Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program koła origami

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7541 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program koła origami Szkoły Podstawowej w Starym Lipowcu

Opracowały:
Małgorzata Paluch
Bożena Dajnowska

Wstęp

     ORIGAMI w Japonii to tradycyjna sztuka składania papieru przekazywana z pokolenia na pokolenie. Origami jest ciekawą metodą, narzędziem wspierającym rozwój dziecka.
     Wielu pedagogów, nauczycieli, psychologów dostrzegając potencjał, jaki posiada sztuka origami w wychowaniu i kształceniu dzieci, włączyła tę formę w swój program pracy. Origami pobudza układ nerwowy, integrując w czasie składania papieru pracę obu półkul mózgowych. Dzięki temu dziecko odbiera wrażenia angażując wszystkie możliwe zmysły.
     Zajęcia koła origami mają za zadanie rozwijać, kształtować, odkrywać talenty, zdolności i zainteresowania uczniów.
     Stosowanie na zajęciach sztuki origami, a w szczególności origami płaskiego z koła, kwadratu i trójkąta pomaga stworzyć atmosferę aktywności twórczej, dokładności i precyzji manualnej, zachęca do tworzenia przez wszystkie dzieci, bez względu na ich indywidualne uzdolnienia, nie ogranicza inicjatywy dziecka, nie hamuje jego działania, zapewnia osiągnięcie sukcesu, motywuje do dalszej pracy, a także uczy dyscypliny. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem wśród dzieci, ponieważ sprawia im radość i daje satysfakcję z wykonanej pracy.
     Od wielu lat edukacja i oświata polska wykorzystuje metody origami w nauczaniu. Największe osiągnięcia ma poznańska nauczycielka Dorota Dziamska, założycielka Polskiego Centrum Origami, organizatorka Ogólnopolskich Konferencji Origami, organizatorka wielu kursów i warsztatów dla nauczycieli, autorka książek i niezwykle nowatorskiego programu nauczania początkowego opartego na metodach origami.

Struktura programu

Program koła origami zawiera:

 • założenia programowe,
 • cele,
 • metody,
 • narzędzia,
 • przewidywane osiągnięcia uczniów,
 • wskazówki o realizacji,
 • ewaluację programu.
Założenia programowe
 • Systematyczne rozbudzanie zaciekawień dzieci w celu poznawania otaczającej rzeczywistości prowadzące do wzbudzenia motywacji, rozwijania zainteresowań i chęci uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.
 • Wyposażenie dzieci w podstawową wiedzę i umiejętności, które umożliwiają im kontynuację swoich zainteresowań.
 • Zapoznanie dzieci z różnorodnością form pracy zbiorowej i wzbudzenie chęci zdobywania i odkrywania doświadczeń i umiejętności razem z kolegami.
 • Dostosowanie tematów pracy do zainteresowań i zdolności dzieci, możliwości odszukiwania radości płynącej z takiej pracy.
 • Mobilizowanie dzieci do systematycznego poszukiwania nowych form pracy.
 • Systematyczne pomaganie w odszukiwaniu talentów i zdolności, wykorzystywanie form artystycznej aktywności jako sposobu wspierania rozwoju wyobraźni i wyzwalania aktywności oraz ekspresji twórczej.
Program koła origami jest zgodny z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA I ETAPU EDUKACJI. Przeznaczony jest do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych. Na realizację programu powinna być przeznaczona 1 godzina tygodniowo.

Cele
 • Rozwijanie zdolności poznawczych i zaciekawień, umiejętności prowadzących do rozbudzenia zamiłowań i zainteresowań oraz motywacji do dalszego rozwoju zdolności.
 • Kształtowanie umiejętności oceny własnego postępowania i innych, umiejętności zabawy, nauki i pracy w grupie, umiejętności porozumiewania się, współpracy, rozwiązywania problemów w grupie zachowując prawo do realizacji własnych indywidualnych potrzeb.
 • Wdrażanie do samodzielnego, skutecznego działania i motywowanie do podejmowania prób samokontroli i samooceny.
 • Rozwijanie poczucia przynależności do grupy.
 • Wspieranie rozwoju psychofizycznego, doskonalenie i usprawnianie ruchowe.
 • Budzenie wrażliwości estetycznej związanej z aktywnym uczestnictwem w sztuce, kulturze, wrażliwości związanej z estetyką ruchu.
 • Stwarzanie możliwości wyrażania własnych spostrzeżeń, przeżyć i uczuć związanych z uczestnictwem w grupie.
Metody
 • Metody zbieractwa:
  • Zbieractwo indywidualne – dzieci zbierają "coś", przynoszą na zajęcia, a nauczyciel w oparciu o przyniesione skarby tworzy zajęcia,
  • Zbieractwo grupowe - dzieci podczas zajęć zbierają "coś", nauczyciel wykorzystuje te elementy i tworzy zabawę,
  • Zbieractwo nauczyciela – nauczyciel prezentuje swoje zbiory jako motywacja do naśladownictwa,
  • Zbieractwo turniejowe – zespół dzieci podzielony na mniejsze grupy, które zbierają "coś" według opracowanych reguł.
 • Metody poszukiwań:
  • Poszukiwania indywidualne – zajęcia o charakterze otwartym inspirują dzieci do poszukiwania umiejętności poza szkołą, co doprowadza do wzbogacania zajęć o pomysły i rozwiązania dzieci,
  • Poszukiwania grupowe – cała grupa poszukuje nowych treści czy umiejętności związanych z uzbieranymi wcześniej skarbami,
  • Poszukiwania nauczyciela – nauczyciel interesując się pracą dzieci poszukuje razem z nimi, wzbogaca poszukiwania przyjmując rolę koordynatora,
  • Poszukiwania turniejowe – poszukiwania umiejętności i zdobywanie doświadczeń doprowadza do ich prezentacji na zasadzie konkursu, wystawy.
 • Metody badawcze :
  • Badania indywidualne – uczeń samodzielnie rozwija swoje zainteresowania, bada rzeczywistość,
  • Badania zbiorowe – dzieci wraz z nauczycielem badają różne zależności, związki, znaczenia tworząc zabawę tematyczną,
  • Badania w małych grupach – powstawanie grup o podobnych zainteresowaniach, wspieranie pracy tych grup przez wykorzystywanie ich aktywności w zajęciach,
  • Badania twórcze – zabawa mająca na celu wyjaśnienie rzeczywistych zjawisk i zdarzeń,
  • Postawa badawcza nauczyciela jako wspomaganie, doping i motywowanie do dalszej aktywności.
Narzędzia
 • flażolet - flecik polski,
 • origami - sztuka składania papieru,
  • origami płaskie z koła,
  • origami baje – opowieści ilustrowane papierem,
  • kirikomi – origami płaskie z koła,
  • origami płaskie z kwadratu,
  • origami story - opowieści ilustrowane papierowymi formami,
  • kirikomi - origami płaskie z kwadratu,
  • origami przestrzenne, w tym origami story,
  • origami przestrzenne modułowe,
  • kirigami – sztuka cięcia papieru.
 • Mandale - koncentrycznie ułożone obrazki zamknięte w kole.
Przewidywane osiągnięcia
 • Wykonuje różnorodne prace stosując poznane techniki plastyczne.
 • Wykonuje prace na zadany temat.
 • W pracach wykorzystuje wiadomości dotyczące kształtu, wielkości, proporcji, barwy, perspektywy, rodzaju materiałów i narzędzi.
 • Muzykuje spontanicznie, śpiewa piosenki, samodzielnie tworzy rytmy i melodie.
 • Improwizuje na różnych instrumentach, w tym na instrumentach wykonanych własnoręcznie.
 • Gra na instrumentach poznanych na zajęciach.
 • Potrafi zaplanować swoją pracę, działać według planu.
 • Potrafi nawiązać kontakt z nauczycielem, kolegą.
 • Samodzielnie zadaje pytania.
 • Potrafi wyrażać swoje emocje w sposób, który akceptują inni.
 • Akceptuje wszelkie zasady i reguły, zabawy i pracy w zespole.
Wskazówki o realizacji
 • Nauczyciel organizuje zabawę i pracę na zajęciach koła według kolejnych tematów wybranych po konsultacji z uczniami.
 • Organizacja zajęć powinna być przesycona zagadnieniami wychowawczymi – po co to robimy, w jakim celu, dla kogo.
 • Należy jasno i konkretnie wyjaśnić dzieciom zasady zabawy i pracy, wówczas utrzymana zostanie dobra organizacja i dyscyplina pracy.
 • Zastosowanie różnych narzędzi dydaktycznych na zajęciach przyczynia się do tego, że stają się one ciekawe, rozbudzają zainteresowania dzieci.
 • Nauczyciel planuje realizację programu w oparciu o metody poszukiwań wykorzystując wiedzę i umiejętności, które uzbierały dzieci już wcześniej.
 • Nauczyciel opracowuje tematykę zajęć dostosowując ją do możliwości i zainteresowań dzieci.
 • W zaplanowanej tematyce zajęć można wprowadzać zmiany, wiązać zajęcia z codziennym życiem dzieci.
 • Nauczyciel wybiera metody pracy w zależności od tematyki i celu zajęć.
 • Stosowanie metod badawczych wymaga od nauczyciela przyjęcia roli koordynatora, który wspiera aktywność dzieci.
Ewaluacja

     Aby przekonać się, czy program ma pożądany wpływ na uczniów, w jakim stopniu są osiągnięte cele, czy metody i formy aktywności są skuteczne, konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji.
     Ewaluacja jest prowadzona na bieżąco. Opiera się na obserwacji:
 • zaangażowania dziecka na zajęciach.,
 • samodzielności i umiejętność współpracy z kolegami.
Ważnym elementem ewaluacji będzie:
 • udział w konkursach plastycznych,
 • prezentacja prac uczestników koła origami,
 • karty oceny zajęć koła origami (po zakończeniu zajęć w danym roku szkolnym uczniowie dokonują oceny zajęć poprzez zamalowanie znaczka).
Literatura:
 1. Dorota Dziamska, Zbieram – Poszukuję – Badam, program nauczania klas I – III, MAG, Poznań 2000
 2. Dorota Dziamska, Smoki i inne papierowe cuda, MAG, Poznań 1997
 3. Dorota Dziamska, Cuda w papierowym ogrodzie, MAG, Poznań 1999
 4. Dorota Dziamska, Papierowe cuda w bajkach, MAG, Poznań 1999
 5. Dorota Dziamska, Papierowy alfabet, MAG, Poznań 2000
 6. Dorota Dziamska, Opowieści z papierowego pudełka, MAG, Poznań 2001
 7. Dorota Dziamska, Elementarz zbieracza, część I, MAG, Poznań 2001
 8. Dorota Dziamska, Obrazki z papierowej szopki, część 1, BP, Poznań 2003
 9. Dorota Dziamska, Magiczne kółeczka czyli origami płaskie z koła, bis, Warszawa 2003
 10. Dorota Dziamska, Magiczne kwadraty czyli origami płaskie z kwadratu, bis, Warszawa 2003
 11. Dorota Dziamska, Bajkowe kółeczka czyli origami płaskie z koła, bis, Warszawa 2004
 12. Dorota Dziamska, Świat z koła i z kwadratu czyli origami przestrzenne, bis, Warszawa 2004
 13. Dorota Dziamska, Magiczne trójkąty czyli origami płaskie i przestrzenne z trójkąta, bis, Warszawa 2004
 14. D. Dziamska, Papierowe składanki kl. I – III, Nowa Era, Warszawa 2002
Małgorzata Paluch
nauczyciel nauczania zintegrowanego
w Szkole Podstawowej w Starym Lipowcu

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie