechlik
 3. M. Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI – XVIII wieku na tle porównawczym. Warszawa 1998, s. 116.
 4. Stanisław Kot, Erazm Otwinowski. Poeta – dworzanin i pisarz różnowierczy. Kraków 1935, s. 25.
 5. wg Atlas historii Polski, Demart, Warszawa 2006
 6. wg Jerzy Kłoczowski, Dzieje chrześcijaństwa polskiego, Świat Książki, Warszawa 2000, s. 130.

Bibliografia

 • Zygmunt Gloger , Encyklopedia staropolska ilustrowana, (Tom I, hasła: "Arjanie", "Arjańskie groby"), Wiedza Powszechna, Warszawa, 1978
 • Zenon Gołaszewski, Bracia polscy, Toruń , Dom Wydawniczy DUET, 2004
 • Wacław Urban, Epizod reformacyjny, Kraków, Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988
 • Literatura polska, przewodnik encyklopedyczny, PWN Warszawa, tom I (A-M) 1984 t. 1-2, t. 1, tom II (N-Ż) 1985 t. 1-2, t. 2.
 • Adam Nangast, Wpływ metodologicznych podstaw serwetianskiej egzegezy biblijnej na powstanie doktryny religijnej braci polskich w połowie XVI wieku, praca magisterska, WSP Zielona Góra 1997, mgr Piotr Dąbrowski (Adam Nangast) MA.

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Bracia polscy":

Mieszko II Lambert ...

Adwentyzm ...

1972 ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Diakon ...

Klemens Maria Hofbauer ...

Akcja (prawo) ...

Stanisław Konarski ...

David Garrick ...

Mantua ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Bracia polscy":

208 Walki o granice II Rzeczypospolitej (plansza 3) ...

213 Polska kultura, sztuka i nauka dwudziestolecia międzywojennego (plansza 10) ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 13) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie