Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Indywidualny program nauczania historii

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4954 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Wiesława Grzybowska

Indywidualny program nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie do pracy z dzieckiem w kl. IV o obniżonych możliwościach intelektualnych.

WstępDziecko o obniżonych możliwościach intelektualnych, deficytach rozwojowych i zaniedbaniach środowiskowych doświadcza w rzeczywistości szkolnej licznych niepowodzeń.
Aby zminimalizować te problemy należy dostosować wymagania programowe do możliwości percepcyjnych ucznia. Program, który opracowałam uwzględnia niższe możliwości intelektualne dziecka, trudności w myśleniu abstrakcyjnym, wolne tempo pracy, niewielkie umiejętności językowe, słabe tempo czytania
( poziom pierwszego etapu edukacyjnego) i rozumienia czytanego tekstu.
Dodatkową trudnością dziecka jest już utrwalona i zaniżona samoocena i brak wiary we własne możliwości. Dodatkową trudnością w edukacji dziecka jest brak stymulacji ze strony środowiska domowego. Rodzina bowiem nie wspiera działań edukacyjnych szkoły, a tylko taki transfer może w przypadku dziecka o licznych deficytach przynieść pozytywne efekty.
Projektując własną pracę z dzieckiem, miałam świadomość jego ograniczeń intelektualnych i niższych możliwości edukacyjnych. Musiałam dostosować indywidualne formy i metody pracy m.in.
- ćwicząc umiejętność czytania ze zrozumieniem wykorzystałam proste teksty historyczne, dodatkowo zaopatrzone w pytania: co się wydarzyło ?, co było na początku ?, jak się skończyło ?.
- Wzbogacałam wiedzę ucznia poprzez rysunek i ilustrację,
- Przekazywanie dziecku historii w postaci opowiadania, gawędy, które wzbudziłyby w dziecku żywe wyobrażenia i rozwijały myślenie przyczynowo – skutkowe,
- Wprowadzenie pojęcia czasu historycznego : co było wcześniej, co było później, które wydarzenie było wcześniej,
- Wprowadzanie pojęć poprzez opisywanie cech zewnętrznych i funkcjonalnych, dziecko ma trudności z myśleniem abstrakcyjnym,
- Układanie podpisów pod ilustracją historyczną,
- Skupienie się w edukacji na umiejętnościach dziecka, a nie na wymaganiach programowych,
- Wzmacnianie i nagradzanie ucznia, oraz stopniowanie trudności.


Cele edukacyjne.

Poznanie w wąskim zakresie zagadnień z dziejów regionu i Polski.
Zapoznanie z historią własnej rodziny.
Dostrzeganie kultury regionu i jego tradycji.
Zaznajomienie z podstawowymi faktami i wydarzeniami z dziejów państwa i narodu.
Poznanie wybitnych postaci związanych z dziejami ojczystymi.
Kształtowanie podstawowych pojęć historycznych.
Rozwijanie podstawowych pojęć czasoprzestrzennych.
Doskonalenie różnych form wypowiedzi ustnej i pisemnej w tym uczeń potrafi zadawać proste pytania i udzielać proste odpowiedzi, czytać krótki tekst historyczny i go interpretować. Wspólnie z nauczycielem potrafi w tekście historycznym ustalić kolejność zdarzeń, opisać postać i wydarzenia historyczne.
Budzenie miłości do ojczystego kraju, i dorobku przeszłych pokoleń.Zindywidualizowane i dostosowane do możliwości ucznia
treści nauczania w kl. IV.


Ja – w domu
Moje imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia. Moi rodzice, rodzeństwo i dziadkowie. Moje prawa i obowiązki w rodzinie. Pojęcia : rodzina, krewni, prawa, obowiązki.
Ja w szkole i w klasie.
Historia i tradycje mojej szkoły. Święta szkolne i państwowe. Pojęcia: szkoła, klasa, patron szkoły.
Mój dom rodzinny. Tradycje i zwyczaje rodzinne. Pojęcia: rodzina, tradycja, pamiątki.
Mój region. Zabytki Polski i folklor regionu. Środowisko przyrodnicze.
Polska to moja ojczyzna. Powstanie państwa polskiego – legendy, a fakty.
Symbole narodowe. Historia nazwy Polska. Gniezno, Kraków, Warszawa.
Pojęcia: ojczyzna, stolica, symbole narodowe.
Na książęcym zamku. Kultura rycerska . Życie na wsi dawniej i dziś. W średniowiecznym mieście. Pojęcia: kupcy, rzemieślnicy, handel, rynek,, mury obronne. W szlacheckim dworze i pałacu magnata.


Przewidywane osiągnięcia ucznia po kl. IV.

1. Uczeń zna swoje imię i nazwisko oraz miejsce w rodzinie. Zna prawa i obowiązki w rodzinie. Zna niektóre święta w szkole i ich znaczenie ( święto patrona, uroczystości szkolne ).
2. Wie co to jest rodzina. Zna pamiątki rodzinne.
3. Zna podstawowe zabytki i nazwę regionu w którym mieszka.
4. Zna symbole narodowe (hymn, godło, flaga)
5. Zna podstawowe pojęcia czasu: dziś ,wczoraj, dawno temu.
6. Potrafi podać nazwę kraju w którym żyje i wskazać na mapie.
7. Potrafi podać nazwy dawnych stolic Polski i obecną.
8. Rozumie różnicę pomiędzy legendą, a wiedzą historyczną.
9. Rozpoznaje najważniejsze postacie historyczne.
10. Dostrzega różnice i podobieństwa w warunkach życia ludzi w dawnych czasach i obecnie.
11. Potrafi umiejscowić podstawowe wydarzenia w aspekcie dawniej – dziś.
12. Właściwie posługuje się podstawowymi pojęciami historycznymi.
13. Z pomocą nauczyciela poszukuje różnych rodzajów informacji.


Ewaluacja programu

Program ma być wdrażany do realizacji w roku szk. 2004/2005 .
Przedmiotem ewaluacji mają być wyniki końcowe jakie osiągnie uczeń w opanowaniu treści programowych. Badanie ewaluacyjne odbywać się będzie za pomocą testów osiągnięć szkolnych z historii. Testy są skonstruowane w postaci prostych i jasnych poleceń. Ze względu na słabe tempo czytania teksty sprawdzające umiejętność czytania są proste i jasno sformułowane. Ocenie będą podlegać wypowiedzi ustne ucznia, prace domowe i prace na lekcji.


Sprawdzian wiadomości dla ucznia kl. IV „Ja – dom – Polska”.

1. Uzupełnij zdania.
- Urodziłem się dnia .......................................... roku.
- Moim krajem jest ...................................... . 3 p.
- W moim kraju mówi się językiem ......................... .
2. Moja rodzina to: 1p.
3. Uzupełnij zdania.

Symbol ten towarzyszył Polakom od początków istnienia państwa.
Godłem naszego kraju jest .................. ...................... .
Hymnem naszego kraju jest ............................ ......................... .
Umieszcza się ją w ważnych miejscach podczas świąt państwowych. Jest to ........................... . 3 p.
4. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania .

Pierwszym władcą państwa piastowskiego został Mieszko I. Po licznych walkach i podbojach przez niego prowadzonych doszło do zjednoczenia wszystkich plemion w jedno państwo polskie. Aby umocnić swoją władzę Mieszko w roku 966 przyjął chrzest. Dzięki przyjęciu chrztu do kraju Mieszka przybyli wykształceni duchowni, aby nauczać zasad chrześcijaństwa . To oni stworzyli pierwsze na ziemiach polskich dokumenty pisane. Powstały pierwsze kościoły i szkoły.

- Kto zjednoczył plemiona polskie ?

- Kiedy Mieszko I przyjął chrzest ? 3 p.

- Co zmieniło się w kraju po przyjęciu chrztu ?.4. Z wynalezionych przez człowieka rzeczy ( miecz, komputer, sierp, samolot odrzutowy, zegar słoneczny, telewizor, telefon komórkowy, pług) umieść w tabeli rzeczy wynalezione w odległej przeszłości (dawniej) i współcześnie (dziś). 3 p.

Wynalezione w przeszłości Wynalezione współcześnie

Sprawdzian wiadomości dla ucznia kl. IV „Historia Polski i jej zabytki”.

1. Podkreśl prawidłową odpowiedź.

Historia to nauka o przeszłości, czyli o dziejach. 1p.
Historia to nauka o wykopaliskach.

2. Pierwszym władcą Polski, który zjednoczył wszystkie plemiona i
przyjął chrzest był:
a. Mieszko I,
b. Bolesław Śmiały, 1p.
c. Kazimierz Wielki.

3. Pierwszą stolicą państwa polskiego było ........................... . 1p.

4. Napisz gdzie znajdują się te zabytki .

3p.
Zamek królewski na Wawelu –

Kolumna Zygmunta III Wazy, Syrenka, Zamek królewski –

Największe obserwatorium astronomiczne, miasto Mikołaja Kopernika –

5. Przeczytaj uważnie tekst i odpowiedz na pytania. 4p.

W Polsce jest wiele zabytków. Jedne z najważniejszych znajdują się w Krakowie, dawnej stolicy naszego kraju. Tam nad Wisłą wznosi się Wawel, który był kiedyś siedzibą królów Polski. Jest to wspaniały zamek ze skarbcem i warownią. Na Wawelu znajduje się katedra w której odbywały się koronacje królów. W jej podziemiach są groby władców polskich.

- Wymień nazwę zamku królewskiego nad Wisłą ? .....................................
- Gdzie na Wawelu odbywały się koronacje królewskie ? .......................................
- Co znajduje się w podziemiach zamku ? .............................................

- Jakie miasto wymienione w tekście było dawną stolicą Polski ? ...................

Opracowała: Wiesława Grzybowska
Zielona Góra 2004

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie