Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Patrzę i widzę

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1173 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA PLASTYKI
DLA KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Małgorzata Zawadzka: „Patrzę i widzę”.
Wstęp
Program ten ma typową budowę programów przeznaczonych dla szkoły podstawowej. Zawiera szczegółowe cele kształcenia i wychowania, materiał nauczania, opis metod osiągania celów oraz założone osiągnięcia uczniów.
Z mojej praktyki nauczania plastyki wynika, iż uczniowie wchodzący w trzyletni cykl nauczania przedmiotowego oczekują wymiernych korzyści tzn. chcą się nauczyć rysować i malować. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom stworzyłam program w znacznej części oparty na pracy z natury. Czas na zbudowanie warsztatu rysownika i malarza. Zaczynamy od obserwacji najprostszych brył i rysowania ich z uwzględnieniem kierunków, proporcji i światłocienia. Równocześnie wprowadzam zagadnienia kompozycji, pojęcia: faktura, refleks, blik, cień rzucony itp.. Analizuję obiekt ustawiony do obserwacji oraz pokazuję rysunki własne, innych uczniów wcześniej realizujących podobny temat oraz reprodukowane rysunki uznanych artystów. Podstawą tak prowadzonych lekcji jest obserwacja, praca z natury, a więc dążenie do realizmu. Jednak na każdym kroku podkreślam prawo młodego twórcy do indywidualizmu. Pragnę w ten sposób przełamać schematyzm charakterystyczny dla działań plastycznych dzieci w tym wieku.

CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA
SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI ( PLASTYKA)
Głównym celem nauczania plastyki jest dbałość o harmonijny rozwój ucznia oraz wspomaganie procesu nauczania przedmiotowego poprzez zwrócenie uwagi na rolę obserwacji (percepcji ukierunkowanej), kształcenie umiejętności skupiania uwagi na przedmiocie obserwacji. Zdobywanie przez uczniów umiejętności analizowania i syntetyzowania, organizowania i planowania oraz szukania sposobów rozwiązania zamysłu twórczego. Celem tak prowadzonych zajęć jest przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa i odbioru wydarzeń artystycznych i kulturalnych.

Szczegółowe cele i zadania:
- rozwijanie percepcji- dostrzeganie i odbiór, analizowanie i syntetyzowanie obiektów, rozumienie i przeżywanie wartości wizualnych środowiska przyrodniczego, technicznego i kulturalnego oraz treści w nich zawartych;
- kształtowanie postawy odpowiedzialności twórcy za dzieło i jego przekaz, zawarte w nim treści;
- wyrażanie siebie poprzez własną kreację- chronienie własnego indywidualizmu;
- prawda przekazu: to jest takie, takim to widzę;
- autoocena- zadowolenie albo niepokój twórczy, dążenie do doskonalenia się, przełamywanie oporów w sytuacji początkowych niepowodzeń;
- kultura odbioru twórczości innych, prawo do wyrażania własnych sądów popartych analizą, uzasadnieniem: podoba mi się, bo..., nie podoba mi się, dlatego, że...
- umiejętność organizowania otoczenia- wystrój wnętrza, gazetki, ekspozycje z uwzględnieniem zasad prawidłowej kompozycji, estetycznie;
- kształcenie umiejętności organizacji pracy i celowego doboru metod w działaniach plastycznych;
- zaznajomienie z wybranymi zagadnieniami z zakresu sztuki z jednoczesnym kształtowaniem postawy szacunku i opieki wobec obiektów kultury;
- wyrabianie umiejętności realizowania kontaktów ze sztuką w życiu codziennym poprzez wycieczki do muzeów, galerii, na koncerty itp.;
- wiązanie treści i form działań plastycznych z całym programem kształcenia szkolnego, z życiem codziennym środowiska i wydarzeniami ogólnospołecznymi.

MATERIAŁ NAUCZANIA

Forma
OGÓLNE POJĘCIA TWORZĄCE WARSZTAT MALARZA I RYSOWNIKA
· Pojęcie kreski jako środka wypowiedzi artystycznej i technicznej, rodzaje kreski, możliwość jej zestawiania
· Wiadomości o kompozycji, jej rodzaje: zamknięta, otwarta, statyczna, dynamiczna, symetryczna, asymetryczna
· Kompozycja w technice, literaturze, muzyce, plastyce
Pojęcie proporcji i równowagi, faktury, rytmu, kontrastu w sztuce, technice i przyrodzie
· Pojęcie barwy: podstawowe i pochodne, czyste i złamane, ciepłe i zimne, kontrasty barwne
· Jakość i nasycenie barw, jasność, barwy zgaszone
· Relatywizm barw, dominanta, gama barwna
· Wartość ekspresyjna barwy
· Przestrzenne i symboliczne działanie koloru
· Barwa lokalna i intencjonalna
· Pojęcie waloru: walor barwny, monochromatyczny, walor linii, plam, płaszczyzn
· Pojęcie kontrastu: linii, plam, kierunków, wielkości, światła, faktur, kształtów brył
· Podstawowe wiadomości o formie litery, kompozycja liternicza

NA CZYM POLEGA PRACA RZEŻBIARZA, CO SKŁADA SIĘ NA JEGO WARSZTA

· Ażur w rzeźbie, odlew, materiały różne
· Addycyjność- tworzenie przez dodawanie, dostawianie, doklejanie- przykłady instalacji metalowych, papierowych
· Redukcja- odejmowanie, rzeźbienie w bloku materiału- odwołanie się do przykładów wielkiej twórczości w kamieniu i drewnie
· Rzeźba a płaskorzeźba

SPECYFIKA TWÓRCZOŚCI GRAFICZNEJ

· Wypukłodruk: linoryt, drzeworyt, stemple
· Wklęsłodruk- techniki metalowe
· Druk płaski: monotypia
· Grafika komputerowa
· Litera- podstawowe wiadomości o formie litery, kompozycja liternicza

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O ARCHITEKTURZE

· Podstawowe wiadomości o stylach: romanizm, gotyk, renesans, barok, klasycyzm, budownictwo współczesne
· Dominacja, harmonia w architekturze
· Symetria, asymetria w architekturze
· Surowość i ascetyzm- wybujałość, dekoracyjność
· Zależność formy od funkcji


Treść
· Forma i treść dzieła sztuki, wartość formy i treści ( oglądanie reprodukcji, filmów)
· Rola sztuki w życiu jednostki i społeczeństwa: społeczna i kulturotwórcza, reklamowa, polityczna i ideologiczna oraz jako wyraz przeżyć i dążeń człowieka ( udział w wystawach i wydarzeniach artystycznych ).
· Trwałe wartości sztuki: pokazywanie przeszłości, kreowanie przyszłości ( zwiedzanie muzeów- sztuka dawna, wystawy ultranowoczesne np. targi techniczne, wystawy kreatorów mody- relacje filmowe z takich wydarzeń ).
· Korelujące treści muzyki i plastyki, literatury i plastyki ( barwne opisy literackie, nastrój, ton w utworach muzycznych).
· Wyszczególnianie i przedstawianie wiedzy o dziedzinach plastyki.
· Wykazywanie podobieństw i różnic pomiędzy plastyką i techniką, plastyką i przyrodą, twórczością i pracą, ekspresją plastyczną i zabawą.
· Przekazywanie wiadomości o różnych dziedzinach i funkcjach sztuki: plastyki, literatury, muzyki, filmu i teatru.
· Wybrane zagadnienia z zakresu sztuki: Egipt, Grecja, Rzym, średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, realizm.
· Sylwetki wybitnych artystów polskich i światowych.

Tematyka
· Rysunek światłocieniowy brył podstawowych jako uproszczonych elementów budujących otoczenie ( w nawiązaniu do metody Cezanne’a – prekursora kubizmu).
· Martwa natura z 2, 3- elementów- światłocień- studium rysunkowe.
· Martwa natura złożona, wieloelementowa z przedmiotami krągłymi – światłocień, studium rysunkowe.
· Martwa natura – zagadnienia barwy: zimne, ciepłe, czyste i złamane, podstawowe i pochodne, kontrast barwny.
· Martwa natura – rozwiązywanie problemu zmiany pod wpływem oświetlenia ( cień własny, cień rzucony) – rysunek studyjny.
· Martwa natura – rozwiązywanie problemu zmiany pod wpływem sąsiedztwa – relatywizm barwny – malarstwo, farby plakatowe.
· Martwa natura – rozwiązywanie problemu zmiany pod wpływem interpretacji – kolor intencjonalny – radość i smutek wyrażane kolorem. Malarstwo.
· Iluzja kształtu, przestrzeni, ruchu – rozwiązywanie problemu skrótów i pozornych zmian kształtów przedmiotów – rysunek z natury.
· Transformacja plastyczna tekstów literackich, utworów muzycznych, filmów, spektakli – kompozycja w integracji z poezją i prozą.
· Interpretacja postaci ludzkiej – zwrócenie uwagi na proporcje, kształty, wielkości – rysunek.
· Postać ludzka z obserwacji – plama barwna jako podstawowy środek budowy obrazu, którego głównym, ( ale nie jedynym) elementem jest postać ludzka. Malarstwo.
· Oglądanie dzieł wielkich mistrzów malarstwa pod kątem obserwacji rozwiązań formalnych np. bogactwa faktury, ciekawej kompozycji itp..
· Analizowanie otoczenia – pejzaż. Malowanie w plenerze.
· Wykonywanie kompozycji przestrzennych z różnych opakowań.
· Wykonanie rzeźby przez odejmowanie ( w mydle) np. głowa.
· Rzeźbienie przez dodawanie ( plastelina, glina, masa plastyczna) np. głowa.
· Wykonanie kompozycji tematycznej na płaszczyźnie z użyciem różnych technik plastycznych.
· Wykonanie kompozycji abstrakcyjnej na płaszczyźnie z zastosowaniem określonych środków plastycznych: linii, plam, kolorów, układów płaszczyzn, faktur, kształtów itp..
· Zbiorowe próby różnego odczytywania dzieł plastycznych – dyskusja.
· Portret w rysunku, malarstwie, fotografii, rzeźbie.
· Sceny rodzajowe np. Ostatnia wieczerza Leonarda da Vinci.
· Sceny batalistyczne z zastosowaniem techniki cllage’u bądź montowane komputerowo.
ZAŁOŻONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA


Po zakończeniu 2- letniego cyklu zajęć z plastyki ( tak zaplanowano w naszej szkole nauczanie plastyki w klasach IV-VI) uczeń powinien:
- znać podstawowe pojęcia dotyczące środków plastycznych i umieć z nich korzystać oraz samodzielnie dobierać do potrzeb wyrazowych;
- mieć wiedzę z zakresu sztuki: starożytności, średniowiecza, renesansu, baroku, klasycyzmu w wybranym zakresie;
- odróżniać budownictwo typowe dla poszczególnych stylów;
- znać przykłady dziedzictwa kultury materialnej polskie i światowe;
- umieć wymienić niektórych artystów polskich i światowych;
- rozróżniać dziedziny plastyki: architekturę, rzeźbę, malarstwo, grafikę, inscenizację;
- dostrzegać różnice i podobieństwa w otoczeniu człowieka pomiędzy sztuką i techniką, sztuką i przyrodą;
- umieć analizować obserwowany obiekt i próbować syntetyzować go;
- projektować i wykonywać kompozycje płaskie i przestrzenne: dekoracje okolicznościowe, rzeźby, zaproszenia, wywieszki, albumy, napisy informacyjne itp.;
- Korzystać z recenzji, bibliografii i słowników dotyczących sztuki i technik plastycznych;
- Posługiwać się słownikiem terminów plastycznych;
- Znać kryteria wartościowania dzieł sztuki- analiza dzieła;
- Znać niektóre zjawiska sztuki współczesnej;
Być zorientowanym w twórczości artystów regionalnych, znać zabytki swojego regionu.


SPOSÓB OSIĄGANIA CELÓW
„ Patrzę i widzę”
- Obserwacja przedmiotu, szczegółowa analiza: relacje wielkościowe, barwne, wyszukiwanie podobieństw ( kształtu, koloru), różnic;
- świadoma decyzja o zakomponowaniu obiektu obserwacji na swojej pracy;
- konsekwencja w doborze środków plastycznych podczas realizowania zadania;
- rozwiązywanie problemów kolorystycznych, faktury, waloru, kontrastu, rytmu, proporcji, ujęcia przestrzeni, kompozycji;
- interpretacja tego samego modela w różnych materiałach, poszukiwanie własnej koncepcji przedstawienia modela;
- przedstawienie ruchu i proporcji postaci ludzkiej;
- przedstawianie własnych nastrojów i przeżyć w tematach sugerowanych np.: smutek, radość, moje niepowodzenie;
- wycieczki do różnych instytucji kulturalnych;
- analiza prac plastycznych;
- próby wartościowania prac i dzieł;
- zbieranie reprodukcji, tekstów o sztuce, ciekawych okazów przyrodniczych ( korzeni, kamieni, kory itp.;
- wykonywanie kostiumów, stylizacji- przeniesienie w czasie np.: Na dworze Ludwika XIV, Średniowieczne księżniczki i rycerze;
- wykonywanie strojów współczesnych, bądź fragmentów strojów np. kapeluszy – i ich prezentacja;
- zabawka- jej funkcja i walory estetyczne- projektowanie i wykonanie zabawki;
- wykonywanie przedmiotów ozdobnych w związku ze świętami i uroczystościami ( stroiki świąteczne, zdobienie jajek itp.);
- konfrontowanie swoich osiągnięć z osiągnięciami innych poprzez udział w konkursach i wystawach na terenie szkoły i poza szkołą.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie