Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Autoprezentacja na mianowanego - j.niemiecki

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4875 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

  Nazywam się Joanna K., jestem nauczycielem języka niemieckiego od 6 lat. Jestem absolwentką NKJO w Legnicy oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.
     W okresie odbywania stażu pracowałam w dwóch szkołach średnich o różnej specyfice, w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego oraz I LO w Głogowie. Miało to według mnie różne konsekwencje. Z jednej strony utrudniało to planową realizację mojego planu rozwoju zawodowego, ale było zarazem cennym doświadczeniem zawodowym. Dzięki temu mogłam porównać oba modele pracy w owych szkołach. Miałam okazję uczyć młodzież prezentującą bardzo zróżnicowany poziom językowy oraz odmienne podejście do nauki – począwszy od młodzieży nie wykazującej wysokiej motywacji do młodzieży bardzo zdolnej, ambitnej, starającej się na każdym kroku polepszać swoje umiejętności językowe.
     Myślę, że to doświadczenie dużo mnie nauczyło i sprawiło, że jestem bardziej otwarta na ucznia i jego potrzeby. Moja praca nauczyła mnie pewnego rodzaju elastyczności.
      Swój plan rozwoju zawodowego realizowałam w sposób aktywny i rytmiczny, a po przejściu do I LO sporządziłam do niego aneks uwzględniający potrzeby szkoły.
      Zadania wykonane przeze mnie w czasie trwania stażu przedstawię w odniesieniu do wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego wg rozporządzenia z 1 grudnia 2004r.:

§7 ust.2.pkt.1
"Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach"

 • Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszej organizacji pracy w okresie odbywanego stażu było nawiązanie współpracy z opiekunem stażu mgr Ireną Lodczyk, a później mgr Ewą Protacką. Jasno określone zasady współpracy nakreślone zostały we wspólnym kontrakcie, uwzględniały cele i zadania nauczyciela opiekuna i stażysty.
 • Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była obserwacja lekcji opiekuna stażu oraz prowadzenie własnych zajęć pod jego czujnym okiem. Moje zajęcia były również wielokrotnie hospitowane przez panią dyrektor i jej zastępców a w I LO przez panią v-c dyrektor oraz szeroko omawiane. Wszystkie przeze mnie prowadzone zajęcia były prowadzone w oparciu o scenariusze bądź konspekty lekcji, co znacznie ułatwiło określanie moich mocnych i słabych stron oraz wyciąganie wniosków na przyszłość. Każde z tych zajęć omawiane były szczegółowo pod względem stopnia realizacji celów operacyjnych, metod pracy, form aktywizujących, doboru środków dydaktycznych i atmosfery podczas lekcji. Nabyłam umiejętność refleksji nad własną pracą i sama potrafiłam wskazać własne błędy lub niedociągnięcia.
 • Opracowałam rozkłady materiałów zawierające minimum programowe dla wszystkich poziomów nauczania z uwzględnieniem różnej ilości godzin w poszczególnych oddziałach klasowych oraz plany wynikowe;
 • Od początku swojej pracy zawodowej starałam się na bieżąco analizować, a przede wszystkim doskonalić swój warsztat pracy. Przez cały okres stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe aktywnie uczestnicząc w szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, czyli różnego rodzaju kursach i warsztatach. Wybór formy doskonalenia podyktowany był potrzeba efektywnej i skutecznej realizacji założeń programowych, przydatnością danej umiejętności w praktyce czy też poznaniem nowych rozwiązań metodycznych. Często uczestniczyłam w warsztatach metodycznych organizowanych przez NKJO w Legnicy, CEN i PODM w Głogowie.. W swojej pracy staram się nieustannie doskonalić efektywne nauczanie, dażyć do autonomizacji ucznia, jak też interesująco prowadzić zajęcia. Wiele nowych wskazówek i rozwiązań metodycznych dostarczyły mi takie kursy jak: Metody aktywizujące, Efektywne metody nauczania słownictwa, Europejski system opisu kształcenia językowego i podobne, których nie sposób wyliczać. Zainspirowały mnie one do zawierania kontraktów z uczniami, do stosowania metod aktywizujących jak: asocjogram, metoda projektu, burza mózgów, drama, metoda wizualizacji i inne.
       Szczególnie istotne w mojej pracy było szkolenie dotyczące zasad przeprowadzania nowej matury prowadzone przez panią dyrektor. Pozwoliło mi to z zaangażowaniem przystąpić do prac Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na maturze ustnej i pisemnej. Nie sposób przytaczać tu wszystkich form mojego doskonalenia. Wykaz zamieściłam w swoim sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • Stale współpracowałam z nauczycielami języków obcych na zasadzie wspólnej wymiany doświadczeń. Opracowaliśmy Przedmiotowy System Oceniania z języków obcych, wzorując się na WSO oraz wymogach egzaminacyjnych nowej matury ustnej. Ma to na celu przyzwyczajanie i oswajanie uczniów od początku z nowymi wymogami stawianymi im w zreformowanej szkole. Taka ocena ma na celu traktować ucznia podmiotowo, dawać jemu i mi informację zwrotną i mobilizować do dalszej pracy. Wraz z innymi nauczycielami na bieżąco rozwiązujemy problemy i wyciągamy wnioski na przyszłość.
 • W miarę możliwości czasowych staram się przybliżać moim uczniom kontakt z żywym językiem. Korzystam z tekstów autentycznych zaprenumerowanych przeze mnie czasopism: Aktuell, Deutsch oraz magazyn JUMA. Praca z nimi była zaczątkiem klasowego projektu "Schulblatt", mającego na celu zredagowanie gazetki, która powstała w formie roboczej. Uczniowie z zapałem podjęli pracę: podzielili się na zespoły, przydzielili zadania, przeprowadzali wywiady i pisali artykuły. Po zmianie miejsca pracy zamierzam wrócić do tego pomysłu.
 • Dbałam o wystrój sali lekcyjnej powierzonej mi w opiekę przygotowując wraz z uczniami gazetkę, pomoce dydaktyczne, prezentując prace projektowe w formie plakatu.
 • Organizowałam wraz z nauczycielami językowcami konkursy ("Berühmte Frauen", "Städte der deutschsprachigen Länder", zaprowadziliśmy tradycję śpiewania kolęd bożonarodzeniowych w różnych językach w okresie przedświątecznym, przeprowadziliśmy wspólny projekt teatralny pt. "Romeo i Julia", scena balkonowa – pokazywany przez TV Głogów i opisywany w prasie.
 • Stworzenie "Książki Kucharskiej" było kolejnym z projektów. Jest to zbiór przepisów kulinarnych opracowanych przez uczniów klas pierwszych, uczących się na poziomie podstawowym od niespełna pół roku języka niemieckiego.
 • Prezentacje "Austria" – ważni ludzie, miasta, regiony zrealizowane z uczniami klas maturalnych zaowocowało ciekawą wystawą prac w gabinecie
 • Prezentacje "Ja i moja rodzina" – forma plakatu lub albumu zrealizowane z uczniami klas pierwszych
 • Brałam czynny udział w projekcie szkolnym "Wędrówka po labiryncie" – przystanek "Pokaż język" zorganizowanym na Dzień Otwartych Drzwi w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego
 • Przygotowywałam uczniów do olimpiady na szczeblu szkolnym i częściowo okręgowym co zaowocowało uzyskaniem wysokiej lokaty uczennicy I LO na olimpiadzie okręgowej we Wrocławiu i przejściu do etapu ustnego.
§7 ust. 2 pkt.2
"Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych"
 • W momencie tworzenia swojego planu rozwoju zawodowego, nie posiadałam jeszcze wychowawstwa, jednakże uwzględniłam i tę sferę. Z czasem okazało się iż jest bardzo ważna nawet w obyciu z uczniami szkoły średniej. Staram się zawsze mieć dla nich czas i nie zamykam się na ich problemy.
 • Zgodnie z tym wymaganiem podjęłam współpracę z pedagogiem szkolnym, higienistką, innymi wychowawcami klas oraz samymi rodzicami. Poprzez przeprowadzenie ankiet poznawczych uzyskałam podstawowe informacje dotyczące moich uczniów, a pochodziły one od nich samych i ich rodziców. Było to oczywiście wstępem do ich poznania, ale pozwoliło w początkowym okresie zaznajomić się z ich sytuacją rodzinną, problemami w nauce i ewentualnymi problemami wychowawczymi.
 • W okresie stażu byłam dwukrotnie wychowawcą i myślę, że miałam i mam nadal dobry kontakt z moimi podopiecznymi. Darzyli mnie zaufaniem i zwracali się do mnie ze swoimi problemami, nawet osobistymi. Żywo interesuję się ich sprawami, zwracając jednak uwagę na to by nie przekroczyć cienkiej granicy między zainteresowaniem a wścibstwem.
 • W przypadku konfliktów wynikających z niewłaściwego zachowania, niskiej frekwencji lub ocen zawsze starałam się nawiązać bezpośredni kontakt w pierwszej kolejności z samym uczniem, a jeśli to nie przynosiło efektów prosiłam o rozmowę rodziców i pedagoga szkolnego.
 • Wychowanie to także wpajanie uczniom roli kultywowania tradycji. Stąd też lekcje wychowawcze poświęcone sylwetce patrona szkoły, branie czynnego udziału w imprezach kulturalnych wpisanych w plan wychowawczy szkoły: otrzęsiny klas pierwszych, targi europejskie, dzień filozofii, apele okazjonalne, koncerty filharmonii.
       Należą do nich uroczystości klasowe, np. mikołajki, wigilia, dzień kobiet, dzień chłopaka. Wszyscy uczniowie bardzo chętnie angażują się w przygotowanie potraw wigilijnych i drobnych podarunków dla swoich kolegów i koleżanek.
 • Ważnym aspektem opiekuńczym jest udział w wycieczkach szkolnych. Poznajemy uczniów z innej strony, stają się bardziej otwarci i skorzy do rozmowy. Sprzyja to także zespoleniu klasy. Wycieczki pozwalają na bliższy kontakt z naturą i wymagają od uczniów większej odpowiedzialności za siebie i innych. Służyły temu wycieczki integracyjne do Skansenu Głogowskiego i OK Parku na kręgielnię, lodowisko. Wraz z klasą z ZS im. Wyżykowskiego byłam w RADIO ELKA. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z pracą redaktora radiowego i uczestniczyli czynnie w programie radiowym prowadzonym na żywo. Sprawiło im to wiele radości! Odwiedzaliśmy wspólnie stałe ekspozycje w Zamku Książąt Głogowskich oraz okazjonalne wystawy, np. malarstwo Salvadora Dhali.
 • W tym roku szkolnym byłam opiekunem młodzieży podczas jednodniowego pobytu w Berlinie na Międzynarodowych Targach Turystycznych (11.03.2005) oraz podczas 4-dniowej wycieczki do Zakopanego i na Słowację (16.-19.05.2005). Pełniłam rolę opiekuna podczas wycieczki do Karpacza podczas wymiany z gimnazjum w Langenhagen. .
 • W swojej pracy miałam styczność z uczniami obarczonymi dysleksją i dysortografią, którzy wymagali poświęcenia większej ilości czasu i cierpliwości – jak również z uczniami zdolniejszymi i samodzielnymi, którym przygotowywałam dodatkowe materiały i ćwiczenia rozbudzając ich zainteresowanie językiem niemieckim. Każdy ich sukces, mały czy duży, jest moim sukcesem i cieszę się z niego tak samo jak oni sami.
§7 ust. 2 pkt.3
" Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej"
 • Technologia komputerowa odgrywa w moje pracy bardzo dużą rolę od samego początku. Stosowałam ja zawsze zgodnie z moimi potrzebami. Komputer stał się nieodzownym narzędziem pozwalającym zwiększyć efektywność i skrócił czas wykonywania rutynowych czynności, przez co ułatwił moją pracę. Korzystałam z edytora tekstów przy przygotowaniu kartkówek, sprawdzianów, testów i materiałów dydaktycznych, jak również bieżącej dokumentacji wymaganej przez dyrekcję. Pracę na komputerze bardzo skutecznie wykorzystałam podczas prowadzenia dokumentacji związanej z procedura awansu zawodowego. Biegle obsługuję programy Word, Excel, Outlook Express, Internet Explorer. Systematycznie doskonaliłam swoje umiejętności obsługi komputera i praktyki na własnym sprzęcie.
 • Ukończyłam szkolenie z użyciem aktywnych metod nauczania w zakresie stosowania technologii informacyjnej w ramach programu "Intel – nauczanie ku przyszłości" w wymiarze 40 godz. oraz "Internet w każdej szkole" – Technologie informacyjne w praktyce szkolnej" w wymiarze 40 godz. Podczas wspomnianych kursów nauczyłam się praktycznie wykorzystywać Internet podczas zajęć lekcyjnych, tworzyć własną stronę internetową, szukać potrzebnych informacji w bazie internetowej, obsługiwać program pocztowy, skaner, program obróbki zdjęć jak również stosować program Excel przy podliczaniu frekwencji, średniej ocen, był więc pomocny w wypełnianiu obowiązkowej dokumentacji ucznia (arkusze ocen, dziennik)
 • Obserwowałam oraz sama prowadziłam lekcje z użyciem Internetu. Przykładem może być lekcja "Im Reisebüro" z wykorzystaniem autentycznej strony internetowej niemieckiego biura podróży. Uczniowie nie tylko zapoznali się ze słownictwem dotyczącym komputera, ale także z powodzeniem wyszukiwali wszystkich potrzebnych informacji. O dziwo, nawet uczniowie zazwyczaj bierni podczas lekcji z zapałem zabrali się do pracy.
 • Podręcznik, który wraz z innymi germanistkami wybrałyśmy do pracy proponuje swoją stronę z interaktywnymi ćwiczeniami sprawdzającymi na bieżąco wiedzę i słownictwo. Polecam tę stronę uczniom do pracy w domu.
 • Namówiłam moich uczniów do wzięcia udziału w bożonarodzeniowym konkursie internetowym na WWW.juma.de ,gdzie mieli zaprezentowac w jezyku niemieckim tradycje związane z tymi świętami a kultywowane w Polsce. Jedna z uczennic wygrała nagrodę główną tego konkursu – firmowy zegarek oraz kasety video z filmami. Jako nauczyciel brałam także udział w tym konkursie opisując popularne przepisy kulinarne i "wygrywając" dla szkoły roczną prenumeratę magazynu JUMA oraz kilka kaset video z filmami.
 • Kilkoro moich uczniów nawiązało kontakt z młodzieżą niemiecką i prowadzą ze sobą korespondencję mailową
 • W tym roku I LO przystąpiło do projektu internetowego "Szkoła z klasą" prowadzonego przez Gazetę Wyborczą. Brałam czynny udział w projekcie LEGO przygotowując scenariusz lekcji sprawdzającej umiejętność czytania ze zrozumieniem. Byłam również recenzentem prac innych nauczycieli biorących udział w tym przedsięwzięciu. Sprawowałam również opiekę nad zespołem uczniowskim mającym wkład w prezentację swoich rozwiązań.
 • Doskonaliłam swój warsztat pracy poprzez lekturę artykułów zamieszczanych w Internecie. Subskrybuję "Aktualności e-mail: e-Edukacja", gdzie publikowane są artykuły dotyczące różnych aspektów edukacji, wychowania i szkolnictwa.
       Korzystam ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (www.menis.gov.pl) strony www.menis.pl gdzie brałam czynny udział w forach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
 • Jestem aktywnym członkiem www.literka.pl, biorę czynny udział w forach dyskusyjnych z innymi nauczycielami, szukam tam porady w nurtujących mnie sprawach. Na bieżąco korzystam z różnych sewisów internetowych, aby stale poszerzać swoją wiedzę. Subskrybuję "DaF – online"
 • W mojej pracy dydaktycznej korzystam z różnych stron i linków, gdzie zazwyczaj znajduję materiały szkoleniowe i dydaktyczne, które wykorzystuję do pracy na lekcjach, a także odnajduję informacje o różnych formach doskonalenia zawodowego.
§7 ust.2 pkt.4
"Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich …"
 • Podczas mojego stażu starałam się stosować i poszerzać wiedze również na tym polu. Studiowałam literaturę fachową z zakresu pedagogiki i psychologii. Opracowałam przydatne notatki z przeczytanych lektur w celu dzielenia się przydatnymi wiadomościami z innymi nauczycielami. Zdobyte wiadomości wykorzystuję w pracy wychowawczej i dydaktycznej.
 • Na bieżące śledzę artykuły zamieszczane w czasopiśmie "Języki obce w szkole", które dostarczają mi informacji teoretycznych i praktycznych z zakresu dydaktyki, metodyki, językoznawstwa, psycholingwistyki i kulturoznawstwa. Przedstawiają najnowsze i najskuteczniejsze metody i techniki nauczania, inspirują mnie do efektywnej pracy, informują o nowościach wydawniczych, pracach Menu i instytutów naukowych związanych z oświatą.
 • Zainteresował mnie poradnik dla nauczycieli pt. "Klucz do efektywności nauczania" Hanny Hamer, który okazał się bezcenną wskazówką w kontaktach z uczniami i oraz wspierania ich w procesie uczenia. Znalazłam tam też wiele pomysłów ćwiczeń psychologicznych, które można zastosować na godzinie wychowawczej.
 • Kolejną publikacja z którą się zapoznałam to: "Jak zapewnić ład i dyscyplinę w klasie" Johna Robertsona w której znalazłam praktyczne rady jak kształtować swoje stosunki z uczniami i skutecznie się z nimi komunikować. Dowiedziałam się z niej jak wiele zależy od komunikacji, również niewerbalnej!
§ 7 ust.2 pkt.5
"Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty"
 • Poznałam procedurę awansu zawodowego: Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela. W czasie odbywania stażu zapoznałam się z następującymi aktami prawnymi:
 • Przeanalizowałam Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r po zmianach z 6 stycznia 2005r,
 • Zapoznałam się z Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r, rozporządzeniem MENiS z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli
 • Zapoznałam się z Systemem Informacji Oświatowej, tzw. SIO
 • Przeczytałam rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999r. W sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
 • Zapoznałam się z zasadami funkcjonowania oraz organizacją zadań szkół poprzez analizę:
  • Statutów obu szkół, a w tym:
  • Programów Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
  • Programów wychowawczych obu szkół
  • Regulaminów nauczyciela dyżurującego
  • Podstawy programowej
 • W czasie trwania mojego stażu aktualizowałam wiedzę prawną, na bieżąco zaznajamiając się ze zmianami dotyczącymi systemu oświaty, gromadząc akty prawne i kształcąc umiejętność posługiwania się nimi. Śledziłam wdrażanie reformy oświaty i kolejno zapoznawałam się z nowymi regulacjami.
 • W bieżącym roku uczestniczyłam w szkoleniu pt. "Procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego" zorganizowanym przez Centrum Edukacji nauczycieli "CEN" w Głogowie Na kursie zostaliśmy zapoznani ze zmianami wprowadzonymi w procedurze uzyskania kolejnego stopnia awansu.
 • Stworzyłam także wykaz dokumentów prawa oświatowego w podręcznej biblioteczce nauczyciela korzystając ze stron internetowych i subskrybując nauczycielskie newslettery.
     U kresu swojego stażu na stopień nauczyciela mianowanego podjęłam próbę ewaluacji własnych działań, oceniając je pod kątem skuteczności i przydatności.
     Jestem zadowolona z dotychczasowego przebiegu swojej pracy zawodowej, zdając sobie jednocześnie sprawę z faktu, iż wiele jeszcze przede mną!
     O ile pod względem dydaktycznym nie mam sobie nic do zarzucenia i z zadowoleniem obserwuję efekty swojej pracy, których dowodem są niewątpliwe postępy moich uczniów – o tyle sfera wychowawcza jest dla mnie zupełnym novum. Nie napotykałam wprawdzie do tej pory na wyjątkowo trudne i stresujące sytuacje o jakich się słyszy i czyta, ale przyznaję że w tej sferze kieruję się głównie intuicją i doświadczeniem życiowym, a nie wyuczoną wiedzą. Dlatego jestem przekonana, że powinnam rozszerzyć moją wiedzę teoretyczną na tym polu, korzystając z licznych publikacji oraz zasięgając rady bardziej doświadczonych pedagogów.
     W dalszym ciągu pragnę wykorzystywać w swojej pracy technologię informatyczną i komunikacyjną, widząc jakie zainteresowanie i ożywienie budzi to wśród młodzieży. Ubolewam jednak nad faktem, iż nie wszystkie szkoły wyposażone są w sale multimedialne z prawdziwego zdarzenia, które w znaczący sposób ułatwiłyby to zadanie! W dalszym ciągu brak środków finansowych uniemożliwia zakup odpowiednich programów komputerowych do nauki języka, a nawet odpowiednich słowników uwzględniających zmiany w pisowni niemieckiej. Bardzo utrudnia mi to pracę!
     Najbardziej żmudnym zadaniem okazało się studiowanie wszelkich przepisów dotyczących systemu oświaty. Niewątpliwym utrudnieniem były ciągłe zmiany i nowelizacje wprowadzane w trakcie trwania mojego stażu.
     Czas na określenie dalszej drogi rozwoju. Na pewno jednym z celów, które sobie wyznaczyłam jest ukończenie kursu na egzaminatora maturalnego.
     Drugim ważnym punktem będzie zaangażowanie się w wymianę uczniowską z gimnazjum Langenhagen w Niemczech, z którym współpracuje I LO

Opracowała: Joanna Kozakiewicz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie