Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Bolesławiec

Bolesławiec

Ceramika bolesławiecka

Bolesławiec Śląski ( niem. Bunzlau) – gmina miejska w województwie dolnośląskim , w powiecie bolesławieckim , na prawym brzegu rzeki Bóbr , na południowym krańcu Borów Dolnośląskich . W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa jeleniogórskiego . Według danych z 31 grudnia 2009 miasto liczyło 40 021 mieszkańców.

Spis treści

Struktura powierzchni

Według danych z 2007 [2] Bolesławiec ma obszar 23,57 km² (235. lokata w kraju), w tym:

 • użytki rolne: 33%
 • użytki leśne: 18%

Miasto stanowi 1,75% powierzchni powiatu.

Demografia

Według danych z 31 grudnia 2009 w Bolesławcu mieszkało 40 021 osób (108. lokata w kraju). Średni dochód na jednego mieszkańca wynosi 1 465,22 zł.

Rozwój demograficzny miasta

 • Wykres liczby ludności miasta Bolesławiec na przestrzeni ostatnich 120 lat

Największą populację Bolesławiec odnotował w 1993 r. – wg danych GUS 44 711 mieszkańców[3].

Gospodarka

Bolesławiec jest prężnym ośrodkiem przemysłowym i gospodarczym, zajmującym istotne miejsce na mapie gospodarczej woj. dolnośląskiego jak i całej Polski. W mieście istnieje wiele przedsiębiorstw i zakładów, które zatrudniają wiele osób z Bolesławca i okolic. Do ważniejszych zakładów w mieście należą:

 • Zakłady Chemiczne Wizów
 • Zakłady Tkanin Technicznych Bonitex S.A.
 • Bolesławieckie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych Sp. z o.o.
 • Gerresheimer Bolesławiec S.A. (dawniej Bolesławiecka Fabryka Materiałów Medycznych "Polfa" S.A., a wcześniej Bolesławiecka Fabryka Fiolek i Ampułek)
 • Zakłady Ceramiczne Bolesławiec sp. z o.o.
 • Zakłady Skór i Materiałów przeznaczonych dla przemysłu motoryzacyjnego "Bader"
 • Zakład Produkcji Kaloryferów i Systemów Ogrzewania "Zehnder"

Do niedawna istniało kilka fabryk, które również miały znaczenie na mapie gospodarczej miasta, jednak nie sprostały one konkurencji rynkowej i ogłosiły upadłość, m.in.: Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego Sława, Zakłady Mięsne. W Bolesławcu ma siedzibę wiele instytucji bankowych, ubezpieczeniowych, towarzystw gospodarczych i leasingowych.

Miasto posiada (od października 1845 ) stację kolejową, przez którą przechodzi 2-torowa i zelektryfikowana na 61,5 km odcinku Miłkowice - Węgliniec linia kolejowa nr 282 .

Od 2007 roku na terenie miasta istnieje podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "INVEST-PARK" . Podstrefa Bolesławiec obejmuje łącznie obszar o powierzchni 39,9 ha i jest w całości terenem niezabudowanym, co stwarza dogodne warunki do kształtowania zabudowy.


Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na terenie Podstrefy Bolesławiec to:

 • HOERBIGER Automotive Sp. z o.o.
 • Obróbka Skrawaniem Metalu Lesław Sacher
 • Guardian Automotive Polska Sp. z o.o.

Przedsiębiorcy inwestujący na proponowanych terenach należących do WSSE mają możliwość uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Osiedla

 • Południe
 • Piastów
 • Kwiatowe
 • Śródmieście
 • Kruszyn
 • Leśne
 • Witosa
 • Czterdziestolecia
 • Przylesie
 • Przylesie II
 • Zabobrze
 • Bolesławice
 • Staszica
 • Kościuszki
 • Nadzieja
 • Kozia Górka

Historia miasta

Miasto z ponad 750-letnią tradycją, lokowane na prawie niemieckim w 1251 przez księcia legnickiego Bolesława Rogatkę .

Od XVI w. słynie z bogatej tradycji wyrobu naczyń ceramicznych i kamionkowych.

Historia osadnictwa

Epoka paleolitu (ok. 3 000 000 – ok. 8300 lat p.n.e.)

Najstarsze ślady pobytu człowieka w rejonie Bolesławca pochodzą z młodszej fazy późnego paleolitu , tj ok. 10 000 lat p.n.e. W 1974 na wysokim tarasie Bobru w Bobrowicach koło Szprotawy odnalezione zostały narzędzia krzemienne z tego okresu ( liściak typu Lyngby wraz z dwoma fragmentami odłupków ). W tym samym czasie w Golnicach koło Bolesławca również na terasie dopływu Bobru odkryte zostały podobne wyroby (asymetryczny tylczak z retuszowaną bazą oraz dwa duże łuskowe fragmenty odłupków). Usytuowanie znalezisk ma ścisły związek z górskim charakterem Bobru. Dolina tej rzeki, szeroka od 500 do 3500 m, w okresie wiosennym i w czasie ciągłych opadów deszczu znajdowała się pod wodą. Poziom wód gruntowych sprawiał, iż opadała ona powoli. W związku z tym dolina przez długi czas była trudno dostępna. Dla własnego bezpieczeństwa człowiek późnego paleolitu przebywał więc na tym obszarze na terenach zabezpieczających go przed żywiołem wodnym.

Epoka mezolitu (ok. 8300 p.n.e. – ok. 4500 lat p.n.e.)

W dorzeczu Bobru odkryto aż 45 stanowisk datowanych na epokę mezolitu , od Bolesławca do Krosna Odrzańskiego . Wszystkie one, podobnie jak i w paleolicie, usytuowane są przy krawędziach dolin, na terasach lub wydmach , przede wszystkim po stronie południowej lub południowo-zachodniej. Odkryte znaleziska to obozowiska wielkości od 2-3 arów do 1 ha (w tym wypadku byłoby to kilka małych funkcjonalnych w tamtym czasie stanowisk), na których terenie odnaleziono nieliczne wyroby krzemienne . Zamieszkująca w tym czasie dorzecze Bobru ludność przybyła tutaj u schyłku paleolitu z kręgu tzw. kultury Federmesser i ahrensburskiej . Po ociepleniu się klimatu pozostała tu część ludności uczestniczyła w powstaniu społeczności mezolitycznej, określanej mianem grupy protokomornickiej. Po dalszym ociepleniu opuściła ona jednak rejon Bobru, a na te obszary przybyła u schyłku okresu borealnego ludność postmaglemoska, zapewne z kultury chojnicko-pieńkowskiej . Zajmowała się głównie eksploatacją środowiska leśno-wodnego ( łowiectwo , rybołówstwo ). Kres osadnictwa mezolitycznego nastąpił w końcu II okresu neolitu.

Epoka neolitu (ok. 4500 p.n.e. – 1800 lat p.n.e.)

Rejon Bolesławca penetrowany był także w epoce neolitu, zwłaszcza przez plemiona kultury ceramiki sznurowej . Potwierdzeniem tego jest stanowisko tej kultury odkryte w Bolesławicach (kamienny toporek). Największe skupiska osadnicze wystąpiły w Pradolinie Głogowsko-Baryckiej, Nizinie Śląskiej i Kotlinie Raciborskiej , w miejscach występowania najżyźniejszych gleb i nieco już przetrzebionych lasów. Ze względu na znaczną ruchliwość plemion tej kultury sądzi się, że w ich sposobie gospodarowania dominował chów oraz pewne formy pasterstwa . Ale także rejony pokryte puszczami oraz łęgami (np. ok. Bolesławca), ze względu na warunki łowieckie, miały też pewne znaczenie dla tej ludności. W interesującym nas rejonie są to jednak, wyjątkowe przypadki. Z czasem ludność tej kultury zastała zasymilowana przez napływającą z zewnątrz społeczność posługującą się lepszymi wyrobami z brązu .

Epoka brązu (1 800 p.n.e. – 700 lat p.n.e.)

Najważniejszą kulturą archeologiczną epoki brązu była kultura łużycka , poprzedzona kulturą przedłużycką , która niezatracając charakteru mogiłowego, wytworzyła cały szereg cech lokalnych. Umiejscawiana między Kaczawą a górnym Bobrem i Szprotawą . Prawdopodobnie w tym czasie miała miejsce stabilizacja osadnicza ludności tej kultury na Śląsku , Saksonii , Łużycach i w Wielkopolsce . Z tego okresu tzw. fazy klasycznej kultury przedłużyckiej odnaleziono w Bobrowicach, koło Szprotawy uchatą szpilę o ozdobionej główce. W niedalekiej od Bolesławca Osiecznicy znaleziono z kolei brązową siekierkę z brzegami. Mimo, iż ślady pobytu ludności kultury łużyckiej odnaleziono na brzegach niemal całego biegu Bobru, to jednak teren ten nie należy do dużych obszarów osadniczych (z wyjątkiem okolic Żagania i Nowogrodu Bobrzańskiego). Kilkanaście stanowisk odkrytych w pobliżu Bolesławca wskazuje wszelako na dość intensywną penetrację tej części ziem nadbobrzańskich przez społeczności kultury Łużyckiej. Stanowiska te (cmentarzyska) usytuowane są m.in. w Bolesławcu, Bolesławicach, Buczku Małym, Kruszynie-Godnowie, Rakowicach-Otoku.

Epoka żelaza ( okres lateński i rzymski 400-500 lat n.e.)

Po krótkim okresie halsztackim (700-400 lat p.n.e.) w którym upadła kultura łużycka nastąpił okres lateński (w okolicach Wrocławia datowany na czas między IV w p.n.e. a schyłkiem II w n.e.). Rejon Bolesławca znajdował się poza oddziaływaniem "celtyckich" grup kulturowych. Pomimo tego w Bolesławcu znaleziono brązową zapinkę z wolną piętką i tarczką. Reprezentuje ona rzadki okaz zapinki Munssingenskiej z cięciwą obwiniętą wokół kabłąka. Druga z fibul , żelazna z wolno piętką i niedużą zdobioną kulką przynależy do późnej wersji zapinki duchcowskiej (nazwa od skarbu w Duchcowie). Obie są formami wczesnolateńskimi. Przypuszcza się że te znaleziska wskazują na istnienie dodatkowego szlaku kontaktu Celtów z Północą. W rejonie Szprotawy i Starej Koperni koło Żagania odkryto żelazne zapinki kowalewicke w grobach kultury pomorskiej. Pod koniec II w n.e. miejsce Celtów zajęła ludność kultury luboszyckiej (połowa II w – IV-V w n.e). Badania nad osadnictwem w tym rejonie w okresie przedrzymskim i wpływów rzymskich z wyjątkiem luźnych znalezisk oraz ceramiki dowodzącej istnienia osady, jak dotychczas, nie potwierdziły istnienia tutaj zawartego osadnictwa. Znajdowało się ono bowiem na pograniczu kultury luboszyckiej i legnickiego rejonu kultury przeworskiej . Wspomniane znaleziska z okresu wpływów rzymskich (Iw p.n.e. -VI w n.e) nie należą do imponujących. W latach 19321933 w Bolesławicach odkryto dwie monety rzymskie (jedna z brązu), które znajdowały się w prywatnym posiadaniu, a obecnie uważane są za zaginione. Znacznie wcześniej (1820 rok) w Bolesławcu odkryto denar rzymski wraz z ostrzem włóczni a następnie w 1941 r. denar Gardiana III z lat 238-244. Monety te dowodzić mogą istnienia szlaku handlowego w tym rejonie już w I połowie I tysiąclecia. Uwagę zwraca natomiast odkrycie w Bolesławcu osady (ceramika) kultury luboszyckiej. Nieco dalej na północ od miasta, w Parkoszowie , odnaleziono cmentarzysko tej kultury z pięcioma grobami wyposażonymi w ceramikę i ułamkami ciałopalenia oraz stopione szkło i ułamek grzebienia. Sądzi się że osadnictwo w tym okresie zajmowało niewielki obszar wzdłuż Bobru.

Osadnictwo wczesnośredniowieczne (VI-X wiek)

W VI/VII wieku Śląsk oraz Łużyce nie były jeszcze zasiedlone przez Słowian . Przybyli oni na Śląsk w VII w., jednak w rejonie Bolesławca nie odnaleziono śladów ich pobytu w tym czasie, podobnie jak pozostałości tzw. kultury Sukow-Szeligii, obejmującym swoim zasięgiem m.in. Pomorze Zachodnie , Meklemburgię , Brandenburgię , Łużyce, Mazowsze płockie, Wielkopolskę, Śląsk, oraz prawdopodobnie przejściowo Małopolskę południową. Występowała ona w północnych rejonach Dolnego Śląska koło Ślęży . Podobnie niejasno przedstawia się sytuacja osadnicza w rejonie Bolesławca w VIII w. Zdaniem niektórych badaczy obszar ten wchodził do strefy Tornow-Klenica, która obejmowała część Łużyc, Ziemię Lubuską , część Wielkopolski i północne terytoria Dolnego Śląska. Podobnie jak poprzednio nie odkryto jeszcze stanowisk potwierdzających przynależność Bolesławca do tej strefy. Pierwsze znaleziska potwierdzające istnienie osadnictwa w Bolesławcu na przełomie VIII i IX w są ze względu na ich formę niezwykle cenne. Odnaleziono bowiem zakończenie pasa tzw. typu blatnickiego, pochodzący ze strefy Blatnica-Mikulżice datowanej na lata 790-830. Wyróżnia się ona wyrobami powstałymi po upadku kaganatu awarskiego , nawiązującymi do wyrobów zachodnich. Zakończenia pasa odnalezione w Bolesławcu posiada cechy karolińskie. Odnaleziona zaś ostroga jest naśladownictwem wyrobów wczesnokarolińskich. Bolesławiec znajduje się więc na granicy wpływów wczesnokarolińskich, obejmujących swoim zasięgiem Słowian Połabskich , a potem pas na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej aż do Bolesławca, a następnie aż do rejonu Ślęży i w kierunku południowo-zachodnim obejmując Czechy . Niezwykle ważnym znaleziskiem jest misa żelazna tkz. typu śląskiego. Uważa się je za ostatnio coraz częściej za pierwotną formę pieniądza poza kruszcowego, którą na Morawach i w Małopolsce wyparła doskonalsza jego forma – grzywna siekiero podobna. Bolesławiecka miska jest najdalej na zachód wysuniętym znaleziskiem dosyć zwartej strefy występowania takich produktów na Śląsku. Po wejściu Śląska w obieg wpływów państwa wielkomorawskiego w rejon Bolesławca nie dotarły oddziaływania Wielkich Moraw, które są widoczne na terenach sąsiednich Trzebowian czy Dziadoszan . Podobnie nie dotarły tutaj oddziaływania Czeskie widoczne u pierwszego plemienia.

X-XIII wiek

Sytuacja dotycząca osadnictwa na śląsku w X-XI w staje się nieco jaśniejsza, po sięgnięciu do źródeł pisanych. W ich świetle na zachód od Trzebowian i Dziadoszan, w dorzeczu środkowego Bobru rozsiadło się plemię Bobrzan . Ich obecność tutaj poświadcza jedynie tak zwany dokument praski z 1086 roku, wprawdzie podejrzany, ale dane w nim zawarte są przyjmowane powszechnie jako odpowiadające sytuacji z 973 roku. Stwierdza się w nim, iż północne granicy biskupstwa praskiego wyznaczają plemiona Trebouane (Trzebowianie) Pobrane (Bobrzanie), Dedosize (Dziadoszanie), które graniczą przez las z Milczanami . Z nich faktycznie graniczyć mogli z Miliczanami tylko Bobrzanie. Nazwa tego plemienia wyraźnie wskazuje, że ich siedzib należy szukać nad Bobrem. Badania archeologiczne potwierdziły istnienie większego skupiska osadniczego między Szprotawą a Nowogrodem Bobrzańskim , zajmowało ono obszar 350-400 km². W tym rejonie większość badaczy sytuuje właśnie siedziby Bobrzan. Zatem Ilua ( Iława ) wspomniana w kronice Thietmara byłaby stołecznym grodem Bobrzan i wokół niego koncentrowałoby się osadnictwo tego plemienia. Byliby więc Bobrzanie jakąś małą jednostką terytorialną, jakie spotykamy m.in. na Łużycach i u Serbów połabskich . Ich plemię mogło się wydzielić podczas rozwoju terytorialnego Dziadoszan, przez których zostali ponownie wchłonięci. w rozumieniu politycznym Bobrzanie nie byli więc plemieniem, ale częścią rozleglejszej jednostki. Obszar okolic Bolesławca pokrywa rozległa, dobrze poświadczona źródłowo, puszcza . Badania archeologiczne pozwoliły stwierdzić, że osadnictwo w tym rejonie w okresie wczesnośredniowiecznym było słabo rozwinięte. W zasadzie poświadczone zostało funkcjonowanie grodu jedynie w Otoku, mniej prawdopodobne wydaje się istnienie grodziska w Łagowie nad Kwisą . W niektórych pracach dopuszcza się istnienie grodu w Bolesławicach. Do kogo więc mogłyby one należeć? Od Trzebowian oddzielała je poprzecinana rzekami puszcza. Trudno więc przypuszczać aby przynależały do tego plemienia. Wydaje się, że mogło to być jedynie z najdalej na południe wysuniętych grodów Bobrzańskich (Dziadoszańskich), w którym łączność z głównym ośrodkiem osadnictwa zapewniały Bóbr i Kwisa. Gród na lewym brzegu na terenie Bolesławic datowany na okres przed połową X wieku, zlokalizowany został przez archeologów niemieckich w okresie przedwojennym w ramach badań powierzchniowych. Podczas nowych badań prowadzonych w 1960 roku nie udało się zlokalizować grodziska . Stąd wysunięto przypuszczenie, iż w tym czasie zostało ono całkowicie zniszczone. Nowsze prace nie zajmują się już tym grodem, uznając go i chyba słusznie, za byt nieistniejący, wytwór przedwojennej historiografii niemieckiej. Słabo poświadczone w tym rejonie osadnictwo w okresie wczesnośredniowiecznym spowodowane było początkowo istnieniem tak zwanej granicy strefowej biegnącej pasmem puszcz między Nysą Łużycką a Bobrem. Wraz z rozwojem z jednej strony osadnictwa śląskiego, a z drugiej łużycko-milczańskiego w związku z rozgraniczaniem posiadłości dominialnych granica strefowa przechodzić zaczęła w granicę linearną na Kwisie i Bobrze, ukształtowaną ostatecznie na przełomie XII i XIII wieku. Granicą zachodnią Śląska stała się wtedy Kwisa.

Kalendarium

Zabytki i atrakcje turystyczne

Mury obronne
Ratusz
Teatr
rzeźba "Jezus przyjaciel dzieci"
Obelisk ku czci Kutuzowa
Wiadkukt kolejowy – zdjęcie wykonane przed gruntowną modernizacją
Kościół M.B. Różańcowej.

Miasto posiada bardzo dobrze zachowaną średniowieczną siatkę ulic. W środku głównego placu miasta – rynku, stoi barokowy ratusz. Rynek ma kształt czworoboku – prostokąta. Z jego krótszych boków odchodzą po dwie ulice, a z dłuższych po jednej. Wzdłuż pierzei rynkowych i ulic staromiejskich ciągnie się zabudowa kamieniczna. Miasto okalał ciąg murów obronnych poprzecinanych bramami miejskimi, których było trzy. Pierwsza u wylotu ulicy Sierpnia 80 i nazywała się "Brama Górna", druga na początku ulicy Kutuzowa, nazwano ją "Mikołajską". Trzecia brama stała u wylotu ulicy Bolesława Prusa i nazwano ją "Bramą Dolną". Oto przedstawionych jest kilka zabytków tego unikatowego zespołu staromiejskiego:

 • Ratusz Miejski – obecny kształt budowli uzyskany został po wielu przebudowach w 1776 r. Wiele lat wcześniej, w 1522 r., Wendel Roskopf odbudował go ze zniszczeń. Obecnie ratusz spełnia funkcję urzędu miasta. Najpiękniejszą częścią jest Pałac Ślubów. Budowla posiada wieżę
 • Kamienice wokół Rynku Starego Miasta – wybudowane są we wszystkich znanych nam stylach, od baroku , aż do klasycyzmu . Cały zespół starej zabudowy kamienniczej starego miasta nie opiera się tylko na rynku, ponieważ w ulicach wokół placu, także znajduje się stara zabudowa. Kamienice rynkowe można porównać pięknością do tych we Wrocławiu i Świdnicy . Z dziesiątek przepięknych kamieniczek szczególnym pięknem wybijają się:
  • Rynek nr 29, kawiarnia „Pod Złotym Aniołem” – Renesansową elewację zdobi rokokowa płaskorzeźba przedstawiająca anioła, z wykutą datą 1776.
  • Rynek nr 28 – obecnie księgarnia „Agora” – Barokowa kamienica, w której urodził się znany badacz i podróżnik K. F. Appun .
  • Kamienica przy ul. Mickiewicza 1 – u zbiegu z ulicą Sierpnia 80. – Przepiękna, jedna z wielu kamienic przyrynkowych, jest wspaniałym przykładem secesji . Elewacja jest wykonana z płytek ceramicznych i posiada wiele roślinnych ornamentów.
 • Zabytkowe mury obronne – średniowieczne mury obronne zachowały się w licznych fragmentach (są bardzo dobrze odrestaurowane). Rozebrano je w okresie wojen napoleońskich. Wzdłuż nich ciągnie się pas Plant i trasa spacerowa. Zachowała się jedna baszta w której urzęduje Bolesławieckie Towarzystwo Fotograficzne.
 • Sanktuarium Maryjne – kościół Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja z XV w. – Wnętrze barokowe jest zrobione z wielkim przepychem przez Giulio Simonetiego. Szczególną uwagę zwracają: chrzcielnica i ambona z II połowy XVIII wieku . Zaś bardzo cenny jest obraz "Chrystusa cierpiącego na krzyżu" z 1736 namalowany przez J. W. Neunhertza . Wokoło kościoła znajdują się barokowe rzeźby wykonane przez konstruktora pięknego ołtarza głównego Jerzego Leonarda Webera. Na początku XX wieku dobudowano hełm do najwyższej wieży kościoła.
 • Skwer przy ulicy Kubika – Znajduje się tu staw, oraz budynek wzniesiony w 1862 r. jako restauracja "Odeon". W XIX w. odbywały się tutaj koncerty i przedstawienia teatralne. Po drugiej stronie gmachu stoi głaz narzutowy ustawiony tu w poł. XIX w. na pamiątkę wybudowania sieci wodociągowej i kanalizacji w mieście.
 • U wylotu ulicy Bolesława Prusa stoi najstarsza sala gimnastyczna w Bolesławcu, niegdyś należała do gimnazjum żeńskiego.
 • Klasztor Dominikanów z końca XVII w.
 • Gmach arsenału miejskiego - Teatr Stary w Bolesławcu – Wybudowany w 1822 roku, został w latach 80. XIX w. przebudowany na znaczącą Dolnośląska scenę teatralną.
 • Budynek w którym znajduje się filia Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. W tymże gmachu zmarł Michaił Kutuzow .
 • Kościół poewangelicki – Na miejscu kościoła, stał zamek książęcy, a w XVIII wieku , po rozebraniu budowli wybudowano tu ów kościół i dom Pastora.
 • Budynek gimnazjum z XIX w. – wybudowany w stylu neogotyckim miał swoje przeznaczenie na gimnazjum, ale w tejże chwili miejsce tam zajmuje Sąd Rejonowy.
 • Planty miejskie
 • Pływalnia miejska z pocz. XX w. wkomponowana w jedną z baszt należących do pasa murów miejskich .
 • Zabytkowy pomnik Kutuzowa w formie obelisku – wzniesiony w XIX w. Początkowo stał na rynku lecz w 1893 roku przeniesiono go w obecne miejsce.
 • Cmentarz żołnierzy rosyjskich z 1812 i 1945 roku
 • Muzeum ceramiki – jest to budynek z 1908 roku wybudowany w sąsiedztwie jednej z baszt należących do murów obronnych .
 • Wiadukt kolejowy – wybudowany nad rzeką Bóbr w latach 1844 - 1846 .
 • rzeźba " Jezus przyjaciel dzieci" z karraryjskiego marmuru , dłuta wybitnego artysty P. Breuera stojąca obecnie na placu Zamkowym.
 • Kościół Matki Bożej Różańcowej – jest najstarszą świątynią i budowlą w mieście. Prezbiterium zbudowano w XIII w., a resztę w XIV-XVI.

Zakupy wyrobów ceramicznych

Jedną z atrakcji są zakupy miejscowych wyrobów ceramicznych, m.in. w sklepach zakładowych.

Droga świętego Jakuba

Przez miasto przebiega Dolnośląska Droga św. Jakuba odcinek szlaku pielgrzymkowego do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii .

Kultura

 • Do 1944 roku w Bolesławcu w Teatrze Starym funkcjonował posiadający stały zespół teatralny Śląski Teatr Krajowy Schlesisches Landestheater von Bunzlau . Obecnie teatr jest nieczynny.
 • Od 1994 roku w Bolesławcu organizuje się Święto Ceramiki – jest to trzydniowy festyn, odbywający się w przedostatni weekend sierpnia. Impreza ta ma na celu promowanie bolesławieckiej ceramiki, gości też zawsze muzyków. W roku 2007 na scenie pojawili się Kayah , De Mono i Sofa . Od 2007 roku dodatkową atrakcją w trakcie Bolesławieckiego Święta Ceramiki są Glinoludy.
 • Od 1990 roku organizowany jest Blues nad Bobrem – międzynarodowa impreza bluesowa, połączona z warsztatami bluesowymi. W roku 2007 pojawili się m.in. Dżem , Nocna Zmiana Bluesa i rodzima Obstawa Prezydenta .
 • Miasto świętuje też Dni Miasta – co roku w maju
 • Tradycją jest też Dzień Kultury Bałkańskiej, odbywający się na początku lata. W ten dzień do Bolesławca zjeżdżają się bałkańskie zespoły, by podzielić się z Polakami swa kulturą i tradycjami – urządzany jest pokaz taneczny, są tańce, pieczenie świni.

Kościoły i związki wyznaniowe

Na terenie miasta działalność duszpasterską prowadzą następujące kościoły i związki wyznaniowe:

 • Kościół Rzymskokatolicki
  • Parafia pw. Świętych Cyryla i Metodego, ul. Krótka 1
  • Sanktuarium Wniebowzietej Matki Koscioła, ul. Kościelna 3
  • Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Jarzębinowa 49
  • Pariafia pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, ul. Orzeszkowej 3
  • Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy → Bolesławiec
  • Parafia Matki Bożej Różańcowej → Bolesławiec
  • Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa → Bolesławiec
  • Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa → Bolesławiec
  • Parafia pw.Chrystusa Króla → Bolesławiec
 • Kościół Ewangelicko-Augsburski
  • Filiał w Bolesławcu
 • Kościół Zielonoświątkowy
 • Zbór Świadków Jehowy ( Sala Królestwa , ul. Sadowa 36).

Miasta partnerskie

Transport

Historia kolei żelaznych w Bolesławcu sięga I połowy XIX wieku. 1 września 1846 otwarto 2-torową linię kolejową Miłkowice -Bolesławiec- Żary o długości 102,4 km.[5] 30 marca 1900 linię tę przedłużono o 21 km odcinek Żary- Jasień . Po zakończeniu II wojny światowej rozebrano drugi tor na 63 km odcinku Węgliniec -Jasień. W grudniu 1985 zakończono elektryfikację 61,5 km odcinka Miłkowice-Bolesławiec-Węgliniec.

Obecnie istnieje 1 czynna stacja kolejowa Bolesławiec i nieczynna dla ruchu pasażerskiego stacja Bolesławiec Wschód .

Przez miasto prowadzi droga krajowa nr 94 . W pobliżu przebiega autostrada A4 .

Komunikacja miejska

Miejski Zakład Komunikacji w Bolesławcu Sp. z o.o., to przewoźnik świadczący usługi w zakresie pasażerskiego transportu zbiorowego. Działa od 1992 roku[] (powstanie MZK w wyniku podziału WPK Jelenia Góra na obszarze miasta i gminy Bolesławiec.

Linie Obecnie po Bolesławcu kursuje 13 linii:

LiniaTrasa
0Gdańska – Gdańska POM
1Gałczyńskiego – Dobra
2Gałczyńskiego – Zabobrze (Brzeźnik)
2bisGałczyńskiego Tesco – Brzeźnik
3Osiedle Kwiatowe – Kruszyn (Łaziska)
4Łasicka – Graniczna
5Łasicka – Osiedle Kwiatowe
5bisDolne Młyny – Osiedle Kwiatowe
6Kościuszki "IBF" – Kruszyn II
7Konradowska – Łąka
8Gałczyńskiego – Otok
10Bolesławice – Gałczyńskiego Tesco
13Konradowska – Orla

Tabor[]: Trzon taboru autobusowego MZK Bolesławiec stanowią pojazdy marki Autosan H9-35 w liczbie 12 sztuk.

Typ autobusuEksploatacja odLiczba
Autosan A1010M 1997 8
Autosan A1010T 2000 1
Autosan H9-20 1986 1
Autosan H9-35 1984 9
Jelcz M081MB 2002 6
Jelcz M101I 2002 2
Jonckheere Mistral 70 2007 2
Kutsetnis Stario 2009 6
Solaris Vacanza 12 2005 1
Wszystkie pojazdy33
Udział autobusów niskowejściowych we flocie28,5%
Średni wiek pojazdów12 lat

Honorowi obywatele

 • Edward Bober: (ur. 1930 ), duchowny katolicki, Prałat Domowy Jego Świątobliwości. Święcenia kapłańskie przyjął w 1955 , początkowo pełnił posługę kapłańską w Sycowie , Kamiennej Górze i Marciszowie . W 1969 został skierowany z misją odbudowy poewangelickiego kościoła w Bolesławcu i utworzenia nowej parafii. W latach 1969 - 2006 proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bolesławcu i dziekan dekanatu Bolesławiec-Zachód. Inicjator budowy Krzyża Milenijnego w mieście. Od 2006 na emeryturze.
 • Hubert Bonin (ur. 1912 zm. 2008 ): harcerz, twórca harcerstwa polskiego w powiecie bolesławieckim, więzień obozu koncentracyjnego Stuthoff
 • Adam Wacław Kowalski: (ur. 1907 zm. 2003 ), zegarmistrz, jeden z pierwszych repatriantów z Kresów Wschodnich przybyłych do Bolesławca w 1945 , dzięki jego pracy odnowiony został po II wojnie światowej zegar na ratuszowej wieży, Do końca życia troszczył się o sprawne funkcjonowanie wspomnianego wyżej zegara.
 • Władysław Rączka: duchowny katolicki, dziekan, wieloletni proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja (obecnie Sanktuarium pw. Wniebowziętej Matki Kościoła). Zmarł 8.06.2009. r.

Edukacja

Szkoły podstawowe

 • Szkoła podstawowa nr 1 (Miejski Zespół Szkół nr 2)
 • Szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi nr 2
 • Szkoła podstawowa nr 3
 • Szkoła Podstawowa nr 4
 • Szkoła podstawowa nr 5 (Miejski Zespół Szkół nr 1)
 • Powiatowa Szkoła Integracyjna nr 6

Gimnazja

 • Gimnazjum samorządowe nr 1 (Miejski Zespół Szkół nr 2)
 • Gimnazjum samorządowe nr 2
 • Gimnazjum samorządowe nr 3
 • Gimnazjum samorządowe nr 4 (Miejski Zespół Szkół nr 1)
 • I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu
 • II Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu

Szkoły ponadgimnzjalne

 • I Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1)
 • II Liceum Ogólnokształcące (Miejski Zespół Szkół nr 1)
 • III Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych)
 • IV Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Elektronicznych)
 • V Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Handlowych i Usługowych)
 • Technikum nr 1 (Zespół Szkół Mechanicznych)
 • Technikum nr 2 (Zespół Szkół Budowlanych)
 • Technikum nr 3 (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych)
 • Technikum nr 4 (Zespół Szkół Elektronicznych)
 • Technikum nr 5 (Zespół Szkół Handlowych i Usługowych)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 (Zespół Szkół Mechanicznych)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 (Zespół Szkół Budowlanych)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 (Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 (Zespół Szkół Elektronicznych)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 (Zespół Szkół Handlowych i Usługowych)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 6

Szkoły prywatne

 • Prywatna szkoła podstawowa OXPRESS
 • Prywatne gimnazjum nr 1 (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1)
 • Prywatne gimnazjum nr 2
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "MUR" (Miejski Zespół Szkół nr 2)
 • Prywatne Liceum Ogólnokształcące 'College'

Szkoły wyższe

Szkoły językowe

 • SJO Oxpress
 • SJO Nova Babel
 • SJO Expert
 • SJO Profi

Sąsiednie gminy

Media

 • Prasa:
  • Gazeta Bolec.Info – bezpłatny dwutygodnik
  • IstotneInformacje.pl Bolesławiec – dwutygodnik wydawany od sierpnia 2009
  • Express Bolesławiecki (wydawana przez grupę Expressy Dolnośląskie)
  • Gazeta Bolesławiecka
  • Gazeta Powiatowa – Dolny Śląsk
 • Telewizja:
 • Internet:
  • Bolec.Info
  • IstotneInformacje.pl (dawniej Boleslawiec.org)
  • Chwilizanka.pl (pierwszy społecznościowy portal Bolesławca)

Przypisy

 1. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2009
 2. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset ( pol. ). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
 3. GUS Bank Danych Regionalnych, faktyczne miejsce zamieszkania, stan na 31 XII 1993
 4. Metryka śmierci Bolesława Kubika, burmistrza Bolesławca z dnia 24 VII 1945 roku ( pol. ). polska.pl. [dostęp 2010-10-23].
 5. Ogólnopolska Baza Kolejowa ( pol. ). [dostęp 30 stycznia 2009].

Zobacz też

Galeria

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Bolesławiec":

Bóbr (dopływ Odry) ...

Pogórze Izerskie ...

Przemysł młynarski ...

1945 ...

Polskie zamki i twierdze Sułkowskich Bierutów Bierzgłowo, Zamek Bierzgłowski , województwo kujawsko-pomorskie Biestrzyków Bircza Biskupiec , województwo warmińsko-mazurskie Biskupin , województwo kujawsko-pomorskie Bobolice Bobrowniki Bochotnica , województwo lubelskie Bodzentyn Bolczów , województwo dolnośląskie Bolesławiec Bolków – Zamek w Bolkowie , województwo dolnośląskie Borysławice Zamkowe , województwo wielkopolskie Braniewo , województwo warmińsko-mazurskie Bratian Breń , ...

Władysław Opolczyk ...

Dobra Dobra 13 pozostałych wsi w Polsce : Dobra – wieś w woj. dolnośląskim , w pow. Bolesławieckim , w gminie Bolesławiec Dobra – wieś w woj. dolnośląskim , w pow. oleśnickim , ...

Złoto ...

Jelenia Góra ...

Józef Gosławski ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Bolesławiec":

Przemysł przetwórczy w Polsce (plansza 10) branża ceramiczna Wałbrzych, Świdnica, Jelenia Góra, Dzierżoniów, Bielawa, Bolesławiec, Lubań, Kłodzko, Nowa Ruda, Zgorzelec, Bogatynia ...

Przemysł przetwórczy w Polsce (plansza 13) Kraków, Pabianice, Jelenia Góra, Rzeszów, Starogard Gdański, Kutno, Grodzisk Mazowiecki, Lublin, Wrocław, Bolesławiec ...

201. Środowisko przyrodnicze Polski (plansza 15) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie