Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaMapaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacjiUczniowie
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "INDEKS"

ul. Kraszewskiego 39, 37-500 Jarosław
tel. (16) 621-73-29, tel. kom. 724-200-102
www:   http://www.indeks.jaroslaw.edu.pl
e-mail:   lodjaroslaw@wp.pl

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 9107 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięcznie

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

- przedmioty rozszerzone: geografia
  i historia

- nauka trwa 6 semestrów (3 lata)
- dla absolwentów gimnazjów i zasadniczej
  szkoły zawodowej

- absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej
  mogą zacząć naukę od 3. semestru

- prowadzimy zapisy na wszystkie semestry

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest szkołą ponadgimnazjalną kształcącą słuchaczy w systemie zaocznym. Zajęcia prowadzone są systemem zaocznym w poniedziałki i środy.

Absolwenci mogą przystąpić do egzaminu maturalnego i kontynuować naukę na studiach wyższych. Wszystkie egzaminy łącznie z egzaminem maturalnym przeprowadzane są na terenie szkoły.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, wydaje zaświadczenia dla ZUS, KRUS, MOPS i innych instytucji oraz legitymacje szkolne uprawniające do zniżek.

Do celów i zadań szkoły należy:
 • umożliwienie słuchaczom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • zapewnienie możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania
 • umożliwienie słuchaczom świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • zapewnienie słuchaczom pełnego bezpieczeństwa w szkole oraz w czasie zajęć organizowanych przez szkołę
 • wdrażanie do przestrzegania zasad współżycia społecznego w oparciu o uniwersalne zasady moralne
 • zapewnienie możliwości korzystania z bazy szkoły
 • zapewnienie słuchaczom możliwości rozwijania ich zainteresowań

W trakcie nauki w naszej szkole słuchacze nabywają wiadomości i umiejętności z podstawy programowej z przedmiotów: język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwo, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka, podstawy przedsiębiorczości. Geografia i historia realizowane są w zakresie rozszerzonym.

Po zakończeniu nauki słuchacze uzyskują wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz mogą przystąpić do egzaminu maturalnego. Zdanie egzaminu maturalnego uprawnia słuchaczy do kontynuacji nauki na dowolnych studiach wyższych. Słuchacze bez zdanej matury mogą kontynuować naukę w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Rekrutacja
Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy mają ukończone 18 lat, a także kończący 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowani do szkoły. W przypadku przerwania edukacji w innej szkole istnieje możliwość podjęcia nauki na semestrze programowo wyższym. Na semestr programowo wyższy, słuchacz może zostać przyjęty na podstawie wpisu do indeksu potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego lub świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. Na podstawie świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej słuchacz może zostać przyjęty na semestr III.
Słuchacz ma obowiązek:
 • rzetelnego uczestnictwa we wszystkich obowiązkowych zajęciach oraz wytrwałego dążenia do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości
 • przestrzegania dyscypliny szkolnej, a w szczególności przepisów statutu
 • dbania o dobre imię szkoły i jej mienie
 • okazywania szacunku nauczycielom oraz utrzymywania koleżeńskich relacji z innymi słuchaczami

Liceum spełnia warunki szkoły publicznej zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, a w szczególności:
 • realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia ogólnego
 • realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie mniejszym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego
 • stosuje ustalone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zasady klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
 • prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych
 • zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych

Pełna prezentacja szkoły pojawi się po zatwierdzeniu oferty przedstawionej szkole.
Jeżeli szkoła nie otrzymała oferty, prosimy o kontakt:

zmiany@szkolnictwo.pl

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X

TO JEST ROBOCZA PREZENTACJA JEDNOSTKI!

Zapraszamy jednostkę edukacyjną do współpracy.

Wypełnij formularz >>>
Od 20tu lat najpopularniejszy
i największy
informator branży edukacyjnej

- przedszkola, szkoły, uczelnie
-kolonie, zielone szkoły
- inne jednostki

OKS www.szkolnictwo.pl
e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- ponad 1,5mln użytkowników/mies.


Zarejestruj się lub zaloguj, aby mieć pełny dostęp do informatora o szkołach.

Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie