Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Konspekt lekcji doskonalący dod. i odejm. ułamków

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 6812 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Prezentowany konspekt lekcji z matematyki dla kl. V pozwala doskonalić umiejętności uczniów w zakresie dodawania i odejmowania ułamków podczas lekcji przeprowadzonej z wykorzystaniem pracy w grupach.
Własnoręcznie stworzone w wyniku losowania ułamki (przez każdą z grup) i praca z nimi wzbudza w uczniach : ciekawość , inspiruje do pracy i zachęca do rywalizacji. Dodatkową zaletą jest to, że dzieci słabe nie stresują się, bo wiedzą, że mogą liczyć na pomoc lepszych kolegów.
Nauczyciel ma z kolei okazję dowiedzieć się podczas zajęć, w jakim zakresie uczniowie opanowali materiał dotyczący ułamków i co sprawia uczniom jeszcze trudności.

Mgr inż. Dorota Grobelna
n-l mianowany
w SP im. Krystyny Wituskiej
w Małyniu


Konspekt lekcji


Przedmiot: Matematyka w kl. V
Moduł lekcji – Ułamki zwykłe
Program – Matematyka 2001
Praca w grupach


I .Temat : Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

II . Cele lekcji:

1. Cel główny : Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania ułamków

Uczeń już potrafi:
· przedstawić iloraz liczb naturalnych w postaci ułamka
· przedstawić graficznie podany ułamek
· dodawać i odejmować ułamki o tym samym mianowniku
· wskazać ułamki równe
· rozszerzać i skracać ułamki
· porównywać ułamki
· sprowadzać do wspólnego mianownika i licznika
· wskazać sumę , różnicę , odjemną, odjemnik , składnik w działaniu
· wykonywać obliczenia , w których jest więcej niż jedno działanie
· stosować matematyczny kodeks działań.


2. Rozwijane i ćwiczone podczas lekcji umiejętności:

· czytanie ze zrozumieniem (instrukcja w karcie pracy)
· rozróżnianie ułamków właściwych i niewłaściwych
· rozszerzanie i skracanie ułamków
· wykorzystanie rozszerzania lub skracanie ułamków w celu znalezienia wspólnego mianownika
· dodawanie i odejmowanie ułamków
· uwzględnianie kolejności wykonywania działań przy obliczeniach
· dobieranie ułamków podczas odejmowania, aby działanie miało sens
· układanie zadań do działań na ułamkachIII. Organizacja lekcji

1. Powitanie dzieci

2. Wyjaśnienie celu i przebiegu lekcji i zapisanie tematu (3 min)

3. Przeprowadzenie losowania trzech liczb od 1-9 ( losuje 2 najsłabszych uczniów w klasie, tak aby liczby się nie powtarzały) . Wylosowano np. 2,5,7 oraz 3,6,4 (2 min)


4. Podział klasy na 4 grupy ( każda w innym końcu sali) rozdanie kart pracy, małych karteczek i kolorowych kartek (połowa A4) na rozwiązanie zadań.
Przydział wylosowanych 3 liczb. Podobne grupy z tymi samymi liczbami (siedzą po przekątnej). Stoliki przygotowane na przerwie by nie tracić na lekcji czasu.

Po 3-5 minutach zapisanie pierwszych punktów przez nauczyciela.

5. Praca w grupach ( 20 –25 min)

6. Podziękowanie za aktywną pracę.
7. Prezentowanie wyników, zapisanie punktacji (zwycięska grupa otrzymuje nagrodę w postaci braw i plusów w dzienniku ( 5 plusów to ocena 5) (10 -15 min)
8. Zadanie pracy domowej (ćw. str. 73) (2 min)


IV Materiały:

v Karty z tali d 1-9, lub klocki z przyklejonymi od spodu liczbami
v 4 razy po 9 małych karteczek do zapisania ułamków
v 4 Instrukcje i 4 Karty Pracy dla każdej z grup
v 12 kolorowych kartek (1/2 A4) w 3 kolorach np. żółte , zielone
i różowe) 4* 3 kolory dla każdej grupy.
v Rozcięte tabliczki mnożenia (dla uczniów z trudnościami)
v Zeszyt ćwiczeń (na pracę domową)


V. Ewaluacja:

Jeżeli uczniowie uzyskają w pracy grupowej około 60-% punktów - cel lekcji będzie osiągnięty. Lekcja pozwoli zorientować się, czy dzieci radzą sobie z zapisywaniem ułamków ich podziałem na właściwe i niewłaściwe, znajdowaniem wspólnego mianownika , czy potrafią z ułamka wyciągać całości oraz porównywać ułamki, czy dobrze dodają i odejmują ułamki, z którą czynnością jeszcze mają kłopoty.
Jeśli któreś z dzieci będzie miało problemy z dodawaniem lub odejmowaniem ułamków , to zarówno możliwość korzystania z rozciętej tabliczki mnożenia , jak i pomoc kolegi lub nauczyciela sprawi , że nie będzie więcej robić pomyłek ( najczęściej dzieci potrafią znaleźć wspólny mianownik dla dwóch ułamków lecz zapominają o zmianie licznika –stąd błędy w obliczeniach).
Losowo wybrane liczby powinny sprawić , że dzieci nie będą czuły dyskomfortu , że to nauczyciel zdecydował tylko los. Własnoręcznie stworzone ułamki i praca z nimi sprawiają ,że taka praca ucznia jest bardziej bliska jego sercu i przyjemna .
Praca w grupie uczy ponadto wzajemnych więzi, uczeń słabszy możne liczyć na pomoc kolegi i mniej się stresuje niż podczas pracy indywidualnej. Ponadto panuje chęć rywalizacji, więc każda grupa stara się osiągnąć zamierzony cel.

W razie potrzeby można wprowadzić modyfikację lekcji

W klasie zdolnej losujemy np. 4-5 liczb co zwiększy ilość działań , prosimy
o działanie z nawiasami i do niego np. proponujemy ułożenie zadania tekstowego.
W klasie przeciętnej zmniejszamy ilość zadań jeżeli uczniowie pracują wolno ,
by mieć dodatkowy czas na ich kolejne omówienie. Ponadto uczniom bardzo słabym można pozwolić korzystać z rozciętej tabliczki mnożenia w celu znalezienia wspólnego mianownika.

Lekcja będzie się różnić od przeciętnej, gdyż pytania będą zadawać tylko uczniowie,
a odpowiedzi będą udzielać również uczniowie . Nauczyciel będzie pełnił głównie funkcję obserwatora i arbitra.
Zakładamy ,że na każde zadane pytanie znajdzie się w klasie choćby jeden uczeń , który udzieli odpowiedzi, ponieważ dzieci w grupach tak będą dobrane , że w każdej będą dzieci zdolne, średnie i słabe.
Możliwość uzyskania przez uczniów choćby plusa w dzienniku za pracę na lekcji, powinna zmotywować do lepszej bardziej zorganizowanej pracy.Dorota GrobelnaInstrukcja do karty pracy :

Przeczytajcie uważnie podaną instrukcję:

Za prawidłowe wykonanie wszystkich zadań każda grupa może uzyskać ok. 40 pkt.
Kolejne punkty można zdobyć za udzielenie odpowiedzi na pytanie innej grupy.
a) za prawidłową odpowiedź ½ pkt.
b) za odpowiedź częściową ¼ pkt.

Ta grupa, która uzyska największą liczbę punktów wygrywa !

Uwaga: Zadania należy rozwiązywać w kolejności zapisu. Zadanie nr 1 i 2 zostanie sprawdzone w każdej grupie po 3-5 minutach przez nauczyciela ! Na pozostałe zadnia grupa ma czas 20-25 minut. Po upływie tego czasu nastąpi zebranie kart z odpowiedziami, prezentacja przez liderów grup zadań i ustalenie punktacji pozostałych wyników.

Przy numerze zadania jest podany kolor kartki, na której należy je rozwiązać.
Na kartce odpowiedzi należy umieścić numer rozwiązywanego zadania!

Powodzenia !


Instrukcja do karty pracy :

Przeczytajcie uważnie podaną instrukcję:

Za prawidłowe wykonanie wszystkich zadań każda grupa może uzyskać ok. 40 pkt.
Kolejne punkty można zdobyć za udzielenie odpowiedzi na pytanie innej grupy.
a) za prawidłową odpowiedź ½ punktów do zdobycia za pytanie.
b) za odpowiedź częściową ¼ pkt za zadanie.

Ta grupa, która uzyska największą liczbę punktów wygrywa !

Uwaga: Zadania należy rozwiązywać w kolejności zapisu. Zadanie nr 1 i 2 zostanie sprawdzone w każdej grupie po 3-5 minutach przez nauczyciela ! Na pozostałe zadnia grupa ma czas 20-25 minut. Po upływie tego czasu nastąpi zebranie kart
z odpowiedziami, prezentacja przez liderów grup zadań i ustalenie punktacji pozostałych wyników.

Przy numerze zadania jest podany kolor kartki, na której należy je rozwiązać.
Na kartce odpowiedzi należy umieścić numer rozwiązywanego zadania!

Powodzenia !


Karta pracy z omówieniem ( dla nauczyciela)
Wykonaj zadania:


Zadanie 1. ( małe karteczki)
Z wylosowanych z tali kart 3 liczb (od 1-9) zbudujcie jak najwięcej ułamków
o jednocyfrowym liczniku i mianowniku.(dwie grupy będą mieć te same liczby).
Każdy ułamek zapiszcie na innej karteczce. Po ok. 3 min sprawdzamy, która grupa ułożyła ich najwięcej . Za każdy ułamek przyznany zostanie
1 pkt. (za zadanie można zdobyć max. 9 pkt.)

Zadanie 2.
Zapisane ułamki rozdzielcie na grupy.
( Nie mówimy na jakie. Liczymy, że dzieci się domyślą, że chodzi o ułamki właściwe i niewłaściwe. (Mogą być również 3 grupy: właściwe ,
niewłaściwe =1 i niewłaściwe większe od 1. W razie potrzeby prosimy
o odpowiedź tą grupę , która wie. Za prawidłowe pogrupowanie kolejne 6 pkt

Po 3 minutach pierwsze wyniki zapisujemy na tablicy

Zadanie 3. (Kartka żółta !) Porównajcie 2 ułamki właściwe o różnych licznikach
i mianownikach (2 pkt).
Wykonajcie ilustrację graficzną do porównywanych ułamków (2pkt)

Zadanie 4. (Kartka żółta !)
Obliczcie wszystkie sumy ułamków właściwych.
Każdy ułamek w sumie może wystąpić tylko raz !
Za każde prawidłowe działanie i obliczenie 2 pkt. ( razem 8 pkt.)


Zadanie 5. (Kartka zielona)
Wypiszcie ułamki niewłaściwe, które najłatwiej jest zsumować.
Ile wynosi ich suma? (1pkt. )


Zadanie 6. (Kartka zielona)
Ile wynosi suma wszystkich ułamków niewłaściwych? (2 pkt.)


Zadanie 7. (Kartka różowa)
Wykonajcie dwa działania na odejmowanie wybranych przez siebie ułamków
(4 pkt.)

Zadanie 8. (Kartka różowa) Do jednego z działań na różnicę należy ułożyć ciekawe zadanie tekstowe (4 pkt)


Po skończonym na wykonanie zadań czasie odbywa się prezentowanie przez grupy wyników pracy, omówienie występujących błędów, podsumowanie wyników, nagrodzenie najlepszej grupy za pracę brawami i plusami w dzienniku.


„Karta pracy” dla każdej z grup


Zadanie 1. ( małe karteczki)
Z wylosowanych z tali kart 3 liczb (od 1-9) zbudujcie jak najwięcej ułamków
o jednocyfrowym liczniku i mianowniku
Każdy ułamek zapiszcie na innej małej karteczce.
(za zadanie można zdobyć max. 9 pkt.)


Zadanie 2.
Zapisane ułamki rozdzielcie na grupy.

Za prawidłowe pogrupowanie kolejne 6 pkt


Zadanie 3. (Kartka żółta !)
Porównajcie 2 ułamki właściwe o różnych licznikach
i mianownikach (2 pkt).
Wykonajcie ilustrację graficzną do porównywanych ułamków (2 pkt)

Zadanie 4. (Kartka żółta !)
Obliczcie wszystkie sumy ułamków właściwych.
Każdy ułamek w sumie może wystąpić tylko raz !
( razem 8 pkt.)


Zadanie 5. (Kartka zielona)
Wypiszcie ułamki niewłaściwe, które najłatwiej jest zsumować.
Ile wynosi ich suma? (3pkt. )


Zadanie 6. (Kartka zielona)
Ile wynosi suma wszystkich ułamków niewłaściwych? (2 pkt.)


Zadanie 7. (kartka różowa)
Wykonajcie dwa działania na odejmowanie wybranych przez siebie ułamków
(4 pkt.)

Zadanie 8. (kartka różowa) Do jednego z działań na różnicę należy ułożyć ciekawe zadanie tekstowe (4 pkt)Serdecznie dziękuję za sprawną pracę w grupie !


Dorota Grobelna

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie