Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Buczyna

Buczyna

Buczyna, Fagion sylvaticae
Syntaksonomia
KlasaQuerco-Fagetea
Rząd Fagetalia
ZwiązekFagion sylvaticae
R. Tx. et Diem. 1936

Buczyna (Fagion sylvaticae) – syntakson w randze związku należący do klasy europejskich mezo- i eutroficznych lasów liściastych – (Querco-Fagetea). Leśne zbiorowisko roślinne , zazwyczaj z dominacją buka w drzewostanie . Dno tych lasów jest silnie zacienione, występują w nim rośliny cieniolubne i takie, które kwitną przed listnieniem drzew ( geofity ). W podszycie i podroście zwykle niemal wyłącznie młode buki. Często runa niemal brak – jest tylko gruba warstwa ściółki (tzw. buczyny nagie).

Spis treści

Charakterystyka

W Polsce na nizinach buczyny są niemal czysto bukowe (pojedynczo lub w domieszce, rzadko liczniej występują w nich dęby , jesiony wyniosłe , jawory ). W górach są to zwykle lasy bukowe z domieszką jodły i świerka , ze względu na kryteria fitosocjologiczne należą tu także lasy jodłowe.

Występowanie
Lasy występujące w Europie Środkowej na obszarach o wpływie klimatu suboceanicznego oraz w niższych położeniach górskich. Wykształcają się na siedlisku lasu świeżego , lasu mieszanego wilgotnego i lasu mieszanego świeżego .
Charakterystyczna kombinacja gatunków
ChCl. : Klon polny Acer campestre, klon zwyczajny Acer platanoides, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, zawilec gajowy Anemone nemorosa, kłosownica leśna Brachypodium sylvaticum, dzwonek pokrzywolistny Campanula trachelium, turzyca palczasta Carex digitata, leszczyna pospolita Corylus avellana, kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine, trzmielina zwyczajna Euonymus europaea, trzmielina brodawkowata Euonymus verrucosus, jesion wyniosły Fraxinus excelsior, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, łuskiewnik różowy Lathrea squamaria, suchodrzew pospolity Lonicera xylosteum, perłówka zwisła Melica nutans, wiechlina gajowa Poa nemoralis, jaskier różnolistny Ranunculus auricomus, porzeczka alpejska Ribes alpinum, szałwia lepka Salvia glutinosa, cebulica dwulistna Scilla bifolia.
ChO. : piżmaczek wiosenny Adoxa moschatelina, czosnek niedźwiedzi Allium ursinum, zawilec żółty Anemone ranunculoides, sałatnica leśna Aposeris foetida, kopytnik pospolity Asarum europaeum, jarzmianka większa Astrantia major, żórawiec falisty (mech) Atrichum undulatum, turzyca leśna Carex sylvatica, kokorycz pusta Corydalis cava, kokorycz wątła Corydalis intermedia, kokorycz drobna Corydalis pumila, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, nerecznica samcza Dryopteris filix-mas, wilczomlecz migdałolistny Euphorbia amygdaloides, wilczomlecz słodki Euphorbia dulcis, dzióbkowiec bruzdowany (mech) Eurhynchium striatum, ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, złoć mała Gagea minima, gajowiec żółty Galeobdolon luteum, przytulia wonna Galium odoratum, niecierpek pospolity Impatiens noli-tangere, zdrojówka rutewkowata Isopyrum thalictroides, groszek wiosenny Lathyrus vernus, lilia złotogłów Lilium martagon, tojeść gajowa Lysimachia nemorum, szczyr trwały Mercurialis perennis, prosownica rozpierzchła Milium effusum, gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, czworolist pospolity Paris quadrifolia, zerwa kłosowa Phyteuma spicatum, kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum multiflorum, pierwiosnek wyniosły Primula elatior, miodunka ćma Pulmonaria obscura, miodunka plamista Pulmonaria officinalis, jaskier kaszubski Ranunculus cassubicus, jaskier kosmaty Ranunculus lanuginosus, żankiel zwyczajny Sanicula europaea, trędownik bulwiasty Scrophularia nodosa, czyściec leśny Stachys sylvatica, przetacznik górski Veronica montana, fiołek leśny Viola reichenbachiana.
ChAll. : buławnik wielkokwiatowy Cephalanthera damasonium, żywiec cebulkowy Dentaria bulbifera, żywiec dziewięciolistny Dentaria enneaphyllos, żywiec gruczołowaty Dentaria glandulosa, buk zwyczajny Fagus sylvatica, kostrzewa leśna Festuca altissima, kostrzewa górska Festuca drymeja, jęczmieniec zwyczajny Hordelymus europaeus, kosmatka gajowa Luzula luzuloides, perłówka jednokwiatowa Melica uniflora, paprotnik Brauna Polystichum braunii, przenęt purpurowy Prenanthes purpurea.
Podkategorie syntaksonomiczne
 • podzwiązek: Luzulo-Fagenionbuczyna kwaśna
  • zespół: Luzulo pilosae-Fagetum – buczyna kwaśna niżowa
  • zespół: Luzulo luzuloidis-Fagetum – buczyna kwaśna górska
 • podzwiązek: Galio odorati-Fagenion – buczyny żyzne niżowe
  • zespół: Galio odorati-Fagetum – żyzna buczyna niżowa, buczyna pomorska
  • zespół: Mercuriali-Fagetum – buczyna źródliskowa (lub zbiorowisko Fagus sylvatica-Mercurialis perennis)
 • podzwiązek: Dentario glandulosae-Fagenion – buczyny żyzne górskie
 • podzwiązek: Galio rotundifolii-Abietenion – las jodłowy
  • zbiorowisko: Abies alba-Oxalis acetosella
 • podzwiązek: Cephalanthero-Fagenionbuczyna storczykowa , ciepłolubna
  • zespół: Carici albae-Fagetum – ciepłolubna buczyna nawapienna pienińska
  • zespół: Cephalanthero rubrae-Fagetum – nadmorska ciepłolubna buczyna storczykowa
  • zbiorowisko Fagus sylvatica-Cruciata glabra – ciepłolubna buczyna małopolska
  • zbiorowisko Fagus sylvatica-Hypericum maculatum – ciepłolubna buczyna sudecka

Dyskusja ujęcia syntaksonomicznego i synonimy

W wyniku realizacji projektu Vegetation Survey of Europe przez Międzynarodowe Zrzeszenie Fitosocjologiczne powstał szereg propozycji przebudowy systemu buczyn, m.in. zaproponowano pozostawienie w związku tylko buczyn żyznych. Utrzymano jednak szerokie ujęcie buczyn z podziałem ich na szereg podzwiązków.

Zagrożenia i ochrona

Zbiorowiska roślinne należące do buczyn są wyznacznikami chronionych siedlisk przyrodniczych wymagających wyznaczania obszarów Natura 2000 . Problemem w ochronie walorów przyrodniczych buczyn jest eksploatacja gospodarcza drzewostanów, prowadząca do zubożenia gatunkowego i strukturalnego lasów. Związane jest to z niszczeniem runa przy inicjowaniu odnowienia naturalnego, wprowadzaniem gatunków iglastych przy odnowieniu sztucznym, wykonywaniem zabiegów hodowlanych na dużych powierzchniach jednocześnie tak, że w efekcie powstają rozległe powierzchnie znajdujące się w jednej fazie rozwojowej drzewostanu . Eksploatacja buczyn wiąże się z usuwaniem drzew stosunkowo młodych ( wiek rębności dla buków to maksimum 120-130 lat, drzewa w naturze dożywają 200-300 lat).

Bibliografia

 1. Herbich J. (red). 2004. Lasy i Bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 5.
 2. Władysław Matuszkiewicz , 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. .


Inne hasła zawierające informacje o "Buczyna":

Uznam ...

Piętra roślinności ...

Pojezierze Kaszubskie ...

Beskid Żywiecki ...

Łemkowie ...

Las ...

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska mieszane bory sosnowo-dębowe z domieszką jodły lub buka, świetliste dąbrowy. Sporadycznie występuje Buczyna sudecka i Buczyna karpacka z domieszką jodły. W runie tej ostatniej ...

Ojcowski Park Narodowy roślinnych . Największą powierzchnię zajmują lasy i zarośla, a wśród nich: grądy dębowo-lipowe , Buczyna karpacka , jaworzyna górska, bory sosnowe , lasy mieszane . Wiosną przed rozwojem liści ...

Beskid Śląski źródliskowe Wisły . Beskid Śląski jest mocno zalesiony: pierwotnie dominowały tu lasy bukowo-jodłowe ( Buczyna karpacka ), obecnie – głównie świerczyny sztucznego pochodzenia.Beskid Śląski posiada gęstą sieć ...

Park Krajobrazowy Doliny Sanu "Hulskie" (leśny, 189,87 ha).W przybliżeniu 80% powierzchni Parku zajmują lasy, przeważnie reglowa Buczyna karpacka . Niemal połowę lasów stanowią drzewostany w wieku 100 lat i ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Buczyna":

Świat roślinny i zwierzęcy w Polsce (plansza 13) lipa drobnolistna, dąb, buk, mchy, żywiec cebulkowy, zawilec gajowy, występują w górach-Karpaty –Buczyna karpacka i Sudetach-Buczyna sudecka Łęgi - wielogatunkowe lasy liściaste, rosną na żyznych glebach, ...

207. Krainy geograficzne Polski. Karpaty (plansza 10) ...

Ochrona przyrody i krajobrazu w Polsce (plansza 8) Narodowy (1960r.) - krajobraz młodoglacjalny na wyspie Wolin, wybrzeże klifowe, bory sosnowe, Buczyna ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie