Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program autorski z PO dla klasy III LO o profilu sportowo-obronnym

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1839 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przysposobienie obronne to zajęcia edukacyjne mające na celu przygotowanie człowieka do właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia. Przedstawiony program ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności z PO, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze obronnym oraz przygotowanie młodzieży do przyszłego zawodu.

Piotr Drążkowski
PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE
PROGRAM AUTORSKI
dla klasy III Liceum Ogólnokształcącego
o profilu sportowo-obronnym

Toruń 2004

1. WSTĘP

Bezpieczeństwo narodowe jest najwyższą potrzebą i wartością narodu polskiego oraz głównym celem działania naszego państwa. Założenia nowej Strategii bezpieczeństwa narodowego RP wskazują, że szczególnie istotnym warunkiem tworzenia skutecznego systemu obronnego państwa, oprócz gwarancji koalicyjnych, sprawnych struktur władz państwowych i samorządowych oraz nowoczesnego wojska jest posiadanie przez państwo szerokiego zaplecza przeszkolonych rezerw osobowych. Przysposobienie obronne ma zapewnić zdobycie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa państwa, umożliwić w przyszłości sprawne funkcjonowanie ludzi w razie zagrożeń, jakie mogą pojawić się w burzliwym XXI wieku.
Przysposobienie obronne to zajęcia edukacyjne mające na celu przygotowanie człowieka, jako jednostki, do życia w zbiorowości ludzkiej, w sytuacjach jego zagrożenia bez względu na wykonywany przez niego zawód i zajmowane miejsce w hierarchii społecznej. Jednakże pogłębienie materiału teoretycznego oraz umiejętności praktycznych wiąże się z kształceniem w przyszłości wysokiej klasy specjalistów na potrzeby obronności i bezpieczeństwa Polski, a szczególnie ich obywateli. Niezbędny jest tutaj rozwój różnorodnych form edukacji obywatelskiej, kształtowanie odpowiednich postaw, wzorów zachowań w sytuacjach typowych i nietypowych.


2. IDEA PROGRAMU

Przysposobienie obronne jest obowiązkowym przedmiotem nauczania w zakresie kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum
i zasadniczej szkole zawodowej w ciągu 72 godzin dydaktycznych (2 godziny tygodniowo w ciągu jednego roku lub jedna godzina tygodniowo przez dwa kolejne lata nauki).
W XII Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu w roku szkolnym 2002/2003 powstała klasa o profilu sportowo-obronnym. W ciągu dwóch pierwszych lat nauki przysposobienia obronnego w tej klasie realizowana była podstawa programowa określona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku obejmująca:
a) moduł obligatoryjny:
-zagrożenia czasu pokoju, ich źródła i formy występowania,
-zagrożenia czasu kryzysu militarnego i wojny,
-psychologiczne skutki sytuacji kryzysowych i sposoby ich łagodzenia,
-system obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
-rola i zadania sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w systemie obronności państwa,
-organizacja obrony cywilnej i zasady powszechnej samoobrony
w przypadku zagrożeń,
-wybrane problemy międzynarodowego prawa humanitarnego (MPH),
-ratownictwo i pierwsza pomoc;
b) moduł fakultatywny:
-strzelectwo sportowe.
72 godziny przewidziane w podstawie programowej nie dają możliwości w pełni zrealizowania wszystkich niezbędnych zagadnień PO, a tym bardziej przygotowania uczniów do przyszłego zawodu z całego spektrum tzw. służb mundurowych. A przecież głównymi założeniami klasy sportowo-obronnej oprócz zdobycia wysokiego poziomu wiedzy ogólnej i osiągnięcia dużej sprawności fizycznej było również przybliżenie zawodów służb mundurowych oraz zrealizowanie wszystkich dodatkowych modułów obligatoryjnych i fakultatywnych: terenoznawstwo, łączność i ratowanie poszkodowanych w różnych sytuacjach zagrożenia życia. Dlatego realizacja tego programu przyczyni się do finalizacji trafnego wyboru przez uczniów dalszej edukacji zawodowej.
Stąd zgodnie z profilem w klasie trzeciej sportowo-obronnej realizowana będzie dodatkowo jedna godzina przysposobienia obronnego tygodniowo zgodnie z materiałem nauczania programu autorskiego.


3. CELE NAUCZANIA

A) Cele główne:
- Przygotowanie młodzieży do racjonalnych i skutecznych zachowań
w przypadku zagrożeń naturalnych, cywilizacyjnych i militarnych zarówno indywidualnych jak i zbiorowych.
- Przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa
w przedsięwzięciach o charakterze obronnym.
- Przygotowanie młodzieży do przyszłego zawodu.

B) Cele edukacyjne:
- Wiadomości w zakresie:
- psychologicznych i społecznych problemów w sytuacjach kryzysowych,
- zasad organizacji i funkcjonowania obrony cywilnej,
- zasad planowania, organizowania i prowadzenia działań,
- zasad ochrony przeciwpożarowej i zwalczania pożarów,
- zasad ochrony przed powodzią,
- zasad prowadzenia akcji ratunkowej,
- zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- zasad przeprowadzania RKO,
- zasad orientowania się w terenie,
- powinności obronnych instytucji i obywateli,
- działalności PCK,
- zasad zachowania się na strzelnicy i podczas posługiwania się bronią,
- łączności przewodowej i bezprzewodowej.
- Umiejętności w zakresie:
- posługiwania się indywidualnymi środkami ochrony dróg oddechowych i skóry,
- posługiwania się sprzętem gaśniczym,
- zabezpieczania miejsca wypadku,
- wykonywania RKO,
- rozpoznawania stanu zagrożenia życia i zdrowia,
- orientowania się w terenie z mapą i bez mapy oraz wykonywania pomiarów w terenie,
- posługiwania się bronią i celnego oddawania strzałów,
- zastosowania różnych rodzajów systemów łączności.
- Postawy w zakresie:
- gotowości do uczestnictwa w przedsięwzięciach ratowniczych,
- poszanowania życia, solidaryzowania się z ludźmi w obliczu zagrożenia,
- poszanowania prawa i przepisów porządkowych,
- respektowania zasad społecznego współżycia,
- motywowania i przygotowywania do dalszego kształcenia,
- przysposabiania do dalszego samokształcenia, bogacenia własnego warsztatu pracy umysłowej,
- wdrażania do prezentowania własnych poglądów i opinii,
- podporządkowania się zasadom zespołowego działania.

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

A) Treści programu do realizacji na cotygodniowych zajęciach lekcyjnych:

TREŚCI
Terenoznawstwo
- orientowanie się w terenie bez mapy,
- określanie odległości do przedmiotu w terenie,
- pomiary w terenie
- orientowanie się w terenie za pomocą mapy,
- znaki topograficzne,
- orientowanie mapy,
- marsz na azymut,
- szkic terenu.
Łączność
- rodzaje, cechy i urządzenia współczesnych systemów łączności,
- łączność przewodowa,
- radiokomunikacja stacjonarna,
- radiokomunikacja ruchoma,
- środki łączności w obronie cywilnej,
- polowe urządzenia łączności i zasady prowadzenia rozmów.

Strzelectwo sportowe
- zasady ostrożności i bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią.

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
- ratowanie poszkodowanych w różnych sytuacjach zagrożenia życia,
- schemat RKO.

Ochrona ludności w ramach powszechnej samoobrony
- indywidualne środki ochrony skóry i dróg oddechowych.

Na ich realizację należy przeznaczyć do 12 godzin lekcyjnych. Najlepiej w pierwszych tygodniach każdego semestru.

B) Przykładowe treści programu do realizacji na comiesięcznych blokach tematycznych:


Szkolenie w jednostce ratowniczo-gaśniczej
- powstawanie i rozprzestrzenianie się pożarów,
- rodzaje pożarów,
- obsługa sprzętu gaśniczego,
- ewakuacja,
- zagrożenie powodzią,
- sprzęt strażacki,
- rekrutacja do straży.

Szkolenie w jednostce wojskowej
- służba wojskowa,
- uzbrojenie i wyposażenie,
- zabezpieczenie bojowe i logistyczne,
- przeszkolenie i dyscyplina wojskowa
- misje pokojowe
- rekrutacja.

Szkolenie w Komendzie Miejskiej Policji
- cele i zadania policji,
- wykrywanie przestępstw i wykroczeń,
- ściganie sprawców,
- zakres uprawnień policji,
- środki przymusu bezpośredniego,
- odpowiedzialność dyscyplinarna i karna,
- Kodeks Drogowy,
- rekrutacja.

Szkolenie w PCK
- kierunki działań PCK,
- programy PCK,
- struktura organizacyjna,
- prawo humanitarne,
- ratownictwo medyczne,
- krwiodawstwo,
- opieka socjalna,
- promocja zdrowia.

Szkolenie w Straży Miejskiej
- prawa i obowiązki Strażnika Miejskiego,
- podstawy prawne,
- regulamin organizacyjny,
- zadania Straży Miejskiej,
- rekrutacja.

Strzelanie z broni palnej
- bezpieczeństwo podczas posługiwania się bronią palną,
- strzelanie 25 lub 50 m,
- zasady poprawnego celowania i oddawania strzałów.

Ich realizacja polegać będzie na comiesięcznych 4-5 godzinnych wyjściach do konkretnych instytucji w celu odbycia szkoleń.
Treści tematyczne ujęte w programie uzależnione są od możliwości współpracy
z danymi instytucjami. W przypadku odmowy współdziałania z jedną z ujętych
w treściach ogólnych placówek należy szukać kontaktu np. ze służbami więziennymi
lub ochroniarskimi.

5. METODY I FORMY PRACY

- współpraca z różnymi instytucjami, np.: CSAiU, PCK, PSP,
- zajęcia terenowe - gdyż uczą przez doświadczenie i obserwację,
- zajęcia praktyczne - gdyż dają możliwość nabywania istotnych w życiu umiejętności,
- burza mózgów - gdyż aktywizuje klasę i wyzwala potencjał twórczy,
- praca w grupach - gdyż daje możliwość podporządkowywania się zasadom zespołowego działania,
- mini wykłady - służą do przekazania treści teoretycznych,
- pogadanki i rozmowy - uczą wypowiadania się i śmiałości,
- zbieranie i prezentowanie materiałów na określony temat - uczy systematycznej pracy.

6. EWALUACJA

Sprawdzanie i ocenianie ucznia to ważny element procesu dydaktycznego. Stąd ewaluacja prowadzona będzie na bieżąco. W przypadku zajęć cotygodniowych oprócz wiedzy, rozumienia zagadnień i umiejętności zastosowania ich w praktyce pod uwagę należy wziąć aktywność i twórczość uczniów; w przypadku zajęć comiesięcznych - dodatkowo frekwencję i zaangażowanie w ćwiczenia.
Uzyskane wyniki ewaluacji będą analizowane i wykorzystane do wprowadzania zmian w programie (atrakcyjność dla uczniów, metody pracy, użyteczność w życiu, skuteczność).

7. WARUNKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROGRAMU

- klasa o rozszerzonym profilu z przysposobienia obronnego,
- ułożenie planu, które będzie umożliwiało wczesne wyjścia w teren; najlepiej, aby klasa w jednym dowolnym dniu lekcyjnym miała maksymalnie 3 lekcje, z czego ostatnią byłaby godzina przysposobienia obronnego; oczywiście w tym samym dniu zajęcia nauczyciela PO musiałyby się kończyć o tej samej godzinie i z ostatnią lekcją PO z klasą III sportowo-obronną,
- uzyskanie z budżetu szkoły bądź klasy środków finansowych potrzebnych na sponsorowanie niektórych kosztów realizacji programu.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie