Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Matura na szóstkę - program zajęć fakultatywnych z biologii

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5003 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH
Z BIOLOGII „MATURA NA SZÓSTKĘ”


Opracowany przez Elżbietę Imgrunt nauczyciela biologii
w Zespole Szkół im. Wł. St. Reymonta w Małaszewiczach


WSTĘP

Program ten ma na celu powtórzenie i rozszerzenie wiadomości z biologii w trakcie dodatkowych zajęć fakultatywnych prowadzonych w klasie II i kontynuowanych w klasie III Liceum Ogólnokształcącego i Profilowanego.Są to zajęcia dodatkowe aby uczniowie doskonale przygotowali się do matury, ponieważ o przyjęciu na studia będzie decydowała ilość punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym. Zamierzam dobrze przygotować moich uczniów do tego egzaminu maturalnego i jednocześnie stworzyć im możliwość jak najlepszego startu na wyższe uczelnie o charakterze biologicznym, medycznym oraz pokrewne.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU
 • przygotowanie uczniów do matury i dalszej edukacji w zakresie nauk biologicznych powtórzenie i utrwalenie materiału nauczania
 • poszerzenia niektórych wiadomości i umiejętności z biologii
 • sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności z biologii
 • uzupełnienie czy też nadrobienie braków w wiadomościach i umiejętnościach
 • kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce
 • wdrożenie uczniów do rozwiązywania zadań różnych typów
 • kontrola własnego tempa pracy podczas rozwiązywania zadań w różnych formach i różnych typów
 • dokonanie samooceny postępów w nauce
 • upowszechnianie wiedzy biologicznej wśród olimpijczyków
 • rozwijanie zainteresowań wiedzą biologiczną wśród olimpijczyków

Celem zajęć fakultatywnych z biologii jest powtórzenie, utrwalenie i poszerzenie zakresu materiału oraz przygotowanie do egzaminu maturalnego. Jednocześnie pokazanie uczniom, jak w sposób efektywny pracować, tworzyć i przewidywać aby osiągnąć cel przez siebie wyznaczony. Kształtować własne życie, być zdrowym i stworzyć odpowiednie warunki dla siebie i dobrze przygotować się do zadań realizowanych w przyszłości.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program zajęć fakultatywnych z biologii pt. ”Matura na szóstkę” został opracowany dla Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego klas drugich i trzecich w Zespole Szkół. Jest on opracowany zgodnie z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego czwartego etapu edukacji szkolnej dotyczącej edukacji biologicznej.

Założenia programu uwzględniają następujące akty prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 1999 r. nr 14, poz. 129).

Akty prawne regulujące przeprowadzanie egzaminów maturalnych:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 26, poz. 225).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz. U. z 2003 r. nr 90, poz.846).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 października 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz warunków wpisywania i skreślania z ewidencji egzaminatorów (Dz. U. z 1999 r. nr 93, poz.1071).

Podstawowymi celami edukacyjnymi w nauczaniu biologii powinno być osiągnięcie przez ucznia:
 • rozumienia zależności istniejących w środowisku przyrodniczym
 • świadomości zmienności świata ożywionego
 • świadomości znaczenia zachowania różnorodności biologicznej oraz motywacji do przestrzegania zasad jej ochrony
 • rozumienia jedności podstawowych procesów życiowych organizmów przy ich różnorodności
 • rozumienia zależności człowieka od środowiska i wpływu człowieka na środowisko
 • świadomości zagrożeń cywilizacyjnych
 • rozumienia podstaw działania własnego organizmu
 • rozumienia podstawowych zasad dziedziczenia
 • podstawy odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych ludzi
 • motywacji do przestrzegania ogólnych zasad higieny.
Z celami edukacyjnymi nauczania biologii związane są zadania szkoły, do których należą:
 1. Umożliwienie uczniom projektowania i prowadzenia obserwacji i doświadczeń biologicznych.
 2. Umożliwienie uczniom poznania podstawowych procesów życiowych organizmów.
 3. Rozwijanie odpowiedzialności ucznia za działania podejmowane w najbliższym środowisku.
 4. Prowadzenie uczniów do zrozumienia podstaw funkcjonowania własnego organizmu.
Reforma systemu edukacji stworzyła szkołom i nauczycielom możliwości realizowania różnorodnych programów nauczania oraz budowania własnych programów dydaktycznych. Takie zróżnicowanie wymaga jednak wprowadzenia wspólnych punktów odniesienia. W związku z tym zakres wymagań dla wszystkich uczniów, zdających egzamin maturalny z biologii w zakresie podstawowym jest identyczny. Został on określony przez standardy wymagań egzaminacyjnych.

Program zajęć fakultatywnych z biologii pt. ”Matura na szóstkę” napisałam zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych.
W programie tym standardy wymagań egzaminacyjnych będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego, obejmują trzy obszary:
 1. Wiadomości i rozumienie
 2. Korzystanie z informacji
 3. Tworzenie informacji
Program zajęć fakultatywnych z biologii pt. ”Matura na szóstkę” będę realizować w Zespole Szkół w roku szkolnym 2005/2006 oraz kontynuowała w roku szkolnym 2006/2007.
Program ”Matura na szóstkę” przeznaczony jest dla uczniów klas drugich Liceum Ogólnokształcącego i Liceum Profilowanego, którzy wyrażą chęć zdawania w przyszłości matury z biologii z dalszą kontynuacją w klasach trzecich. Program będę realizowała na dodatkowych lekcjach oprócz podstawowych zajęć z biologii. Zajęcia te będą odbywały się według następującego harmonogramu:

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Zajęcia podstawowe Zajęcia fakultatywne
Realizowany program „Biologia”- Program nauczania dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Wydawnictwo OPERON DKOS-4015-5/02 Program zajęć fakultatywnych z biologii pt. ”Matura na szóstkę”
Klasa I 1 godz./tyg ______________________________
Klasa II 2 godz./tyg. 1 godz./tyg.
Klasa III 1 godz./tyg. 2 godz./tyg.
Łączna liczba godzin 110 godzin 70 godzin


Realizacja celów edukacyjnych i zadań szkoły w nauczaniu biologii w szkole średniej wyraża się z kolei w treściach programowych oraz oczekiwanych osiągnięciach uczniów.

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

 1. Formułowanie hipotez. Analizowanie i interpretowanie wyników obserwacji i doświadczeń wraz z oceną ich wiarygodności.
 2. Gromadzenie, integrowanie, opracowywanie wiedzy z różnych dziedzin niezbędnej do wyjaśnienia procesów życiowych.
 3. Interpretowanie zależności między budową i funkcją układów i narządów w organizmach; postrzeganie funkcjonowania organizmu jako integralnej całości.
 4. Interpretowanie zależności między środowiskiem życia organizmu a jego budową i funkcjonowaniem.
 5. Analizowanie struktury i funkcjonowania wybranych ekosystemów.
 6. Ocenianie zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym w wyniku oddziaływania człowieka i ich wpływu na jakość życia oraz umiejętność odnajdywania środków zaradczych.
 7. Analizowanie przyczyn zakłóceń stanu zdrowia człowieka, przewidywanie skutków własnych decyzji w tym zakresie; prowadzenie zdrowego trybu życia.
 8. Formułowanie zasad zrównoważonego rozwoju i analiza własnych decyzji i zachowań w tym zakresie
Zakres i stopień trudności będzie stopniowo wzrastał wraz z możliwościami uczniów oraz w miarę poszerzania wiadomości.
Proponuję, aby program był realizowany metodami aktywnymi.

SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW

Uczniowie będą zachęcani do nauki po przez stosowanie różnych metod nauczania oraz przez aktywne uczestnictwo w rozwiązywaniu problemów. W programie „Matura na szóstkę” przyjęłam następującą klasyfikację metod nauczania (wg J. Zborowskiego):

Metody kierowania samodzielną pracą uczniów:
 • metoda laboratoryjna
 • praca z książką
 • metoda modelowania
 • metoda gier dydaktycznych
 • metoda projektów
Metody poszukujące:
 • pogadanka dyskusja
 • seminarium
Metody podające:
 • opowiadanie i opis
 • wykład
 • referat ucznia

W trakcie stosowania powyższych metod nauczania będę odnosiła się do licznych technik nauczania. Do najczęściej stosowanych na zajęciach fakultatywnych będą należały:
 • karty dydaktyczne
 • praca z tekstem
 • pokaz-demonstracja
 • pytania i odpowiedzi
 • pomoce wizualne
 • burza mózgów
Program powinien zachęcać uczniów do pilnej nauki oraz osiągania jak najwyższych wyników. Stały dostęp do pracowni komputerowej, umożliwi zdobywanie nowych wiadomości oraz poszerzanie wiedzy.

W realizacji tak ogromnego przedsięwzięcia jest konieczna pomoc Rodziców, ich zaangażowanie. Rodzice uczniów są otwarci na wszelkie innowacje proponowane w szkole. Osiągnięcie tego jest możliwe tylko wtedy, kiedy Rodzic dąży do częstych kontaktów ze szkołą i nauczycielem prowadzącym zajęcia. I tak sumując chęci uczniów oraz współpracę z rodzicami doprowadzę do wydajnych efektów nauczania i wysokich wyników na egzaminie maturalnym.

CELE OGÓLNE PROGRAMU
 • wykazanie się przez ucznia znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć, praw, zjawisk i procesów
 • stosowanie posiadanej wiedzy do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych
 • stosowanie metod badawczych do rozwiązywania problemów
 • samodzielne formułowanie i uzasadnianie opinii i sądów na podstawie posiadanych i podanych informacji.
Program zajęć fakultatywnych z biologii pt. ”Matura na szóstkę” składa się z ośmiu bloków tematycznych:
 1. Biologia i medycyna a człowiek
 2. Struktura organizmu
 3. Fizjologia organizmów głównie człowieka
 4. Elementy genetyki
 5. Bioróżnorodność organizmów
 6. Elementy ewolucjonizm
 7. Biogeografia
 8. Ekologia i ochrona środowiska
Każdy z tych bloków będzie realizowany na poszczególnych etapach nauczania.

„MATURA NA SZÓSTKĘ”

Blok tematyczny Treści nauczania Standardy
Biologia i medycyna
a człowiek
 • czynności życiowe i cechy istot żywych
 • poziomy organizacji żywej materii
 • podstawy logicznego myślenia, obserwacje i doświadczenia w biologii
 • człowiek obiektem zainteresowań i badań filozofów, biologów i lekarzy
 • przyrządy optyczne w nauczaniu biologii
I.1a.
I.1.
II.2.
II.3.
III.2.
Struktura organizmu
 • komórki, ich budowa i pełnione funkcje
 • różnice między komórkami
 • komórki bakteryjne, znaczenie bakterii w przyrodzie i życiu człowieka, choroby bakteryjne
 • komórka eukariotyczna
 • podziały komórkowe
 • bakterie roślin i zwierząt
 • tkanki i organy, ich budowa i pełnione funkcje (na wybranych przykładach)
 • tkanki roślinne twórcze i stałe
 • wirusy i choroby wirusowe
 • wiroidy i priony
I.1a.
I.1b.
I.1c.
I.2a.
I.2b.
I.4a.
I.4
II.1.
II.2.
II.3.
III.2.
Fizjologia organizmów w szczgólności człowieka homeostaza
 • układy wykonawcze: pokarmowy, oddechowy, krążenia, wydalniczy, rozrodczy, ruchu
 • układy kontrolno-koordynujące: nerwowy i dokrewny
 • powłoka wspólna ciała człowieka- organizm jako układ otwarty
 • metabolizm i jego kierunki
 • homeostaza - stałość środowiska wewnętrznego organizmu
odżywianie
 • potrzeby pokarmowe i sposoby odżywiania się organizmów
 • substancje chemiczne, budowa i ich rola
 • układ pokarmowy i przebieg procesów trawiennych u człowieka
 • żołądek przeżuwaczy
 • zasady racjonalnego odżywiania
oddychanie i wymiana gazowa
 • oddychanie tlenowe i beztlenowe
 • wymiana gazowa u zwierząt
 • układ oddechowy człowieka i jego schorzenia
transport substancji i płyny ustrojowe
 • płyny ustrojowe u zwierząt
 • funkcje homeostatyczne i obronne u człowieka pełnione przez krew
 • grupy krwi,
 • układ krwionośny człowieka
 • układ limfatyczny
 • choroby układu krążenia
wydalanie
 • zbędne i szkodliwe produkty przemiany materii i sposoby ich usuwania u zwierząt
 • układ wydalniczy u człowieka i jego schorzenia
rozmnażanie i rozwój organizmów
 • rozmnażanie bezpłciowe i płciowe
 • spermatogeneza i oogeneza
 • wzrost i rozwój zwierząt
 • biologia rozmnażania się i rozwój człowieka
 • higiena układu rozrodczego oraz ciąży
ruch- przemieszczanie się
 • sposoby poruszania się zwierząt
 • budowa i rola części biernej i czynnej układu ruch
 • sprawność fizyczna i higiena układu ruchu
regulacja i koordynacja procesów życiowych
 • regulacja hormonalna u roślin
 • regulacja hormonalna u człowieka i jej zaburzenia
 • budowa, funkcje i higiena układu nerwowego oraz wybranych narządów zmysłów człowieka
powłoka wspólna ciała człowieka
 • pokrycie ciała u zwierząt
 • budowa i rola skóry
 • podstawy higieny i niektóre schorzenia skóry
niektóre czynniki wywołujące choroby człowieka
 • podział chorób i ich charakterystyka
 • alergeny i mechanizm reakcji alergicznej
 • choroby nowotworowe i ich profilaktyka
 • choroby zakaźne i pasożytnicze
 • cykle rozwojowe wybranych pasożytów
 • trucizny i środki psychoaktywne.
I.1a.
I.1b.
I.1c.
I.2a.
I.2b.
I.3c.
I.4a.
I.4b.
II.1.
II.2.
II.3.
III.1.
III.2.
Elementy genetyki
 • budowa jądra komórkowego, podziały komórkowe
 • budowa DNA, kod genetyczny, synteza białek
 • mutacje i czynniki mutagenne
 • choroby dziedziczne
 • zasady inżynierii genetycznej, zastosowania biotechnologii.
I.1a.
I.1b.
I.1c.
I.2a.
I.4b.
I.4c.
II.1.
II.2.
II.3.
III.2.
Bioróżnorodność organizmów
 • podstawy taksonomii
 • podział systematyczny organizmów na 5 królestw
 • charakterystyka podstawowych taksonów: protisty, mszaki, paprotniki, rośliny nagozalążkowe, rośliny okrytozalążkowe, grzyby, bezkręgowce, kręgowce
 • podobieństwa i różnice mszaków i paprotników
 • przegląd systematyczny bezkręgowców
 • różnorodność kręgowców
 • przystosowania kręgowców do środowiska życia
 • znaczenie organizmów dla środowiska i gospodarki człowieka
I.3a.
I.3b.
I.4b.
II.1.
II.2.
II.3.
III.1.
III.2.
Elementy ewolucjonizmu
 • pojęcie gatunku
 • mutacje i ich konsekwencje, dobór naturalny
 • ewolucja jako źródło bioróżnorodności
 • biogeneza
 • zasady klasyfikacji naturalnej, drzewa filogenetyczne zwierząt
 • formy przejściowe kręgowców
 • ewolucja naczelnych, antropogeneza
 • rasy ludzkie
I.4a.
I.4b.
I.4c.
II.1.
II.2.
II.3.
III.2.
Biogeografia
 • tolerancja ekologiczna organizmów
 • czynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów
 • państwa roślinne
 • krainy zwierzęce.
I.3a.
I.3b.
I.4a.
I.4b.
II.1.
II.2.
II.3.
III.2.
Ekologia i ochrona środowiska
 • populacja i parametry ją charakteryzujące
 • ekosystem, główne typy ekosystemów Ziemi, struktura troficzna ekosystemu, przepływ energii i krążenie materii w ekosystemie, sukcesja ekologiczna
 • antropopresja, przyczyny i skutki zmniejszania różnorodności biologicznej
 • chemiczne zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby, nadmierne odwadnianie i erozja gleb, eutrofizacja wód
 • zasoby odnawialne i nieodnawialne, racjonalna gospodarka zasobami
 • zasada zrównoważonego rozwoju
I.3a.
I.3b.
I.3c.
I.4a.
I.4b.
II.1.
II.2.
II.3.
III.1.
III.2.

Ewaluacja:

Użyteczność - czy wyposaża ucznia w wiadomości i umiejętności potrzebne i przydatne w czasie zdawania egzaminu maturalnego
Integracja - czy zagadnienia są interdyscyplinarne
Ciekawość -czy wyzwala spontaniczną aktywność uczniów, dociekliwość, rozwija zainteresowania.
Co utrudnia i co ułatwia jego realizację.
Czy stosowane metody i techniki są skuteczne.

Pomiary ewaluacji związane ze zdobyciem wiedzy można przeprowadzić w sposób jakościowy i ilościowy, określając stan początkowy i końcowy.
Biorąc pod uwagę ideę tego programu, mówiąc o traktowaniu wychowanka podmiotowo, uznając jego wolność i drogę wyboru, musimy pamiętać, że rezultaty są możliwe, ale niepewne. Podczas realizacji programu ważne jest kształtowanie pozytywnych postaw lub zmianę negatywnych na pozytywne, a ich utrwalenie można przyjąć za jedną z form procesu wychowania i kształcenia. W takiej sytuacji możemy mówić o końcowej ocenie postaw. Przez cały czas należy dokonywać analizy, czy podjęte działania nastawione na tworzenie pewnych modeli w szkole i na lekcjach są przenoszone do domu ucznia i jego środowiska. Czy zaprocentują w przyszłości podczas ważnych wyborów. Podstawą sukcesu jest intensywna praca uczniów i nauczyciela w środowisku i na rzecz środowiska.

mgr Elżbieta Imgrunt

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie