Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program rozwoju gimnazjum

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1003 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Chciałabym podzielić się dokumentami z teki dyrektora gimnazjum. Gimnazja funkcjonują już pięć lat, ale ich organizacja wymagała ogromnego wkładu pracy dyrektorów i rad pedagogicznych. Mam nadzieje, że opracowane w mojej szkole dokumenty posłużą, jako przykłady innym.

I. ZWIĘZŁY OPIS STANU SZKOŁY.

Oferta edukacyjna.
     Nadrzędnym celem gimnazjum jest wyposażenie uczniów w zasób wiedzy i umiejętności, które przygotują ich do kontynuowania nauki w szkole wyższego szczebla oraz pomoc w takim rozwoju osobowości, aby stali się ludźmi przygotowanymi do godnego i mądrego życia.
     Istotą działalności Szkoły jest współpraca wszystkich klientów w celu wspólnego diagnozowania, planowania rozwoju i realizacji postawionych zadań.
     Nasze Gimnazjum współpracuje z organem nadzorującym tj. Kuratorium Oświaty w ............. oraz organem prowadzącym, którym jest ................... Ponadto Gimnazjum dąży do jak najszerszych kontaktów z innymi szkołami i placówkami kulturalno-oświatowymi na terenie gminy i poza jej granicami.
     Gimnazjum jest również miejscem pracy rozwoju zawodowego dla jej klientów wewnętrznych.
Wszyscy wskazani tutaj klienci, tj.:
 • uczniowie,
 • rodzice,
 • nauczyciele,
 • pracodawcy,
 • członkowie społeczności lokalnej,
 • władze oświatowe,
 • władze samorządowe
są zarazem partnerami we wszystkich działaniach szkoły zmierzających do:
 • osiągania wspólnie założonych celów,
 • nieustannego doskonalenia,
 • zaspokajania potrzeb i oczekiwań klientów.
Jakość w naszej Szkole.
     Gimnazjum będzie dążyło do osiągnięcia jak najwyższej jakości. W tym pomogą nam dobrze przygotowane następujące czynniki:
 • program rozwoju szkoły,
 • ocenianie, ewaluacja i monitorowanie,
 • rola nauczyciela,
 • organizacja pracy,
 • posiadane zasoby.
Organizacja.
     Nauka w Gimnazjum trwa trzy lata. Do Szkoły przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej. Nauka w Gimnazjum kończy się egzaminem gimnazjalnym, którego wynik decyduje o wyborze i przyjęciu do szkoły wyższego szczebla.

Kadra.
     Podstawą dobrej szkoły jest dobry nauczyciel. Dobry, to znaczy taki, który nie tylko jest znakomitym fachowcem w swojej dziedzinie, ale także jest wiarygodny jako człowiek, a jego działanie i osobowość sprzyja kształtowaniu młodych ludzi.
      Grono pedagogiczne pracuje w trzech zespołach:
 • humanistycznym (język polski, język angielski, historia, wos, sztuka),
 • matematyczno-przyrodniczym (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka, wychowanie fizyczne),
 • wychowawczym (wychowawcy klas).
     Pracą zespołów kierują liderzy, którzy są jednocześnie łącznikami między dyrektorem a gronem pedagogicznym.
     Oprócz zespołów przedmiotowych powoływane są również zespoły zadaniowe rady pedagogicznej do opracowywania poszczególnych tematów czy dokumentów szkoły.
      Ponadto zatrudnieni są pracownicy obsługi: sprzątaczka i konserwator. Obsługą administracyjną i księgową szkoły zajmują się pracownicy zatrudnieni przy Urzędzie Gminy.

Infrastruktura.
     Gimnazjum zajmuje jeden z dwóch połączonych ze sobą budynków Szkoły Podstawowej. Na terenie Gimnazjum znajduje się .........sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, pokój dyrektora i sanitariaty, które są do wspólnego użytku dla uczniów obu szkół. Wspólna jest również szatnia znajdująca się na terenie gimnazjum.
      Szkoła jest ładnie położona, w dogodnym miejscu, bo przy głównej drodze. Na ogrodzonym terenie przyszkolnym znajduje się asfaltowe boisko.
      Równocześnie jest rozpoczęta budowa sali gimnastycznej.

II. ANALIZA SWOT
 • identyfikacja szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron.
  Mocne strony-atuty:
  • bardzo dobra kadra wciąż doskonaląca się,
  • wysoki poziom nauczania, atrakcyjna oferta nauczania ,
  • możliwość udziału w różnych konkursach i olimpiadach,
  • nagradzanie osiągnięć,
  • swoboda wypowiedzi,
  • spotkania z ciekawymi ludźmi,
  • wysoki stopień zadowolenia ze szkoły uczniów, rodziców i pedagogów,
  • dobre relacje interpersonalne między uczniami, rodzicami, nauczycielami, dyrekcją,
  • bezpieczna szkoła (różnorodność form stosowanych w tym zakresie),
  • bardzo dobrze rozwinięta współpraca z innymi szkołami (biwaki integracyjne),
  • pracownia komputerowa z dostępem do internetu,
  • dostęp do prasy młodzieżowej.
  Słabości:
  • brak pomocy naukowych,
  • brak motywacji ucznia do pracy,
  • złe nawyki uczniów,
  • brak szacunku dla nauczycieli,
  • brak pedagoga i psychologa na miejscu,
  • niewystarczająca znajomość dokumentów szkolnych,
  • brak sali gimnastycznej,
  • słabo zaopatrzona biblioteka szkolna.
  Szanse:
  • wspomaganie szkoły przez sponsorów,
  • bardzo dobra współpraca z ośrodkami kultury
  • dobrze układająca się współpraca z innymi gminnymi gimnazjami,
  • dobra współpraca z samorządem lokalnym.
  Zagrożenia:
  • coraz większe trudności w znalezieniu pracy na naszym terenie
  • brak koncepcji szkolnictwa wśród władz samorządowych,
  • brak środków na potrzeby szkół w gminie.
III. MISJA SZKOŁY
     Jesteśmy gimnazjum środowiskowym, opierającym się w pracy z młodzieżą na uniwersalnych wartościach międzyludzkich, dążącym do wyposażenia uczniów w zasób wiedzy i umiejętności pozwalający świadomie wybrać drogę dalszego kształcenia się i czynnego udziału w życiu społecznym.
Osiągniemy to poprzez:
 • programy dostosowane do możliwości uczniów
 • naukę języka angielskiego
 • edukację medialną
 • organizację zajęć pozalekcyjnych
 • działania na rzecz środowiska lokalnego
 • tworzenie ceremoniału szkoły
Zapewniamy:
 • poczucie bezpieczeństwa w atmosferze życzliwości i indywidualne podejście do każdego ucznia
 • dobrze przygotowaną kadrę systematycznie doskonalącą się i wzbogacającą swój warsztat pracy
 • dobrze wyposażoną pracownię komputerową
 • pomoc psychologiczno- pedagogiczną
 • wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z uniwersalnym systemem wartości
 • współpracę ze środowiskami odpowiedzialnymi za rozwój i wychowanie
IV. WIZJA SZKOŁY
W obszarze kształcenia.
 1. Pracujemy w szkole nowoczesnej, w której :
  • Uczymy metodami aktywizującymi.
  • Stosujemy integrację międzyprzedmiotową.
  • Wykorzystujemy w procesie kształcenia techniki informacyjne.
  • Stosujemy system pomocy dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi.
  • Stwarzamy możliwości rozwijania indywidualnych zdolności i zainteresowań.
  • Stosujemy motywacyjny system oceniania.
  • Proponujemy zajęcia pozalekcyjne.
 2. Systematycznie mierzymy jakość pracy szkoły poprzez :
  • Badanie wyników nauczania.
  • Obligatoryjne egzaminy w klasie III.
  • Opiniowanie wszystkich podmiotów zainteresowanych pracą szkoły.
W obszarze opieki i wychowania.
Proponujemy takie wartości jak:
Mądrość:
 • Chęć zdobywania wiedzy
 • Umiejętność jej wykorzystania w życiu
 • Dzielenie się doświadczeniami
 • Świadomość konieczności ciągłego doskonalenia się i dążenia do profesjonalizmu
Wolność:
 • Prawo do podejmowania świadomych decyzji.
 • Odpowiedzialność za dokonywane wybory.
 • Umiejętność rozpoznawania granic wolności.
 • Tolerancja wobec postaw i poglądów innych ludzi.
Zdrowie:
 • Promowanie zdrowego stylu życia.
 • Rozwijanie świadomości własnego ciała i poznanie roli jaka odgrywa równowaga psychofizyczna w życiu człowieka.
 • Rozwijanie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.
 • Ukazywanie przyczyn dla których ludzie sięgają po środki odurzające, uzależniające i przeciwdziałanie im.
 • Promowanie zachowań asertywnych.
 • Mówienie o sektach, grupach nieformalnych i sposobach jakimi uzależniają od siebie.
 • Uczenie rozpoznawania zagrożeń płynących z mediów i technik informatycznych.
 • Pomoc dzieciom z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz mających problemy materialne.
W obszarze organizacji i kierowania szkołą.
 • Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do twórczych działań.
 • Zespołowo decydujemy o zamierzonych działaniach edukacyjnych i wychowawczych.
 • Podnosimy kwalifikacje kadry poprzez doskonalenie zewnętrzne i WDN.
 • Dokumentujemy pracę szkoły zgodnie z przyjętymi wzorami.
 • Dbamy o właściwe stosunki międzyludzkie.
V. GŁÓWNE CELE- KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY
 1. Unowocześnić pracę szkoły w celu poprawy efektywności kształcenia i wychowania oraz tworzenia warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia.
 2. Opracować ciągły system stałego monitorowania jakości pracy szkoły.
 3. Stworzyć program działań wychowawczych, aby szkoła była przyjazna i bezpieczna dla ucznia.
 4. Promować w działaniach szkoły zdrowy styl życia i zachowania proekologiczne.
 5. Stworzyć system współpracy z rodzicami.
 6. Osiągnąć sprawność organizacyjną.
 7. Motywować kadrę do doskonalenia zawodowego.
 8. Ciągła poprawa warunków pracy uczniów i nauczycieli.
  Priorytety
  1. wprowadzanie reformy oświaty - przygotowanie niezbędnych dokumentów do funkcjonowania nowej szkoły,
  2. wypracowywanie jakości nauczania i uczenia się,
  3. praca nad wszechstronnym rozwojem osobowości uczniów,
  4. przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia,
  5. ciągła poprawa warunków pracy uczniów i nauczycieli.
VI. UZASADNIENIE WYBORU KIERUNKÓW ROZWOJU.
     Kierunki powyższe zostały wybrane po przeprowadzeniu i analizie ankiet przeprowadzonych wśród rodziców, nauczycieli i uczniów, dotyczących ich oczekiwaniami wobec szkoły i na podstawie założeń wprowadzania reformy oświaty opracowanych przez MEN.

VII. PROGNOZA REALIZACYJNA I EWALUACYJNA
     Kierunki rozwoju założone w punktach od a) do d) są możliwe do realizacji, gdyż zależą od kadry szkolnej. Zadanie e) jest uzależnione od przeznaczonych szkole środków budżetowych oraz dodatkowych środków pozabudżetowych, zgromadzonych przez szkołę. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń w ich pozyskiwaniu można również liczyć na pomyślną realizację.
     Corocznie będzie dokonywana ewaluacja i podsumowanie realizacji zadań przez – przez dyrekcję, liderów zespołów i nauczycieli.

VIII. SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁAŃ :
 1. Skuteczne wprowadzanie reformy oświaty-przygotowanie niezbędnych dokumentów do funkcjonowania szkoły:
   Opracowanie i wprowadzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
   • ewaluacja – po każdym roku pracy,
   • wprowadzenie zmian – od nowego roku szkolnego.
  1. Opracowanie Statutu Szkoły .
  2. Opracowanie programu rozwoju szkoły i programu wychowawczego.
  3. Opracowanie regulaminów:
   • Rady Pedagogicznej,
   • Rady Rodziców,
   • Samorządu Uczniowskiego,
   • Pracy,
   • ZFŚS,
   • przyznawania nagrody dyrektora,
   • przyznawania dodatku motywującego,
   • kryteria oceny pracy nauczyciela.
 2. Dalsze podnoszenie jakości nauczania i uczenia się.
  1. Stałe doskonalenie nauczycieli:
   • ukończenie studiów przez wszystkich nauczycieli,
   • WDN – wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli,
   • studia podyplomowe,
   • udział w kursach metodycznych, seminariach, wykładach, warsztatach,
   • udział w lekcjach otwartych,
   • organizowanie lekcji otwartych,
  2. zdiagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów,
   • opracowanie programu działań służących wyrównaniu poziomu umiejętności uczniów w szkole,
  3. Rozwijanie nauki twórczego myślenia.
  4. Kształtowanie wysokiej motywacji poznawczej oraz motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności.
  5. Rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej.
  6. Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych .
  7. Stałe wzbogacanie metod i form nauczania z uwzględnieniem metod kreatywnych i aktywnych.
  8. doskonalenie, ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania (motywacyjny charakter, kryteria oceniania),
  9. Kształcenie umiejętności poszukiwania informacji z różnych źródeł.
  10. Wykorzystanie techniki komputerowej w nauczaniu,
  11. Stosowanie metody projektów, umożliwiającej integrację działań wokół kompetencji kluczowych, zagadnień, postaci, wydarzeń.
  12. Opracowanie narzędzi mierzenia jakości pracy szkoły.
 3. Praca nad wszechstronnym rozwojem osobowym ucznia.
  1. Kształtowanie samodzielności m.in.:
   1. wdrażanie do samodzielnej pracy na wszystkich przedmiotach ,
   2. kształtowanie świadomości kształcenia i samokształcenia,
   3. naukę ekonomicznego wykorzystania czasu pracy własnej,
   4. ćwiczenie samodyscypliny,
   5. stawianie czoła przeciwnościom i niepowodzeniom,
   6. kształtowanie postaw demokratycznych,
   7. doskonalenie skutecznego komunikowania się.
  2. Kształtowanie potrzeb i postaw estetycznych.
  3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności - m.in. przez:
   1. dbałość ucznia o powierzony sprzęt,
   2. zachowanie godne ucznia szkoły gimnazjalnej- zwłaszcza podczas wyjazdów na wycieczki itp.,
   3. poważne traktowanie wszelkich obowiązków i zobowiązań podjętych w uzgodnieniu z pedagogiem,
   4. przestrzeganie regulaminów i praw szkolnych,
   5. odpowiedzialne współdziałanie z innymi uczniami podczas pracy zespołowej.
  4. Integralne postrzeganie świata i stosunków międzyludzkich.
 4. Przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia .
  1. Rozwijanie kreatywności, wspieranie twórczego myślenia jako głównej umiejętności przyszłego działania.
  2. Indywidualizacja nauczania jako droga do wydobycia wszystkiego, co najlepsze w każdym uczniu.
  3. Wysoki poziom standardów, wymagań – przekazanie uczniom- kandydatom do dalszego kształcenia.
  4. Wczesna preorientacja zawodowa w kierunku dalszego rozwoju indywidualnego.
  5. Szczególna i wszechstronna opieka nad uczniami w ostatnim roku ich nauki.
  6. Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych.
  7. Ewaluacja dalszego przebiegu kariery zawodowej absolwentów w celu wykorzystania doświadczeń.
  8. Ciągła poprawa warunków pracy uczniów i nauczycieli.
Baza lokalowa:
 1. Dbałość o utrzymanie bazy lokalowej na poziomie zabezpieczającym bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły oraz funkcjonalność niezbędną w procesie dydaktyczno-wychowawczym i walory estetyczne:
 2. bieżące remonty,
 3. kontrola stanu BHP oraz sanitarnego.
 4. Współpraca z władzami gminnymi nad rozbudową sali gimnastycznej.
Szkolny sprzęt, pomoce naukowe:
 1. Zaopatrzenie szkoły w niezbędny sprzęt szkolny.
 2. Zgromadzenie niezbędnych pomocy naukowych do poszczególnych przedmiotów.
 3. Stała dbałość o utrzymanie sprzętu na odpowiednim poziomie.
Współodpowiedzialność wszystkich uczniów i pedagogów za stan całego mienia szkoły .
 1. Zaangażowanie uczniów i rodziców do prac na rzecz szkoły – pomoc w bieżących naprawach i remontach.
Pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej:
 1. Ulgi w opłatach na ubezpieczenie, Radę Rodziców.
 2. Stypendia, zapomogi socjalne w ramach możliwości finansowych szkoły.
 3. Wypożyczanie podręczników z podręcznej biblioteczki szkolnej.
 4. współpraca z GOPS.
Pomoc nauczycielom
 1. w awansie zawodowym,
 2. doraźna pomoc finansowa z ZFŚS lub innych źródeł.
STANDARDY
Model wychowanka Uczeń naszej szkoły:
 • Jest świadomy swej wartości, twórczy, osiąga swój cel szanując potrzeby drugiego człowieka.
 • kieruje się w życiu uniwersalnymi wartościami
 • potrafi planować, organizować i oceniać własną naukę oraz brać za nią odpowiedzialność
 • potrafi współdziałać w grupie
 • ma poczucie własnej wartości
 • szanuje tradycje
 • nie ma nałogów
 • kulturalnie wyraża własne myśli i uczucia
 • poszukuje prawdy i piękna
 • Jest gotowy do bezinteresownej pomocy.
 • Umie przyjąć postawę asertywną.
 • Odpowiedzialnie traktuje powierzone obszary działania.
 • Zna i stosuje w życiu hierarchię wartości.
 • Umie ponieść konsekwencje za swoje działania.
 • Jest samokrytyczny i ukierunkowany na samodoskonalenie się.
 • Reaguje na przejawy zła.
 • Zna swoje zainteresowanie, możliwości, potrafi dokonać wyboru szkoły.
 • Proponuje zdrowy styl życia.
 • Bierze udział w podejmowanych działaniach na rzecz klasy, szkoły, środowiska.
 • Jest obowiązkowy, słowny, konsekwentny.
 • Zna przeszłość własnego narodu i regionu w którym mieszka.
Model wychowawcy

     Do modelu wychowawcy dochodzimy pracując nad osobistymi umiejętnościami oraz na odpowiednio zaplanowanych szkoleniach.
Wychowawca:
 • Stawia realistyczne wymagania, konsekwentnie je realizuje.
 • Jest wrażliwy, otwarty i zawsze kieruje się zasadą życzliwej akceptacji.
 • Wystrzega się porównywania uczniów, nie ośmiesza i nie wyszydza.
 • Nie eksponuje niepowodzeń.
 • Okazuje uczniom szacunek.
 • Jest sprawiedliwy i obiektywny w ocenie pracy ucznia.
 • Wspiera ucznia w kłopotach szkolnych i osobistych.
 • Poświęca uczniom swój czas.
 • Dotrzymuje obietnic.
 • Jest krytyczny wobec siebie.
 • Jest kreatywny i empatyczny.
 • Koncentruje się na budowaniu właściwych relacji międzyludzkich.
 • Jest dobrym organizatorem.
 • Ma nienaganną kulturę osobistą.
 • Przygotowuje uczniów do odpowiedzialnego korzystania z wolności.
 • Potrafi rozwiązywać konflikty i trudne sytuacje lub szuka pomocy w ich rozwiązywaniu.
Rodzic:
 1. Jest żywo zaangażowany w życie szkoły,
 2. Podejmuje dialog ze wszystkimi podmiotami,
 3. Systematycznie pomaga swojemu dziecku w nauce przez zapewnienie dobrych warunków do pracy domowej i odpowiedniej motywacji.
W obszarze organizacji i kierowania szkołą.
 • Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do twórczych działań.
 • Zespołowo decydujemy o zamierzonych działaniach edukacyjnych i wychowawczych.
 • Podnosimy kwalifikacje kadry poprzez doskonalenie zewnętrzne i WDN.
 • Dokumentujemy pracę szkoły zgodnie z przyjętymi wzorami.
 • Dbamy o właściwe stosunki międzyludzkie.
IX Program Rozwoju Szkoły wraz z Programem Wychowawczym Szkoły przyjęła :
 • rada pedagogiczna w dniu ...........
 • rada rodziców w dniu..................

(opracowała Danuta Wolan i zespół)

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie