Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kształcenia zintegrowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1478 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Tworząc plan swojego rozwoju opierałam się na założeniach Planu Pracy Szkoły, Programu Wychowawczego oraz potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców i grona pedagogicznego.

Monika Smykowska
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
Szkoły Podstawowej nr 4 w Kutnie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

Kutno 2003

Data rozpoczęcia stażu : 1.09.2003 r.
Data zakończenia stażu : 31.05.2006 r.
Czas stażu : 2 lata 9 miesięcy.
     Tworząc plan swojego rozwoju opierałam się na założeniach Planu Pracy Szkoły, Programu Wychowawczego oraz potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców i grona pedagogicznego.

Cel główny:
     Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwijanie u dzieci aktywności twórczej i kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Moje priorytety:
 1. Doskonalenie umiejętności zawodowych oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów.
 3. Aktywna współpraca z rodzicami oraz organizacjami działającymi na rzecz dziecka.
 4. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
 5. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.
§5 ust. 2 pkt 1.
     Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.
 1. Zadanie: Poznanie procedury awansu zawodowego.
  Formy realizacji: Analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.
  Termin: IX 2003.
  Dowody realizacji: Znajomość procedury awansu zawodowego. Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego.
 2. Zadanie: Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
  Formy realizacji: Tematyka i harmonogram opracowane przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, opisywanie refleksji po odbytych szkoleniach i dzielenie się nimi z nauczycielami.
  Termin: Cały okres stażu.
  Dowody realizacji: Zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego, opis przydatności szkolenia w pracy.
 3. Zadanie: Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
  Formy realizacji: Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących nauczania zintegrowanego i aktywizujących metod pracy.
  Termin: Na bieżąco.
  Dowody realizacji: Zestawienie bibliografii, recenzje wybranych pozycji.
 4. Zadanie: Współtworzenie programów i dokumentów szkoły.
  Formy realizacji: Uczestnictwo w spotkaniach, dyskusja, praca nad tworzeniem dokumentów i programów szkoły.
  Termin: W miarę potrzeb.
  Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora szkoły.
 5. Zadanie: Opracowanie i wdrożenie własnego programu profilaktyczno-wychowawczego "Spójrzmy na siebie inaczej".
  Formy realizacji: Opracowanie programu dla swojej klasy skorelowanego ze szkolnym planem wychowawczym i programem profilaktycznym szkoły.
  Termin: 2005/2006.
  Dowody realizacji: Program, sprawozdanie z realizacji, ewaluacja.
 6. Zadanie : Opracowanie i wdrożenie "Programu współpracy z rodzicami" klas I-III, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogizacji rodziców.
  Formy realizacji: Opracowanie i wdrożenie programu.
  Dowody realizacji: Program, ewaluacja, potwierdzenie rodziców.
 7. Zadanie: Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
  Formy realizacji: Opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, opracowywanie scenariuszy. Korzystanie z Internetu.
  Termin: Cały okres stażu.
  Dowody realizacji: Wzory dodatkowych kart pracy, dyplomów, testów wykonanych technologią komputerową, scenariuszy zajęć itd..
 8. Zadanie: Opracowanie i wdrożenie własnego programu "Koła Małego Czytelnika" w ramach ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom".
  Formy realizacji: Opracowanie programu, wdrożenie do realizacji, prowadzenie zajęć społecznie – 1 godzina w tygodniu, ewaluacja.
  Termin: Rok szkolny 2003/2004.
  Dowody realizacji: Program, ewaluacja.

§ 5 ust. 2 pkt 2.
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły
 1. Zadanie: Praca w zespole samokształceniowym.
  Formy realizacji: Opracowanie tematyki spotkań dotyczących: awansu zawodowego, aktywizujących metod pracy, wzajemnej wymiany doświadczeń, współpracy z rodzicami, refleksji wynikających z samodzielnego studiowania literatury pedagogicznej. Prowadzenie szkoleń zespołu samokształceniowego.
  Termin: Okres stażu.
  Dowody realizacji: Opracowane referaty, protokoły spotkań.
 2. Zadanie: Gromadzenie i opracowywanie własnych materiałów przydatnych w pracy nauczyciela oraz udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom.
  Formy realizacji: Opracowywanie ciekawych scenariuszy zajęć, uroczystości szkolnych , narzędzi pracy badawczej nauczyciela, karty pracy itp. Zorganizowanie w bibliotece szkolnej działu: "Referaty, scenariusze i opracowania dydaktyczne". Opracowywanie własnych scenariuszy , programów na forum Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej.
  Termin: Okres stażu.
  Dowody realizacji: Przykłady opracowanych scenariuszy zajęć, uroczystości itp.
§ 5 ust. 2 pkt 3a.
Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
 1. Zadanie: Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja własnego programu rozszerzonej edukacji teatralno-literackiej "Dziecko twórcą i odbiorcą sztuki".
  Formy realizacji: Umieszczenie programu w szkolnym zestawie programów. Wdrożenie programu we własnej klasie, ewaluacja.
  Termin: 2004/2005, 2005/2006.
  Dowody realizacji: Opracowany program, sprawozdanie z realizacji, recenzja, scenariusze zajęć, numery gazetki szkolnej, prace literackie dzieci.
 2. Zadanie: Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja własnego programu zajęć "Koła czytelniczo-teatralnego".
  Formy realizacji: Umieszczenie programu w szkolnym zestawie programów. Wdrożenie programu na zajęciach prowadzonych społecznie raz w tygodniu, poza godzinami pracy,
  Termin: Rok szkolny 2004/2005, 2005/2006.
  Dowody realizacji: Opracowany program, sprawozdanie z realizacji, potwierdzenie dyrektora, scenariusze przedstawień, recenzja.
§ 5 ust. 2 pkt 3b.
Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzacja w innej formie.
 1. Zadanie: Opracowanie publikacji i innych materiałów związanych z wykonywaną pracą.
  Formy realizacji: Opublikowanie w portalu internetowym "planu rozwoju zawodowego".
  Termin: Rok szkolny 2004/2005.
  Dowody realizacji: Publikacja w Internecie.
 2. Zadanie: Opracowanie referatów na spotkania z rodzicami.
  Formy realizacji: Pedagogizacja rodziców.
  Termin: Okres stażu, wg potrzeb.
  Dowody realizacji: Przykładowe referaty, protokoły zebrań, publikacja w bibliotece szkolnej.
§ 5 ust. 2 pkt 3 c.
Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.
 1. Zadanie: Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli oraz studentów.
  Konsultacje z nauczycielami hospitującymi lekcje.
  Formy realizacji: Opracowywanie scenariuszy zajęć. Przygotowanie pomocy dydaktycznych. Omówienie zajęć.
  Termin: Okres stażu.
  Dowody realizacji: Scenariusze, podpisy obecnych, zdjęcia.
 2. Zadanie: Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
  Formy realizacji: Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji i zajęć otwartych dla rodziców.
  Termin: Zgodnie z harmonogramem programu współpracy z rodzicami.
  Dowody realizacji: Scenariusze, protokoły zebrań.
§ 5 ust. 2 pkt 3d
Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.
 1. Zadanie: Współpraca z Policją, Strażą Pożarną.
  Formy realizacji: Zapraszanie do szkoły pracowników policji, wycieczki do straży pożarnej, wykonanie gazetki tematycznej, pogadanki na temat bezpieczeństwa.
  Termin: W okresie stażu.
  Dowody realizacji: Potwierdzenie współpracy, zdjęcia.
 2. Zadanie: Współpraca z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną – dział dziecięcy.
  Formy realizacji: Udział w zajęciach organizowanych przez bibliotekę: lekcje biblioteczne, warsztaty, spotkania z autorami książek dla dzieci, aktorami itp.
  Termin: W okresie stażu.
  Dowody realizacji: Potwierdzenie, zdjęcia.
 3. Zadanie: Współpraca z Kutnowskim Domem Kultury.
  Formy realizacji: Oglądanie spektakli teatralnych, udział w warsztatach teatralnych oraz w Przeglądach Teatrów Dziecięcych "Łapa".
  Termin: Okres stażu.
  Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora placówki, podziękowania, zdjęcia.
 4. Zadanie: Współpraca z kuratorem Sądu Rejonowego Wydz. Rodziny i Nieletnich.
  Formy realizacji: Indywidualne spotkania, rozmowy, wizyty domowe.
  Termin: Według potrzeb.
  Dowody realizacji: Potwierdzenia, podziękowania.
 5. Zadanie: Współpraca z Kutnowskim Muzeum Regionalnym w celu zainteresowania dzieci historią miasta i regionu.
  Formy realizacji: Pogadanki, lekcje muzealne, warsztaty.
  Termin: Według potrzeb.
  Dowody realizacji: Potwierdzenia.
 6. Zadanie: Współpraca z parafią św. M.B. Wspomożenia Wiernych.
  Formy realizacji: Wspólna organizacja imprez środowiskowych: pikniki, uroczystości.
  Termin: Według potrzeb.
  Dowody realizacji: Potwierdzenia, podziękowania.
§ 5 ust. 2 pkt 3d
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły.
 1. Zadanie: Ukończenie studiów podyplomowych "Język polski" umożliwiających prowadzenie zajęć w klasach IV-VI.
  Formy realizacji: Podjęcie i ukończenie studiów podyplomowych.
  Termin: W okresie stażu.
  Dowody realizacji: Dyplom ukończenia studiów.
§ 5 ust. 2 pkt 3h
Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znacznych osiągnięć w pracy zawodowej.
 1. Zadanie: Organizacja konkursów dla uczniów klas I- III.
  Formy realizacji: Opracowywanie regulaminów konkursów, przygotowanie scenariuszy. - konkursy szkolne: "Mój ulubiony bohater lektur", "Mistrz ortografii klas II-gich", "Mistrz ortografii klas III-cich" i inne.
  Termin: W okresie stażu.
  Dowody realizacji: Regulaminy, scenariusze, zdjęcia.
 2. Zadanie: Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
  Formy realizacji: Udział w konkursach organizowanych przez lokalne organizacje, czasopisma dziecięce i inne. Współorganizacja imprez szkolnych : Miejska Inauguracja roku szkolnego 2003/2004, Uroczystość przekazania Sali sportowej i inne. Opracowanie Kalendarium szkoły w ramach przygotowywanej uroczystości 75-lecia i nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika. Zapraszanie lokalnej telewizji i prasy na uroczystości.
  Termin: Cały okres stażu. Według harmonogramu. W miarę potrzeb.
  Dowody realizacji: Potwierdzenia. prace dzieci, zdjęcia, wycinki z gazet.
 3. Zadanie: Organizowanie imprez i uroczystości klasowych, spotkań z rodzicami oraz udział w ogólnoszkolnych imprezach i akcjach.
  Formy realizacji: Organizowanie:
  • wycieczek krajoznawczych (bliższych i dalszych);
  • wycieczek do kina, teatru;
  • uroczystości i imprez (spotkanie opłatkowe, zabawa karnawałowa, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Wieczór wróżb andrzejkowych itp.)
  Czynny udział np.: w akcji "Sprzątanie Świata" itp.
  Termin: Okres stażu.
  Dowody realizacji: Sprawozdania, zdjęcia, scenariusze.
 4. Zadanie: Pomoc uczniom mającym problemy w nauce.
  Formy realizacji: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, opracowanie programu, przygotowywanie pomocy dydaktycznych.
  Termin: 1 godzina tygodniowo.
  Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora, program zajęć, wzory pomocy dydaktycznych.
 5. Zadanie: Pozyskiwanie dodatkowych środków na wzbogacanie klasopracowni nauczania zintegrowanego.
  Formy realizacji: Wyposażenie klasopracowni w przybory i rekwizyty niezbędne do realizacji programu rozszerzonej edukacji teatralno-literackiej. Pozyskanie sponsora na zakup farb i tkanin – remont klasopracowni.
  Termin: Okres stażu.
  Dowody realizacji: Potwierdzenie dyrektora.
 6. Zadanie: Przygotowywanie uczniów do uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
  Formy realizacji: Rozmowy z dziećmi, pomoc w zdobywaniu informacji, włączenie rodziców do pomocy, próby, ćwiczenia (w czasie wolnym od zajęć).
  Termin: Na bieżąco, wg potrzeb.
  Dowody realizacji: Sprawozdania, zdjęcia, ewentualne dyplomy.
 7. Zadanie: Współpraca z Powiatową Stacją Epidemiologiczno- Sanitarną w Kutnie.
  Formy realizacji: Współrealizacja programów i akcji z zakresu edukacji zdrowotnej.
  Termin: Według potrzeb.
  Dowody realizacji: Potwierdzenie, podziękowania, zdjęcia, prace plastyczne.
§ 5 ust. 2 pkt 4
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
 1. Zadanie: Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych – ich opis i analiza.
  Termin: 2005/2006.
  Dowody realizacji: Dołączony opis i analiza przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych lub edukacyjnych.

Opracowała: Monika Smykowska

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie