Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1063 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

§

NIEZBĘDNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

DZIAŁANIA I ZADANIA PODJĘTE NA RZECZ REALIZACJI WYMAGAŃ

TERMIN

DOWODY

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

§ 7.2.1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli

- Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:

a) Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu

b) adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego

- Tworzenie na użytek własny biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu (w formie tradycyjnej i multimedialnej)

- Korzystanie ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi przy tworzeniu planu rozwoju, sprawozdania, prezentacji dorobku i układu teczki

- Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania i przygotowanie prezentacji dorobku

- Ukończenie kursu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

- Udział w Radach Pedagogicznych poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji

- Uaktualnianie wiedzy n/t awansu (portale internetowe oraz czasopisma fachowe)

j.w.

 

 

 

j.w.

początek i koniec stażu

j.w.

IV 2005

cały staż

j.w.

biblioteczka

 

 

 

j.w.

 

 

 

plan,sprawo-zdanie

dyplom

protokoły

 

 

2) Współpraca z opiekunem stażu

 

 

 

 

 

 

 

- Ustalenie zasad współpracy

- Korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju

- Opracowanie projektu sprawozdania

- Obserwacja lekcji prowadzonych przez Opiekuna

- Prowadzenie lekcji w obecności Opiekuna

- Omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji

IX 2002

j.w.

V 2005

cały staż

j.w.

j.w.

zasady

teczka

j.w.

konspekty

j.w.

j.w.

3) Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą

realizację zadań szkoły

- Opracowywanie, realizacja, monitoring i ewaluacja rozkładów materiału do nauki języka angielskiego

- Doskonalenie umiejętności tworzenia konspektów lekcji

- Dalsze studiowanie i wdrażanie różnych metod nauczania oraz ewaluacja ich skuteczności

- Prowadzenie lekcji w obecności Dyrektora Szkoły oraz omówienie, wnioski i ocena dokonań

- Wdrażanie, monitoring i ewaluacja PSO

- Udział w lekcjach otwartych

cały staż

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

rozkłady

konspekty

konspekty

konspekty

notatki

zaświadczenia

4) Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych(§ 7.1.2)

- Udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego:

a) Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych

b)Udział w spotkaniach szkoleniowych Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Języka Angielskiego

c)Udział w szkoleniu BHP

- Udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego:

a) Udział w różnego rodzaju kursach (np. kurs komputerowy, kurs n/t awansu nauczyciela kontraktowego, itp.), szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych

b) Udział w comiesięcznych warsztatach prowadzonych przez doradcę metodycznego nauczycieli jęz. ang. Panią Beatę Knybę

- Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych:

a) Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej

b) Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

c) Korzystanie z portali poświęconych awansowi zawodowemu

d) Korzystanie z internetowych materiałów i serwisów przeznaczonych dla nauczycieli języka angielskiego

e) Prenumerata czasopism dla nauczycieli języka angielskiego (Języki w Szkole, The Teacher)

cały staż

 

 

 

j.w.

 

 

 

 

j.w.

protokoły,za-świadczenia

 

 

dyplomy,za-świadczenia, certyfikaty

 

 

wykaz lektur,

materiały, adresy portali, wykorzystane publikacje

tytuły pism,

5)Wzbogacanie warsztatu poprzez poszerzanie inwentarza stosowanych metod nauczania o metody aktywizujące

- Diagnoza tej potrzeby edukacyjnej

- Poznanie metod aktywnych przez studiowanie stosownej literatury oraz publikacji internetowych

- Wdrażanie, monitoring, ewaluacja efektów zastosowanych rozwiązań (wybranych metod)

cały staż

materiały, konspekty

6)Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia

Diagnoza potrzeb edukacyjnych konkretnego typu ucznia (samodzielna obserwacja lub zapoznanie się z opinią Poradni)

Poznanie i wdrożenie adekwatnych rozwiązań; ewaluacja efektów

Dokonanie opisu i analizy przypadku

Opracowanie zasad pracy z uczniem zdolnym

Opracowanie zasad pracy z uczniem słabym

Opracowanie zasad pracy z uczniem dyslektycznym

Prowadzenie bezpłatnego kółka dla uczniów zdolnych

Prowadzenie konsultacji dla uczniów słabych

cały staż

 

 

 

 

 

2003/2004

cały staż

opis i analiza przypadku

programy pracy

program kółka

7)Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami

Organizowanie konkursów i projektów

Opieka nad salą przedmiotową (gazetki, postery, tabele gramatyczne)

Współudział w organizacji przedstawień

cały staż

scenariusze,

zaświadcze-nia

8)Podejmowanie dodatkowych zadań pozaszkolnych: praca społeczna na rzecz

Kuratorium przy organizacji i przeprowadzeniu miejskiego i okręgowego etapu konkursu języka ang.

- Wyrażenie chęci współpracy z Kuratorium

- Powołanie na członka Komisji oraz przeprowadzenie i nadzorowanie przebiegu obu etapów

- Sprawdzanie prac uczestników

- Wyłanianie laureatów

2003/2004

i 2004/2005

pismo z Kuratorium

protokoły

dyplomy,

podziękowa-nia

9)Pełnienie roli opiekuna praktyk

- Pomoc studentowi w napisaniu podania do Dyr. Szkoły o wyrażenie zgody na odbycie praktyk

- Pomoc w pisaniu poprawnych konspektów lekcji

- Prowadzenie lekcji pokazowych dla studenta

- Pomoc w poprawnym zaplanowaniu lekcji prowadzonej przez studenta

- Omawianie i ocenianie obserwowanych i prowadzonych lekcji

2004/2005

konspekty, uwagi

10)Uwzględnianie w nauczaniu języka angielskiego treści ścieżek edukacyjnych

- Zapoznanie się ze ścieżkami edukacyjnymi do wykorzystania na lekcjach języka angielskiego w poszczególnych klasach gimnazjum

- Prowadzenie wybranych lekcji w oparciu o tematy ścieżek edukacyjnych

cały staż

j.w.

konspekty lekcji

11)Publikacja własnych prac

Opublikowanie własnego planu rozwoju, scenariuszy lekcji, opisu i analizy przypadku na edukacyjnych stronach WWW

koniec stażu

strony WWW

§ 7.2.2.
 
 
 
 

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1) Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych

2) Wprowadzanie do programu nauki jęz. ang. treści dot. wybranych problemów środowiska lokalnego, społecznych i cywilizacyjnych oraz zainteresowań nastolatków

- obserwacja własna, rozmowy z uczniami, wnioski wyciągane z obrad RP poświęconych zagrożeniom wieku nastoletniego i problemom wychowawczym w naszej szkole, korzystanie z pracy pedagoga szkolnego

- udział w szkoleniach i szkoleniowych RP poświęconych problemom: uzależnień, anoreksji i bulimii, zagrożeń związanych z komputerami i Internetem, sekt, dysleksji, Praw Dziecka

- przygotowywanie lekcji języka angielskiego w oparciu o treści wymienione obok (np. lekcje poruszające temat szkodliwości palenia, narkotyków, bezrobocia, przemocy, świata i problemów nastolatków, itp.)

cały staż

 

 

j.w.

 

j.w.

 

notatki

 

 

protokoły

 

konspekty

 

3) Poznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów, w celu udzielenia pomocy uczniom potrzebującym takiej

- obserwacja, rozmowy z wychowawcami, rozmowy z uczniem

- pomoc w dostępie do darmowych podręczników do nauki języka angielskiego

j.w.

4) Diagnozowanie innych problemów wychowawczo-opiekuńczych indywidualnych uczniów i próby pomocy

- obserwacja, rozmowa z wychowawcą n/t zaobserwowanego problemu, zgłoszenie problemu pedagogowi,

j.w

 

5) Uwzględnianie i zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych, słabych, dyslektycznych

- opracowanie właściwych form i metod pracy z tymi uczniami (np. plan pracy z uczniem dyslektycznym, przygotowywanie uczniów do konkursu jęz. ang., kółko dla uczniów zdolnych, konsultacje dla uczniów słabych, plan pracy z uczniem słabym)

j.w.

analiza przypadku, plany pracy

6) Poszerzenie warsztatu pracy o metody aktywizujące

- diagnoza potrzeby, studiowanie stosownej literatury, prowadzenie lekcji w oparciu o metody aktywizujące

j.w.

konspekty

7) Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów uczniów

- spotkania z rodzicami podczas konsultacji

cały staż

 

8) Promowanie szkoły w środowisku lokalnym

- dyżur w punkcie konsultacyjnym dla rodziców uczniów chcących kontynuować naukę w Gimnazjum nr 7.

13 IV 2003

 

9) Pełnienie roli opiekuna młodzieży

- opieka nad uczniami podczas przerw śródlekcyjnych

- opieka nad uczniami podczas wyjść poza szkolnych

cały staż

protokoły

§
7.2.3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela

- udział w kursie komputerowym dla nauczycieli

III/IV 2003

dyplom

2)Wykorzystywanie komputera w pracy nauczyciela

- tworzenie sprawdzianów, testów, kartkówek, materiałów dodatkowych oraz wszelkich dokumentów szkolnych (sprawozdania, podania, wnioski itp.) przy użyciu edytora tekstów

- wykorzystywanie na lekcjach scenariuszy i materiałów do nauki jęz. ang. dostępnych w Internecie (portale edukacyjne)

- zachęcanie uczniów do przekazywania zadanych prac w formie multimedialnej lub pocztą elektroniczną

- wyznaczanie projektów wymagających posłużenia się Internetem i komputerem

- propagowanie wśród uczniów portali poświęconych nauce języka angielskiego i zachęcanie do pogłębianie swojej wiedzy i powtarzania materiału w ten sposób

- korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki

cały staż

 

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

 

j.w.

dokumenty

 

materiały

j.w.

j.w.

spis stron WWW

konspekty

materiały

3)Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego

- uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)

- poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet

- gromadzenie wybranych aktów prawa oświatowego w formie multimedialnej (CD-ROM, dyskietki)

- korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich plany rozwoju, sprawozdania, wskazówki)

- korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali

- konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych

- uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach z stron WWW Awansu, WODN, Insetu, itp. lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe)

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

V/VI 2005

V/VI 2005

cały staż

spis portali

teksty

teksty, płyty

strona WWW

j.w.

j.w.

4)Publikowanie swych własnych prac w Internecie

- publikacja planu rozwoju, sprawozdania, konspektów, opisu i analizy przypadku w portalach edukacyjnych

V/VI 2005

j.w.

5)Prenumerata biuletynów online dla nauczycieli

 

cały staż

tytuły

6)Stworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych

j.w.

spis stron

§
7.2.4.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1)Pogłębianie wiedzy z tych dziedzin

 

- lektura prac z tych dziedzin, notatki, wnioski (np. prace n/t pracy z zespołem klasowym, uczniami z różnymi potrzebami edukacyjnymi- dyslektycznymi, zdolnymi, słabymi itp., metod nauczania, oceniania, budowy programów nauczania, opisu i analizy przypadku, metod aktywizujących, ścieżek edukacyjnych)

- udział w kursach poświęconych zagadnieniom z tych dziedzin (np. kurs n/t dysleksji, anoreksji, uzależnień, sekt, zagrożeń związanych z komputerami i Internetem itp.)

cały staż

 

 

 

j.w.

spis prac, wnioski

 

 

zaświadczenia

 

2)Zastosowanie zdobytej wiedzy z tych dziedzin w swym warsztacie pracy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów

A) rozwiązywanie problemów edukacyjnych

- udział w pracach klasowych zespołów wychowawczych, omawianie problemów edukacyjnych uczniów i proponowanie środków naprawczych

- diagnoza konkretnej potrzeby edukacyjnej

- modyfikacja warsztatu poprzez zastosowanie (dzięki zdobytej na dany temat wiedzy) właściwych metod pracy z uczniem o danej potrzebie edukacyjnej (czyli rozwiązanie problemu dydaktycznego) np.:

a) opracowanie form pracy z uczniem zdolnym

b) opracowanie form pracy z uczniem słabym

c) opracowanie form pracy z uczniem dyslektycznym

d) wdrażanie metod aktywizujących

e) prowadzenie kółka jęz. ang.

f) prowadzenie konsultacji

B) rozwiązywanie problemów wychowawczych

- zgłaszanie zaobserwowanego negatywnego zjawiska pedagogowi szkolnemu lub wychowawcy klasy

- udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczo - opiekuńczych podczas Rad Pedagogicznych

- udział w pracach klasowych zespołów wychowawczych

j.w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j.w.

 

 

 

 

opis i analiza przypadku, program kółka, protokoły, programy pracy, konspekty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

protokoły

§
7.2.5.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1)Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty:

-Dalsze poznawanie zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły poprzez analizę przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej

-Poznawanie przepisów prawa oświatowego, w tym aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Analiza Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego Programu Wychowawczego, Przedmiotowego Systemu Oceniania, kompetencji Rady Pedagogicznej

- Udział w RP poświęconych tworzeniu i wdrażaniu w/w dokumentów szkolnych

-Udział w kursie mierzenia jakości pracy szkoły

- Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MENiS dot. podstawy programowej, Rozporządzenia MENiS dot. programów nauczania, Rozporządzenia MENiS dot. oceniania i promowania uczniów, Konwencji o Prawach Dziecka, rozporządzenia w sprawie BHP itp.

- Udział w RP poświęconych prawu oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym, w tym systemowi awansu

- Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej oraz w formie multimedialnej (na płycie CD-ROM i dyskietkach) poprzez korzystanie z zasobów dostępnych w Internecie

- Ukończenie kursu dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego z elementami prawa oświatowego

 

IX/X 2002 oraz cały okres stażu

okres stażu

III/IV 05

okres stażu

 

 

 

 

j.w.

j.w.

 

IV 2005

 

teksty przepisów, notatki

protokoły RP

protokół

własna biblioteczka tekstów ustaw

 

protokoły

zasoby

 

dyplom

2)Nieustanna aktualizacja wiedzy dotyczącej obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego

- Regularne odwiedzanie internetowych portali zajmujących się zagadnieniami oświatowymi, w tym awansem nauczycieli, które to na bieżąco przedstawiają wszelkie zmiany zachodzące w prawie oświatowym i udział w RP poświęconych prawu oświatowemu i jego aktualizacji

cały okres trwania stażu

adresy stron WWW, protokoły

3)Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego

- Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli kontraktowych n/t awansu, aktów prawnych dotyczących go i zmian w nich

- Służenie pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom kończącym staż

- Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisja przeprowadzająca egzamin

- Prowadzenie dokumentacji szkolnej

- Udział w pracach komisji podczas egzaminów gimnazjalnych

- Udział w pracach komisji przeprowadzających konkurs języka ang.

- Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu PSO i rozkładów nauczania w ramach prac Zespołu Przedmiotowego Nauczycieli Języka Angielskiego

- Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej

- Udział w pracach plenarnych, klasyfikujących i zatwierdzających Rad Pedagogicznych

- Udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły

- Pisanie protokołów Rad Pedagogicznych

IV 2005

 

 

 

IX 2002 i

V, VI 2005

 

 

okres stażu

j.w.

j.w.

j.w.

 

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

zaświadczenie

 

 

 

opracowany plan i sprawozdanie

 

 

dzienniki

protokoły

j.w.

j.w.

 

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

Opracowanie: Magdalena Kruk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie