Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Gramy w piłkę ręczną

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 11287 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program "Gramy w piłkę ręczną" jest propozycją realizacji konkretnych zadań szkoleniowych zmierzających do opanowania wielu elementów techniczno - taktycznych w czasie zorganizowanego procesu treningowego niezbędnych do gry w piłkę ręczną.

GRAMY W PIŁKĘ RĘCZNĄ - ZAJĘCIA SPORTOWE

WSTĘP

Pozalekcyjne zajęcia sportowe w znaczący sposób wpływają na realizację zagadnień ujętych w planie pracy szkoły oraz w programach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Podstawowym celem takich zajęć jest wszechstronny rozwój uczniów. Głównym założeniem koła sportowego jest nie tylko zdobywanie jak najlepszych wyników w meczach towarzyskich lub turniejach, lecz także propagowanie sposobów spędzania wolnego czasu oraz przygotowanie młodego człowieka do systematycznego uprawiania ćwiczeń fizycznych i rekreacyjnych. Udział w zawodach sportowych ma dawać radość z sukcesów indywidualnych i zespołowych. Spotkanie z przeciwnikiem ma uczyć tolerancji, szacunku i zdrowych zasad rywalizacji sportowej.
Piłka ręczna w znaczący sposób wpływa na kształtowanie cech motorycznych. O jej atrakcyjności decyduje zmienność akcji, duża ilość strzelonych bramek, bezpośrednia walka z przeciwnikiem. Ta ciekawa gra stała się ostatnio popularna wśród dzieci naszej szkoły, na co wpływ mają tradycje najbliższego środowiska.
Myślę, że zaangażowanie dzieci i moje, przychylność dyrektora szkoły oraz Międzyszkolnego Osiedlowego Klubu „ Słoneczny Stok”, a także odpowiednia baza, którą posiadamy (sala gimnastyczna z pełno wymiarowym boiskiem do piłki ręcznej) spowoduje, że założenia ujęte w niniejszym programie zostaną z sukcesem zrealizowane.

CELE GŁÓWNE

1. Promowanie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.
2. Propagowanie zdrowego stylu życia.
3. Stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań i uzdolnień sportowych dzieci.
4. Popularyzacja piłki ręcznej.
5.Wdrażanie etycznych zachowań w czasie gry, zawodów, turniejów.
6. Kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej z zakresu piłki ręcznej.
7. Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.
8. Doskonalenie elementów technicznych i taktycznych z zakresu piłki ręcznej.
9. Przygotowanie do udziału w zawodach sportowych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Wiadomości:

1. Nauka elementów techniki: poruszania się w obronie i ataku, chwyty i podania, rzuty,
kozłowanie
2. Zapoznanie z ogólnymi zasadami gry i sędziowania
3. Zapoznanie uczniów z systemami rozgrywania zawodów piłki ręcznej
4. Nauka elementów dotyczących taktyki gry: atak szybki i pozycyjny, pozycje w grze
5. Nauka współpracy w zespole
6. Eliminowanie błędów dotyczących techniki
7. Opanowanie podstawowych terminologii dotyczących piłki ręcznej
8. Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa podczas gry

Umiejętności:

1. Nauka i doskonalenie techniki elementów gry
a) Doskonalenie chwytów piłki (półgórnych, górnych, dolnych, z podłoża,, jednorącz,
sytuacyjnych)
b) Doskonalenie podań piłki ( górnych, półgórnych, dolnych, sytuacyjnych
c) Doskonalenie rzutów ( z miejsca, z biegu, z przeskokiem, w wyskoku
sytuacyjnych
d) Doskonalenie kozłowania ( pojedyncze, ciągłe, toczenie piłki )
e) Doskonalenie zwodów bez piłki i z piłką ( pojedyncze, podwójne przodem i tyłem,
z obrotem, przez zamierzone rzuty, przez zamierzone podania, przez poruszanie się
- zmiana tempa, kierunku, zatrzymania się)
2. Nauka i doskonalenie taktyki gry:
a) Obrona:
- krycie każdy swego
- obrona strefowa (6:0, 5:1, 3:3, 3:2:1)
- obrona kombinowana
b) Atak:
- pozycyjny
- szybki ( kontratak )
3. Taktyka gry bramkarza
a) Ustawienie się w czasie gry
b) Ustawienie się w czasie rzutu wolnego
c) Ustawienie się w czasie rzutu karnego

Zadania wychowawcze:

1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć i zawodów sportowych.
2. Wdrażanie do współdziałania w grupie koleżeńskiej.
3. Wdrażanie do czynnego wypoczynku.
4. Przestrzeganie zasad sportowego zachowania się i kultury kibica sportowego.
5. Poszanowanie mienia szkolnego.
6. Pomoc koleżeńska podczas wykonywania ćwiczeń.
7. Samoocena i samokontrola własnej aktywności na zajęciach i podczas zawodów
sportowych.
8. Wdrażanie do walki sportowej.
9. Samoocena poprawności wykonywanych zadań.
10. Wdrażanie do samodyscypliny w czasie ćwiczeń.

PROCEDURY OSIĄGNIĘCIA CELÓW

1. Metody realizacji zadań
a) Metoda całościowa (syntetyczna) - przy nauczaniu łatwych elementów gry
b) Metoda analityczna – przy nauczaniu trudniejszych elementów
c) Metoda kompleksowa, przy nauczaniu dwóch elementów lub np. techniki i sprawności
d) Metody przekazywania wiadomości (pokaz, omówienie, pogadanka, dyskusja)
2. Formy
a) Forma zadaniowa
b) Forma ścisła
c) Forma fragmentów gry, przy ćwiczeniu elementów ataku i obrony jednocześnie
d) Gra szkolna (sparingi piłki ręcznej szkolne i między szkolne)
e) Obserwacje meczy i turniejów
f) Oglądanie turniejów nagranych na video

3. Zasady nauczania i uczenia się
a) Zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie nauczania – uczenia
się (samodzielności)
g) Zasada poglądowości
h) Zasada stopniowania trudności
i) Zasada wszechstronności
j) Zasada utrwalania umiejętności
k) Zasada indywidualizacji
4. Środki dydaktyczne
a) Sala gimnastyczna o wymiarach 40 x 20
b) Piłki ręczne, stojaki, szarfy, materace
c) Sprzęt RTV
5. Ćwiczenia fizyczne ogólnorozwojowe i ukierunkowane

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Zajęcia pozalekcyjne, (co najmniej 2 godziny w tygodniu).
2. Turnieje piłki ręcznej między klasowe.
3. Mecze towarzyskie z innymi szkołami.

PRZEWIDYWANE EFEKTY

Program swoimi założeniami ma przybliżyć dzieciom grę w piłkę ręczną.. Celem programu jest również przygotowanie uczniów do propagowania sportu wśród rówieśników oraz promocja zdrowego stylu życia. W wyniku realizacji programu:
1. Powstanie szkolna drużyna piłki ręcznej dziewcząt.
2. Uczeń rozwinie swoje umiejętności motoryczne.
3. Uczeń będzie znał elementy techniczne i taktyczne niezbędne do gry w piłkę ręczną
4. Uczeń będzie dbał o swoją sprawność fizyczną, higienę osobistą i swoje zdrowie
5. Uczeń będzie brał udział w zawodach sportowych.
6. Uczeń będzie znał i przestrzegał zasad sportowego zachowania
7. Uczeń będzie znał przepisy gry w piłkę ręczną i będzie umiał sędziować mecze piłki
ręcznej
8. Uczeń będzie rozumiał potrzebę aktywności ruchowej.
9. Podniesie się ogólny poziom sprawności fizycznej wśród uczniów
10. Uczeń będzie znał swoje mocne i słabe strony
11. Zostaną zaspokojone potrzeby i zainteresowania dzieci uzdolnionych sportowo
12. Wzrośnie integracja między klasowa i między szkolna dzieci
13. Aktywność dzieci zostanie zauważona w środowisku szkolnym
14. Wzrośnie zainteresowanie piłką ręczną wśród dzieci

EWALUACJA

1. Uczeń zna zasady taktyczne gry i umie wykorzystać je w praktyce
2. Zna przepisy gry i znaki sędziowskie
3. Wie jak należy zachować się na zawodach sportowych będąc w roli zawodnika, widza,
postępuje zgodnie z zasadami „fair play”
4. Potrafi wykonać podstawowe elementy techniki z zakresu piłki ręcznej
5. Przejawia gotowość uczestnictwa w dalszych zajęciach
6. Ma chęć i ambicję bycia członkiem zespołu
7. Potrafi powstrzymać się od niepożądanych zachowań w sytuacjach konfliktowych
8. Potrafi podporządkować się ustalonym regułom i przepisom działań zespołowych
9. Dąży do doskonalenia siebie i swoich umiejętności

METODY KONTROLI I OCENY

1. Testy sprawności fizycznej
2. Testy umiejętności ruchowych
3. Obserwacja
4. Dyskusja
5. Analiza dokumentów

UWAGI KOŃCOWE

Program, którego jestem autorką wychodzi na przeciw potrzebom grupy dziewcząt, które chcą być zawodniczkami, pragną uczestniczyć w życiu sportowym szkoły i środowiska. Chcą realizować swoje zainteresowania i systematycznie pracować podwyższając poziom swojej sprawności. Wierzę, że gra w piłkę ręczną dostarczy moim podopiecznym dużo radości, wiele wrażeń , zadowolenia i satysfakcji z uzyskiwania coraz lepszych wyników własnych i całego .zespołu, a w przyszłości zaowocuje wysokimi miejscami w zawodach sportowych.


Literatura:

1. Bondarowicz Marian „ Zabawy w grach sportowych”. WsiP W-wa 1998 r.
2. Jaworski J., Krawczyk A., Norkowski H. „ Piłka ręczna. Zestaw ćwiczń i metodyka
nauczania”. AWF W-wa 1982 r.
3. Zielonka Z. „ Mini piłka ręczna” . Agencja Promo- Lider, W-wa 1994 r.
4. Wrześniowski S. „ Piłka ręczna. Poradnik metodyczny”. ZPR w Polsce, W-wa 2000 r.Opracowała
mgr Dorota Szafran

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie