Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Biblia Gdańska

Biblia Gdańska

Biblia Gdańska

Strona tytułowa Biblii Gdańskiej
Pełna nazwaBiblia Święta to jest Księgi Starego y Nowego Przymierza z Żydowskiego y Greckiego Języka na Polski pilnie y wiernie przetłumaczone.
Skrót(y)BG
Kanon Protestancki
Język Polski
Opublikowanie kompletnego przekładu 1632 (rewizje w latach 1738 i 1881 )
Źródła przekładuTekst Masorecki ( ST ), Textus Receptus ( NT )
Rodzaj tłumaczeniaDosłowne
Wersje zrewidowane Nowa Biblia Gdańska
Przynależność religijna Protestantyzm
Wersja online http://www.bibliagdanska.pl/
Księga Rodzaju (1 Mojżeszowa) 1:1-3
Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była niekształtowna i próżna, i ciemność była nad przepaścią, a Duch Boży unaszał się nad wodami. I rzekł Bóg: Niech będzie światłość; i stała się światłość.
Ewangelia Jana 3:16
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Biblia Gdańska – przekład Biblii na język polski z roku 1632 dokonany wspólnie przez braci czeskich i kalwinistów . Jedno z najpopularniejszych polskich tłumaczeń protestanckich .

Spis treści

Historia

Starania zborów protestanckich o nowe po Biblii Brzeskiej wydanie trwały ponad ćwierć wieku. W 1600 r., na synodzie w Ożarowie powierzono to dzieło Marcinowi Janickiemu, pastorowi zboru reformowanego w Secyminie (sandomierskie). Na synodzie w Baranowie w 1604 r. polecono Danielowi Mikołajewskiemu , seniorowi zborów kujawskich i Janowi Turnowskiemu, seniorowi Jednoty czeskiej w Wielkopolsce , aby tłumaczenie Janickiego porównali z Biblią Brzeską, czeską Kralicką ( 1579 - 1593 ), francuską, łacińską Pagninusa i Wulgatą . Mimo starań Biblia Janickiego nigdy nie została wydana. Nie wiadomo także, co się stało z jego rękopisem. Mikołajewski zajął się rewizją Biblii Brzeskiej z polecenia różnych synodów. Owoc tego współdziałania kalwinistów i braci czeskich, stanowi drugie (po Biblii Brzeskiej) tłumaczenie Biblii Kościołów ewangelickich . Ukazała się ona drukiem 18 listopada 1632 r. w drukarni Hünefelda w Gdańsku (stąd przyjęta później nazwa). Została ona następnie zaakceptowana przez polskich luteranów.

Biblia Gdańska przeszła dwie ważne rewizje (nazwy od miejsc wydań): Królewiecką w 1738 r. i Warszawską w 1881 r. (rewizja Nowego Testamentu ).

Poprawna językowo pozostawała przez ponad trzysta lat Biblią polskich protestantów .

Znaczenie

Biblia Gdańska, w całej swej karierze, miała dla protestantów takie znaczenie jak dla katolików Biblia Jakuba Wujka . Z tego też powodu do XX wieku włącznie wydano ją ponad 20 razy. W 1660 roku w Amsterdamie , w 1726 w Halle , w 1738 w Królewcu , w 1768 w Brzegu , w 1779 w Królewcu, w 1810 w Berlinie , w 1823 w Królewcu, w 1836 we Wrocławiu , w 1838 w Poznaniu , w 1840 i 1846 w Lipsku , 1854 i 1860 w Halle , w 1855 bez apokryfów w Poznaniu, w 1857 , 1861 , 1863 , 1864 , 1865 , 1873 w Berlinie, w 1867 w Wiedniu , w 1869 , 1875 , 1876 , 1879 , 1889 , 1890 , 1921 , 1924 , 1928 , 1934 i 1937 w Warszawie , w 1920 w Londynie , w 1899 i 1919 r. w Ameryce , a także w 1944 w Genewie .

Nowy Testament Biblii Gdańskiej wydany został później w roku 1686 w Amsterdamie pod zmienionym tytułem: Nowy Testament to jest wszystkie pisma Nowego Przymierza z greckiego języka na polski znowu wiernie przełożone przez niektóre sługi Słowa Bożego. Kolejne jego wydania: 1708 w Brzegu (z dodatkiem modlitw, pieśni i nauk katechizmowych), 1727 , 1728 (to wydanie zawierało summariusze Sebestiana Schmida i glossy Marcina Lutra ) i 1832 w Lipsku , 1834 , 1852 , 1920 (Cztery Ewangelie i Dzieje Apostolskie ), 1929 (wydanie wraz z Księgą Psalmów ) i 1937 w Warszawie, 1867 w Berlinie (wydanie wraz z Księgą Psalmów ), 1873 w Londynie ( Ewangelie i Dzieje Apostolskie ), 1881 , 1882 , 1883 (wydanie wraz z Księgą Psalmów ) i 1918 (wydanie wraz z Księgą Psalmów ) w Wiedniu .

Biblia Gdańska pozostawała głównym przekładem używanym przez polskich ewangelików i ewangelicznych chrześcijan do roku 1975 , to jest do wydania Biblii Warszawskiej .

Pierwsze wydania Biblii Gdańskiej zawierały także księgi uznawane przez protestantów za apokryfy (część z nich w terminologii katolickiej jest określana jako księgi deuterokanoniczne , część – 3 Księga Machabejska , 3 i 4 Księga Ezdrasza oraz Modlitwa Manassesa – jest również uznawana za apokryfy), które umieszczano pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. Współczesne wydania nie kontynuują tej tradycji.

Treść wydania oryginalnego

Jakkolwiek obecne wydania Biblii Gdańskiej ograniczają się do protestanckich kanonicznych ksiąg biblijnych, wydanie oryginalne zawierało również przekład apokryfów (część z nich uznawanych w katolicyzmie za tzw. księgi deuterokanoniczne), a także pieśni, objaśnienia, wykładnię wiary chrześcijańskiej etc. Poniższa lista zgodna jest z kolejnością stron w wydaniu oryginalnym:

 • Przedmowy
  • Najjaśniejszemu Panu a Panu Władysławowi Zygmuntowi, z łaski Bożej obranemu Królowi Polskiemu...
  • Oświeconemu Książęciu a Panu Jego Książęcey Mości, Panu Chrysztofowi Radziwiłłowi...
 • Spis Treści
 • Objaśnieniaobjaśnienie liter y znaków niektorych, na brzegach w tey Księdze używanych
 • Stary Testament
  • Pierwsza Część Bibliey
   • Pierwsze Księgi Mojżeszowe, które zowią po Grecku Genesis, a po Polsku Księgi Rodzaju
   • Wtóre Księgi Mojżeszowe, które zowią po Grecku Exodus, a po Polsku Wyjście
   • Trzecie Księgi Mojżeszowe, które zowią Leviticus
   • Czwarte Księgi Mojżeszowe, które zowią Numeri
   • Piąte Księgi Mojżeszowe, które zowią Deuteronomium, to jest, Powtórzenie Zakonu
  • Wtóra Część Bibliey
   • Księgi Jozuego
   • Księgi Sędziów, które zowią Judicum
   • Księgi Ruthy
   • Pierwsze Księgi Samuelowe, które też zowią Pierwsze Królewskie
   • Wtóre Księgi Samuelowe, które też zowią Wtóre Królewskie
   • Pierwsze Księgi Królewskie, które też zowią Trzecie Królewskie
   • Wtóre Księgi Królewskie, które też zowią Czwarte Królewskie
   • Pierwsze Księgi Kroniki, które Grekowie Paralipomena zowią
   • Wtóre Księgi Kroniki, albo Paralipomenon
   • Księgi Ezdraszowe, które pospolicie zowią Pierwsze Ezdraszowe
   • Księgi Nehemiaszowe, które też zowią Wtóre Ezdraszowe
   • Księgi Estery
  • Trzecia Część Bibliey
   • Księgi Jobowe
   • Księgi Psalmów, które po Żydowsku zowią Sepher Tehillim: to jest, Księga chwał
   • Księgi Przypowieści Salomonowych
   • Ekklesiastes, to jest Kaznodzieja Salomonow
   • Pieśń nad Pieśniami Salomonowa
  • Czwarta Część Bibliey
   • Proroctwo Izajaszowe
   • Proroctwo Jeremiaszowe
   • Treny, to jest, Narzekania Jeremiaszowe
   • Proroctwo Ezechielowe
   • Proroctwo Danielowe
   • Proroctwo Ozeaszowe
   • Proroctwo Joelowe
   • Proroctwo Amosowe
   • Proroctwo Abdyaszowe
   • Proroctwo Jonaszowe
   • Proroctwo Micheaszowe
   • Proroctwo Nahumowe
   • Proroctwo Abakukowe
   • Proroctwo Sofoniaszowe
   • Proroctwo Aggeuszowe
   • Proroctwo Zacharyaszowe
   • Proroctwo Malachiaszowe
 • ApokryfyPrzydatek do Starego Testamentu, w którym się zamykają Księgi, które pospolicie zowią Apokryfa
  • Księgi Tobiaszowe
  • Modlitwa Manassesa Króla Judskiego
  • Księgi Judyty
  • Księgi Barucha
  • Lis Jeremiaszow
  • Przydatki do Proroctwa Danielowego
  • Trzecie Księgi Ezdraszowe
  • Czwarte Księgi Ezdraszowe
  • Przydatki do Ksiąg Estery
  • Pierwsze Księgi Machabejskie
  • Wtóre Księgi Machabejskie
  • Trzecie Księgi Machabejskie, które zowią Księgi Symeona Kapłana Najwyższego
  • Mądrość Salomonowa
  • Księgi Jezusa Syna Syrachowego, które też nazywają Ekklesiastikus
 • Nowy TestamentNowy Testament Pana naszego Jezusa Chrystusa
  • Summa czterech Ewangelistów
   • Ewangelia według Ś. Mateusza
   • Ewangelia według Świętego Marka
   • Ewangelia według Świętego Łukasza
   • Ewangelia według Świętego Jana
  • Dalsza część
   • Dzieje Świętych Apostołów
   • List Świętego Pawła Apostoła, do Rzymianów
   • List pierwszy Świętego Pawła Apostoła do Koryntów
   • List Świętego Pawła Apostoła do Koryntów, wtóry
   • List Świętego Pawła Apostoła do Galatów
   • List Świętego Pawła Apostoła do Efezów
   • List Świętego Pawła Apostoła do Filippensów
   • List Ś. Pawła Apostoła do Kolossensów
   • List Ś. Pawła Apostoła do Tessalonicensów pierwszy
   • List Świętego Pawła Apostoła do Tessalonicensów wtóry
   • List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza pierwszy
   • List Ś. Pawła Apostoła do Tymoteusza wtóry
   • List Świętego Pawła Apostoła do Tytusa
   • List Świętego Pawła Apostoła do Filemona
   • List Świętego Pawła Apostoła do Żydów
   • List powszechny Świętego Jakuba Apostoła
   • List pierwszy powszechny Świętego Piotra Apostoła
   • List wtóry powszechny Świętego Piotra Apostoła
   • List pierwszy powszechny Ś. Jana Apostoła
   • List wtóry Świętego Jana Apostoła
   • List trzeci Świętego Jana Apostoła
   • List powszechny Ś. Judasa Apostoła
   • Objawienie Ś. Jana Theologa
 • Rejestr Ewangeley y Lekcey, które się czytają w Niedzielę y Uroczyste Święta
 • Pasya albo Historya o Męce, Śmierci y Pogrzebie Pana naszego Jezusa Chrystusa ze wszystkich czterech Ewangelistów porządnie zebrana
 • Psalmy Dawidowe Przekładania X. Macieja Rybińskiego
 • Hymny albo Pieśni Duchowne zwyczajne, a niektóre z Niemieckich przetłumaczone
  • Pieśni na Adwent
  • Na Boże Narodzenie
  • Na Nowe Lato
  • Na Trzy Króle
  • O Męce Pańskey
  • Na Wielka Noc
  • Na Boże Wstąpienie
  • O Trójcy Świętey
  • O Słowie Bożym
  • O Kościele Bożym
  • O Pokucie
  • O Chrzcie Świętym
  • O Wieczerzy Pańskiey
  • O Zwirzchności
  • O Modlitwie Pańskiey
  • O Wierze Chrześcijańskey
  • O Bożym Przykazaniu
  • W Czasy niebezpieczne
  • W Niepogodę
  • W Susza
  • Podczas wojny
  • Podczas głodu
  • W Mór
  • O Śmiertelności
  • Przy Pogrzebie
  • O Sadnym Dniu
  • Poranne
  • Przed Obiadem
  • Po Obiedzie
  • Wieczorne
  • Pospolite
   • Psalmy niektóre zwyczajniejsze
  • Litania
  • Rejestr Pieśni
 • Summa Nauki Chrześcijańskey
  • Boże Przykazanie
  • Wiara Powszechna Chrześćjańska
  • Modlitwa Pańska
  • Chrzest Święty
  • Ustawa Wieczerzy Pańskey
  • Klucze Królestwa Niebieskiego
  • Symbola, albo Wyznanie Wiary Powszechney Chrześcijańskey
   • Symbolum Niceńskie
   • Symbolum Konstantinopolitańskie
   • Symbolum Efeskie
 • Upomnienia ludziom wszelkiego stanu służące
  • Kaznodziejom
  • Panom
  • Poddanym
  • Gospodarzom
  • Sługom
  • Mężom
  • Żonam
  • Rodzicom
  • Dziatkom
  • Młodzieńcom
  • Pannam
  • Wdowam
  • Starym
  • Kupcom i Rzemieśnikom

Współczesność

Jedna ze stron współczesnego wydania Biblii Gdańskiej

Obecnie Biblię Gdańską wydaje Towarzystwo Biblijne w Polsce . Przekład ten, mimo częściowego wyparcia go współczesnymi tłumaczeniami (głównie Biblią Warszawską ), cieszy się nadal w różnych kręgach protestanckich (szczególnie konserwatywnych ) opinią „najwierniejszego” i najbardziej dosłownego wśród polskich Biblii. O jego popularności świadczą też pokaźne nakłady.

Śląskie Towarzystwo Biblijne przygotowuje nowy przekład Biblii oparty na rozwiązaniach Biblii Gdańskiej (tzw. Nową Biblię Gdańską ).

Wydawnictwo „ Na Straży ” wydało Biblię Gdańską w systemie Stronga ( Nowy Testament1996 ; Stary Testament2004 ), gdzie każdemu słowu (zgodnie z wydaniem Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego z 1959 r.) został przypisany numer (odsyłacz) do konkordancji wyrazów hebrajskich i aramejskich Stronga oraz do konkordancji wyrazów greckich Stronga (wydanych również przez wydawnictwo „Na Straży”).

Fundacja Wrota Nadziei jest w trakcie pracy nad nowym wydaniem Biblii Gdańskiej z uwspółcześnioną gramatyką i słownictwem (dostępny Nowy Testament).


Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Biblia Gdańska":

Biskup ...

Adwentyzm ...

Julius Jewelowski ...

Wittenberga ...

Zbór ...

Zygmunt III Waza ...

Maciej Słomczyński ...

Kornel Ujejski ...

Narodowy socjalizm ...

Torfowisko ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Biblia Gdańska":

012. Islam (plansza 12) ...

230b Kryzysy ideologiczne, gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej (plansza 12) ...

208. Morze Bałtyckie (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie