Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie

Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna
tel. (65) 538-85-92, tel./fax (65) 538-84-89
www:   http://www.soswrydzyna.com
e-mail:   soswry@wp.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6744 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PODSTAWOWA

- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
- pomoc logopedy

- sala gimnastyczna
- wsparcie psychologa
- zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne
- opieka pielęgniarki i higienistki szkolnej

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

- pokoje 2, 3, 4, 5 osobowe
- stołówka zapewnia całodzienne wyżywienie
 

GIMNAZJUM

- dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
- zajęcia rewalidacyjne
- sala komputerowa, Internet
- nowoczesne metody aktywizujące
- wyspecjalizowana kadra nauczycielska

ZAWODOWA SZKOŁA ZAWODOWA


SZKOŁA DLA SŁABO SŁYSZĄCYCH I NIESŁYSZĄCYCH

- szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum ogólnokształcące
- w okresie wakacyjnym zapraszamy na Letnie Szkoły Języka Migowego I, II i III stopnia dla nauczycieli, rodziców, młodzieży

Zespół Szkół Specjalnych
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie jest placówką oświatową, która zajmuje się nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Ośrodek ma bogate tradycje i dysponuje szeroka ofertą oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, która ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój każdego ucznia. Przy Ośrodku działa też szkoła dla dzieci słabo słyszących i niesłyszących, internat oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Działania edukacyjne wysoko wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej wspomagane są przez pracę: pedagoga, psychologa, logopedę. Nad zdrowiem uczniów czuwają pielęgniarka i higienistka szkolna oraz lekarz stomatolog.

Uczniowie korzystają również z zajęć rewalidacyjnych i wyrównawczo-kompensacyjnych. Nad zdrowiem uczniów czuwają pielęgniarki i higienistka szkolna oraz stomatolog.

Szkoła została włączona do Wielkopolskiej Sieci szkół Promującej Zdrowie. Kapituła powołana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty przyznała Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

W nauczaniu dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu umiarkowanym i znacznym szczególną uwagę zwraca się na rozwój sprawności samoobsługi i zaradności życiowej wychowanków. Szczególnego charakteru nabiera praca w grupie rewalidacyjnej, w której uczniowie są stymulowani pod kątem wielozmysłowego kontaktu z otoczeniem i środowiskiem. Szkoła, dopasowując programy nauczania do możliwości rozwojowych uczniów, nie zapomina o zajęciach poszerzających ich udział w życiu społeczno-kulturalnym, takich jak: plastyczne, muzyczne, komunikacyjne, europejskie, zdrowotne, ekologiczne i sportowe. Pozwala to wychowankom zdobyć dodatkową wiedzę oraz osiągnąć w tych dziedzinach znaczące sukcesy.

Szkoła wyposażona jest w pracownie przedmiotowe, salę komputerową ze stałym dostępem do Internetu, salę gimnastyczną, siłownię, bibliotekę z czytelnią oraz pracownię gospodarstwa domowego.

SZKOŁA PODSTAWOWA

W szkole funkcjonują dwa oddziały (klasa III-V i V-VI) dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. W klasie III realizowane jest nauczanie zintegrowane metoda ośrodków pracy. Na II etapie edukacyjnym pracuje się metodą blokową (bloki humanistyczne, przyrodnicze, matematyczne) oraz przedmiotową: technika i wychowanie fizyczne. Nauka na I i II etapie nauczania dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym odbywa się w zespołach edukacyjno-terapeutycznych w dwóch oddziałach.

GIMNAZJUM

Nauka w gimnazjum trwa trzy lata po zakończeniu sześcioletniej szkoły podstawowej. Szkoła wyposażona jest w pracownie przedmiotowe, salę komputerową ze stałym dostępem do internetu, salę gimnastyczną, siłownię oraz bibliotekę z czytelnią. Zajęcia praktyczne z technik różnych odbywają się w pracowniach gospodarstwa domowego, drewna i metalu.

Gimnazjum obejmuje cztery oddziały dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim oraz dwa dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym. We wszystkich klasach pracuje się nowoczesnymi metodami aktywizującymi, a w klasach "życia" wykorzystuje się również wybrane elementy ośrodków pracy.

Nauczyciele gimnazjum opracowali szereg przedmiotowych programów nauczania, ścieżek edukacyjnych oraz priorytetowe w naszej placówce: programy wychowawcze i profilaktyczne. Dokonujemy również wiele zabiegów zmierzających do osiągnięcia najlepszych wyników podczas zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych.

SZKOŁA ZAWODOWA

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Rydzynie kształci młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych po ukończeniu gimnazjum specjalnego.
Program szkoły obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe oraz praktyczna naukę zawodu, która odbywa się w warsztatach szkolnych lub w państwowych, spółdzielczych i prywatnych zakładach przemysłowych, rzemieślniczych lub usługowych.

SZKOŁA DLA DZIECI SŁABOSŁYSZĄCYCH I NIESŁYSZĄCYCH

Szkoła dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących w Rydzynie istnieje od 1996 roku. Jest to szkoła podstawowa od klasy "0", gimnazjum i liceum o profilu informatycznym. W szkole zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę surdopedagogów w pełni przygotowaną do pracy z dzieckiem niesłyszącym
 • nauczanie metodą totalnej komunikacji
 • zajęcia logopedyczne, logorytmiczne
 • opiekę psychologa i pedagoga
 • obsługę komputera w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych z dostępem do Internetu
 • sprzęt audiowizualny
 • zajęcia rehabilitacyjne na basenie
 • zajęcia sportowe w nowoczesnej sali gimnastycznej z siłownią
 • zajęcia artystyczne - Teatr "Wzlot"
 • możliwość uzyskania karty rowerowej
 • pobyt w internacie

Jedną z form pracy są wycieczki do różnego rodzaju zakładów pracy, muzeów. Organizujemy również wycieczki krajoznawcze, "Zielone Szkoły" w ciekawych i pięknych miejscach w Polsce oraz bezpieczny udział w obozach narciarskich i turnusach rehabilitacyjnych.

SPECJALISTYCZNA PORADNIA REHABILITACJI
Przy szkole działa Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu. Obejmuje opiekę surdopedagogiczną i logopedyczną dzieci do 18 roku życia. Możliwa jest również fachowa pomoc rodzicom oraz nauczycielom z klas integracyjnych.
tel. (65) 538-85-92

INTERNAT

W internacie istnieje kilkanaście grup opiekuńczo-wychowawczych. Z dziećmi pracują wykwalifikowani oligofrenopedagodzy i surdopedagodzy o dużym sercu, stwarzający atmosferę ciepła, serdeczności i zaufania. Pedagodzy posiadający dodatkowe kwalifikacje.

Każdy wychowanek może w internacie znaleźć coś dla siebie.

W internacie działa:

 • samorząd internatu wybierany drogą głosowania przez dzieci; zadaniem samorządu jest organizowanie imprez okolicznościowych oraz kontrolowanie czystości pomieszczeń grupowych
 • koło PCK, który organizuje konkursy oraz pogadanki propagujące zasady zdrowego i higienicznego trybu życia oraz zajęcia, na których dzieci uczą się zasad udzielania pierwszej pomocy
 • Związek Harcerstwa Polskiego " Nieprzetarty Szlak", w którym działają drużyny harcerskie

Dzieci mają do dyspozycji salkę internetową, salę gimnastyczną i siłownię. Mogą również korzystać z pracowni garncarstwa, która znajduje się w budynku szkoły.

Nasi wychowankowie biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych przez różne instytucje oświatowe i poza oświatowe, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Biorą udział w programach artystycznych przygotowywanych z okazji uroczystości szkolnych i nie tylko. Tradycyjnie już od kilku lat w okresie Świąt Bożego Narodzenia wystawiane są jasełka. Co roku dzieci biorą udział w Przeglądzie Grup Kolędniczych we Wolsztynie.

Dzięki współpracy z niemieckimi placówkami w Forst i Sonnenbergu dzieci mają możliwość spędzania wakacji poza granicami kraju. Tym samym poznają piękne, malownicze tereny naszych zachodnich sąsiadów. Nawiązują nowe znajomości.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNO-WYCHOWAWCZA

Działania edukacyjne w naszej placówce wspomagane są szeroką gamą zajęć dodatkowych, rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów.
Istotnym elementem w naszej pracy jest sport i w tym kierunku zmierzamy. realizując hasło "Ruch rzeźbi umysł" młodzież uczestniczy w zajęciach klubów sportowych. Szczególny nacisk kładziemy na naukę pływania, lekkoatletykę i gry zespołowe.

Uczniowie uzdolnieni plastycznie rozwijają swój talent na zajęciach kółek plastycznych, a efekty swojej pracy prezentują z sukcesami na wielu cyklicznych konkursach w tej dziedzinie.

Dążąc do rozwoju świadomości europejskiej wśród młodzieży powstał w naszej placówce i prężnie działa Szkolny Klub Europejski. Wiele imprez szkolnych jest organizowanych pod patronatem klubu, między innymi Europejski Mikołaj.
W naszej szkole funkcjonuje kółko turystyczne, na zajęciach którego realizowany jest miedzy innymi "Program wychowania komunikacyjnego". Uczniowie mają możliwość zdobycia wiedzy komunikacyjnej i zdania egzaminu na kartę rowerową. Cykliczną imprezą odbywającą się w naszej placówce jest Międzynarodowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Uczestniczy w nim młodzież z polski oraz zaprzyjaźnionych szkól niemieckich.

Od wielu lat nasza młodzież prezentuje swe talenty aktorskie i taneczne podczas Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Specjalnych. Jest to wspaniała okazja do spotkań i wymiany doświadczeń z rówieśnikami z innych szkół. W dobie ogromnego zagrożenia środowiska naturalnego młodzież naszej szkoły działa w zakresie jego ochrony. Podczas zajęć dodatkowych uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie. Posumowaniem cyklu jest doroczny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, w którym uczestniczy młodzież z placówek specjalnych.

Dużym zainteresowaniem cieszy się działalność koła informatycznego, na którym uczniowie doskonalą umiejętności obsługi komputera i zdobywają wiedzę, korzystając z Internetu. Nasz ośrodek współpracuje z placówkami z Niemiec (Guben, Sonnenberg) i Węgier w celu wymiany doświadczeń i umożliwienia dzieciom i młodzieży kontaktów zagranicznych. W ramach współpracy organizowane są wspólne wycieczki, praktyki, wypoczynek letni i zimowy.

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

Oferujemy 50 miejsc noclegowych na terenie ośrodka w pokojach 2, 3, 4, 5 osobowych, łazienki, wyposażoną kuchnię turystyczną samoobsługową.
Cały rok można korzystać ze stołówki, która zapewnia całodzienne wyżywienie.
Dogodny dojazd z Leszna autobusem linią nr 12, samochodem drogą nr 5.

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie