Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program edukacji regionalnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2020 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Opracowała: Elżbieta Bartnicka

Wstęp

Kultura narodu będzie istniała, jeżeli będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie. Najskuteczniejszym sposobem jej trwania jest poznanie najbliższego otoczenia, własnego regionu, a także jego wartości w kontekście wartości narodowych i ogólnoludzkich. Dziecko w młodszym wieku szkolnym wielu spraw jeszcze nie rozumie, wiele jednak może przeżywać. Radość, zachwyt, podziw, szacunek dla rodzinnych stron to przeżycia, które wpływają na ich poznanie na podstawie coraz bogatszej już wiedzy. Pierwsze przeżycia i doświadczenia dziecięce, szczególnie o silnym zabarwieniu emocjonalnym, są najbardziej trwałe i pozostają na całe życie. Dlatego realizując program edukacji regionalnej będę starała się bazować na przeżyciach dzieci i ich emocjach wpajając w nie jednocześnie dumę i szacunek.


O programie

Opracowany program edukacyjny dotyczy pierwszego etapu kształcenia z zaznaczeniem poziomów- kl. II, III.
Program jest zgodny z podstawą programową ( Dz. Ust. Nr 51 z dnia 9 maja 2002r.) oraz programem edukacji zintegrowanej „ Edukacja XXI wieku”, którego treści rozszerza. Może być realizowany, niezależnie od rodzaju podręcznika. Edukacja regionalna nie może być realizowane odrębnie, musi być integralna częścią procesów nauczania- uczenia się i wychowania.
Program jest zgodny z Głównymi Zadaniami Publicznej Szkoły Podstawowej w Adamowie
Głównym źródłem wiedzy są doświadczenia uczniów zdobywane w trakcie aktywności twórczej i poznawczej.
W programie edukacji regionalnej zawarte są szczegółowe zagadnienia, metody, formy pracy, metody oceniania, środki i przewidywane osiągnięcia uczniów. Zamieszczone zostały również propozycje wycieczek oraz literatura.


Cele programu

Głównym celem opracowanego programu jest ukształtowanie w uczniach świadomości bycia obywatelem, który zna swój region, jest dumny ze swej „małej ojczyzny”, dba o środowisko naturalne oraz przejawia szacunek w stosunku do miejsc pamięci narodowej.Cele szczegółowe – oczekiwane osiągnięcia ucznia

Uczeń – wie, rozumie, potrafi:
• zna swoje najbliższe środowisko.
• interesuje się historią i kulturą Adamowa i okolic,
• umacnia swoją więź kulturową z historią i teraźniejszością „małej ojczyzny”,
• aktywnie uczestniczy w wydarzeniach kulturowych,
• ma poczucie „przywiązania” lokalnego,
• aktywnie uczestniczy w życiu rodziny, szkoły i środowiska lokalnego,
• kształtuje własny system wartości,
• zna ludowe zwyczaje, obrzędy, pieśni, przyśpiewki,
• z szacunkiem i odpowiedzialnością odnosi się do tradycji i pragnie „ocalić je od zapomnienia”,
• rozwija swoje twórcze myślenie poprzez wykonywanie prac plastyczno-technicznych oraz literackich,
• jest wrażliwy na piękno,
• dostrzega piękno języka literackiego,
• zna elementy języka gwarowego,
• zachowuje właściwe relacje w kontaktach międzyludzkich,
• darzy szacunkiem ludzi starszych,
• wzmacnia swoje prawidłowe relacje z rodzina i szkołą,
• potrafi uważnie obserwować i próbuje wyciągać wnioski z poczynionych obserwacji
• potrafi korzystać z księgozbioru bibliotek,
• umie znaleźć potrzebne informacje w różnych źródłach,
• potrafi właściwie zachować się w miejscach publicznych,
• zna zasady właściwego zachowania się na wycieczce.
Metody

Nauczyciel powinien zmierzać do wzajemnego wiązania metod poszukujących, podających i praktycznych, przy czym tych ostatnich powinno być najwięcej. Działanie, przeżywanie, odkrywanie, rozwiązywanie problemów przez dziecko sprzyja lepszemu utrwaleniu wiedzy, radzeniu sobie w trudnych sytuacjach oraz dostrzeganie związków przyczynowo- skutkowych.
W swoim programie uwzględnię metody:
• „burza mózgów”,
• śniegowa kula,
• drama,
• inscenizacja,
• scenki i symulacje improwizowane,
• gry dydaktyczne,
• dialog
• konfrontacja wiedzy
• tworzenie swobodnych tekstów.


Formy pracy:

• wycieczki piesze i autokarowe,
• malowanie scenek tematycznych,
• gry i zabawy terenowe,
• lekcje terenowe,
• lekcje muzealne,
• oglądanie i przygotowywanie przedstawień,
• spotkania z twórcami i animatorami kultury,
• zabawy integracyjne,
• praca w grupie
• udział w konkursach.Współpraca

• z Kołem Gospodyń Wiejskich,
• z Towarzystwem Przyjaciół Adamowa i Okolic,
• z biblioteką szkolną i gminną,
• rodzicami.
Realizacja kształcenia

Uwagi o realizacji.

Pogram powstał na podstawie wieloletnich przemyśleń i prowadzenia zajęć o rodzinnej miejscowości. Umożliwia dzieciom poznanie własnego regionu i utożsamianie się z nim. Program mój uwzględnia możliwości poznawcze i psychofizyczne uczniów w wieku 8- 10 lat. Program nie określa liczby godzin. Dopuszcza się możliwość wyboru i przesunięć treści oraz dostosowywanie ich do potrzeb i zainteresowań uczniów.


Ewaluacja

Ewaluacja jest badaniem efektów realizacji programu, pozwalającym na ulepszenie form i metod pracy. Dzięki niej można zorientować się, czy zamierzone cele zostały osiągnięte. Jest ona procesem trudnym i złożonym wymagającym czasu oraz ciekawych i adekwatnych narzędzi.
Przewidywana jest ewaluacja wewnętrzna w formie konkursów wiedzy o rodzinnej miejscowości. Na koniec roku szkolnego przewidziany jest test sprawdzający wiedzę ucznia z tej dziedziny. Do programu dołączam test dla klasy II i III. Przedmiotem ewaluacji będą też wytwory dzieci oraz zaznaczony w sposób graficzny ich stosunek do zajęć. Przedmiotem ewaluacji uczynię również prace zespołowe.
Ewaluacja będzie zatem przeprowadzana na podstawie obserwacji bezpośredniej ucznia, analizy jego prac i testów, rozmowy z uczniem i jego rodzicami.


Treści, rozkład materiału

Dom rodzinny- dziecko jako członek rodziny, obrazy z przeszłości rodziny.

• Dom ( miejsce zamieszkania) i jego otoczenie.
• Moja rodzina , więź pokoleniowa, pamiątki rodzinne, dzieje rodziny w przekazie jej członków (rodziców, dziadków, pradziadków).
• Tradycje rodzinne związane z rokiem kalendarzowym i liturgicznym, zwyczaje i obrzędy rodzinne.
• Udział i rola dziecka w kultywowaniu tradycji rodzinnej, „wpisywanie się” dziecka w dzieje rodziny- zachowywanie pamiątek rodzinnych (zdjęć, rysunków, ubiorów).


Szkoła - dziecko jako uczeń, kolega, przyjaciel.

• Historia szkoły.
• Ludzie zasłużeni dla szkoły, współdziałanie szkoły z rodzicami.
• Znaczenie szkoły w środowisku.
• Tradycje szkoły, klasy ( w tym tworzenie tradycji).
• Wspólne zainteresowania, wspólnie spędzony czas.
• Symbole, święta regionalne i państwowe obchodzone w szkole.


Miejscowość, życie jej mieszkańców, obrazy z przeszłości.

• Nazwa miejscowości, jej etymologia, dzieje miejscowości.
• Przyroda wokół nas, formy jej ochrony.
• Krajobraz w najbliższej okolicy, krajobraz naturalny i krajobraz kulturowy.
• Zajęcia zawodowe i praca mieszkańców.
• Interesujące, ulubione i ważne miejsca.
• Zabytki, miejsca kultury i miejsca pamięci narodowej.
• Miejscowe baśnie, podania, legendy, przysłowia i inne utwory oraz przekazy dotyczące miejscowości i jej mieszkańców.
• Życie dzieci w naszej miejscowości – dawniej i obecnie.
• Współczesne obrazy dzieci w innych krajach – porównywanie z obecnym życiem dzieci w okolicy oraz własnym.


Zabawy i zajęcia dzieci

• Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem tradycji regionalnych.
• Ćwiczenia terenowe, wędrówki piesze po najbliższej okolicy.
• Śpiew, gra na instrumentach, zabawy i ćwiczenia przy akompaniamencie muzyki regionalnej, prezentowanie piosenek, przyśpiewek i pieśni rodzinnych, brzmienie ludowych instrumentów muzycznych.
• Podstawowe środki wyrazu plastycznego w aspekcie sztuki rodzimej.
• Zajęcia sprzyjające ekspresji artystycznej w różnych dziedzinach i dyscyplinach kultury ( teatr, plastyka, muzyka, taniec) z wykorzystaniem kultury ludowej, folkloru, tradycji regionalnych.
• Wzbogacanie kącika regionalnego, poznawanie regionalnych wytworów kultury, sztuki, rzemiosła artystycznego, techniki
Wrzesień

Ja w rodzinie
Klasa II


Gromadzenie słownictwa wokół tematu „ rodzina”. Formy spędzania wolnego czasu w rodzinie na podstawie minionych wakacji. Wykonanie ilustracji. Ułożenie krótkich rymowanek lub zdań o rodzinie. Wystawa prac.


Klasa III


Drzewo genealogiczne mojej rodziny. Informacje o sobie i swojej rodzinie: daty urodzenia, znaki zodiaku, wiek. Ważne wydarzenia, zawody rodziców. Pisanie tekstów o rodzinie i umieszczenie wszystkich informacji w samodzielnie wykonanej książeczce. Wykonanie okładki do książeczki dowolną techniką.

Październik


Poznajemy nasze osiedle i najbliższą okolicę.
Klasa II


Wspólne ustalenie i zaznaczenie na mapie trasy wycieczki po osiedlu „ Tęcza”. Wycieczka. Zbiorowe redagowanie notatki z wycieczki. Malowanie farbami „Moja miejscowość”. Opis herbu Adamowa – znaczenie barw i postaci.


Klasa III


„ Adamów – moja miejscowość” – oglądanie pamiątek zgromadzonych w kąciku regionalnym oraz wystawy zdjęć – „ Z dziejów Adamowa” w Zespole Szkół w Adamowie. Doświadczenia poszukujące: a) Adamów dawniej; b) Adamów dziś; c) Adamów w przyszłości. Próba odpowiedzi na pytania: Jakie zabytki są w naszej okolicy? Jak prezentuje się nowe budownictwo? Co można sfotografować?
Listopad


Legendy i podania o Adamowie.Klasa II


Lekcja z udziałem członkiń KGW – słuchanie podań o Adamowie. Projektowanie i wykonanie kukiełek do podań.

Klasa III


Praca w grupach – czytanie dowolnej baśni o regionie. Swobodne wypowiedzi dotyczące treści. Przygotowanie inscenizacji wybranej baśni; przygotowanie dekoracji, strojów, rekwizytów. Wybór muzyki do przedstawienia.

Grudzień


Obrzędy i zwyczaje naszych przodków.
Klasa II


Pisanie życzeń świątecznych. Wykonanie kartek świątecznych techniką komputerową. Wysyłanie kartek – wizyta na poczcie. Słuchanie i śpiewanie kolęd. Oglądanie szopki w miejscowym kościele.


Klasa III


Przygotowanie wigilii klasowej z udziałem rodziców. Nakrywanie do stołu. Potrawy wigilijne. Śpiewanie kolęd. Przygotowanie prezentów.StyczeńNie nudzimy się w zimowe wieczory.
Klasa II

Zajęcia z udziałem członkiń KGW. Oglądanie przedstawienia w ich wykonaniu pt. „ Zimowe wieczory”. Degustacja masła wiejskiego, sera i maślanki. Wypowiedzi na temat zabaw dzieci dawniej i dziś.


Klasa III


Wspólne napisanie scenariusza do baśni o Adamowie. Inscenizacja baśni.


Luty / MarzecStroje ludowe regionu.
Klasa II


Stroje regionu Polesia, Ćwiczenia słownikowe i przygotowanie do opisu. Malowanie stroju farbami plakatowymi.

Klasa III


Stroje Polesia, a stroje ludowe innych regionów. Oglądanie wyszukanych ilustracji. Wskazywanie podobieństw i różnic. Dobieranka obrazkowo – wyrazowa. Wykonanie postaci Adamowianki w stroju ludowym techniką wydzieranki.

Kwiecień


Wielkanoc dawniej i dziś.
Klasa II


Spotkanie z członkiniami KGW. Poznanie różnych sposobów wykonywania pisanek, palm i stroików wielkanocnych


Klasa III


Spotkanie z członkiniami KGW. Poznanie zwyczajów i obrzędów związanych ze świętami wielkanocnymi. Wykonanie palmy wielkanocnej na konkurs organizowany przez księdza.


Maj


Jak żyli, mieszkali i uczyli się nasi przodkowie?
Klasa II


Wycieczka do izby regionalnej w Woli Gułowskiej. Spotkanie z rzeźbiarzem. Opracowanie książeczki „ Jak żyli nasi przodkowie?”


Klasa III


Oglądanie Filmu na temat „ Jak żyli nasi przodkowie?” redagowanie wielozdaniowej wypowiedzi na temat filmu. Lepienie figurek z masy solnej.

CzerwiecOsobliwości i zabytki regionu
Klasa II


Wycieczka – zwiedzanie zabytków naszego województwa. Pisanie swobodnych tekstów na temat odbytej wycieczki.

Klasa III


Poznanie osobliwości okolicy – przygotowanie gazetki podsumowującej wiadomości z całego cyklu kształcenia regionalnego. Klasowy konkurs wiedzy o regionie

Kategoria kompetencji i umiejętności uczniów.Klasa II

• Potrafi odszukać nazwy i ustalić położenie najbliższych wsi i miast w stosunku do Adamowa.
• Zaznacza kierunki na planie miejscowości.
• Potrafi przygotować razem z kolegami makietę parku.
• Potrafi dokonać charakterystyki najbliższej okolicy z uwzględnieniem rzeźby terenu, charakterystycznych zwierząt i szaty roślinnej.
• Potrafi zaobserwować różnice i podobieństwa w wyglądzie miasta i wsi dawniej i dziś.
• Poszukuje pamiątek z przeszłości i związanych z nimi legend, podań, opowieści.
• Zna tradycje, obrzędy i zwyczaje Polesia.
• Zna piosenki typowe dla swojego regionu.


Klasa III

• Porównywanie regionu Polesia z wybranym regionem Polski ( krajobraz, stroje, zwyczaje ).
• Zna najstarsze dzieje i historię Adamowa.
• Potrafi dokonać klasyfikacji sztuki użytkowej (tkactwo, garncarstwo...).
• Porównuje przedmioty codziennego użytku dawniej i dziś.
• Potrafi przeprowadzić wywiad z twórca ludowym.
• Potrafi czytać mapę regionu.
• Zna piosenki regionalne.Wykaz literatury


Angiel J – „ Jak uczyć o własnym regionie”, „Geografia w szkole”, nr 5. 1993

Angiel J – „ Moja ziemia na ziemi – mała ojczyzna”, „Geografia w szkole”, nr 3. 1996

Dziedzictwo kulturowe w regionie. Założenia programowe MEN

Gadomski S – „ Polskie stroje ludowe”, Fundacja Kultury Wsi

Kaczorowski S – „Słownik szkolny. Zabytki kultury polskiej”, WsiP, Warszawa 1996

Karwicka T – „ Ubiory ludowe w Polsce”, Polskie Towarzystwo Ludowe, Wrocław, 1995

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie