Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program pracy zespołu nauczycieli ds. integracji

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 7992 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program ma służyć wszystkim nauczycielom pracującym w klasach integracyjnych.

Wstęp:
"Każde dziecko ma prawo do szczęścia
i swego miejsca w społeczeństwie".
Maria Grzegorzewska

Stosunek do niepełnosprawnych na przestrzeni wieków ewaluował od pełnej wrogości do względnej akceptacji. Miejsce tych ludzi w różnych społeczeństwach zależało od ogólnej kultury i poziomu życia.
Wraz ze zmianami społecznymi zaczął się zmieniać stosunek do niepełnosprawnych - wyrażający się w idei integracji .
Powodzenie integracji szkolnej i przyszłości wzajemnych kontaktów ludzi niepełnosprawnych i pełnosprawnych w znacznej mierze zależy od nauczyciela. To on kształtuje relacje między dziećmi i jakość środowiska wychowawczego. Od wiedzy nauczyciela, znajomości potrzeb rozwojowych dziecka , dostosowania treści i metod kształcenia, umiejętności nawiązania kontaktu i ukierunkowania zachowań dzieci, będą zależały ich doświadczenia i świat subiektywnych przeżyć. Czy dzieci niepełnosprawne doświadczą wielu niepowodzeń i w konsekwencji będą się odsuwały i unikały kontaktów społecznych, czy odwrotnie - nauczą się poznawania, komunikowania i kształtowania właściwych relacji z otoczeniem, zależy od przyjętego systemu wartości i kultury stosunków w klasie. Te same czynniki zadecydują, czy u dzieci pełnosprawnych ukształtuje się potrzeba i umiejętność wzajemnego komunikowania swych myśli i przeżyć, zdolność oraz chęć ich odczuwania i zrozumienia, wyzwalająca postawę tolerancji, czy też ukształtują się postawy wrogości i odrzucenia.
Wychowanie do akceptacji osób niepełnosprawnych, przyznanie im równych praw edukacyjnych, społecznych i egzystencjalnych, wymaga aktywnego zaangażowania wielu środowisk, ale najistotniejszą rolę w tym procesie należy przypisać szkole. To właśnie w szkole (przedszkolu) dziecko od najwcześniejszych lat swego życia powinno uczyć się tolerancji, solidarności i poszanowania godności każdego człowieka.


Naczelna ideą programu jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, przeciętnie zdolnym i bardzo zdolnym w klasie integracyjnej równych szans rozwojowych poprzez wsparcie edukacyjne polegające na dostosowaniu form, środków i metod pracy do indywidualnych potrzeb oraz możliwości. Dostarczenie nauczycielom wiedzy w zakresie edukacji uczniów niepełnosprawnych która będzie polegać na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania opisanych przez współczesne nauki pedagogiczne. W realizacji treści programowych wykorzystywane będą wszystkie te możliwości jakie stwarza określone środowisko- społeczno kulturalne ucznia, także istniejąca baza dydaktyczna.

Program opracowano w oparciu o;

- Rozporządzenie MEN z dnia 26 .02.2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach , liceach profilowanych w {Dz. U. Nr 51 poz. 458
-Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7. 09.1991r. w:[Dz. U. Nr 95 z 1991r. Poz. 425 z późniejszymi zmianami];
-Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 29.01 2003 w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży[Dz.U.Nr23,Poz.193]
-Rozporządzenie MEN z dnia 7 .01.2003 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej [Dz.U.Nr11.Poz.114}
-zarządzenie MEN Nr.29 z dnia 4,10.1993r. w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi ich kształcenia w ogólnodostępnych ,integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organach kształcenia zawodowego w :[Dz. U. MEN. Nr 9/93 Poz. 3 z późniejszymi zmianami;
-rozporządzenie MEN z dnia 24.04.2002r.zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów sprawdzianów w szkołach publicznych.
-W programie uwzględniono wstępną obserwacje uczniów , oceny opisowe I etapu kształcenia, wskazania Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, analiza osiągnięć z ubiegłego roku.


Cele ogólne:

1.Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i określania specjalnych potrzeb uczniów potrzeb w klasie integracyjnej poprzez zbieranie informacji z różnych obszarów funkcjonowania dziecka.
2.Modyfikowanie programu pod względem treści, metod, struktury zajęć dydaktycznych, dostosowanie ich do potrzeb i zróżnicowanych możliwości uczniów klasie integracyjnej.
3.Wypracowanie w klasie systemu pracy zapewniającego pełny, wszechstronny rozwój zdolności i umiejętności wszystkich uczniów w klasie.
4.Kształcenie umiejętności sporządzenia kryteriów oceniania osiągnięć uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
5.Kształtowanie prawidłowej postawy wobec zaspakajania potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
6.Nawiązanie współpracy z placówkami integracyjnymi.
7.Zorganizowanie spotkań z gronem specjalistów dla utworzenia grup wspomagających integrację.

Spodziewane efekty:
1.Nauczyciel potrafi rozpoznać potrzeby specjalne swoich uczniów pod względem medycznym, posiadanych umiejętności, poziomu wiedzy, zainteresowań oraz postaw
2.Nauczyciel umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy zgodnie z jego możliwościami potrzebami poprzez modyfikację programu i sporządzanie adekwatnych kryteriów oceniania ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
3.Nauczyciel organizuje pracę dydaktyczno-wychowawczą na zajęciach w taki sposób by umożliwić wszystkim uczniom osiągnięcie sukcesu.
4.Nauczyciel rozwija swoje kwalifikację ,poszerza wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
5.Nauczyciel potrafi nawiązać współpracę ze specjalistami i placówkami zajmującymi się problemami pracy z dziećmi z dysfunkcjami

Treści:

1.Diagnoza potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów niepełnosprawnych oraz dzieci szczególnie uzdolnionych.
2.Dostosowanie programów, metod i form pracy na lekcjach do potrzeb konkretnych dzieci z deficytami i dzieci zdolnych
3.Sporządzanie metod kontroli i kryteriów oceniania uczniów niepełnosprawnych.


Moduł ( blok tematyczny) Zakres treści Cele operacyjne Nauczyciel: Formy pracy Uwagi
I Diagnoza potrzeb
edukacyjnych i wychowawczych uczniów niepełnosprawnych
oraz uczniów szczególnie uzdolnionych
1. Analiza dostępnej dokumentacji dotyczącej uczniów niepełnosprawnych - zapoznaje się z dokumentacją
-analizuje potrzeby uczniów
- klasyfikuje uczniów do odpowiednich grup
-rozmowa z wychowawcą
- czytanie orzeczeń i ocen opisowych
2 spotkania
2. Zapoznanie z literaturą fachową z zakresu pracy z uczniem niepełnosprawnym -zapoznaje się samodzielnie z literaturą
- dyskutuje na temat literatury
- referaty
- samodzielne śledzeni i czytanie literatury fachowej
3. Spotkanie z pracownikami poradni - nazywa potrzeby uczniów
- uogólnia zdobyte wiadomości na temat uczniów , zdobytej wiedzy teoretycznej
-dyskusja - pogadanka
4. Spotkania z rodzicami - przeprowadza wywiad w celu zdobycia informacji o uczniu
-przekazuje wiedze zakresu wychowania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
-pomaga w nabywaniu umiejętności radzenia sobie z problemami wychowawczymi, zdrowotnymi rewalidacyjnymi
- formułuje ćwiczenia do pracy z uczniem w domu
- pogadanka
- referat
-pokaz z instruktażem
- eksponujące pokaz z objaśnianiem
II
Dostosowanie programów, metod i form pracy na lekcjach do potrzeb konkretnych dzieci z deficytami
I dzieci zdolnych
5. Opracowanie programów pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz dla dzieci szczególnie uzdolnionych
- samodzielnie tworzy programy
- analizuje informacje na temat możliwości i potrzeb uczniów z właściwymi celami w określonym programie
- dyskutuje z nauczycielami na temat oczekiwanych osiągnięć
uczniów
- program indywidualny
- dyskusja
2-3 spotkania
6.Zapoznanie z metodami formami pracy z dziećmi niepełnosprawnymi - poznaje metody i formy pracy na podstawie literatury fachowej, referatów
- ogląda filmy z zakresu pracy z dziećmi z deficytami
- analizuje zdobyte wiadomości
- dostosowuje metody do potrzeb
uczniów obniżonym poziomie intelektualnym
-referaty
- rozmowy
-praktyczne- pokaz z instruktażem
- zajęcia otwarte
2 spotkania
7. Nawiązanie współpracy z innymi placówkami integracyjnymi - nauczyciel spotyka się z innymi nauczycielami pracującymi w klasach integracyjnych w innych placówkach
- analizuje osiągnięcia
- wymienia się doświadczeniami.
- spotkania z innymi nauczycielami- dyskusja
-. aktywizujące
- lekcje otwarte
8. Poznanie metod i form pracy na zajęciach indywidualnych z uczniami( zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, rewalidacyjne,rehabilitacyjne) -obserwuje metody i formy pracy na zajęciach indywidualnych
- analizuje obserwowane metody
- planuje wykorzystać niektóre metody na lekcji w klasie
- zajęcia otwarte
- dyskusja
- ankieta
- opracowanie planu pracy
III
Sporządzanie metod kontroli i kryteriów oceniania uczniów niepełnosprawnych
9. Zapoznanie ze sposobami kryteriami oceny uczniów niepełnosprawnych - zapoznaje się z dostępną literaturą
- dostosowuje kryteria oceny do potrzeb i możliwości uczniów
- referat- wizualizacja- plansze referat
- burza mózgów
10. Opracowanie własnego systemu oceniania dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi - interpretuje zdobytą wiedzę na temat uczniów systemu oceniania
-opracowuje własny przedmiotowy system oceniania
- analiza przygotowanych systemów oceniania
- dyskusje
3 spotkania
11.Opracowanie systemu kontroli wiadomości i umiejętności uczniów - analizuje literaturę
- sporządza własny system kontroli wiadomości i umiejętności
- referat
- plansze sprawdziany
3spotkania
12.Analiza wyników nauczania - opisuje zdobyte przez uczniów wiadomości i umiejętności
- analizuje zasadność zastosowanych form i metod pracy w stosunku do osiągnięć uczniów
- proponuje metody, formy pracy na rok następny
- planuje prace na rok następny.
- ankiety
- arkusze ocen
- wykonanie planu pracy

Pomoce dydaktyczne:
- biblioteczka podręczna
-rozporządzenia MEN
-płyty CD, kasety magnetofonowe, kasety DVD
-referaty
- oceny z I etapu nauczania
- orzeczenia PPP

Uwagi o realizacji:
Program realizowany będzie przez trzy lata-3 razy w semestrze.
W skład zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele uczący w klasach integracyjnych na terenie szkoły.
Zastosowane metody to : aktywizujące, praktycznych działań, prelekcje ,referaty, pogadanki ,praca w małych grupach, instrukcja, pokaz, mini wykład, instrukcja.
Formy wykorzystywane podczas realizacji programu to, spotkania zespołu, spotkania rodzicami, pracownikami poradni, pracownikami szkól integracyjnych.
Ewaluacja programu
Plan procesu ewaluacji:
a) Przedmiot ewaluacji:
Program pracy zespołu nauczycieli do spraw integracji
b) Rodzaje ewaluacji:
•monitoring (bieżąca obserwacja)
•ewaluacja czastkowa( po każdym module)
•ewaluacja końcowa ( po realizacji programu)
d) Narzędziami zbierania informacji będą:
•anonimowe ankiety dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców rokrocznie pod koniec roku szkolnego
•zadania kierowane do nauczycieli
•wywiady
•arkusze obserwacji
•analiza dokumentów
e) Wykorzystanie ewaluacji:
O sposobie wykorzystania ewaluacji mogą decydować wszystkie zainteresowane strony.
Ewaluacja ma służyć doskonaleniu pracy nauczyciela jak i ucznia tym samym wpłynąć na jakość pracy klasy i szkoły.

Literatura
1.Joanna Popławska, Bożena Sierpińska :Zacznijmy razem – dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej. Wydawnictwo Szkole i Pedagogiczne, Warszawa 2001
2.Edyta Gruszcazyk- Kolczyńska, Ewa Zielinska: Dziecięca matematyka. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000
3.Danuta Słowikowska: Rewalidacja dzieci ze złożonymi upośledzeniami. Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej
Wydział Pedagogiki i Psychologii,Lublin 1988
4.Władysława i Jan Pilecki: Stymulacja Psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej. Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1996
5.Helena Siwek: Możliwości matematyczne uczniów szkoły specjalnej. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995
6.Tadeusz Kot : Wychowanie pozalekcyjne dzieci o obniżonej sprawności umysłowej. Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1999
7.Edyta Kruszczyk – Kolczyńska: Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki.
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997
8.Barbara Zakrzewska: Trudności w czytaniu i pisaniu. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999
9.Brian Way.Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa1995
10.Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przesnyska: Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa1996
11.Wojciech Brejnak: Dysleksja . Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa2003
12.Irena Czajkowska, Kazimierz Herda: Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Warszawa1989
13.Grażyna Tkaczyk, Teresa Serafin :Poradnik metodyczny dla kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowymw stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych

Program przygotowała:
Mariola Solipiwko – nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej PSP Lipsko

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie