Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

kodeks karny

kodeks karny - ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). Jest to zespół norm określających odpowiedzialność za przestępstwa, tj. czyny społecznie szkodliwe, zabronione przez ustawę pod groźbą kary. Cechą charakterystyczną prawa karnego jest to, że nie reguluje ono jednej sfery stosunków społecznych, lecz wkracza we wszystkie dziedziny życia – wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z zamachami na prawa człowieka lub dobra społeczne. Ponadto Kodeks karny jest zespołem norm powinnościowych – zakazów i nakazów, których przekroczenie zagrożone jest sankcją kary. Prawo karne niejednokrotnie wprowadza sankcje za najpoważniejsze naruszenia stosunków społecznych regulowanych przez inne dziedziny prawa. Wskazują na to tytuły i zawartość poszczególnych rozdziałów Kodeksu karnego; np. „Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece” (rozdz. XXVI), „Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową” (rozdz. XXVIII), „Przestępstwa przeciwko mieniu” (rozdz. XXXV), „Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego” (rozdz. XXIX). Wynika z tego, że prawo karne pełni w stosunku do innych dziedzin prawa funkcję subsydiarną, czyli pomocniczą, wspierającą. Prawo karne chroni najważniejsze dobra społeczne i jednostkowe niezależnie jednak od tego, czy ich ochrona wynika z innych przepisów, czy też wprost z prawa karnego. Kodeks karny składa się z trzech części: ogólnej, szczególnej i wojskowej. Część ogólna określa zasady odpowiedzialności za przestępstwa, formy ich popełnienia, system kar i środków karnych oraz zasady ich wymierzania, stosowanie środków probacyjnych, zabezpieczających, wreszcie przedawnienie karalności, zatarcie skazania i zasady odpowiedzialności za przestępstwa popełnione za granicą. Część szczególna kodeksu określa typy rodzajowe przestępstw przez podanie zespołu ich ustawowych znamion (dyspozycja) oraz kar grożących za ich popełnienie (sankcja). Natomiast część wojskowa kodeksu zawiera odmienności w zasadach odpowiedzialności i karach, które dotyczą żołnierzy, jak również typy przestępstw wojskowych. Struktura przepisów prawa karnego jest złożona. Inna jest budowa części ogólnej, a inna przepisów części szczególnej. Przepisy części ogólnej zawierają definicje podstawowych pojęć i instytucji prawa karnego, dyrektywy stosowania prawa oraz określają sytuacje, z którymi wiążą się odpowiednie konsekwencje prawne. Przepisy części szczególnej składają się z dyspozycji, czyli określenia zespołu znamion danego typu czynu zabronionego, oraz sankcji – czyli wskazania na karę lub kary grożące w wypadku, gdy czyn wyczerpuje znamiona dyspozycji.


Inne hasła zawierające informacje o "kodeks karny":

Diakon ...

Dezercja wspominana jest już w Statutach wiślickich ( 1347 ) jako przestępstwo chodzenia luzem. Wojskowy kodeks karny PRL przewidywał kary do 5 lat więzienia, podczas gdy dezercja ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Akcja (prawo) ...

Szkoła Rycerska ...

Stanisław Małachowski ...

Narodowy socjalizm ...

Adolf Hitler ...

1969 ...

Protonotariusz apostolski ...


Inne lekcje zawierające informacje o "kodeks karny":

230b Kryzysy ideologiczne, gospodarcze i społeczne w Polsce Ludowej (plansza 5) ...

03. Makrootoczenie przedsiębiorstwa (plansza 11) ...

27. Prawo i jego funkcje (plansza 18) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie