Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

serce

serce – to centralny narząd układu krwionośnego strunowców i niektórych bezkręgowców. Zbudowany jest z tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej sercowej. Zazwyczaj narząd ten otoczony jest osierdziem (pericardium). U człowieka zbudowany z dwuch przedsionków (prawego i lewego), oddzielonych od siebie przegrodą międzyprzedsionkową, i dwuch komór (prawej i lewej), oddzielonych od siebie przegrodą międzykomorową. Łączą się one przedsionkami przez zastawki przedsionkowo-komorowe, które nie pozwalają na cofanie się krwi z komór do przedsionków, natomiast umożliwiają jej przepływ z przedsionków do komór.

Rysunek serca:

 1. tętnica płucna prawa
 2. żyły ramienno-głowowe
 3. pień ramienno-głowowy
 4. więzadło tętnicze
 5. tętnica szyjna wspólna lewa
 6. tętnica podobojczykowa lewa
 7. łuk aorty
 8. przedsionek lewy
 9. tętnica płucna lewa
 10. żyły płucne lewe
 11. tętnica i żyła wieńcowa
 12. jama osierdzia
 13. worek osierdziowy
 14. zastawka półksiężycowata aorty
 15. płatek zastawki dwudzielnej
 16. struny ścięgniste
 17. mięsień sercowy
 18. komora lewa
 19. mięśnie brodawkowate
 20. przegroda serca
 21. koniuszek serca
 22. aorta
 23. komora prawa
 24. żyła główna dolna
 25. płatek zastawki trójdzielnej
 26. przedsionek prawy
 27. zastawka pnia płucnego
 28. żyła główna górna
 29. żyły płucne prawe
 30. pień płucny

Z komory prawej krew wypływa przez zastawkę półksiężycowatą do pnia płucnego (tętnica płucna), a z komory lewej również przez zastawkę półksiężycowatą do aorty.

Serce składa się z warstw: od wewnątrz jest wysłane wsierdziem, dalej znajduje się warstwa mięśnia sercowego oraz tkanka pokryta błoną surowiczą – nasierdziem.

Praca serca stanowi cykl następujących po sobie skurczów i rozkurczów przedsionków i komór. W czasie skurczu przedsionków krew z nich przechodzi przez zastawki przedsionkowo-komorowe do pozostających w tym czasie w rozkurczu komór, wypełniając je. Po napełnieniu się komór następuje rozkurcz przedsionków i skurcz komór, na początku którego zostają zamknięte zastawki przedsionkowo-komorowe. W czasie tego zamknięcia powstaje ton skurczowy.

W skurczu komór wyróżniamy dwie fazy: skurcz izometryczny, podczas którego wszystkie zastawki są zamknięte, a dochodzi jedynie do zwiększenia ciśnienia krwi w komorach, oraz skurcz izotoniczny, w czasie którego ciśnienie krwi w komorach zwiększone ponad wartość ciśnienia w tętnicach powoduje otwarcie zastawek półksiężycowatych aorty i tętnicy płucnej. Krew zostaje wtedy wyrzucona do głównych pni tętniczych. Po wyrzuceniu krwi z komór na obwód, następuje rozkurcz komór. Zastawki półksiężycowate tętnic zamykają się i powstaje ton rozkurczowy. Przedsionki i komory są w rozkurczu, a mięsień serca jest niepobudliwy. Po przejściu tego okresu cykl powtarza się od początku. Cykl serca trwa ok. 0,8 s.

Kolejne, następujące po sobie w równych odstępach czasu, skurcze serca, w liczbie ok. 72 na min, objawiające się kolejnymi falami tętna, nazywamy rytmem serca. Rytm i pracę serca reguluje autonomiczny układ nerwowy, ale wpływ mają także ośrodki korowe i podkorowe mózgu.

Zjawiska akustyczne powstające w sercu w związku z jego skurczami nazywamy tonami serca. Ton I, skurczowy, powodowany jest głównie przez gwałtowne napinanie zamykających się w czasie skurczu komór zastawek dwudzielnej i trójdzielnej oraz włókien kurczącego się mięśnia sercowego. Ton II, rozkurczowy, powodowany jest drganiami napinających się w czasie rozkurczu komór zastawek półksiężycowatych tętnicy płucnej i tętnicy głównej.

Serca mięczaków i stawonogów
Wśród bezkręgowców serce mają mięczaki i stawonogi. Jest to jednak organ w znaczny sposób odbiegający w fizjologii i budowie od serca człowieka. Zazwyczaj położony jest po grzbietowej stronie ciała. Do serca zasysana jest hemolimfa z hemocelu poprzez ostia (zabezpieczone zastawkami uniemożliwiającymi cofanie się płynu), gdzie pod stosunkowo niskim ciśnieniem przetaczana jest do tętnic, skąd wylewa się do wtórnej jamy ciała (otwarty układ krążenia).

Serca strunowców
Serce występuje u wszystkich strunowców. Narząd ten umiejscowiony jest po brzusznej stronie ciała, w klatce piersiowej za żebrami (wyłączając bezogonowe – Anura, które nie mają właściwej klatki piersiowej). Serce umiejscowione może być po środku klatki piersiowej lub z pewnym odchyleniem w stronę lewą. Są to serca miogenne, co oznacza, że są pobudzane przez własny rozrusznik, czyli specyficzny mięsień, np. węzeł zatokowo-przedsionkowy. W sercu występują zastawki.

Najprymitywniejsze serce (tzw. serce skrzelowe) wśród kręgowców posiadają bezżuchwowce i ryby. Występuje u nich jeden obieg krwi!

U płazów serce to zatoka żylna, prawy przedsionek, komora, lewy przedsionek i stożek tętniczy.

Serce gadów w budowie zbliżone jest do serca płazów, różni się jednak tym że u gadów nie występuje stożek tętniczy, a pojawia się częściowa przegroda międzyprzedsionkowa. Wyjątkiem są przedstawiciele rzędu Crocodilia, u których występuje przegroda całkowita.

Przepływ krwi przez serce ssaka
Krew odtlenowana powraca z tkanek do serca żyłami głównymi: górną i dolną do prawego przedsionka (PP) serca, skąd przez zastawkę trójdzielną przepływa do komory prawej (KP). Tętnicami płucnymi jest transportowana do płuc, gdzie następuje jej utlenienie. Powraca następnie do przedsionka lewego (PL) żyłami płucnymi, skąd trafia do komory lewej (KL), a później aortą do pozostałych narządów.

Krążenie krwi u płodu ssaka w sercu przebiega następująco: krew utlenowana żyłami wpływa do prawego przedsionka, skąd w większości (więcej niż w 95%) przedostaje się otworem owalnym do lewego przedsionka i aortą do tkanek. Otwór owalny przestaje być drożny w chwili „pierwszego oddechu”, czyli w momencie narodzin.

Praca serca ssaka
Pełny cykl pracy serca trwa około 0,8 sekundy. Wyróżnić w nim można trzy fazy:

 • trwająca około połowy czasu przeznaczonego na cały cykl – okres pauzy. W tej fazie mięśnie komór i przedsionków są rozkurczone. Krew napływa do serca z żył głównych oraz żył płucnych. Zastawki półksiężycowate pozostają zamknięte;
 • fazą, w czasie której następuje wypełnienie komór przez skurcz przedsionków jest diastole, trwające ponad 0,1 sekundy;
 • w czasie kolejnej fazy – systole – trwającej 0,3 s. następuje skurcz komór i wyrzut do aorty i tętnicy płucnej przez otwarte zastawki półksiężycowate.

Im większe zwierzę, tym wolniej bije jego serce. Serce słonia waży 22kg i bije tylko 25 razy na minutę, zaś serce myszy nawet 700 razy na minutę. U dużych psów serce bije 80 razy na minutę, a u małych 120 razy.

Serca ptaków biją szybciej, niż wynikałoby to z ich wielkości: kury – do 400 razy na minutę, kanarka – nawet do 1000 razy na minutę.

Praca serca człowieka
Serce noworodka zaraz po urodzeniu ma masę 20 gramów i bije z częstością ok. 120-160 uderzeń na minutę. Serce człowieka dorosłego waży niespełna pół kilograma i w warunkach prawidłowych w spoczynku wykonuje od 60 do 90 (średnio 72) uderzeń na minutę. W ciągu przeciętnego życia serce uderza 2,5 miliarda razy. W czasie jednego cyklu sercowego człowieka przez serce przetłaczana jest całkowita objętość krwi w krwiobiegu.

Serce zaczyna bić już 21 dnia od poczęcia. Krew krąży w nieskomplikowanym zamkniętym układzie naczyń, oddzielnym od krążenia matki.

Choroby serca człowieka
Wśród chorób serca możemy wyróżnić wrodzone i nabyte. Wady wrodzone są nieprawidłowościami budowy serca lub dużych naczyń powstałymi w życiu płodowym. Do najczęstszych chorób serca należą:

 1. ostra lub przewlekła niewydolność serca (której skutkiem może być zawał mięśnia sercowego) na tle: chorób naczyniowych (choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego), wad zastawkowych wrodzonych i nabytych (po bakteryjnym, wirusowym czy reumatycznym zapaleniu wsierdzia lub mięśnia sercowego),
 2. kardiomiopatie pierwotne lub wtórne (na podłożu zmian wymienionych w punkcie 1),
 3. zaburzenia rytmu serca (artymie),
 4. wady serca wrodzone
 5. zapalenia mięśnia serowego (bakteryjne - głównie paciorkowcowe, wirusowe, na tle choroby reumatycznej).
Leczeniem chorób serca zajmuje się kardiologia. Leczeniem operacyjnym chorób serca zajmuje się kardiochirurgia.


Inne hasła zawierające informacje o "serce":

Nadciśnienie tętnicze ścian tętnic oporowych prowadzi do wzrostu obwodowego oporu naczyniowego (TPR) i zmusza serce do większej pracy.Teoria Guytena wyjaśnia nadciśnienie genetycznym defektem nerek, które zatrzymują ...

Zawał mięśnia sercowego ...

Adam Naruszewicz ...

Kichanie stanie tej pracy przerwać (o czym mówi powszechny mit , jakoby podczas kichnięcia serce przestawało bić). Następnie, po otwarciu krtani, ciśnienie to powoduje, iż rozpylona ...

Antoni Madaliński 23 lipca , ciało generała zostało złożone w kościele parafialnym w Przybyszewie , a serce w Lubaniu.Na jego cześć nazwano jedną z ulic w Warszawie. ...

Wyprawy krzyżowe ...

Witold Dąbrowski (poeta) Sołżenicyna ( "Jeden dzień Iwana Denisowicza" ) Bułhakowa ( "Mistrz i Małgorzata" , "Biała Gwardia" , "Psie serce" ) i Okudżawę . Przy tłumaczeniach często współpracował z Ireną Lewandowską .Przydomek "Sokół" pochodził ...

Christiaan Barnard Jeden z nich – Abraham – zmarł w wieku 5 lat na serce, co mogło mieć wpływ na dalszą drogę życia Christiaana.W 1940 roku ...

Przeszczepianie narządów naukowa nazywana transplantologią.Przeszczep (transplantat) – komórki, tkanki ( skóra , rogówka , kości ) lub narząd ( serce , nerka ) pobrane od dawcy, podlegające chirurgicznemu przeszczepieniu do organizmu biorcy. Niektóre ...

Szkocja haggis . Haggis to owczy żołądek napełniony mieszaniną złożoną z posiekanych owczych podrobów (serce, płuca i wątroba), płatków owsianych, cebuli i przypraw, zaszyty i ugotowany. ...


Inne lekcje zawierające informacje o "serce":

Układ krwionośny człowieka (plansza 6) ...

Krew i choroby układu krwionośnego (plansza 17) ...

021. Bezżuchwowce i ryby – kręgowce pierwotnie wodne (plansza 15) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie