Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Organizacja wycieczek szkolnych

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 28150 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Poniższy artykuł zawiera podstawy prawne określające zasady organizacji wycieczek szkolnych, a także ich cele wraz z dokumentacją. Ponadto przedstawiono wymogi, które powinnien spełniać kierownik wycieczki, a także opiekunowie. Znaczna część artykułu omawia zasady bezpieczeństwa uczniów w czasie trwania wycieczki.

Podstawy prawne określające zasady organizacji wycieczek szkolnych:
1. Zarządzenie nr 18 MEN z dnia 29 września 1997 r. w sprawie zasad i warunków organizowania przez szkoły i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki ( Dz.U. MEN nr 9/1997, poz.40 ).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 17 sierpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP ( Dz.U.nr 65/1992,poz.331).
3. Rozporządzenie MEN z dnia 19 września 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP ( Dz.U. nr 119/1996, poz. 562 ).
4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. 98/1997, poz.602 ); ważne przy organizowaniu wycieczek rowerowych.
5. Rozporządzenie MEN z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach i nad wodą ( Dz.U. nr 57/1997, poz. 358 ).
6. Rozporządzenie MZ i OS z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami ( Dz.U. nr 87/1992, poz. 441 ).
7. Rozporządzenie MZ i OS z dnia 29 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami ( Dz.U. nr 4/1996, poz. 31 ).

I. ZASADY OGÓLNE
1. Szkoły i inne placówki oświatowo – wychowawcze zobowiązane są rozwijać działalność krajoznawczo – turystyczną, służącą wzbogacaniu procesu dydaktyczno – wychowawczego, poprawie stanu zdrowia oraz kształtowaniu kultury wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. Formy działalności krajoznawczo – turystycznej:
• Wycieczki przedmiotowe – inicjowane i realizowane przez nauczyciela w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych
• Wycieczki krajoznawczo – turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych
• Wycieczki turystyki kwalifikowanej np. obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych oraz posługiwania się sprzętem specjalistycznym
• Imprezy krajoznawczo – turystyczne i turystyki kwalifikowanej takie jak: biwaki, konkursy turnieje, złazy, rajdy, spływy, zloty itd.
• Imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania takie jak: szkoły „zielone”, „ zimowe”, „ ekologiczne”
3. Organizacja oraz program wycieczek czy biwaków każdorazowo powinien uwzględniać zainteresowania i potrzeby uczniów, ich stan zdrowia i sprawność fizyczną, a także ewentualne przygotowanie i odpowiednie umiejętności specjalistyczne.
4. Wycieczka szkolna – to integralna forma pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, umożliwiająca uczniom bezpośrednie poznanie środowiska lokalnego, własnego regionu, kraju ojczystego lub innych krajów, ich właściwości geograficznych, historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub gospodarczych.
5. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele, uczniowie i rodzice.

II. CELE WYCIECZEK
1. Cele poznawcze:
• Poznanie kraju, regionu, w którym odbywa się wycieczka, jego środowiska przyrodniczego( ukształtowanie powierzchni, skały, wody, roślinność, zwierzęta, parki narodowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody), tradycji, zabytków kultury i historii (skanseny, muzea, kościoły, dworki, zamki, pałace, budowle zabytkowe, umocnienia militarne).
2. Cele kształcące:
• Poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego
• Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody
• Obserwowanie krajobrazu, jego opisywanie i porównywanie z innymi.
• Czytanie planów miast i map turystycznych.
3. Cele wychowawcze
• Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku
• Poprawa stanu zdrowia dzieci młodzieży pochodzących stosunek terenów zagrożonych ekologicznie
• Podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej
• Przeciwdziałanie patologiom społecznym, pożyteczne spędzanie czasu
• Wspomaganie rodziny szkoły procesie wychowania
• Kształtowanie wartościowych cech charakteru i woli
• Rozwijanie samodyscypliny, samokontroli w postępowaniu
• Rozwijanie inwencji twórczej, aktywnej postawy, pełnienia różnych ról

III DOKUMENTACJA WYCIECZKI
1. Karta wycieczki zatwierdzona przez dyrektora szkoły (kopia pozostaje w szkole). Należy bardzo dokładnie opracować program wycieczki: trasa, zwiedzane obiekty, przystanki. Program powinien być dostosowany do wieku i zainteresowań uczestników.
2. Lista uczestników wycieczki (kopia pozostaje w szkole).
3. Pisemne zgody rodziców lub prawnych opiekunów na udział dzieci w wycieczce.
4. Regulamin wycieczki należy dostosować do rodzaju wycieczki z uwzględnieniem przepisów BHP.
5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe po zakończeniu wycieczki. Rozliczenie finansowe należy przedstawić na najbliższym spotkaniu z rodzicami; powinno być podpisane przez klasową radę rodziców. Po zakończonej wycieczce należy dokonać jej podsumowania z uczestnikami ( np. gazetka, kronika, wręczenie dyplomów uczestnictwa, wymiana wrażeń itp.)

IV KIEROWNIK WYCIECZKI I OPIEKUNOWIE
1. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przewodnika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.
2. Do obowiązków kierownika wycieczki należy:
• opracowanie z udziałem uczestników szczegółowego programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy.
• zaplanowanie i zorganizowanie transportu, noclegów, wyżywienia, ubezpieczenia i apteczki pierwszej pomocy.
• wypełnienie przed wycieczką: Karty wycieczki i Listy uczestników podpisanych przez opiekunów, a następnie zatwierdzenie i pozostawienie ich u dyrektora szkoły.
• opracowanie regulaminu wycieczki.
• zapoznanie uczestników wycieczki z: regulaminem wycieczki, z zasadami bezpieczeństwa podczas wycieczki oraz sprzętem i ekwipunkiem potrzebnym podczas wycieczki ( spotkanie z uczestnikami przed wycieczką )
• zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie
• uzyskanie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na uczestnictwo dzieci w wycieczce.
• określenie i podział zadań dla opiekunów wycieczki dotyczących realizacji programu oraz sprawowania opieki nad uczestnikami.
• podzielenie zadań wśród uczestników
• dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na wycieczkę.
• po zakończonej wycieczce dokonanie jej oceny ( podczas zebrania z jej uczestnikami) oraz sporządzenie sprawozdania merytorycznego i rozliczenia finansowego wycieczki.
3. Opiekunem wycieczki lub imprezy powinien być nauczyciel albo w uzgodnieniu dyrektorem szkoły inna pełnoletnia osoba. Opiekun potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci.
4. Do obowiązków opiekuna należy:
• sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczestnikami.
• współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy.
• nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczestników ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
• nadzór nad wykonywaniem przez uczestników przydzielonych zadań.
• wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

V ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Trasa i czas trwania wycieczki muszą być dostosowane do wieku i możliwości uczestników. W wycieczkach wielodniowych mogą uczestniczyć dzieci w wieku powyżej 11 lat ( kl. IV – VI ).
2. Ilość uczniów przypadająca na jednego opiekuna:
• wycieczka w obrębie tej samej miejscowości co szkoła- 1 opiekun na 30 uczniów
• wycieczka z wykorzystaniem środków lokomocji w tej samej miejscowości co szkoła - 1 opiekun na 15 uczniów
• wycieczka poza miejscowość, w której jest szkoła - 1 opiekun na 15 uczniów
• impreza turystyczno-krajoznawcza (biwak)- 1 opiekun na 10 uczniów
3. Wycieczki na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych, rezerwatów przyrody i leżących powyżej 1000 m.n.p.m. może prowadzić tylko wykwalifikowany przewodnik.
4. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie.
5. Uczniowie niepełnosprawni , o ile nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, mogą brać udział w wycieczkach i imprezach. Ich organizatorzy powinni jednak zapewnić warunki odpowiednie do specyficznych potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
6. W wycieczce nie może brać udziału uczeń bez pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
7. Rodzic wyrażając zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce powinien podać numer PESEL oraz numer i nazwę kasy chorych, do której należy dziecko oraz przekazać kierownikowi informację o stanie zdrowia dziecka, jego dolegliwościach (choroba lokomocyjna, krwotoki, itp.) a także wykaz używanych przez dziecko leków.
8. Na wycieczce nie wolno bez zgody rodziców podawać dzieciom żadnych leków, za wyjątkiem środków opatrunkowych. Do dziecka z objawami chorobowymi należy wezwać lekarza (pogotowie ratunkowe). Po interwencji kierownik musi domagać się wystawienia przez lekarza karty wizyty opatrzonej pieczątką ZOZ i podpisem.
9. W przypadku wypadku należy powiadomić pogotowie ratunkowe, policję, rodziców i dyrektora szkoły.
10. Kierownik wycieczki ustala określone miejsce wyjazdu i przyjazdu dzieci z wycieczki. Rodzice są zobowiązani do doprowadzenia i odebrania dzieci z miejsca zbiórki. Nie wolno wysadzać dzieci na drodze przejazdu autokaru.
11. W czasie wycieczki uczestnicy nie mogą pozostawać bez nadzoru opiekunów
Na wycieczce nie ma tzw. „czasu wolnego” dla uczestnika
12. Opiekun wycieczki obowiązany jest sprawdzić stan liczbowy uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowych.
13. Do oprowadzania wycieczek na terenie takich miast jak: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Kraków, Poznań, Toruń, Warszawa, Wrocław - są wymagane uprawnienia przewodnika miejskiego.
14. Na obszarach górskich ( Beskidy, Tatry, Sudety ) kierownik wycieczki jest zobowiązany do zapewnienia grupie właściwego przewodnika górskiego.
15. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie wycieczek rowerowych, których trasa wiedzie drogami publicznymi, powinni posiadać karty rowerowe.
16. Na wszystkich wycieczkach należy przestrzegać zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach.
17. Kierowca jest zobowiązany przedstawić kierownikowi wycieczki kartę przeglądu technicznego autokaru. Jeden kierowca może prowadzić pojazd maksymalnie przez 8 godzin na dobę z przerwami na odpoczynek ( trasa – około 500 km ).

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wycieczki mogą być finansowane ze środków pozabudżetowych, a w szczególności z:
• odpłatności uczniów biorących w niej udział,
• środków pochodzących z działalności samorządu uczniowskiego,
• środków wypracowanych przez uczniów,
• ze środków przekazanych przez radę rodziców, radę szkoły, osoby fizyczne lub prawne.
2. Kierownik i opiekunowie wycieczek i imprez nie ponoszą kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Wydatki z tego tytułu pokrywa się ze środków wymienionych w pkt.1.
3. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej odbywającej się w dniach zajęć szkolnych są zobowiązani do udziału w zajęciach szkolnych w klasie wskazanej przez dyrektora szkoły.
4. Kierownik wycieczki powinien poinformować rodziców o możliwości dodatkowego ubezpieczenia uczestników wycieczki. Uczestnicy wycieczek powinni być objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Udział uczniów w wycieczkach ( z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych )i imprezach wymaga zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
6. Nauczyciel powinien dodatkowo ubezpieczyć się na czas wycieczki od odpowiedzialności cywilnej.


Opracowała Czesława Pieluszczak

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie