Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dotychczasowe badania nad cichym czytaniem ze zrozumieniem

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2203 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Dotychczasowe wyniki badań dotyczących czytania ze zrozumieniem, prowadzone w różnych środowiskach i różnymi metodami prowadzą do wielu wspólnych wyników.


Czytanie rozumiane jest jako proces rozwojowy, który ma miejsce przez całe życie jednostki od wczesnego dzieciństwa aż do wieku dojrzałego.
     Rozwój umiejętności czytania odbywa się etapami. W planowaniu czynności związanych z procesem przyswajania umiejętności czytania przez każdego ucznia oraz grupę uczniów, nauczyciel musi uwzględnić zarówno wszystko to, czego uczniowie już się nauczyli, ich aktualne zainteresowania oraz poziom umiejętności, jak również i nowe wymagania, jakie stawiają przed uczniami przy rozpoczęciu następnego roku nauki.
     Dzieci 6-cio letnie są mniej dojrzałe pod względem psychologicznym, niż 4-ro letnie, dlatego w klasach przedszkolnych nie należy zbytnio się śpieszyć z wprowadzaniem nauki czytania. Dzieci 6-cio letnie muszą być specjalnie przygotowane do podjęcia nauki czytania. Celowi temu służyć powinien okres przygotowawczy, na który w klasie przedszkolnej trzeba poświęcić około trzech miesięcy. W tym czasie obok zadań ogólnorozwojowych i adaptacyjnych muszą być prowadzone z dziećmi intensywne ćwiczenia stymulujące, rozwój funkcji słuchowej, wzrokowej, artykulacyjnej i motorycznej, gdyż wszystkie te funkcje biorą udział w czynnościach czytania.
     Dzieci objęte różnymi formami opieki przedszkolnej cechuje zróżnicowany poziom przygotowania do nauki czytania, co uwidacznia się nie tylko w pierwszym okresie nauki w klasie I, ale rzutuje także na osiągnięciach dzieci w dalszych etapach uczenia się. Najlepiej przygotowane okazały się dzieci ze środowiska miejskiego. Najniższy poziom wykazują dzieci z ognisk przedszkolnych zorganizowanych na wsi.
     Rozwój czytania ze zrozumieniem w klasach niższych można świadomie stymulować przez zróżnicowanie sposobów pracy z tekstem na zajęciach. W ten sposób pobudzamy dziecko do aktywnej realizacji różnych zadań w pracy z tekstem, do poznania i stosowania wiadomości typu" jak jest" i wiadomości o własnym działaniu.
     Droga, na jakiej dochodzi dziecko do umiejętności czytania, nie jest mechanicznym opanowaniem techniki, ale jest rozwijającym się procesem myślenia. Nauki czytania nie można sprowadzać do mechanicznego kształtowania nawyków. Czytanie wprawnego czytelnika jest niewątpliwie czynnością zautomatyzowaną, którą osiąga się na drodze licznych i długotrwałych ćwiczeń – jest, więc nawykiem. Zanim jednak dziecko ten nawyk osiągnie, musi najpierw uświadomić sobie te czynności, musi własnym wysiłkiem umysłu zrozumieć.
     Nauka czytania jest dla dziecka wstępującego do szkoły nową i bardzo istotną dziedziną działalności, na której treściach zaczyna ono przezwyciężać dotychczasowe formy myślenia i rozwijać myślenie abstrakcyjne.
     Rozwój umiejętności czytania wyraża się w przechodzeniu do coraz wyższego poziomu rozumienia tekstu.
     W ostatnim dwudziestoleciu znacznie wzrosło zainteresowanie problematyką czytania. W wielu krajach podjęto liczne badania na szeroką skalę nad rozumieniem i szybkością czytania, wypracowano nowe metody czytania, wydano nowe podręczniki.
     Modernizacja systemu wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego wymaga podjęcia badań nad nowymi metodami elementarnej nauki czytania.
     Badania nad niepowodzeniami szkolnymi ujawniły szereg uwarunkowań, w tym także przyczyn trudności w czytaniu uczniów klas początkowych. Właściwa diagnoza tych trudności przyczyniła się do doskonalenia metod i środków zaradczych stosowanych w pracy z uczniami wykazującymi braki w opanowaniu tej podstawowej umiejętności.
     Długoletnie badania w klasach początkowych prowadziła H. Spionek uważa ona, że przyczyny trudności w elementarnej nauce czytania powstają w wyniku oddziaływania zespołu czynników o różnej sile oddziaływania, pochodzenia zarówno organicznego, jak i biologicznego oraz społecznego. Nie bez znaczenia ma również obniżony poziom inteligencji dziecka.
     Stan umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem uczniów klas początkowych przedstawił W. Puślecki. W badaniach zastosowano pomiar dydaktyczny z głównym jego narzędziem, testem osiągnięć szkolnych. Test składał się z 5 zadań o różnej trudności i różnej formie. Nie odnotowano ewidentnych różnic między uczniami szkół wiejskich i miejskich. Dokonana diagnoza ujawniła stosunkowo niski stan umiejętności czytania i wpłynęła na podjęcie odpowiednich środków zaradczych w postaci programu specjalnych ćwiczeń usprawniających rozumienie czytanego tekstu. Eksperymentalna weryfikacja tego programu wykazała jego wysoką efektywność, ćwiczenia usprawniające przyczyniły się w sposób istotny do wzrostu poziomu rozumienia treści tekstu.
     Rozumieniem tekstów jednostronnych i wielowarstwowych zajmowała się w swoich badaniach J. Bałachowicz. Eksperyment prowadzony w szkołach warszawskich miał przynieść rozstrzygnięcie problemu, w jakim stopniu przygotowania uczniów do pracy z tekstem warunkuje umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów jednowarstwowych i wielowarstwowych. Wyniki badań wskazują, że występuje intensywny rozwój umiejętności rozumienia czytanego tekstu.
     Czytanie jest umiejętnością złożoną, stąd jej opanowanie sprawia trudności nie tylko uczniom, ale również dorosłym. Przeprowadzone w ciągu ostatnich 40 lat badania międzynarodowe wykazały niezmiennie, że nasi uczniowie pod względem poziomu umiejętności czytania ze zrozumieniem zajmują najniższe lokaty.
     Stan ten również potwierdziły badania Z. Kwiecińskiego, który stwierdził, że wśród populacji uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w roku 1972 najwyższy odsetek badanych uczniów znalazł się w średnim przedziale, podobny procent osiągnęli uczniowie kwalifikujący się do grupy analfabetów i półanalfabetów, najniższy procent osiągnęli uczniowie z wysokimi wynikami.
     Podobny stan rzeczy potwierdziły także przeprowadzone w latach 90. badania I.Białeckiego, który stwierdził, że większość dorosłych Polaków kwalifikuje się do kategorii analfabetów i półanalfabetów.
     Pod kierunkiem M. Cackowskiej szerokie badania nad poziomem czytania uczniów klas początkowych przeprowadzono w 1987 roku.
     Stwierdzono, że technika, poprawność czytania są zadawalające, natomiast poziom czytania ze zrozumieniem okazał się dość niski.
     Ponowne badania przeprowadzono w 2002 roku. Do oceny poziomu czytania użyto tych samych narzędzi, co w badaniach poprzednich, uzupełniając je tylko testem do badania umiejętności rozumienia instrukcji. Przedmiotem analizy była technika, tempo i poprawność czytania oraz rozumienie tekstów z uwzględnieniem trzech poziomów rozumienia: dosłownego, krytycznego i twórczego.
      Zbadano, że ogólny poziom rozumienia czytanych tekstów w kształceniu zintegrowanym w porównaniu z nauczaniem przedmiotowym wzrósł. Zanikły też różnice w poziomie rozumienia czytanych tekstów między dziećmi wiejskimi i miejskimi.
     Na tej podstawie można sądzić, że obecna reforma edukacji wczesnoszkolnej wpływa pozytywnie na kształtowanie umiejętności czytania uczniów oraz zmniejszenie różnic w sprawności czytania uczniów z miasta i ze wsi.
     Minister Edukacji Narodowej i Sportu zdecydował w styczniu 2004 roku o przystąpieniu naszego kraju do badań PIRLS. PIRLS ( Międzynarodowe Badania w Czytaniu ze Zrozumieniem – Progress in International Reading Literacy Study ) jest innowacyjnym, międzynarodowym programem oceny rozumienia tekstu przez uczniów w wieku 9 – 10 lat. W Polsce badania będą przeprowadzane w klasie III szkoły podstawowej, co wiąże się z zakończeniem I etapu edukacyjnego- kształcenie zintegrowane. Badanie ma charakter cykliczny: będzie powtarzane, co 5 lat na reprezentatywnych próbkach dziesięciolatków. Zastosowana metoda pomiaru zapewnia porównywalność kolejnych wyników. Dzięki temu uczestniczące kraje nie tylko poznają swoją pozycję wśród innych krajów, ale też będą mogły ocenić zmiany efektywności swojego szkolnictwa.
     Wykonanie badania w Polsce powierzono grupie zadaniowej usytuowanej przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
     Ogółem w badaniu PIRLS 2006r uczestniczyć będzie 41 krajów z niemal wszystkich kontynentów.
     Pełne wyniki badań zostaną ogłoszone w 2008 roku.

mgr Anna Jakubik

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie