Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo - stan braku zagrożeń i poczucia zagrożenia podstawowych dla narodu wartości[1].

Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla człowieka szczególnie cennego – życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych i dóbr niematerialnych[2].

Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych; jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Człowiek, grupa społeczna, państwo, organizacja międzynarodowa starają się oddziaływać na swoje otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną, by usuwać a przynajmniej oddalać zagrożenia, eliminując własny lęk, obawy, niepokój i niepewność. Zagrożenia mogą być skierowane na zewnątrz i do wewnątrz; tak samo powinny być skierowane działania w celu ich likwidowania.

Rodzaje bezpieczeństwa

Wyróżnia się następujące rodzaje bezpieczeństwa:

 • ze względu na obszar jakie obejmuje – bezpieczeństwo globalne, bezpieczeństwo międzynarodowe , bezpieczeństwo regionalne, bezpieczeństwo narodowe ;
 • ze względu stosunek do obszaru państwa – bezpieczeństwo zewnętrzne i bezpieczeństwo wewnętrzne ;
 • ze względu na dziedzinę w jakiej występuje – bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo polityczne, bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo ekologiczne, bezpieczeństwo informatyczne, bezpieczeństwo społeczne, bezpieczeństwo kulturowe; bezpieczeństwo fizyczne i bezpieczeństwo socjalne; bezpieczeństwo strukturalne i bezpieczeństwo personalne[3].

Pojęcie bezpieczeństwa

Pojęcie bezpieczeństwa państwa ewoluowało przez wieki, a w ostatnich dekadach szczególnie szybko zmieniało znaczenie. Wobec zmiany środowiska międzynarodowego na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku i związanej z tym ewolucji postrzegania zagrożeń coraz większe znaczenie zaczęto przywiązywać do bezpieczeństwa pozamilitarnego. Wyłoniło się więc bezpieczeństwo ekologiczne , ekonomiczne, energetyczne , informacyjne, socjalne i wiele innych, jak na przykład bezpieczeństwo człowieka. Zarysowała się tendencja, aby przez bezpieczeństwo państwa rozumieć wszystko co może mieć jakikolwiek związek z samym państwem i jego społeczeństwem .

Z tego względu wydaje się rozsądna propozycja Ryszarda Zięby[potrzebne źródło], żeby wyodrębnić następujące podstawowe wartości składające się na bezpieczeństwo współczesnych państw:

 • przetrwanie państwa jako niezależnej jednostki politycznej, narodu jako wyróżnionej grupy etnicznej , biologiczne przeżycie ludności państwa. Jest ono naczelną wartością, której każde państwo gotowe jest poświęcić inne wartości, gdyż nie mogą być one zachowane w sytuacji zagrożenia istnienia ludności. Wartość ta jest stawiana na naczelnym miejscu;
 • integralność terytorialna , która w potocznym rozumieniu nadal jest uważana za główny korelat bezpieczeństwa;
 • niezależność polityczna (w sensie ustrojowym , samowładności i swobody afiliacji );
 • jakość życia, na którą składają się takie wartości jak standard życia, szczebel rozwoju społeczno-gospodarczego, zakres praw i swobód obywatelskich, system kulturalny, narodowy styl życia, stan środowiska naturalnego , możliwości i perspektywy dalszego rozwoju.

Postrzeganie Bezpieczeństwa (wg D. Frei)

 • stan braku bezpieczeństwa - wówczas gdy występuje duże rzeczywiste zagrożenie, a postrzeganie tego zagrożenia jest prawidłowe;
 • stan obsesji występuje wtedy, gdy nieznaczne zagrożenie jest postrzegane jako duże;
 • stan fałszywego bezpieczeństwa ma miejsce wówczas, gdy zagrożenie jest poważne, a postrzegane bywa jako niewielkie;
 • stan bezpieczeństwa występuje wtedy, gdy zagrożenie zewnętrzne jest nieznaczne, a jego postrzeganie prawidłowe

Potrzeby społeczeństwa w dziedzinie bezpieczeństwa (wg W. Kitlera)

 • potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • potrzeba bezpieczeństwa powszechnego
 • potrzeba ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego
 • potrzeba ochrony środowiska i gospodarki odpadami
 • potrzeba ochrony dorobku kulturowego i tożsamości narodowej
 • potrzeba bezpieczeństwa ekonomicznego
 • potrzeba oświaty i wychowania
 • potrzeba bezpieczeństwa narodowego

Bezpieczeństwo RP

W ten zbiór wartości do pewnego stopnia wpisują się podstawowe cele polskiej polityki bezpieczeństwa, określone następująco:

 • ochrona suwerenności i niezawisłości Rzeczypospolitej;
 • utrzymanie nienaruszalności granic i integralności terytorialnej kraju;
 • zapewnienie bezpieczeństwa obywateli Polski, w tym praw człowieka i podstawowych wolności oraz demokratycznego porządku;
 • stworzenie niezakłóconych warunków do cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju Polski oraz wzrostu dobrobytu jej obywateli;
 • ochrona dziedzictwa narodowego i tożsamości narodowej
 • realizacja zobowiązań sojuszniczych , a także obrona i promowanie interesów państwa polskiego.

Zobacz też

Przypisy

 1. Adam Rotfeld, Międzynarodowe czynniki bezpieczeństwa Polski, Warszawa 1986, strony 14-15, za: Paweł Soroka, Strategia bezpieczeństwa zewnętrznego Polski. Proces formułowania, Warszawa 2006, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam, strona 20.
 2. Takich jak autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych.
 3.  : Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania, Warszawa 2000, strona 17.

Bibliografia

 1. Adam Rotfeld, Międzynarodowe czynniki bezpieczeństwa Polski, Warszawa 1986.
 2. R. Jakubczak, J. Flis - Bezpieczeństwo Narodowe Polski w XXI wieku, Warszawa 2006
 3. Słownik terminów z zakresu psychologii dowodzenia i zarządzania, Warszawa 2000.

dk:Sikkerhed


Inne hasła zawierające informacje o "Bezpieczeństwo":

Insurekcja kościuszkowska uniwersał regulujący powinności gruntowe włościan i zapewniający dla nich skuteczną opiekę rządową, Bezpieczeństwo własności i sprawiedliwość w komisjach porządkowych. Akt ten, zwany uniwersałem połanieckim , ...

Uniwersał połaniecki Uniwersał urządzający powinności gruntowe włościan i zapewniający dla nich skuteczną opiekę rządową, Bezpieczeństwo własności i sprawiedliwość w komisjach porządkowych) – akt prawny wydany przez ...

Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela prawa obywatelskie (fundamentalne i nienaruszalne):wolność fizyczna i duchowa ( wolność słowa i wyznania ) prawo własności Bezpieczeństwoopór przeciwko wszelkim formom uciskurówność wobec prawa i sądunietykalność osobistąrówny dostęp do ...

Państwo opiekuńcze w samorealizacji. Przyjęcie pomocy nie może nikogo stygmatyzować. Socjaldemokratyczne wartości takie jak: Bezpieczeństwo, równość, humanitaryzm czynią pojęcie "klasy nieszczęśliwców". W praktyce Stanów Zjednoczonych realizuje ...

Święty Kazimierz Rezydował w Radomiu . Jego krótkie rządy były przez współczesnych dobrze oceniane. Poprawił Bezpieczeństwo na drogach, ukrócając rozboje. Czynnym udziałem w sprawowaniu sądownictwa doprowadził do ...

Wrocław administracyjny12 Transport12.1 Układ drogowy12.2 Transport szynowy, lotniczy i wodny12.3 Miejski transport zbiorowy13 Bezpieczeństwo13.1 Służba zdrowia13.2 Jednostki wojskowe14 Miasta partnerskie15 Wrocławianie15.1 Nobliści15.2 Honorowi obywatele Wrocławia16 ...

Administracja państwowa i kontroluje prace organów administracji rządowej,chroni interesy Skarbu Państwa,uchwala projekt budżetu państwa,zapewnia Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,zapewnia Bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,sprawuje ogólne kierownictwo w ...

Styl charakteru charaktery (po średniku odpowiednie fazy wg klasycznej psychoanalizy ):okres przywiązania - więzi: charakter schizoidalny (Bezpieczeństwo); zobacz też: faza autyzmu, osobowość schizoidalna ;charakter oralny (potrzeby); zobacz: faza oralna ;okres ...

Wartość (ekonomia) jest bardzo ważne w procesie wyceny , gdyż jasna i zrozumiała definicja zwiększa Bezpieczeństwo obrotu rynkowego, obniża poziom ryzyka transakcji mieniem. Ma to szczególne znaczenie ...

Seksualność we wszystkich relacjach interpersonalnych, jak atrakcyjność , przywiązanie, zaufanie , akceptację, zaangażowanie, zadowolenie i Bezpieczeństwo. Zaburzenia seksualne występują, gdy wrodzona funkcja fizjologiczna ulega zahamowaniu lub zniekształceniu, bądź ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Bezpieczeństwo":

01 Znaki drogowe - znaki nakazu (plansza 15) na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego Bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości. ...

008c. Grecja (plansza 5) lat później), Grecy połączyli swoje siły ze Spartiatami i, z obawy o Bezpieczeństwo miast-państw, obsadziły wąwóz Termopile, będący jedyną drogą w głąb kraju. W ...

49. Stosunki Polski z wybranymi państwami (plansza 16) do minimalizowania ich skutków. Zwiększona współpraca strategiczna, opisana w niniejszej Deklaracji, wzmocni Bezpieczeństwo Polski i Stanów Zjednoczonych. ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie