Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

 

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka rosyjskiego na nauczyciela dyplomowanego.

Agnieszka Macikowska

nauczyciel mianowany

Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry
ul. Warszawska 28
26-400 Przysucha

Plan Rozwoju Zawodowego
Termin rozpoczęcia stażu : 1 września 2005 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu : 31 maja 2008 r.
.............. ..............
data zatwierdzenia planu pieczęć i podpis dyrektora
WYMAGANIA

ZADANIA ZREALIZOWANE

SPOSOBY OSIĄGNIĘCIA CELU

HARMONO-

GRAM

DOWODY REALIZACJI I UWAGI

& 8 ust. 2 pkt 1

"uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły"

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.

 

Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN, CODN,
założenie teczki "awans zawodowy"
IX 2005 rok

 

 

Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, podjęcie postępowania,
plan rozwoju zawodowego, teczka "awans zawodowy".
Analizowanie planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły oraz planu imprez i uroczystości szkolnych.

Zapoznanie z dokumentami szkoły: plan dydaktyczny, program wychowawczy szkoły, WSO

IX/X 2005 rok

 

Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły

Wstępna ocena własnych umiejętności, podsumowanie dokonań.

Podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów ocenianych w pracy.

VIII/IX 2005 rok

Złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu

 

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Zbieranie informacji o realizacji zadań.

Czas trwania stażu

Gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań.

Opieka nad salą nr 46.

Przygotowywanie plansz, tabel gramatycznych, gromadzenie literatury.

Czas trwania stażu

Zdjęcia.

Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Stałe uczestniczenie w pracach organów szkoły.

Analiza dokumentacji rozwoju szkoły.

Współpraca z rodzicami w ramach kontaktów z trójką klasową, udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

Czas trwania stażu.

Zaświadczenia.

Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego i autorefleksji.

V 2008 rok

Sprawozdanie, autorefleksja.

& 8 ust. 2 pkt 2

" wykorzystywanie w

pracy technologii

informacyjnej i

komunikacyjnej"

 

Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z młodzieżą.

Korzystanie z komputerowych programów multimedialnych.

Opracowywanie dokumentów

Cały okres stażu

 

Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.

 

 

& 8 ust. 2 pkt 3

"umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć"

Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.

Opracowanie scenariuszy lub konspektów.

Cały okres stażu

 

Scenariusze, konspekty z zajęć.

Sprawowanie opieki nad praktykami studenckimi.

Prowadzenie zajęć otwartych dla studentki, hospitowanie i ocenianie zajęć, prowadzenie i kontrolowanie dokumentacji

IX 2005 rok

Dokumenty świadczące o pełnieniu tej funkcji

 

Przygotowanie referatów.

Wygłoszenie referatów na spotkaniach Komisji Przedmiotów Humanistycznych.

Cały okres stażu

Zaświadczenia.

Studiowanie literatury pedagogicznej.

Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.

Cały okres stażu

Notatki własne.

Opublikowanie w portalu internetowym "planu rozwoju zawodowego".

Przygotowanie planu i przesłanie na strony internetowe.

XI 2005 rok

 

 

Publikacja w internecie.

 

Udział w organizacji i przeprowadzeniu próbnych egzaminów maturalnych – wewnątrzszkolnych

Przeprowadzenie egzaminów
w klasach maturalnych.

I 2006

Sprawozdanie

 

& 8 ust. 2 pkt 4 lit. A

"opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich"

 

Udział w opracowaniu programu naprawczego dotyczącego frekwencji na zajęciach.
 

Spotkania grupy, opracowywanie ankiet, dyskusje.

Cały okres stażu.

Sprawozdanie.

Opracowanie programu: Badanie poziomu jakości szkoły – kształcenie 2007/2008.

Spotkania grupy, opracowywanie ankiet, dyskusje.

Cały okres stażu.

Sprawozdanie.

 

& 8 ust. 2 pkt 4 lit. C

"poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych"

Udział w kursie na egzaminatora.

Udział w kursie.

W miarę potrzeb.

Zaświadczenie ukończenia kursu.

Reprezentowanie szkoły w I Turnieju Piłki Siatkowej Nauczycieli o puchar starosty przysuskiego.

Udział w turnieju.

IX 2005

Dyplom, zdjęcia.

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

Własne refleksje po odbytych szkoleniach i dzielenie się nimi z nauczycielami.

cały okres stażu

Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.

 

Opieka nad młodzieżą – Studniówka 2006.

Uczestnictwo w przygotowaniu studniówki, spotkania z rodzicami.

I 2006

Zdjęcia.

Opieka nad zespołem prowadzącym kronikę klasową.

Spotkania z młodzieżą, rozmowy, rady.

Cały okres stażu.

Zdjęcia.

 

Prowadzenie dodatkowych zajęć dla maturzystów.
 

Spotkania z maturzystami.

W czasie trwania stażu

Zaświadczenie, tematyka zajęć.

 

Przygotowywanie uczniów do występów w uroczystej akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

Próby i spotkania z uczestnikami akademii.

X 2005 rok

Zdjęcia.

Działalność w pracach Komisji Egzaminacyjnych – Matura 2006-2008.

Uczestnictwo w pracach Komisji.

2006-2008

Zaświadczenie

 

Współpraca z wychowawcami internatu
oraz rodzicami uczniów, pedagogizacja rodziców.

Systematyczne kontakty z wychowawcami internatu oraz z rodzicami uczniów, wygłoszenie referatów: "Przyczyny agresji i przemoc wśród młodzieży", "Narkomania i świadomość rodziców".

Cały okres stażu

Potwierdzenie.

Wykonanie gazetki ściennej "Osiągnięcia szkoły"
w szkolnej gablocie.

Prowadzenie gazetki, opracowywanie tekstów i szaty graficznej.

Cały okres stażu.

Zdjęcia

Zaświadczenie dyrektora

Organizacja konkursu pt.:
"Z gramatyką za pan brat".

Zorganizowanie konkursu.

I/II 2007 rok

Ogłoszenie, zaświadczenie, wyniki, zdjęcia.

 

& 8 ust. 2 pkt 4 lit. E

"wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami"

 

 

Czytanie literatury pedagogicznej.

Studiowanie literatury.

Cały okres stażu.

Lista przeczytanych pozycji.

Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Spotkania z pedagogiem szkolnym.

Cały okres stażu

Zaświadczenie

 

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Organizowanie spotkań z psychologiem.

Cały okres stażu.

Zaświadczenie.

Współpraca z Komendą Powiatową Policji
w Przysusze.

Organizowanie spotkań
z przedstawicielami
Komendy Powiatowej
Policji.

Cały okres stażu.

 

Zaświadczenia.

 

Współpraca z Nadleśnictwem
w Przysusze.

Organizowanie spotkań.

Cały okres stażu.

Zaświadczenia.

Spotkania z pielęgniarką.

Organizowanie spotkań.

Cały okres stażu.

Zaświadczenia.

 

& 8 ust. 2 pkt 5

"umiejętność rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony"

 

 

 

 

  1. opis i analiza ucznia Kamila S.

b. opis i analiza uczennicy Beaty B.

 

 

Uwaga: plan może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i szkoły.

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:54:00
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:54:00) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie