Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Dziedzictwo kulturowe województwa lubelskiego

 

Dokument zawiera program ścieżki międzyprzedmiotowej i jej ewaluację. Dotyczy on dziedzictwa kulturowego, ochrony środowiska oraz rekreacji i wypoczynku w województwie lubelskim.

Ścieżka międzyprzedmiotowa
„Edukacja regionalna-dziedzictwo kulturowe województwa lubelskiego”
Misja: Umożliwienie poznania własnego województwa, jego historii i kultury.
Osiągnięcia: Umiejętność dzielenia się wiedzą o własnym regionie i jej prezen- tacja.

Cele główne:
- nazewnictwo województwa i powiatów, określenie położenia i granice (ich zmiany)
- znajomość wydarzeń historycznych Ziemii Lubelskiej
- poznanie architektury świeckiej i sakralnej województwa
- zapoznanie z zagospodarowaniem terenów: przemysł i gospodarka
- rozwijanie wartości związanych z kulturą województwa, dostrzeganie odrębno-ści kulturowej, legendy
- poznanie postaci zasłużonych dla regionu i szacunek do miejsc pamięci narodowej
- poznanie form ochrony środowiska: parki narodowe, rezerwaty, pomniki przyrody
- znajomość form turystyki aktywnej i wypoczynku na terenie województwa.

Metody:
Podające- pogadanka, opis, opis literacki, wykład (elementarnie), dyskusja
Eksponujące- pokaz ilustracji, dzieł artystycznych, wystawka
Problemowe- praca z mapą, analizowanie tekstów, wykresów, danych statysty- cznych, dzieł literackich, itp.
Praktyczne- obserwacje terenowe i ich notowanie (m.in. na planie), wykonywa- nie prac plastycznych, utworów muzycznych, opis zwiedzanych obiektów, obrzędów, fotografowanie, wykonywanie map, gazetek ściennych, referatów, diagramów, wykresów.

Środki dydaktyczne:
-Mapy: historyczne, hipsometryczne, gospodarcze, administracyjne i in; plan (podkład fotograficzny);
-Fotografie, ilustracje, albumy przedstawiające krajobraz, obiekty dziedzictw kulturowego i przyrodniczego, herby, reprodukcje dzieł sztuki, nagrania muzyczne
-Wykresy: dane statystyczne
-Literatura: popularnonaukowa, podręczniki, encyklopedie, dzieła literackie, utwory muzyczne, źródła multimedialne
-Środki audiowizualne: magnetofon, magnetowid, komputer, aparat fotograficzny, rzutnik -Materiały papiernicze

Umiejętności ucznia:
1. Określa położenie geograficzne, komunikacyjne oraz przynależność administracyjną.
2. Współpracuje w grupie podczas zbierania i selekcjonowania materiałów, aktywnie uczestniczy w dyskusji.
3. Dostrzega i docenia piękno przyrody i kultury województwa oraz wypowiada się na ten temat.
4. Opisuje elementy krajobrazu naturalnego i kulturowego oraz przekształconego przez człowieka
5. Czyta i interpretuje mapy tematyczne i wykresy
6. Prawidłowo wymawia, pisze i odmienia nazwy: regionu, miejscowości, ich części, nazwy ulic, obiektów chronionych, nazwy wodne i inne terenowe, nazwy własne.
7. Gromadzi informacje, pamiątki związane z historią miasta, powiatu, wojewódz-twa oraz dostrzega ich związek z dziejami kraju.
8. Potrafi uzasadnić dlaczego czcimy postacie uczestników wydarzeń historycz-nych, ludzi zasłużonych dla oświaty, kultury, sportu i gospodarki naszego woje-wództwa.
9. Wykonuje prace plastyczne, techniczne, albumy, gazetki, pisze referaty.
10. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturowym

Zakres treści ścieżki
Język polski wybitni twórcy naszego regionu, utwory literackie, obrzędy, zwyczaje, pisownia i odmiana nazw, szlak muzealny woj. lubelskiego
Historia i społeczeństwo wydarzenia historyczne i postaci związane z woj. Lubelskim,miejsca pamięci narodowej,herb stolicy województwa i jego legenda,szlak historyczny woj.lubelskiego,
Przyroda opis położenia geograficznego i komunikacyjnego województwa,charakterystyka: ukształtowania terenu; wód; roślinności; zwierząt,lokalizacja form ochrony środowiska (rezerwaty, parki krajobrazowe itp.),stan zagospodarowania województwa,historia powstania województwa terytorialnego,szlak: przyrodniczy; krajobrazowy
Matematyka wykresy porównawcze powierzchni woj. lubelskiego w latach 1918-2000,wykresy porównawcze liczebności ludności miast powiatowych; powierzchni terytorialnej powiatówzadania na obliczanie łącznej powierzchni (w ha i w %) użytków rolnych, lasów, nieużytków i ich graficzne przedstawienie
Plastyka wybitni twórcy związani z województwem,architektura i budownictwo,stroje, rzemiosło, rzeźba,np. szlak architektury sakralnej ,
Muzyka wybitni twórcy związani z województwem,muzyka: klasyczna, ludowa-pieśni i tańce,ośrodki kultury muzycznej,
Technika wykonanie map do wyboru: turystyka aktywna, turystyka kulturalna
Religia wyznania i religie naszego województwa,miejsca kultu religijnego,architektura sakralna różnych wyznań,osoby wpisane przez swą działalność i życie w historię religii województwa,szlak pielgrzymkowy,
Godziny wychowawcze aktywne formy wypoczynku na terenie naszego województwa (na podstawie map wykonanych na zajęciach z techniki)
Poza lekcjami podsumowanie treści ścieżki, wybór materiałów przygotowanych przez uczniów i redagowanie - Przewodnika po województwie lubelskim.

Realizatorzy: nauczyciele i uczniowie klas piątych
Termin: 09.2003- 05.2004
Miejsce: podczas lekcji z poszczególnych przedmiotów

Przebieg realizacji ścieżki:
1. Terminy lekcji do ścieżki powinny być uwzględnione w rozkładach materiałów z danego przedmiotu na rok 2003/2004 w terminie wskazanym w tabeli.
2. Nauczyciel danego przedmiotu ustala tematy lekcji (1-2 jednostki lekcyjne) dostosowane do treści umieszczonej w tabeli.
3. Lekcje powinny być prowadzone na początku podanego terminu.
4. Po przeprowadzeniu lekcji nauczyciel wybiera grupę uczniów chętnych do opracowania (forma referatu) omówionych zagadnień. Po sprawdzeniu i ocenie takiej pracy nauczyciel przekazuje ją osobie, która nadzoruje przebieg ścieżki międzyprzedmiotowej.
5. Efektem całorocznej pracy nauczycieli i uczniów będzie zredagowanie „Prze-wodnika województwa lubelskiego” i przekazanie go do biblioteki szkolnej.

Harmonogram realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej: „Edukacja regionalna- dziedzictwo kulturowe woj. lubelskiego”
Przedmiot Nauczyciel Klasa Temat lekcji Termin realizacji
1 2 3 4 5
... ... ... ... ...

Ewaluacja programu
Ankieta dla uczniów klas V, którzy realizowali program ścieżki międzyprzedmiotowej „Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe województwa lubelskiego”
1. Moja wiedza o regionie, w którym mieszkam znacznie się powiększyła.
a) TAK
b) TROCHĘ
c)NIE
2. Czy realizacja określonej tematyki ścieżki międzyprzedmiotowej na lekcjach z różnych przedmiotów powinna być przeprowadzana częściej
a) TAK
b) NIE
c) NIE MAM ZDANIA
3. Aktywnie uczestniczyłem/łam na zajęciach
a) TAK
b) TROCHĘ
c)NIE
4. Lekcje z tematyki regionalnej były
a) INTERESUJĄCE
b) NUDNE
c) NIE MAM ZDANIA
5. Twoim zdaniem, „Przewodnik województwa lubelskiego”, który powstał w wyniku całorocznej pracy uczniów klas piątych jest
a)BARDZO CIEKAWY
b) TAKI SOBIE
c) NIE MAM ZDANIA

Analiza ewaluacji
W ankiecie brało udział 165 uczniów klas piątych
Na pytanie 1
Moja wiedza o regionie, w którym mieszkam znacznie się powiększyła.
Tak – odpowiedziało 137 uczniów (83,0%)
Trochę – 26 uczniów (15,8%)
Nie – 2 uczniów (1,2%)
Na pytanie 2
Czy realizacja określonej tematyki ścieżki międzyprzedmiotowej na lekcjach z różnych przedmiotów powinna być przeprowadzana częściej
Tak – odpowiedziało 126 uczniów (76,4%)
Nie – 19 uczniów (11,5%)
Nie mam zdania – 20 uczniów (12,1%)
Na pytanie 3
Aktywnie uczestniczyłem/łam na zajęciach
Tak – odpowiedziało 118 uczniów (71,5%)
Trochę – 35 uczniów (26%)
Nie – 12 uczniów (7,5%)
Na pytanie 4
Lekcje z tematyki regionalnej były
Bardzo interesujące – odpowiedziało 132 uczniów (80%)
Nudne – 6 uczniów (3,6%)
Nie mam zdania – 27 uczniów (16,4%)
Na pytanie 5
Twoim zdaniem, „Przewodnik województwa lubelskiego”, który powstał w wyniku całorocznej pracy uczniów klas piątych jest
Bardzo ciekawy – odpowiedziało 124 uczniów (75,2%)
Taki sobie – 26 uczniów (15,8%)
Nie mam zdania – 15 uczniów (9%)
Po analizie, danych z ankiety, program realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej i „Przewodnik województwa lubelskiego
Pozytywnie – oceniło 77,2% uczniów
Negatywnie – 7,9% uczniów
Obojętnie – 14,9% uczniów

Wniosek: Realizowana ścieżka regionalna zdecydowanej większości uczniów się podobała, chętnie brali udział w zajęciach a ich wiedza na temat regionu powiększyła się w znacznym stopniu.

Opracowała: Barbara Sikora

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:49:57
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:49:57) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie