Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

ul. Kopernika 77, 34-300 Żywiec
tel./fax (33) 861-32-71
www:   http://www.sosw.zywiec.ple-mail:   soswzywiec@poczta.onet.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5185 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zadzwoń do Nas!* - tel. 606-...-... ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- absolwenci gimnazjum
z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego lub znacznego oraz uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

- grupy przedszkolne
- dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
- nowoczesne metody
- opieka pielęgniarki
- wysoko wykwalifikowaną kadra pedagogiczna

GIMNAZJUM SPECJALNE

- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
i umiarkowanym

- rewalidacja indywidualna z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

INTERNAT

- wykwalifikowana kadra wychowawców
- imprezy i spotkania okolicznościowe,
warsztaty i spotkania z ciekawymi ludźmi

- komputery z dostępem do Internetu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu zwany dalej Ośrodkiem jest placówką publiczną dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, głębokim oraz z autyzmem.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu tworzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum Specjalne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna, Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Klasy Autystyczne, Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze, Internat Ośrodka.

Szkoła podstawowa

Do Szkoły Podstawowej uczęszczają dzieci od 7 do 18 roku życia. Edukacja podzielona jest na dwa etapy: kształcenie zintegrowane, które obejmuje pierwsze trzy lata nauki oraz kształcenie przedmiotowe obejmujące kolejne trzy lata.

Głównym zadaniem szkoły jest przygotowanie wychowanków na miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym, integracja ze środowiskiem zewnętrznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dla uczniów, których możliwość udziału w zajęciach grupowych jest ograniczona, szkoła organizuje nauczanie indywidualne. Nauczyciele w swojej pracy edukacyjno – wychowawczo - terapeutycznej wykorzystują różnorodne metody i formy pracy.

Absolwenci Szkoły Podstawowej kontynuują naukę w znajdującym się w tym samym budynku Gimnazjum, które jest zarazem III Etapem Kształcenia w Naszym Ośrodku.

Szkoła dysponuje bogatą bazą dydaktyczną. Zajęcia prowadzone są nowoczesnymi metodami, przy użyciu profesjonalnych pomocy dydaktycznych współfinansowanych przez Unię Europejską. Uczniowie korzystają z bardzo dobrze wyposażonych pracowni, oraz biblioteki szkolnej. Dzieci mogą korzystać ze stołówki szkolnej, a po lekcjach przebywać w internacie lub półinternacie, gdzie bezpiecznie znajdują się pod opieką wychowawców, którzy organizują dla nich atrakcyjne zajęcia. Bezpieczeństwo medyczne zapewnia stała obecność pielęgniarki.

Nasi wychowankowie podlegają kompleksowym oddziaływaniom edukacyjno–wychowawczym poprzez stosowane nowoczesnych terapii:
 • Terapia Metodą Tomatisa
 • EEG Biofeedback
 • zajęciach wychowania fizycznego
 • zajęciach rewalidacyjnych
 • kołach i organizacjach


Wysoko wykwalifikowana kadra dysponuje doświadczeniem i wiedzą. Prowadzi zajęcia wykorzystując w maksymalnym stopniu swoje umiejętności i dostosowując je do indywidualnych potrzeb i możliwości naszych wychowanków. Edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Naszym Ośrodku polega przede wszystkim na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Nauczyciele pracują z dziećmi wykorzystując specyficzne formy i metody pracy opisane i praktykowane we współczesnym świecie.

Na każdym etapie edukacyjnym w szkole podstawowej i gimnazjum wyodrębnia się: zajęcia edukacyjne, zajęcia rewalidacyjne.

Gimnazjum

Zapewnia edukację uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym. Gimnazjum obejmuje trzyletni okres kształcenia, w którym stosuje się nauczanie przedmiotowe. Jest obowiązkowym etapem kształcenia po szkole podstawowej. Trzyletni okres nauki ma przygotować uczniów do dokonania wyborów edukacyjnych odpowiednich do ich możliwości percepcyjnych, uzdolnień i osiągnięć oraz rozbudzać aspiracje edukacyjne.

W gimnazjum nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej, wdrażają do samodzielności, pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym. Uczniowie korzystają z dobrze wyposażonych pracowni oraz biblioteki szkolnej. Na wszystkich etapach uczniowie objęci są rewalidacją indywidualną z zakresu logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. W ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzona jest terapia metodą Tomatisa i metodą EEG Biofeedback.

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Do Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu, przyjmowani są absolwenci gimnazjów z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego lub znacznego oraz uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną. Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim i przebiega w oparciu o program nauczania dla Szkoły Przysposobienia do Pracy.

Uczniowie uczestniczą w następujących zajęciach:
 • funkcjonowanie w społeczeństwie
 • przysposobienie do pracy (zajęcia w pracowni gastronomicznej, techniczno-ogrodniczej i ogrodzie szkolnym)
 • religia, wychowanie fizyczne

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

W szkole tej uczniowie zdobywają wiadomości z przedmiotów ogólnych (język polski, język angielski, historia, geografia, fizyka, matematyka, przedsiębiorczość, przysposobienie obronne, religia, wychowanie fizyczne). Istnieje możliwość odbywania praktyki w stołówce szkolnej. Zasadnicza Szkoła Zawodowa kończy się egzaminem państwowym, uczeń otrzymuje Dyplom Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe, taki sam jak w szkole masowej (bez znaczenia, że ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną). W szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Prowadzone są zajęcia wspomagające ucznia w wyrównywaniu braków w nauce. Klasy są mało liczne (do 15 uczniów), co daje możliwość indywidualizacji w nauczaniu. Uczeń może mieszkać w internacie w nowocześnie urządzonych sypialniach, pod opieką wykwalifikowanych pedagogów, od poniedziałku do piątku za niewielką odpłatnością Uczniowie objęci są opieką – pedagoga, psychologa i logopedy

Klasy Autystyczne

Dla dzieci z autyzmem lub z cechami autyzmu tworzymy specjalne klasy dostosowane do potrzeb dzieci. Pierwsza taka klasa powstała w naszej szkole w roku szkolnym 2003/2004 dzięki inicjatywie i staraniom rodziców i Dyrekcji Ośrodka. Dzieciom tym stworzono odpowiednie warunki do nauki i terapii. Zadbano o odpowiednią bazę lokalową i personalną. W klasie pracuje wychowawca wraz z osobą wspomagającą. Dużą pomoc w organizację pracy włożyli rodzice naszych uczniów. Dzieci uczą się według indywidualnych programów edukacyjno–terapeutycznych, dostosowanych do możliwości każdego dziecka.

W pracy wykorzystujemy metody: Dennisona, W. Sherborne, Knilla, Cieszyńskiej, Tomatisa i Domana. Wszystkie dzieci objęte są zajęciami logopedycznymi, gimnastyką korekcyjną, terapią indywidualną oraz dogoterapią. Największe zainteresowanie wzbudza praca z komputerem, który stanowi atrakcyjną i ciekawą formę nauki. Ponadto prowadzona jest również nauka komunikacji alternatywnej z wykorzystaniem piktogramów, obrazków i gestów.

W nauczaniu kładzie się nacisk na stworzenie możliwości treningu takich umiejętności jak: poprawne relacje w grupie, wykonywanie podstawowych czynności samoobsługowych, poznawczych, naśladowniczych oraz ćwiczeń z zakresu motoryki małej i dużej.

Zespoły Rewalidacyjno-Wychowawcze

Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze to oddziały dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim. Każdy z zespołów liczy od 2 do 4 członków. Praca z każdym uczniem oparta jest na specjalnie dla niego konstruowanym programie. Obejmuje on wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalno–społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługowych. Umiejętności te ćwiczymy podczas codziennych zajęć usystematyzowanych w odpowiednio po sobie następujących czynnościach. Tak przeprowadzane ćwiczenia dają naszym uczniom poczucie bezpieczeństwa. Zajęcia są całkowicie dostosowane do możliwości uczniów, indywidualne metody, czas pracy wyznacza uczeń.

Zajęcia obejmują przede wszystkim:
 • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika
 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika
 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej
 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia
 • rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu
 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie
 • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności

Stosujemy różnorodne metody podczas lekcji m.in.:
 • metodę poczucia świadomości ciała "Program Aktywności" M.,Ch.Knillów
 • metodę ruchu rozwijającego W.Sherborne
 • muzykoterapię
 • Poranny Krąg - stymulację polisensoryczną według pór roku
 • metody wspomagające komunikację pozawerbalną
 • masaż stymulacyjno-relaksacyjny

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy placówkę do skorzystania z pełnej reklamy.
Skontaktuj się z redakcją katalogu,
ustal atrakcyjne warunki współpracy.
Ilość odwiedzin katalogu szkół:
wrzesień 2014 - 1.760.993
październik 2014 - 1.807.983
listopad 2014 - 1.782.702
styczeń 2015 - 2.003.589

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie