Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program pracy z uczniem zdolnym w klasach I-III

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 58581 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

"TO CO MUSIAŁEŚ ODKRYĆ SAMODZIELNIE,
ZOSTANIE W TWYM UMYŚLE ŚCIEŻKĄ,
KTÓRĄ W RAZIE POTRZEBY MOŻESZ PÓJŚĆ RAZ JESZCZE"
G. CH. LICHTENBERG


PROGRAM
PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM
w klasach I - III

I. Charakterystyka programu

Każdy człowiek jest do czegoś uzdolniony, a wykrywanie tych zdolności jest bardzo ważnym zadaniem szkoły, czyli nauczycieli i wychowawców. Wiadomo, że tyle jest rodzajów zdolności, ile jest rodzajów działalności ludzkiej i każdemu rodzajowi działalności odpowiada rodzaj zdolności. Często jednak nawet wysokie uzdolnienia nie wystarczają do osiągnięcia sukcesu na miarę własnego talentu, jeżeli nie jest on wsparty rzetelną pracą i pomocą ze strony nauczyciela. Toteż wdrażanie uczniów, zwłaszcza wyróżniających się ponadprzeciętnymi uzdolnieniami, do systematycznej pracy nad własnym rozwojem stanowi szczególnie ważną część składową działań pedagogicznych dynamizujących rozwój ich uzdolnień.

Szkoła współczesna (nie tylko polska) nastawiona jest na kształcenie powszechne, pracuje z uczniem przeciętnym, boryka się ze słabym i nie widzi uczniów zdolnych. Ci ostatni znudzeni nie rozwijają się na miarę swych możliwości nie czynią odpowiednich postępów, zniechęcają się, nie lubią szkoły, czasem sprawiają problemy wychowawcze. Dlatego też należy większą uwagę niż dotychczas, skupić na uczniach zdolnych. Praca z uczniem zdolnym odbywać się musi na każdej lekcji, ale głównie na zajęciach pozalekcyjnych. Czynne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych sprzyja kształtowaniu osobowości i rozwijaniu zainteresowań.

Program przeznaczony jest dla uczniów klas I – III wykazujących szczególne uzdolnienia i zainteresowania daną dziedziną edukacji. Uczniowie klas I, w I półroczu powinni być poddani diagnozie wstępnej, a następnie w II półroczu kierowani do poszczególnych grup tematycznych. Zajęcia odbywać się będą w czterech grupach ze względu na zainteresowania i uzdolnienia dzieci:

I. Mistrz języka polskiego
II Mistrz matematyki
III Mały ekolog
IV Artysta

Program winien być realizowany w trakcie zajęć zintegrowanych oraz dodatkowo jednej godziny tygodniowo dla każdej grupy tematycznej. Nauczyciel prowadzący daną grupę, opracowuje swój plan pracy w oparciu o program.
Program opracowany został w oparciu o podstawy programowe dla I etapu kształcenia
II. Cele pracy z uczniem zdolnym

W ogólnych założeniach praca z uczniem zdolnym ma na celu rozwijanie jego zdolności i zainteresowań. Są to działania nastawione na:
- stwarzanie możliwości rozwoju ich zainteresowań
- pobudzanie aktywności umysłowej uczniów, wyobraźni, fantazji
- motywowanie uczniów do wykorzystania swoich uzdolnień do dalszej pracy
- przyzwyczajanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, z wykorzystaniem posiadanej wiedzy
- doskonalenie koncentracji uwagi
- kształcenie pomysłowości, krytycyzmu, szybkości podejmowania decyzji
- rozbudzanie ciekawości poznawczej, twórczego działania i samodzielności
- przygotowanie uczniów do konkursów

W/w cele umożliwiają dzieciom wyzwolenie aktywności twórczej, gromadzenie doświadczeń i przeżyć estetycznych, artystycznych i społecznych. Rozwijają wyobraźnię dziecka i jego kreatywność. Wpływają na rozwój jego osobowości, umożliwiają wypowiedź w różnych rodzajach ekspresji.
III. Treści edukacyjne i planowane osiągnięcia uczniów

1. Mistrz języka polskiego

CZYTANIE
Uczeń:
- czyta płynnie z właściwą intonacją i respektuje znaki interpunkcyjne
- czyta tekst z podziałem na role
- czyta ze zrozumieniem, potrafi ustalić kontekst;
- czyta samodzielnie książki, czasopisma;
- korzysta z encyklopedii, słowników, leksykonów;
- zna twórczość wybranych pisarzy i poetów dziecięcych (M. Konopnicka, J. Ch. Andersem);
- bierze udział w konkursach czytelniczych i literackich.

PISANIE
Uczeń:
- pisze estetycznie, płynnie, poprawnie, odtwarzając kształt liter i ich połączeń;
- przestrzega poprawności ortograficznej
- potrafi posługiwać się słownikiem ortograficznym;
- świadomie dobiera i stosuje słownictwo adekwatne do rodzaju wypowiedzi w celu zwiększenia ich komunikatywności i poprawności, unika powtórzeń, stosuje wyrazy bliskoznaczne, zaimki;
- rozpoznaje różne formy wypowiedzi pisemnych (opowiadanie, opis, ogłoszenie);
- układa, redaguje i pisze: opowiadanie, ogłoszenie, życzenia, zawiadomienie, zaproszenie, list, notatkę kronikarską, opis na podstawie obserwacji, swobodny tekst;
- podejmuje próby układania rymów, wierszy, scenariuszy inscenizacji, bajek, baśni, opowiadań;
- bierze udział w konkursach np. Mistrz ortografii itp.

WYPOWIADANIE SIĘ I SŁUCHANIE
Uczeń:
- wypowiada się poprawnie pod względem logicznym i gramatycznym;
- rozpoznaje i nazywa podstawowe części mowy: rzeczownik, przymiotnik, czasownik, przysłówek, liczebnik;
- potrafi recytować wiersze i wygłaszać fragmenty prozy;
- potrafi słowem, gestem i mimiką odtworzyć czyjeś uczucia, emocje;
- bierze udział w inscenizacjach;
- zna zasady prowadzenia rozmowy i dyskusji oraz przestrzega ich, potrafi uzasadnić swoje zdanie
- uważnie słucha różnorodnych wypowiedzi, rozumie i potrafi powtórzyć ich treść;
- układa zakończenie opowiadania, baśni, bajek.

2. Mistrz matematyki

DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH
Uczeń:
- posługuje się w praktyce pojęciem liczby we wszystkich jej aspektach
- biegle posługuje się czterema podstawowymi działaniami;
- dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli sposobem pisemnym;
- praktycznie posługuje się w obliczeniach własnościami działań arytmetycznych (przemienność, łączność, rozdzielność)
- rozwiązuje zadania tekstowe: zamknięte (zawierające niezbędne dane i mające tylko jedno rozwiązanie) półotwarte (zawierające niezbędne dane i umożliwiające różne odpowiedzi) otwarte (nie zawierające wszystkich potrzebnych danych i nie mające jednoznacznego rozwiązania);
- układa zadania tekstowe do konkretnej sytuacji, formuły matematycznej
- buduje kwadraty magiczne, rozwiązuje zagadki matematyczne, uzupełnia tabelki;

MATEMATYKA W PRAKTYCE
Uczeń:

- biegle odczytuje wskazania zegara;
- posługuje się kalendarzem w życiu codziennym (dzień, miesiąc, rok, wiek), zapisuje i odczytuje daty;
- wykonuje obliczenia kalendarzowe;
- poprawnie używa i stosuje w życiu jednostki: długości, objętości, masy;
- wykonuje obliczenia pieniężne, potrafi porównać walutę polską z europejską;
- dokonuje pomiaru temperatury, potrafi ją zapisać i przedstawić na wykresie;
- odczytuje dane z prostych wykresów;
- rozumie pojęcie ułamka, dokonuje prostych obliczeń.

GEOMETRIA
Uczeń:
- rozpoznaje, nazywa figury geometryczne: kwadrat, prostokąt, trójkąt, koło, odcinek, prosta, łamana, krzywa, punkt, półprosta,
- potrafi obliczyć obwody wielokątów;
- przesuwa równolegle figury w sieci kwadratowej;
- potrafi narysować figury w skali np. 1:2, 2:1
- wykorzystuje wiedzę geometryczną w praktyce.

3. Mały ekolog
Uczeń:
- określa co to jest przyroda i wymienia jej elementy;
- zna życie w poszczególnych biocenozach;
- dostrzega wpływ codziennych czynności swoich i innych na stan środowiska;
- potrafi wskazać elementy środowiska w szkole, w domu i otoczeniu;
- wymienia pozytywy i negatywy wynikające z działalności człowieka na środowisko;
- zna korzystne i niekorzystne sposoby segregacji odpadów;
- potrafi kwalifikować rodzaje odpadów oraz wskazać możliwość wykorzystania odpadów jako surowca wtórnego;
- rozumie pojęcie recyklingu i właściwie je definiuje;
- rozpoznaje oznakowania opakowań nadających się do recyklingu;
- rozumie potrzebę oszczędzania wody, energii oraz konsekwencje wynikające z marnotrawstwa;
- zna zagrożenia spowodowane zatruwaniem powietrza, wody;
- propaguje zdrowy tryb życia;
- rozumie potrzebę ochrony przyrody;
- potrafi właściwie zachować się podczas wycieczek na terenach zielonych;
- pomaga zwierzętom i ptakom w czasie zimy
- wykonuje plakaty, gazetki związane z ekologią;
- zna parki krajobrazowe, pomniki przyrody znajdujące się w najbliższej okolicy;
- uczestniczy w konkursach wiedzy ekologicznej, akcji Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi.

4. Mały artysta
Uczeń:
- rozróżnia barwy podstawowe i tworzy barwy pochodne
- potrafi namalować ilustrację odzwierciedlającą nastrój utworu literackiego, muzycznego;
- potrafi zaśpiewać piosenkę z podkładem muzycznym
- odczytuje wartości rytmiczne i melodyczne nut na pięciolinii;
- potrafi rozplanować pracę na płaszczyźnie;
- samodzielnie i odważnie wypowiada się za pomocą znanych środków plastycznych;
- zachowuje proporcje wielkości i kształtów w przedstawionych scenach, uwzględnia cechy charakterystyczne i indywidualne postaci, sytuacji i miejsc;
- podejmuje próby rzeźbienia w glinie, mydle, masie solnej, plastelinie;
- projektuje i tworzy formy przestrzenne wykorzystując różne materiały;
- rozumie pojęcia: rzeźba, płaskorzeźba, architektura, malarstwo, witraż, faktura;
- poszukuje ciekawych rozwiązań plastycznych;
- zapoznaje się z twórczością znanych malarzy;
- chętnie bierze udział w konkursach plastycznych i muzycznych.

IV. Procedura osiągania celów

Realizacja programu wymaga odpowiedniego doboru metod i form pracy oraz szczególnego zaangażowania prowadzącego zajęcia. Osiągnięcie założonych celów jest możliwe wtedy, gdy nauczyciele będą:
- cenili twórcze myślenie uczniów;
- zwiększali ich wrażliwość;
- zachęcali do manipulowania przedmiotami i liczbami;
- kultywowali w klasie twórczą atmosferę;
- popierali i doceniali inicjatywę wychowanków w uczeniu się;
- rozwijali konstruktywny krytycyzm;
- popierali zdobywanie wiedzy w różnych dziedzinach;
- wychowywali ludzi o śmiałym umyśle
Na zajęciach należy stworzyć swobodną i bezpieczną atmosferę pracy twórczej. Istotne jest, aby uczniowie mieli warunki do gier, zabaw, indywidualnego i grupowego prowadzenia obserwacji, doświadczeń i badań. Samodzielnego zbierania informacji z różnych źródeł, opracowywania i interpretowania danych, wyrażania swoich odczuć, twórczej ekspresji w różnych dziedzinach aktywności. Zajęcia powinny przyciągać swą atrakcyjnością. Odbywać się będą w mało licznych zespołach, dlatego też uczniowie będą mieć bezpośredni kontakt z nauczycielem prowadzącym, co daje możliwość stosowania różnorodnych pomocy naukowych, których nie można stosować przy dużej liczbie osób.
Metody i formy pracy
Program został opracowany z myślą o uczniach, którzy nie boją się rozwiązywania problemów oraz cieszą się z każdego najmniejszego sukcesu.
W realizacji powyższego programu metody pracy zależne będą od
celów, treści i zdań dydaktycznych. Można je sklasyfikować następująco:
- ze względu na źródło wiedzy: słowne, oglądowe, praktyczne;
- ze względu na funkcje: metody utrwalania, metody kontroli i oceny,
- ze względu na sposoby uczenia: podające, problemowo-poszukujące (uczenie się przez odkrywanie), praktyczne (uczenie się przez działanie), ekspresyjne (uczenie się przez przeżywanie). Przyjęto koncepcję łączenia metod podających, poszukujących, praktycznych i ekspresyjnych. Dominującą rolę odgrywać jednak powinny metody aktywizujące uczniów.
Przyjęte formy pracy:
- praca indywidualna - uczeń samodzielne wykonuje czynność,
- praca zbiorowa, gdy wszyscy uczniowie pracują wspólnie,
- praca zespołowa, gdy uczniowie pracują w stałych zespołach,
- praca grupowa, gdy uczniowie pracują w jednorazowych grupach.
Efektem osiągnięcia celów jest udział uczniów w konkursach: Mistrz ortografii, Poeci i pisarze dzieciom, Mały Matematyk, konkursach ekologicznych, plastycznych, muzycznych.
V. Ewaluacja programu

Przedmiotem ewaluacji są wyniki końcowe, jakie uczeń osiągnie w wyniku realizacji programu w zakresie postaw, umiejętności i wiadomości. Dokonana ona zostanie po zakończeniu każdego roku szkolnego. W tym celu wykorzystane zostaną wytwory prac uczniów, a także przeprowadzone testy, wywiady, ankiety, badania socjometryczne. Doskonałym sprawdzianem celowości i skuteczności organizowanych zajęć będą też wyniki jakie uzyskają uczniowie w konkursach szkolnych, gminnych, rejonowych i wojewódzkich.
VI. Uwagi

Program może ulec modyfikacji w zależności od predyspozycji dzieci, możliwości czasowych i środków dydaktycznych będących do dyspozycji nauczyciela.
VII. Bibliografia
1. Lewowicki T. „Kształcenie uczniów zdolnych”, WSiP W-wa 1980
2. Bandura L „Uczniowie zdolni i kierowanie ich kształceniem”, W-wa 1974
3. Hanisz J. „Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku klasy 1-3, WSiP 1999
4. Komorowska H "O programach prawie wszystko" WSiP, Warszawa 1999
5. O reformie programowej. I etap edukacyjny. Kształcenie zintegrowane .Wwa: Ministerstwo Edukacji Narodowej 1999, 48 s. Ser.: Biblioteczka Reformy. Z. 7
6. Hanisz J. : Założenia, budowa i sposób realizacji programu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej // W : Dylematy wczesnej edukacji / pod red. Doroty Klus-Stańskiej i Małgorzaty Suświłło. – Olsztyn : WSP, 1998. – s. 128-138
opracowanie: Małgorzata Tęcza

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie