Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program pracy wychowawczej w klasie pierwszej szkoły podstawowej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4554 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Praca wychowawcza należy do trudnych i jednocześnie najciekawszych wyzwań w pracy nauczyciela. Wychowania nie można pozostawić całkowicie swojemu biegowi. Praca w tym zakresie ma być świadoma i planowa.
PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZEJ W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I. Cel ogólny:

Poznawanie się,adaptacja do szkolnych warunków.

Cele operacyjne:
Uczeń:
 • zna imiona kolegów z klasy,
 • rozpoznaje kolegów z klasy wśród uczniów szkoły,
 • ma poczucie więzi z członkami swojej klasy,
 • rozumie i akceptuje konieczność rozłąki z rodzicami na czas pobytu w szkole,
 • akceptuje nauczyciela i nawiązuje z nim kontakt,
 • chętnie wykonuje polecenia nauczyciela,
 • odczuwa potrzebę uczestniczenia we wspólnych działaniach,
 • ma poczucie bezpieczeństwa i akceptacji.
Zadania:
  Poznawanie imion kolegów, posługiwanie się nimi w różnych sytuacjach.
  Określanie charakterystycznych cech wyglądu i zachowania poszczególnych członków grupy.
  Ustalenie i przestrzeganie zasady rozstawania się z rodzicami w szatni i samodzielnego przechodzenia do klasy.
  Organizowanie zajęć umożliwiających wykonywanie wspólnych zadań.
  Umożliwianie kontaktu każdego z każdym poprzez losowy wybór miejsca w ławce.
  Organizowanie różnorodnych zabaw, w których nauczyciel jest jednym z uczestników.
  Wzajemne okazywanie sobie życzliwości, uznania w różnych sytuacjach.
  Wyrażanie opinii na temat swojego samopoczucia.
Formy realizacji:
Techniki integracyjne. Gry i zabawy dydaktyczne. Praca grupowa. Rozmowy, pogadanki. Techniki ewaluacyjne. Różne formy ekspresji.

II. Cel ogólny:

Samodzielnośći zaradność.
Cele operacyjne:
Uczeń:
 • chętnie pozostaje w szkole bez opieki rodziców,
 • samodzielnie rozbiera się i ubiera,
 • samodzielnie załatwia potrzeby fizjologiczne,
 • samodzielnie porusza się po budynku szkolnym,
 • przestrzega sposobów postępowania na stołówce szkolnej,
 • utrzymuje ład i porządek w swoich rzeczach,
 • przygotowuje się do zajęć,
 • liczy na własne siły podczas wykonywania zadań,
 • poszukuje własnych sposobów rozwiązywania problemów,
 • uczestniczy w pracach na rzecz klasy,
 • wie, do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc.
Zadania:
  Organizowanie atrakcyjnych zabaw i zajęć zajmujących uwagę.
  Wykonywanie zadań we współpracy z najbliższymi kolegami.
  Aktywny udział w zabawach wymagających zdejmowania i zakładania garderoby.
  Ustalenie i przestrzeganie sposobu zgłaszania potrzeb fizjologicznych.
  Ustalenie zasad postępowania w stołówce szkolnej i przestrzeganie ich podczas wspólnych posiłków. Wzorowanie się na zachowaniach nauczyciela.
  Ćwiczenia w odnajdywaniu poszczególnych pomieszczeń w budynku szkolnym.
  Ustalenie i przestrzeganie sposobu przechowywania podręczników i przyborów szkolnych w klasie.
  Porządkowanie rzeczy w tornistrze,na półkach i na ławce.
  Samodzielne przygotowywanie miejsca pracy.
  Pełnienie "ważnych funkcji" w toku zajęć.
  Prezentacja wykonanych zadań domowych, próby oceny wykonania zadania przez kolegów.
  Wybór i realizacja zadań według własnych możliwości.
  Prezentacja własnych pomysłów realizacji zadań.
  Ustalenie i przestrzeganie zasad pracy indywidualnej.
  Przestrzeganie zakazu "podpatrywania" gotowych rozwiązań u kolegów.
  Dokonywanie oceny pracy kolegów z podkreśleniem pozytywnych jej efektów.
  Udział w urządzaniu pracowni.
  Wykonywanie prac podczas przygotowywania imprez i uroczystości klasowych.
  Pełnienie funkcji dyżurnego.
Formy realizacji:
Techniki aktywizujące. Ćwiczenia w samoobsłudze. Praca grupowa. Prace porządkowe. Indywidualne wykonywanie zadań. Sprawdziany umiejętności. Pełnienie dyżurów w klasie. Rozmowy, pogadanki. Załatwianie spraw w sekretariacie szkoły. Gry i zabawy dydaktyczne. Różne formy samooceny. Zajęcia plastyczno-techniczne. Omawianie treści lektur, filmów. Publiczne występy.

III. Cel ogólny:
Poczucie przynależności do społeczności szkolnej.
Cele operacyjne:
Uczeń:
 • zna prawa oraz obowiązki ucznia i przestrzega ich,
 • nawiguje kontakty z dziećmi z innych klas,
 • uczestniczy w uroczystościach i imprezach szkolnych,
 • zna adres i nazwę swojej szkoły,
 • zna pracowników szkoły i wie, na czym polega ich praca,
 • odnajduje pomieszczenia szkolne i zna ich przeznaczenie, nazywa je,
 • ma poczucie dumy z przynależności do społeczności szkolnej.
Zadania:
  Zapoznanie z nazwą szkoły.
  Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia.
  Nadanie miana ucznia Szkoły Podstawowej w ..........................
  Poznawanie uczniów innych klas.
  Rozpoznawanie znajomych wśród kolegów z klas starszych.
  Spotkania ze społecznością szkolną podczas wspólnych imprez.
  Poznawanie osiągnięć kolegów spoza własnej klasy.
  Korzystanie w różnych sytuacjach z pomocy pracowników szkoły.
  Reprezentowanie szkoły w konkursach gminnych i powiatowych.
Formy realizacji:
Imprezy i uroczystości szkolne. Zajęcia z udziałem dzieci z klasy zerowej. Uroczystość "Ślubowania". Konkursy organizowane przez GOK w ......... . Zajęcia o tematyce ekologicznej w czasie ferii zimowych. Szkolne spotkania wigilijne. Zabawa noworoczna. Wspólne spożywanie posiłków w szkolnej stołówce. Oglądanie przedstawień, wystawek prac autorstwa kolegów z innych klas. Zwiedzanie budynku szkolnego. Analiza treści szkolnego regulaminu uczniowskiego. Techniki dramowe.

IV. Cel ogólny:
Wyrażanie własnego "ja".
Cele operacyjne:
Uczeń:
 • wierzy we własne siły,
 • pokonuje swoje słabości,
 • postrzega swoją indywidualność,
 • ma poczucie własnej wartości,
 • ujawnia emocje pozytywne, panuje nad negatywnymi,
 • reaguje emocjonalnie adekwatnie do sytuacji,
 • radzi sobie z sukcesem i niepowodzeniem,
 • prezentuje wyniki swojej pracy,
 • podejmuje próby samooceny,
 • ujawnia swoje potrzeby, zainteresowania.
Zadania:
  Wykonywanie zadań umożliwiających wykorzystywanie swoich możliwości.
  Prezentowanie kolegom własnych osiągnięć.
  Podejmowanie prób oceny efektów swojej pracy.
  Wskazywanie swoich mocnych stron.
  Wykonywanie zadań w indywidualnym tempie, doprowadzanie pracy do końca.
  Dzielenie się z kolegami swoją wiedzą i umiejętnościami.
  Analiza i ocena zachowań postaci z filmów,literatury, przedstawień teatralnych.
  Opisywanie swoich odczuć, ustalanie ich przyczyn.
  Tworzenie własnego portretu z użyciem różnych środków ekspresji.
  Wykonywanie zadań sprawiających wrażenie "zbyt trudnych".
  Organizowanie klasowych konkursów.
  Pełnienie różnych ról i funkcji w klasie.
Formy realizacji:
Techniki ewaluacyjne. Zajęcia twórczości. Różne formy samooceny. Różne formy ekspresji. Zadania indywidualne. Gry dramowe. Analiza treści lektur, filmów, historyjek obrazkowych. Pełnienie funkcji eksperta. Rozmowy w grupie.

V. Cel ogólny:
Zgodne współżycie i współpraca w grupie.
Cele operacyjne:
Uczeń:
 • rozumie istnienie różnic między ludźmi, akceptuje innych,
 • bawi się zgodnie z kolegami,
 • wie, jakie cechy ma dobry kolega,
 • współpracuje z partnerem podczas zabaw i wykonywania różnorodnych zadań,
 • stosuje zwroty grzecznościowe w różnych sytuacjach,
 • respektuje zasady obowiązujące w grach i zabawach,
 • nawiązuje kontakty z wszystkimi członkami grupy,
 • z szacunkiem odnosi się do kolegów,
 • aktywnie uczestniczy we wspólnych działaniach,
 • liczy się z potrzebami innych,
 • jest koleżeński i uczynny, udziela pomocy kolegom,
 • dzieli się z innymi własnymi wiadomościami i umiejętnościami,
 • wspiera innych członków grupy w różnych działaniach,
 • uczestniczy w planowaniu wspólnych działań,
 • ma poczucie odpowiedzialności za wyniki pracy grupy,
 • odczuwa radość z sukcesów kolegów,
 • potrafi przyjąć krytykę ze strony innych,
 • podporządkowuje własne potrzeby potrzebom grupy,
 • stara się zachowywać asertywnie,
 • unika konfliktów,
 • rozwiązuje konflikty bez agresji,
 • przewiduje następstwa swoich czynów,
 • wczuwa się w uczucia innych.
Zadania:
  Ustalanie i przestrzeganie reguł i zasad obowiązujących w grach i zabawach.
  Dokonywanie oceny własnych zachowań, wskazywanie ich skutków.
  Określenie i przestrzeganie zasad pracy w grupie.
  Wykonywanie zadań w grupach dobranych losowo.
  Ocena własnego zaangażowania w pracę grupy.
  Wykonywanie prac na rzecz klasy.
  Dokonywanie oceny pracy i zachowania kolegów, ćwiczenia w asertywnym wyrażaniu opinii i ocen.
  Wykonywanie indywidualnych zadań składających się na wspólne zadanie grupy.
  Stosowanie zwrotów grzecznościowych w kontaktach z kolegami w różnych sytuacjach.
  Nagradzanie kolegów brawami.
  Wspólne omawianie i rozstrzyganie konfliktów.
  Pełnienie różnorodnych funkcji w klasie przez każde dziecko.
  Grupowe opracowywanie planu działania.
  Ustalenie i przestrzeganie zwyczaju gratulowania kolegom sukcesów.
  Wspólne przygotowywanie imprez i uroczystości klasowych.
  Poszukiwanie, gromadzenie materiałów potrzebnych do wykonywania wspólnych zadań.
  Wskazywanie podobieństw i różnic między dziećmi w klasie.
  Ustalenie i przestrzeganie zasady wysłuchiwania opinii każdego członka grupy.
  Poznawanie uczuć innych osób poprzez wchodzenie w ich role.
  Ustalenie i przestrzeganie sposobu zgłaszania nauczycielowi uwag w celu wyeliminowania "skarżenia".
Formy realizacji:
Gry i zabawy. Techniki ewaluacyjne. Praca w grupach. Różne sposoby tworzenia grup. Ćwiczenia dramowe. Techniki integracyjne. Pełnienie dyżurów w klasie. Wspólne rozmowy i dyskusje. Klasowe uroczystości i spotkania. Gromadzenie materiałów do pracy grupowej. Pogotowie materiałów i przyborów szkolnych. Prace użyteczne na rzecz klasy. Wspólne spacery. Wycieczki klasowe. Opracowanie "Ekogazetki". Pomoc koleżenska. Zajęcia w czasie ferii zimowych. Zajęcia z udziałem uczniów klasy zerowej.

VI. Cel ogólny:
Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania.
Cele operacyjne:
Uczeń:
 • stosuje zwroty grzecznościowe w różnych sytuacjach,
 • potrafi zachować się w miejscach publicznych,
 • z uwagą i zainteresowaniem słucha innych,
 • prowadzi rozmowę w sposób kulturalny,
 • ustępuje miejsca osobom starszym, chorym,
 • posługuje się słownictwem pozbawionym wulgaryzmów,
 • przestrzega zasad zachowania podczas spotkań, uroczystości, imprez szkolnych i pozaszkolnych.
Zadania:
  Analizowanie i ocenianie zachowań bohaterów lektur, filmów.
  Stosowanie zwrotów grzecznościowych w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.
  Przestrzeganie zasady witania i żegnania spotykanych pracowników szkoły.
  Ustalenie i przestrzeganie zwyczaju wstawania na powitanie i pożegnanie osoby wchodzącej do klasy.
  Spożywanie posiłków w stołówce szkolnej w odpowiedniej postawie przy stole, w ciszy i spokoju.
  Właściwe posługiwanie się sztućcami, sprzątanie naczyń po posiłku.
  Dbałość o kulturalne zachowanie podczas klasowych poczęstunków.
  Ustępowanie miejsca osobom dorosłym, chorym w różnych codziennych sytuacjach.
  Przepuszczanie w drzwiach osób dorosłych.
  Przyjmowanie gości w klasie zgodnie z zasadami kulturalnego zachowania.
  Kulturalne prowadzenie rozmów z nauczycielem, rówieśnikami, zaproszonymi gośćmi. Dbałość o odpowiednią postawę.
  Posługiwanie się słownictwem pozbawionym określeń i wyrażeń wulgarnych, obrażających rozmówcę, sprawiających przykrość.
  Właściwe zachowanie podczas pełnienia roli gospodarza i gości.
  Przestrzeganie zasad obowiązujących podczas słuchania muzyki, oglądania filmu, przedstawienia, podczas różnego rodzaju imprez szkolnych.
  Składanie z różnych okazji życzeń nauczycielowi, kolegom, innym osobom w sposób kulturalny – dbałość o właściwą formę życzeń i odpowiednią postawę ciała.
  Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w miejscach publicznych –- na ulicy, w sklepie, na poczcie, w teatrze, w kinie, w bibliotece.
Formy realizacji:
Ćwiczenia dramowe. Spotkania z gośćmi. Uroczystości klasowe. Obchody imienin i urodzin. Wycieczki klasowe. Przedstawienia, koncerty. Wspólne rozmowy. Techniki aktywizujące. Praca z literaturą dziecięcą. Spożywanie posiłków w szkolnej stołówce. Stosowanie zasad w codziennych sytuacjach.

VII. Cel ogólny:
Poszanowanie własności oraz dobra wspólnego, cudzego oraz własnego.
Cele operacyjne:
Uczeń:
 • rozumie funkcje przyborów szkolnych i konieczność ich poszanowania,
 • rozumie funkcję sprzętu szkolnego i konieczność szanowania go,
 • dba o podręczniki, książki z biblioteki szkolnej,
 • właściwie użytkuje urządzenia w toalecie szkolnej,
 • właściwie użytkuje naczynia i sprzęty w stołówce szkolnej,
 • docenia wartość wytworów własnych i kolegów, nie niszczy ich,
 • wykonuje ustaloną pracę na rzecz upiększania klasy,
 • dba o rośliny ozdobne w klasie, w szkole, w otoczeniu szkoły,
 • dba o rzeczy pożyczone, zwraca je właścicielowi w niezmienionym stanie,
 • dba o kolekcje zgromadzone w klasie,
 • właściwie użytkuje wyposażenie autobusu szkolnego,
 • szanuje wszelkie rzeczy znajdujące się w miejscach publicznych,
 • szanuje prace pracowników szkoły,
 • właściwie przechowuje oraz porządkuje garderobę,
 • dba o własne rzeczy zgromadzone w klasie, właściwie je przechowuje,
 • stara się zwrócić rzeczy znalezione właścicielowi.
Zadania:
  Gromadzenie własnych wytworów i przechowywanie ich w teczkach, segregatorach, na oznaczonych imionami indywidualnych półkach.
  Porządkowanie rzeczy na indywidualnych półkach.
  Pełnienie funkcji dyżurnego.
  Kontrolowanie stanu pożyczonych rzeczy w chwili ich oddawania właścicielowi.
  Pielęgnowanie roślin ozdobnych w klasie przez dyżurnych klasowych i osoby do tego wyznaczone.
  Ustalenie i przestrzeganie zasady poszukiwania właściciela znalezionej rzeczy.
  Dokonywanie drobnych napraw pomocy dydaktycznych, zabawek, przyborów szkolnych.
  Okładanie własnych podręczników, książek z biblioteki szkolnej i biblioteczki klasowej, naprawianie ich.
  Kontrolowanie stanu urządzeń w toalecie, łazience, sprzętów w szatni, stołówce; zgłaszanie uszkodzeń.
  Porządkowanie, odnoszenie na miejsce pomocy dydaktycznych po zakończeniu zajęć przez dyżurnych lub inne wyznaczone osoby.
  Zapoznanie ze sposobem użytkowania mebli i innych sprzętów w klasie i w szkole, dbałość o jego przestrzeganie.
  Prowadzenie prac porządkowych w klasie.
  Ćwiczenia w prawidłowym pakowaniu rzeczy do tornistra.
  Ustalenie miejsca i sposobu przechowywania materiałów i przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, obuwia na zmianę; przestrzeganie ustaleń.
  Systematyczna wymiana ręczników na czyste w kąciku czystości.
  Przydzielenie każdemu dziecku wieszaka na ubranie w szatni.
  Uprzątanie śmieci leżących na podłodze w klasie, na korytarzu szkolnym, w otoczeniu szkoły.
Formy realizacji:
Prace porządkowe w klasie, na terenie szkoły. Prace użyteczne. Wystawki prac, okazów. Korzystanie z biblioteki szkolnej i biblioteczki klasowej. Pełnienie dyżurów w klasie. Spacery. Wycieczki klasowe. "Skrzynia rzeczy znalezionych". Rozmowy. Techniki dramowe. Korzystanie ze stołówki szkolnej, toalety, łazienki. Gry i zabawy z wykorzystaniem sprzętu szkolnego. Kontrola stanu przyborów szkolnych, podręczników, przyborów toaletowych, garderoby.

VIII. Cel ogólny:
Niesienie pomocy potrzebującym.
Cele operacyjne:
Uczeń:
 • dostrzega potrzeby osób z najbliższego otoczenia,
 • dostrzega krzywdę i niesprawiedliwość
 • chętnie, z własnej woli pomaga kolegom,
 • dzieli się z innymi własnymi rzeczami,
 • włącza się do akcji charytatywnych,
 • pomaga dorosłym w różnych sytuacjach,
 • chętnie opiekuje się młodszym kolegą,
 • rozumie potrzebę pomocy osobom niepełnosprawnym,
 • staje w obronie słabszego, skrzywdzonego.
Zadania:
  Pożyczanie kolegom przyborów szkolnych, materiałów potrzebnych w czasie zajęć.
  Zorganizowanie "Pogotowia przyborów szkolnych".
  Wzajemna pomoc w ubieraniu się, wiązaniu butów w różnych codziennych sytuacjach.
  Sprawowanie opieki nad kolegami z klas zerowych w szatni, w stołówce szkolnej, podczas wspólnych wycieczek i imprez.
  Omawianie w grupie wspólnych i indywidualnych problemów, poszukiwanie ich rozwiązań.
  Włączanie się do akcji charytatywnych organizowanych na terenie szkoły i poza nią.
  Przekazywanie prywatnych zabawek do klasowego kącika.
  Ustalenie zasady zgłaszania nauczycielowi przypadków krzywdzenia kolegów przez inne osoby.
  Udzielanie pomocy rówieśnikom i dorosłym w różnych codziennych sytuacjach.
  Pełnienie funkcji "pomocnika nauczyciela".
  Organizowanie pomocy koleżeńskiej choremu koledze.
  Tworzenie klasowej listy "dobrych uczynków".
  Pomoc pani woźnej w drobnych pracach porządkowych w klasie i na korytarzu.
  Organizowanie doraźnej pomocy w wykonywaniu zadań kolegom mającym trudności.
Formy realizacji:
Techniki dramowe. Techniki aktywizujące. Pomoc koleżeńska. Praca z literaturą, filmem. Działania praktyczne. Akcje charytatywne. "Skrzynia dobrych uczynków". Prace użyteczne.

IX. Cel ogólny:
Rozwijanie i poszerzanie zainteresowań.
Cele operacyjne:
Uczeń:
 • wypowiada się na temat swoich ulubionych zajęć, zainteresowań,
 • poznaje zainteresowania kolegów,
 • poznaje różne źródła i sposoby zdobywania informacji,
 • uczestniczy aktywnie w zajęciach organizowanych w szkole,
 • podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań,
 • uczestniczy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
 • gromadzi ciekawostki,
 • aktywnie uczestniczy w klasowych wycieczkach, poznaje środowisko,
 • ma potrzebę własnej ekspresji muzycznej, plastycznej, słownej, ruchowej,
 • prezentuje własne wytwory,
 • dzieli się wiadomościami z kolegami,
 • wie, jakie ma możliwości rozwijania i poszerzania zainteresowań w swojej miejscowości,
 • rozumie konieczność aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • próbuje swoich twórczych sił w róznych dziedzinach.
Zadania:
  Prezentowanie kolegom w klasie swoich kolekcji.
  Organizowanie klasowych wystaw prac.
  Rozmowy w grupie na temat zainteresowań i ulubionych zajęć.
  Zdobywanie informacji poszerzających wiedzę z różnych dziedzin.
  Gromadzenie ciekawostek.
  Organizowanie zajęć z udziałem ekspertów.
  Aktywny udział w spotkaniach z przedstawicielami społeczności lokalnej.
  Prezentacja własnej wiedzy i umiejętności w konkursach plastycznych, recytatorskich szkolnych i pozaszkolnych.
  Poznawanie zainteresowań dzieci będących bohaterami lektur, filmów.
  Oglądanie wystawek prac uczniów z innych klas.
  Poznawanie i korzystanie z oferty zajęć Gminnego Ośrodka Kultury.
  Udział w szkolnych imprezach.
  Organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy.
  Korzystanie ze szkolnych zbiorów filmów o tematyce popularnonaukowej.
  Udział w klasowych zajęciach twórczości.
Formy realizacji:
Zajęcia poszukiwawcze. Praca grupowa. Rozmowy. Wycieczki. Zajęcia w GOK-u. Zajęcia twórczości. Konkursy szkolne i pozaszkolne. Wystawki prac. Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i biblioteczki klasowej. Zajęcia o tematyce ekologicznej w czasie ferii zimowych. Zajęcia z udziałem gości.

X. Cel ogólny:
Uczestnictwo w życiu kulturalnym.
Cele operacyjne:
Uczeń:
 • wykazuje zainteresowanie sztuką, ma potrzebę kontaktu z nią,
 • jest wrażliwy na różne formy sztuki,
 • rozwija swoją wrażliwość estetyczną,
 • zna wybranych twórców kultury,
 • podejmuje próby wyrażania swoich odczuć powstałych w kontaktach z dziełami literackimi, muzycznymi, plastycznymi,
 • dostrzega piękno w wytworach kultury,
 • rozumie, że istnieją różnice w kulturach krajów europejskich,
 • podejmuje próby działań twórczych.
Zadania:
  Oglądanie przedstawień teatralnych w wykonaniu aktorów scen polskich.
  Słuchanie utworów muzycznych znanych kompozytorów polskich.
  Oglądanie dzieł znanych malarzy.
  Poznawanie literatury dla dzieci.
  Poznawanie elementów kultury krajów Unii Europejskiej.
  Przygotowanie i prezentacja programów artystycznych podczas szkolnych spotkań.
  Organizowanie klasowych uroczystości.
  Gromadzenie i opracowanie materiałów do szkolnej gazetki.
  Poznawanie tradycji regionalnych.
  Udział w konkursach szkolnyc hi pozaszkolnych.
  Organizowanie wystawek prac dzieci.
Formy realizacji:
Wyjazdy do teatru. Szkolne seanse filmowe. Przedstawienia w wykonaniu aktorów scen polskich w GOK-u. Klasowe koncerty muzyczne. Zajęcia twórczości. Wystawki prac. Praca z albumami tematycznymi. Konkursy plastyczne, recytatorskie. Wydanie Ekogazetki. Zajęcia z udziałem łowickiej artystki ludowej. Przedstawienie w wykonaniu artystów ze Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie".

XI. Cel ogólny:
Poczucie więzi z rodziną.
Cele operacyjne:
Uczeń:
 • dostrzega znaczenie domu rodzinnego i rozumie wieloznaczność pojęcia "dom",
 • potrafi określić strukturę swojej rodziny,
 • uświadamia sobie hierarchię rodziny,
 • rozumie potrzebę czynnegouczestnictwa w zajęciach domowych,
 • wypowiada się na temat swojej rodziny,
 • okazuje szacunek członkom swojej rodziny,
 • chętnie spędza wolny czas z rodzicami, rodzeństwem, dziadkami,
 • korzysta z doświadczenia i pomocy członków rodziny w poznawaniu rzeczywistości,
 • deklaruje potrzebę otwartości na pytania rodziców i chęć zadawania pytań,
 • wie, czym zajmują się rodzice,
 • potrafi wyrazić słowami i czynami swoje uczucia do rodziców, rodzeństwa, dziadków,
 • zna i rozumie konieczność przestrzegania zwyczajów panujących w rodzinie i tradycji rodzinnych.
Zadania:
  Wyrażanie swoich uczuć do rodziny w różnych formach ekspresji.
  Organizowanie klasowych spotkań z członkami rodziny.
  Współpraca z członkami rodziny w wykonywaniu różnorodnych zadań.
  Poznawanie historii rodziny.
  Planowanie sposobu spędzania czasu wolnego z rodziną.
  Opowiadanie o zwyczajach swojej rodziny.
  Opracowanie drzewa genealogicznego rodziny.
  Przygotowywanie upominków dla rodziców, dziadków z okazji ich świąt i rocznic, składanie życzeń.
  Ocena własnego zachowania wobec rodziców, dziadków, rodzeństwa.
  Prezentowanie własnych umiejętności podczas zajęć z udziałem rodziców.
  Ustalanie obowiązków dziecka w rodzinie.
  Prezentowanie kolegom zdjęć i innych materiałów dotyczących swojej rodziny.
Formy realizacji:
Wywiady z członkami rodziny. Zajęcia otwarte dla rodziców. Ćwiczenia dramowe. Pomoc rodziców w realizacji zadań. Techniki aktywizujące. Samoocena. Działania praktyczne. Zajęcia plastyczno- techniczne. Praca z literaturą dla dzieci.

XII. Cel ogólny:
Poczucie więzi ze środowiskiem lokalnym.
Cele operacyjne:
Uczeń:
 • zna nazwę swojej miejscowości,
 • rozpoznaje ważniejsze obiekty,
 • zna swój adres,
 • określa charakterystyczne cechy miejsca zamieszkania,
 • jest zorientowany w typowych zajęciach mieszkańców najbliższej okolicy,
 • jest zainteresowany tym, jak ludzie żyli dawniej,
 • dostrzega piękno i oryginalność swojego regionu,
 • zna wybrane tradycje, obyczaje i obrzędy regionalne, w miarę możliwości uczestniczy w ich utrwalaniu,
 • rozpoznaje regionalny strój ludowy,
 • ma potrzebę udziału w obchodach lokalnych świąt,
 • poszukuje informacji na temat swojej miejscowości,
 • jest dumny z faktu zamieszkiwania w rodzinnej miejscowości,
 • rozumie, że wszyscy mieszkańcy są odpowiedzialni za swoją miejscowość.
Zadania:
  Poznawanie charakterystycznych cech krajobrazu i zabudowy w bezpośrednim kontakcie z najbliższym środowiskiem.
  Aktywny udział w spotkaniach z przedstawicielami społeczności lokalnej reprezentującymi wybrane zawody.
  Gromadzenie informacji i materiałów na temat życia mieszkańców dawniej.
  Poznawanie łowickich zwyczajów wielkanocnych i bożonarodzeniowych.
  Słuchanie łowickiej muzyki ludowej, regionalnych przyśpiewek i próby ich śpiewania.
  Oglądanie, opisywanie łowickiego stroju ludowego.
  Oglądanie wytworów łowickiej sztuki ludowej.
  Wykonywanie tradycyjnych ozdób łowickich.
  Udział w imprezach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.
Formy realizacji:
Obserwacje w terenie. Zajęcia poszukiwawcze. Spotkania z gośćmi. Wywiady. Zajęcia z udziałem członkini Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie". Wystawka wytworów łowickiej sztuki ludowej. Ćwiczenia dramowe. Techniki aktywizujące. Prace plastyczno- -techniczne . Imprezy lokalne.

XIII. Cel ogólny:
Poszanowanie symboli i tradycji narodowych.
Cele operacyjne:
Uczeń:
 • zna nazwę swej ojczyzny,
 • zna polskie godło, flagę, hymn ,
 • wie, że stolica Polski jest Warszawa i leży nad Wisłą,
 • okazuje szacunek symbolom narodowym,
 • śpiewa hymn narodowy w postawie na baczność,
 • rozumie potrzebę obchodów świąt narodowych,
 • umie zachować się na cmentarzu i w miejscach pamięci narodowej,
 • rozumie, że jest członkiem narodu polskiego.
Zadania:
  Ustalenie i przestrzeganie sposobu zachowania się wobec symboli narodowych.
  Dbałość o właściwą postawę podczas śpiewania hymnu państwowego.
  Poznawanie najważniejszych obiektów Warszawy.
  Wskazywanie na mapie Warszawy i rzeki Wisły.
  Udział w szkolnych obchodach ważnych rocznic wydarzeń historycznych.
  Oddawanie czci poległym za wolność ojczyzny.
  Poznawanie utworów literackich zawierających treści patriotyczne.
  Próby wyrażania uczuć patriotycznych z wykorzystaniem różnych form ekspresji.
Formy realizacji:
Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej. Udział w szkolnych uroczystościach. Działania praktyczne. Ćwiczenia dramowe. Zajęcia twórczości. Praca z literaturą dla dzieci i popularnonaukową.

XIV. Cel ogólny:
Dbałość o środowisko przyrodnicze.
Cele operacyjne:
Uczeń:
 • jest wrażliwy na piękno natury,
 • chętnie poznaje środowisko przyrodnicze,
 • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie,
 • rozumie, że wszystkie elementy środowiska naturalnego są potrzebne i wzajemnie od siebie zależne,
 • uświadamia sobie znaczenie przyrody dla człowieka i zależność życia ludzi od środowiska przyrodniczego,
 • poznaje środowisko w sposób bezpieczny dla przyrody,
 • przestrzega zasad zachowania na łonie natury,
 • wykazuje wrażliwość na krzywdę zwierząt,
 • uczestniczy w akcjach pomocy zwierzętom,
 • dostrzega i ocenia sytuacje niebezpieczne dla życia zwierząt i roślin,
 • troszczy się o rośliny i zwierzęta z najbliższego otoczenia,
 • rozumie konieczność oszczędzania wody, energii elektrycznej, papieru,
 • rozumie potrzebę dbania o czystość środowiska,
 • przestrzega w życiu codziennym zasad ochrony przyrody.
Zadania:
  Poznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego w bezpośrednim z nim kontakcie.
  Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w najbliższym otoczeniu.
  Wspólne opracowanie i przestrzeganie zasad zachowania się podczas pobytu na łonie natury.
  Wyrażanie zachwytu nad pięknem przyrody w różnych formach ekspresji.
  Poszukiwanie informacji przyrodniczych w różnych źródłach.
  Gromadzenie w klasowej biblioteczce czasopism i literatury popularnonaukowej o tematyce przyrodniczej i korzystanie z niej.
  Tworzenie klasowej kolekcji okazów przyrodniczych.
  Poznawanie przykładów roślin i zwierząt chronionych.
  Ustalenie i przestrzeganie zasad postępowania wobec chronionych roślin i zwierząt.
  Wskazywanie pozytywnych i negatywnych przykładów zachowania się wobec roślin i zwierząt w najbliższym otoczeniu, w literaturze, filmie, prasie.
  Podejmowanie działań na rzecz pomocy zwierzętom.
  Opieka nad roślinami w klasie, wokół szkoły.
  Poznanie i stosowanie w szkole i poza nią sposobów oszczędzania wody, energii elektrycznej, papieru.
  Wrzucanie śmieci do kosza.
  Gromadzenie różnych odpadów i wykorzystywanie ich w pracach plastyczno- technicznych.
  Stosowanie w różnych sytuacjach opakowań wielokrotnego użytku.
  Popularyzowanie idei ochrony środowiska wśród społeczności szkolnej i pozaszkolnej.
  Ocena własnych zachowań wobec środowiska naturalnego.
Formy realizacji:
Zajęcia w terenie. Obserwacje. Praca z literaturą popularnonaukową, czasopismami przyrodniczymi. Oglądanie filmów o tematyce przyrodniczej. Spotkania i wywiady z pracownikiem Urzędu Gminy, leśniczym, weterynarzem, pracownikiem oczyszczalni ścieków. Działania praktyczne. Prace użyteczne. Pielęgnacja roślin w klasie.Ćwiczenia dramowe. Techniki aktywizujące. Gazetka ścienna. Doświadczenia. Prezentacja programu artystycznego z okazji Dnia Ziemi. Wydawanie szkolnej Ekogazetki. Zajęcia o tematyce ekologicznej w czasie ferii zimowych. Zajęcia o tematyce ekologicznej z udziałem dzieci z klasy zerowej. Zajęcia plastyczno-techniczne.

XV. Cel ogólny:
Dbałość o zdrowie, higiena własna i otoczenia.
Cele operacyjne:
Uczeń:
 • przyjmuje właściwą postawę ciała,
 • zdaje sobie sprawę ze szkodliwości hałasu,
 • dba o czystość garderoby i estetyczny wygląd,
 • wie, jak ubrać się stosownie do pogody i okoliczności,
 • wie, jak należy dbać o higienę całego ciała i rozumie potrzebę jej przestrzegania,
 • wie, kiedy i dlaczego należy myć ręce,
 • umie czyścić zęby i wie, że należy je myć po każdym posiłku,
 • wie, które produkty są źródłem niezbędnych składników pokarmowych i dlaczego należy je spożywać,
 • rozumie konieczność spożywania śniadania,
 • przestrzega zasad higieny przy przygotowywaniu i spożywaniu posiłków,
 • wie, że posiłek estetycznie podany lepiej smakuje,
 • przyjmuje właściwą postawę w czasie spożywania posiłków,
 • rozumie potrzebę dbania o porządek i czystość otoczenia,
 • utrzymuje porządek w miejscu swojego pobytu,
 • wie, w jakich warunkach należy odrabiać lekcje,
 • właściwie planuje zajęcia w ciągu dnia i tygodnia,
 • rozumie znaczenie porannej gimnastyki dla zdrowia,
 • chętnie uczestniczy w zabawach na świeżym powietrzu i wie, jakie mają znaczenie dla zdrowia,
 • uświadamia sobie zagrożenia dla zdrowia wynikające z ciągłego oglądania telewizji, korzystania z komputera,
 • wie, jak unikać przeziębień,
 • potrafi zachować się podczas kaszlu i kichania,
 • zachowuje ostrożność w kontaktach ze zwierzętami.
Zadania:
  Poznanie i przestrzeganie prawidłowej postawy ciała podczas pisania, czytania, ćwiczeń ruchowych.
  Zapoznanie z prawidłowym sposobem noszenia tornistra.
  Poznanie prawidłowego sposobu urządzenia miejsca do odrabiania lekcji.
  Przydział i oznakowanie półek na przybory szkolne i podręczniki.
  Zorganizowanie kącika czystości, systematyczna wymiana ręczników na czyste.
  Systematyczne porządkowanie miejsc pracy, rzeczy na półkach.
  Przestrzeganie porządku w szatni.
  Wymiana obuwia po przyjściu i przed wyjściem ze szkoły.
  Zapoznanie z obowiązkami dyżurnych klasowych, prawidłowe ich wypełnianie.
  Zachowanie ciszy, porządku w stołówce szkolnej.
  Ustalenie i przestrzeganie zasad korzystania z toalety szkolnej.
  Przestrzeganie zasady mycia rąk przed i po jedzeniu, po wyjściu z toalety, po zajęciach.
  Zapoznanie z zasadami utrzymywania całego ciała w czystości.
  Wskazanie zasad higieny jamy ustnej.
  Kontrola czystości ciała i garderoby.
  Ustalenie i przestrzeganie zasad ubierania się w zależności od pogody i okoliczności.
  Systematyczna wymiana strojów gimnastycznych na czyste.
  Zachowywanie ciszy w każdym miejscu pobytu.
  Poznanie zasad zdrowego odżywiania.
  Ustalenie i przestrzeganie zasady spożywania zdrowych produktów na drugie śniadanie.
  Dbałość o dokładne gryzienie, przeżuwanie pokarmów, prawidłową postawę przy stole.
  Organizowanie zajęć ruchowych na świeżym powietrzu.
  Planowanie zajęć w ciągu dnia i tygodnia zgodnie z zasadami higieny pracy i wypoczynku.
  Ustalenie zasad korzystania z telewizji i komputera.
  Prawidłowe zachowanie się podczas kichania i kaszlu, używanie chusteczki.
  Zapoznanie ze sposobami zapobiegania chorobom odzwierzęcym.
  Postępowanie sprzyjające dobremu nastrojowi własnemu i innych osób.
Formy realizacji:
Rozmowy, pogadanki. Działania praktyczne. Prace porządkowe. Kącik czystości. Pełnienie dyżurów w klasie. Gry i zabawy. Zajęcia na świeżym powietrzu. Spożywanie posiłków w stołówce szkolnej. Klasowe poczęstunki. Techniki aktywizujące. Praca z literaturą dla dzieci. Gazetka ścienna. Spotkanie i wywiad z weterynarzem, aptekarzem. Zajęcia w szkolnej pracowni komputerowej. Realizacja "Programu promocji zdrowego uzębienia dla klas pierwszych – - Szkoła zdrowego uśmiechu" przygotowanego przez Instytut Badawczy Blend-a-med.

XVI. Cel ogólny:
Bezpieczeństwo w szkole i poza nią.
Cele operacyjne:
Uczeń:
 • zna zasady chodzenia drogą bez chodnika,
 • reaguje na sygnały ruchu ulicznego,
 • przechodzi przez jezdnię zgodnie z poznanymi zasadami,
 • bezpiecznie podróżuje autobusem szkolnym i innymi pojazdami,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas spacerów,
 • organizuje zabawy z dala od jezdni,
 • nosi znaczki odblaskowe,
 • zna podstawowe urządzenia techniczne,
 • bezpiecznie obsługuje proste urządzenia elektryczne,
 • potrafi korzystać z telefonicznych automatów publicznych,
 • zna ważne numery telefonów i potrafi prowadzić rozmowę telefoniczną ze strażą pożarną, policją, pogotowiem ratunkowym,
 • przyjmuje właściwą postawę w ławce, właściwie korzysta ze sprzętów szkolnych,
 • bezpiecznie posługuje się prostymi narzędziami, przyborami szkolnymi,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i gier,
 • bezpiecznie porusza się po budynku szkolnym,
 • przestrzega obowiązujących zasad postępowania wobec nieznanych substancji,
 • wie, że należy zachować ostrożność przy korzystaniu z ognia,
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego i letniego,
 • umie ocenić, czy dany teren jest bezpieczny do uprawiania sportów i do zabaw,
 • zachowuje ostrożność w kontaktach z nieznajomymi.
Zadania:
  Zapoznanie ze sposobem poruszania się po drodze bez chodnika i przestrzeganie go podczas spacerów grupowych i indywidualnych.
  Przechodzenie przez jezdnię zgodnie z poznanymi zasadami.
  Zapoznanie z właściwym sposobem zachowania się podczas podróży pojazdami, przestrzeganie regulaminu zachowania się w autobusie szkolnym w drodze do szkoły i ze szkoły oraz podczas szkolnych wycieczek.
  Wskazywanie w najbliższym otoczeniu miejsc do zabawy, które znajdują się w odpowiedniej odległości od drogi.
  Wyposażenie plecaków w znaczki odblaskowe.
  Wskazanie sposobu korzystania ze sprzętów w klasie, w szkole; dbałość o ich przestrzeganie.
  Ustalenie i przestrzeganie właściwego sposobu siedzenia na krzesełku.
  Poznanie skutków niewłaściwego posługiwania się przyborami szkolnymi.
  Systematyczne przypominanie i kontrola przestrzegania zasad bezpiecznego posługiwania się prostymi narzędziami (nożyczki, igła, zszywacz biurowy, agrafka, szpilki).
  Właściwe rozmieszczanie przyborów, narzędzi i materiałów w miejscu pracy, sprzątanie ich po zakończeniu pracy.
  Ustalenie i przestrzeganie sposobu poruszania się po budynku szkolnym z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i kolegów.
  Zapoznawanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas gier i zabaw w sali gimnastycznej, na boisku, na terenie wokół szkoły i poza nią, systematyczne ich przypominanie i dbałość o ich przestrzeganie.
  Dokonywanie oceny i wybór miejsca do zabawy spełniającego warunki bezpieczeństwa.
  Ustalanie zasad zachowania się podczas wypoczynku zimowego i podczas wakacji letnich, wskazanie konsekwencji niewłaściwego zachowania.
  Ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń technicznych.
  Przestrzeganie zasad zapobiegania pożarom.
  Ustalenie i przestrzeganie sposobu postępowania w kontaktach z nieznanymi substancjami.
  Zapoznanie z numerami telefonów alarmowych i sposobem prowadzenia rozmowy telefonicznej z policją, strażą pożarną i pogotowiem ratunkowym.
  Wskazanie zagrożeń wynikających z kontaktów z nieznajomymi.
  Stosowanie ustalonych sposobów postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia w szkole i poza nią.
Formy realizacji:
Zabawy i gry ruchowe. Zabawy symulacyjne. Wykonywanie zadań plastyczno-technicznych. Prace porządkowe. Ćwiczenia dramowe. Spacery. Wycieczki piesze i autokarowe. Spotkanie z pracownikami Straży Pożarnej. Zajęcia w szkolnej pracowni komputerowej. Filmy edukacyjne.

Opracowała Małgorzata Skonieczna
Łowicz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie