Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Edukacja prozdrowotna w przedszkolu

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7004 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program Edukacji Prozdrowotnej został opracowany na bazie analizy programu nauczania wychowania przedszkolnego oraz potrzeb i możliwości dziecka w wieku przedszkolnym.
Program adresowany jest do dzieci w wieku 3 – 6 lat i ma charakter profilaktyczny.

EDUKACJA PROZDROWOTNA W PRZEDSZKOLU


Opracowała: mgr Beata Środa


I.WSTĘP


Program Edukacji Prozdrowotnej został opracowany na bazie analizy programu nauczania wychowania przedszkolnego oraz potrzeb i możliwości dziecka w wieku przedszkolnym.
Program adresowany jest do dzieci w wieku 3 – 6 lat i ma charakter profilaktyczny. Zdrowie w tym programie ma wiele wymiarów: fizyczny, psychiczny, intelektualny, społeczny i osobisty. Jest to dział wiedzy o podstawowym znaczeniu dla każdego człowieka. Szczególnie ważne jest wyposażenie dzieci w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich i radzenia sobie z nimi, jeżeli się pojawią.
Działania realizowane w ramach wychowania zdrowotnego dotyczą także osób odpowiedzialnych za dzieci – ich rodziców, opiekunów, pedagogów.
Realizacja programu zdrowotnego przewidziana jest na okres trzech lat. Edukacja Prozdrowotna zostaje włączona do jednolitego procesu nauczania i wychowania.


II. CELE EDUKACYJNE I SZCZEGÓŁOWE


Cele edukacyjne:

1. Kształtowanie potrzeby i umiejętności dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.
2. Stworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu.


Cele szczegółowe:
1. Kształtowanie przekonania o konieczności stosowania zasad higieny osobistej i przestrzegania higieny otoczenia.
2. Wyrabianie nawyków bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym.
3. Nauczanie zasady współżycia w grupie i rozwiązywania konfliktów.
4. Kształcenie umiejętności udzielania pomocy innym w różnych sytuacjach.
5. Rozwijanie postaw otwartych, przyjaznych dla drugiego człowieka, okazywanie pozytywnych uczuć skierowanych do siebie i innych, szczególnie do osób niepełnosprawnych.
6. Przestrzeganie przez dzieci zakazów dotyczących zabaw w miejscach niebezpiecznych.
7. Wyposażenie wychowanków w wiedzę o sposobach racjonalnego i bezpiecznego wykorzystanie czasu wolnego.
8. Kształcenie nawyków właściwego odżywiania, który służy zdrowiu.


III. ZADANIA PRZEDSZKOLA


1. Promowanie zdrowego stylu życia.
2. Dbałość o rozwój psychofizyczny dzieci: zdrowie, bezpieczeństwo i higienę pracy.
3. Opracowanie i wdrożenie programów profilaktycznych wśród wychowanków.


IV. METODY I FORMY PRACY


Nauczyciel tak powinien kierować pracą uczniów, aby zachęcić ich do działania, stworzyć przyjacielską atmosferę opartą na tolerancji i akceptacji uczniów. Aktywne metody integrują grupę, pobudzają dzieci słabsze i zniechęcone, budują bezpieczny, przyjazny klimat w grupie, angażują wychowanków do rozwiązywania problemów.

Przy realizacji Programu Edukacji Prozdrowotnej proponuje się wykorzystanie następujących form i metod pracy:
• praca indywidualna
• praca w grupach
• praca zbiorowa
• pogadanki
• zajęcia dydaktyczne
• spotkania z personelem Służby Zdrowia (pielęgniarką, lekarzem, stomatologiem) i Policji.
• wywiady
• spacery, wycieczki, zajęcia w terenie
• obserwacje kierowane i spontaniczne
• wystawy
• inscenizacje słowno – muzyczne
• imprezy okolicznościowe
• zgodnie z inwencją twórczą nauczyciela


V. OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ

Wychowanek potrafi być odpowiedzialny za ochronę swojego życia. Wie, jak postępować, aby prowadzić zdrowy tryb życia i harmonijnie się rozwijać. Uświadamia sobie, że zdrowie nie oznacza tylko „braku choroby”, ale, że ma ono cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy. Jest odpowiedzialny za zdrowie i życie własne oraz innych dzieci. Rozumie, że jego zdrowie ściśle związane jest z tym, jak postępuje i w jakim środowisku żyje. Ma wykształcone motywacje prozdrowotne.


VI. EWALUACJA OSIĄGNIĘĆ


Ewaluacji należy dokonywać w trakcie rozmów z dziećmi, obserwacji zachowania w trakcie pokonywania problemów, problemów trakcie wykonywania czynności praktycznych. Zaangażowanie wychowanków, ich aktywność na zajęciach, przejmowanie inicjatywy również będzie wykładnią słuszności podjętych działań przez nauczyciela. Ewaluacją będą ankiety skierowane do rodziców.Problematyka uwzględniona w programie została podzielona na następujące działy tematyczne:

1. Higiena osobista dziecka.
2. Higiena otoczenia.
3. Przedszkolak bezpieczny na drodze.
4. Zdrowie psychiczne.
5. Praca i wypoczynek.
6. Zdrowe życie w rodzinie.
7. Bezpieczeństwo w życiu codziennym.
8. Zdrowy styl odżywiania.
Dział
tematyczny
Problematyka Sposoby realizacji Osoby
współodpowiedz.
Higiena osobista dzieci. • Toaleta poranna i wieczorna.
• Prawidłowe mycie rąk.
• Higiena jamy ustnej, włosów i paznokci.
• Samodzielne korzystanie z toalety (opanowanie nawyku spuszczania wody oraz mycia rąk)
• Samodzielne rozbieranie i ubieranie się.
• Przybory do higieny osobistej.
• Opanowanie umiejętności prawidłowego samodzielnego wycierania nosa.
• Prawidłowa postawa dziecka podczas pracy przy stoliku.
• Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do temperatury czy pory roku.
• Choroby zakaźne i zapobieganie chorobom.
• Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza pediatry oraz potrzeby stałego kontrolowania i leczenia zębów.
• Przedstawienie „Dbaj o zdrowie”.
• Pogadanki.
• Zajęcia dydaktyczne.
• Spotkania z pielęgniarką, lekarzem.
• Rozmowy z rodzicami na temat higieny.
• Przegląd czystości dzieci.
• Częste wietrzenie sali.
• Wystawka plakatów plakatów o czystości.
• Nauczyciel
• Rodzice
• Zaproszeni goście.
Higiena otoczenia. • Utrzymanie porządku na stanowisku pracy.
• Porządkowanie miejsca zabaw.
• Odpowiednie zachowanie się na ulicy i w miejscach publicznych.
• Dbanie o czystość otoczenia.
• Sygnalizowanie nauczycielce złego samopoczucia, skaleczenia czy innej dolegliwości.
• Pielęgnowanie roślin.
• Dyżury porządkowe.
• Udział w akcji „Sprzątanie świata”.
• Pogadanki na temat zachowania się w miejscach publicznych.
• Nauczyciel.
Przedszkolak bezpieczny na drodze. • Przestrzeganie zakazu poruszania się po drogach bez opieki dorosłych.
• Znajomość zasad poruszania się pieszych po drogach.
• Znajomość znaków drogowych.
• Poznanie sygnalizatora świetlnego – rozpoznawanie i nazywanie trzech barw sygnalizatora.
• Uświadomienie niebezpieczeństwa zabaw w miejscach niedozwolonych.
• Rozumienie potrzeby noszenia różnych elementów odblaskowych w czasie poruszania się po drogach.
• Wzbudzenie zaufania do policjanta, jako osoby mogącej pomóc dziecku w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu.
• Pogadanki na temat bezpiecznego poruszania się po drogach.
• Udział w Festynie Przedszkolnym pod hasłem „Bezpieczny przedszkolak”.
• Organizowanie zajęć i spotkań z przedstawicielami Policji.
• Konkurs plastyczny „Bezpieczny przedszkolak”

• Nauczyciel
• Policja.
Zdrowie psychiczne • Podstawowe zasady i reguły obowiązujące w grupie.
• Wzajemne relacje w grupie rówieśniczej.
• Właściwe komunikowanie się z innymi ludźmi.
• Hałas, a nasze zdrowie. Posługiwanie się umiarkowanym głosem.
• Wpływ telewizji i komputera na rozwój dziecka.
• Kształtowanie właściwego stosunku do pozytywnych i negatywnych emocji, radzenie sobie w sytuacjach trudnych.
• Uwrażliwienie na problemy i potrzeby innych kolegów i osób starszych (okazywanie im szacunku, cierpliwości i zainteresowania.
• Umiejętność integracji z niepełnosprawnymi.
• Agresja wśród dzieci.
• Wspólne ustalenie norm i zasad współżycia w grupie.
• Pogadanki, wspólne rozwiązanie problemów.
• Pedagogizacja rodziców na temat „Wpływ telewizji na rozwój dziecka”.
• Rozumienie i nazywanie uczuć własnych i innych ludzi.
• Omawianie kulturalnego zachowania się wobec osób chorych, starszych i niepełnosprawnych
• Pedagogizacja rodziców na temat „Agresja wśród dzieci”.
• Za zgodą rodziców kierowanie dzieci z problemami do Poradni Psychologiczno – pedagogicznej.

• Nauczyciel
• Rodzice
Praca i wypoczynek • Prawidłowy plan dnia.
• Racjonalne wykorzystanie czasu wolnego.
• Rozumienie znaczenia świeżego powietrza dla zdrowia oraz potrzeby aktywnego wypoczynku.
• Aktywność ruchowa.
• Ruch i muzyka w życiu człowieka.
• Wycieczki i spacery.
• Zabawy na świeżym powietrzu.
• Nauczyciel
Bezpieczeństwo w życiu codziennym • Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych, zasad poruszania się po nich, uważne chodzenie po schodach, korzystanie z poręczy.
• Sygnalizowanie konieczności oddalenia się z miejsca zabaw czy zajęć.
• Korzystanie ze sprzętu i zabawek zgodnie z zasadami ich użytkowania.
• Zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych.
• Bezpieczny wypoczynek podczas ferii i wakacji.
• Przestrzeganie zakazu zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych.
• Niebezpieczeństwa związane z kontaktowaniem się z nieznajomymi.
• Ostrożność w kontaktach ze zwierzętami.
• Właściwe zachowanie się w sytuacjach zagrożenia życia.
• Zdawanie sobie sprawy z niebezpieczeństw wynikających z zabawy zapałkami.
• Znajomość numerów telefonów: Policji , Pogotowia, Straży Pożarnej.
• Pogadanki.
• Instruktaż podczas zabaw ruchowych.
• Przestrzeganie zasad BHP na zajęciach.
• Wskazanie dzieciom sposobów grzecznej lecz stanowczej odmowy „NIE”.
• Spotkania i pogadanki z przedstawicielami Policji i Straży Pożarnej.
• Konkurs plastyczny „Bawię się bezpiecznie”
• Nauczyciel.
• Przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej.
• Rodzice
.
Zdrowe życie w rodzinie • Rodzina i dom jako miejsce łączące mieszkających wspólnie ludzi.
• Okazywanie wzajemnych uczuć.
• Prawa i obowiązki dziecka w rodzinie.
• Rodzeństwo bez rywalizacji
• Rozmowy.
• Spotkania z rodzicami.
• Pedagogizacja rodziców na temat „Przyczyn niepowodzeń wychowawczych”.
• Integrowanie się z członkami rodzin na uroczystościach przedszkolnych: Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka.
• Nauczyciel
• Rodzice
• Członkowie rodziny
Zdrowy styl odżywiania • Rola witamin w rozwoju dziecka.
• Przedstawienie o witaminach „Zdrowo żyć”
• Rozumienie racjonalnego żywienia i jego znaczenia dla zdrowia.
• Zachęcenie do picia mleka.
• Nauczyciel
• Rodzice
• Lekarz
Ocena efektów oddziaływania programu • Stały monitoring zadań.
• Ewaluacja programu zdrowotnego.
• Nauczyciel

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie