Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1921 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Chciałam Państwu przedstawić proppozycję swojego planu rozwoju zawodowego. Jest to plan rozwoju dla nauczyciela wychowania fizycznego nauczającego w szkole podstawowej.

MGR ELŻBIETA MAZUR
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W WARCE
UBIEGAJĄCEJ SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPOLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2002r.
Data zakończenia stażu : 31. 05 2005r.

Cel stażu: podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych, podniesienie jakości pracy szkoły oraz zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cel główny :
     Głównym celem mojego planu rozwoju zawodowego jest urzeczywistnianie misji zawartej w programie wychowawczym szkoły "Dobro dziecka jest naszym największym celem i wartością".

Cel ten mogę zrealizować poprzez:
 • rozwijanie w dziecku pozytywnego myślenia, umiejętności porozumiewania się, integracji w grupie,
 • dbanie o zdrowie i ogólny rozwój uczniów,
 • propagowanie potrzeby uczenia się,
 • rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych,
 • zrozumienie poszczególnych potrzeb dziecka,
 • promowanie wysokiego poziomu kształcenia ,
 • stworzenie bazy do wszechstronnego, przyszłościowego rozwoju dziecka.
1. Opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonale-nia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej. Rozp. MENiS § 5ust.2 pkt 1
 1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
  • dokładne zapoznanie się z przepisami dotyczącymi awansu zawodowego (aktualne ustawy i rozporządzenia ) IX 2002
 2. Podniesienie poziomu własnych kompetencji.
  • udział w warsztatach metodycznych i kursach Okres stażu
 3. Aktywny udział w akcji edukacyjnej "Szkoła z klasą".
  • przygotowanie sprawozdania z realizacji zadania. Rok szkolny2002/2003
 4. Ewaluacja własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
  • podejmowanie działań mających na celu efektywniejsze uczestnictwo dzieci w zdobywaniu umiejętności i wiadomości poprzez pracę metodami twórczymi.
  • aktualizacja kryteriów wymagań z wychowania fizycznego oraz przed-miotowego systemu oceniania.
  • obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego funkcjonowania na lekcjach wf za pomocą narzędzi gotowych i opracowanych samodzielnie.
  • analiza i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
  • ewaluacja klasowego programu wychowawczego. dostosowanie programu nauczania do warunków szkoły i możliwości uczniów
  • praca z uczniem zdolnym
   • wyjazdy na zawody, prowadzenie zajęć SKS.
  • organizacja wycieczek turystyczno – krajoznawczych i "Zielonych Szkół".
  • pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wycho-wawczych uczniów, zgłębianie nowości dotyczących wf poprzez studiowanie literatury fachowej.
 5. Propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia, integracja uczniów.
  • organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie szkoły.
 6. Motywowanie i wspieranie działań na rzecz kreatywnego rozwoju uczniów.
  • udział klasy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 7. Uczestniczenie w pracach szkoły związanych z realizacją jej podstawowych zadań.
  • wykonywanie czynności związanych z układaniem harmonogramu zajęć dy-daktycznych.
 8. Podejmowanie się dodatkowych zadań.
  • wykonywanie zadań członka szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
  • opieka nad Samorządem Uczniowskim.
 9. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej i wychowawczej.
  • ukończenie kursu komputerowego.
  • opracowanie "Dzienniczka samokontroli i samooceny ucznia".
  • przygotowywanie dokumentacji awansu z zastosowaniem komputera.
  • poznanie programu i przygotowanie plików ze zdjęciami cyfrowymi z wycieczek szkolnych i udostępnienie ich uczniom.
  • stosowanie internetu oraz programów multimedialnych jako źródła wiedzy.
2. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły. Rozp. MENiS § 5ust.2 pkt 2
 1. Działania w ramach WDN.
  • prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów i lekcji koleżeńskich.
 2. Szkolenia Rad Pedagogicznych.
  • przygotowanie referatu na temat: " Motywowanie ucznia trudnego do nauki ".
 3. Udostępnienie innym nauczycielom swoich opracowań, konspektów i planów do analizy.
  • współpraca nauczycieli.
3. Realizacja zadań: Rozp. MENiS § 5ust.2 pkt 3 3 a Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych związanych z oświatą i pomocą społeczną.
 1. Opracowanie i wdrożenie programu profilaktyki wad postawy.
  • przeprowadzenie oględzin ortopedycznych u wszystkich uczniów szkoły.
  • prowadzenie gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej w szkole.
  • instruowanie nauczycieli nauczania zintegrowanego, jak wzmacniać mięśnie posturalne.
 2. Opracowanie i wdrożenie programu nauki pływania dla uczniów szkoły.
  • prowadzenie zajęć dla wszystkich chętnych uczniów.
  • zdobycie karty "Już pływam".
 3. Opracowanie szkolnego programu dotyczącego ścieżek edukacyjnych w lekcjach wf.
  • przygotowanie zakresu problematyki ścieżek edukacyjnych w wychowaniu fizycznym.
3 b Opracowanie publikacji, referatów i innych materiałów związanych z wykonywaną pracą.
 1. Opracowanie referatu dla uczestników szkolenia i opublikowanie go w internecie. "Motywowanie ucznia trudnego do nauki".
 2. Opracowanie publikacji.
  • "Znaczenie ćwiczeń korektywnych w lekcji wychowania fizycznego".
3 c Prowadzenie otwartych zajęć oraz podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.
 1. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli.
  • prowadzenie zajęć z zastosowaniem metod aktywizujących.
  • prezentacja uroczystości szkolnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców.
 2. Działania w ramach WDN.
  • przeprowadzenie szkolenia dla Rady Pedagogicznej z zakresu metod pracy na lekcjach wf.
3 d Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji.
 1. Współpraca z burmistrzem Warki oraz OKSiW.
  • współpraca w organizacji imprez szkolnych.
 2. Współpraca z Policją.
  • wycieczka klasowa: "Trudna praca policjanta".
 3. Współpraca ze Strażą Pożarną.
  • nauka prawidłowej reakcji w chwilach zagrożenia.
 4. Współpraca z Muzeum Regionalnym im. Kazimierza Pułaskiego w Warce.
  • uczestnictwo w wystawach, lekcjach muzealnych.
  • współtworzenie i zbieranie eksponatów do organizacji wystaw.
 5. Współpraca z Parafią.
  • Współtworzenie uroczystości religijnych
3 h Samodzielne lub we współpracy z zespołem wykonywanie innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich.
 1. Współpraca z zespołem nauczycieli i rodziców w organizacji obchodów X-lecia istnienia szkoły.
  • współpraca przy organizacji imprezy szkolnej.
4. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wy-chowawczych lub innych. Rozp. MENiS § 5ust.2 pkt 4
 1. Diagnozowanie potrzeb, definiowanie celów edukacyjnych lub wychowawczych oraz projektowanie i realizacja zadań związanych z rozwojem szkoły oraz uczniów.
  • opracowanie narzędzi umożliwiających diagnozowanie wybranych obszarów funkcjonowania szkoły oraz poszczególnych uczniów.
  • zaplanowanie działań umożliwiających dokonanie konkretnych zmian w szkole lub pomoc w rozwiązaniu określonych problemów ucznia.
  • konsultacja pedagogiczna.
  • podejmowanie działań prowadzących do realizacji zaplanowanych celów.
  • dokonanie analizy efektów podjętych działań
Elżbieta Mazur

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie