Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program autorski z jezyka angielskiego zawodowego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2145 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program autorski z jezyka angielskiego zawodowego do nauczania w klasach III i IV Technikum Handlowego i Ekonomicznego

1. Użytkownicy programu i warunki jego realizacji:
 • Kurs jest przeznaczony dla uczniów technikum handlowego, na zajęcia z przedmiotu "język obcy zawodowy", którym dla tychże uczniów jest język angielski. Przedmiot ten wprowadzony jest w klasie trzeciej i czwartej w ilości dwóch dodatkowych godzin oprócz kursu podstawowego przygotowującego do matury. Stąd też poziom wiedzy ogólnej uczniów, po dotychczasowych dwóch latach nauki jest bazą do rozwijania umiejętności podanych w celach szczegółowych. Naczelnym zadaniem uczniów będzie doskonalenie sprawności produktywnych, tj. mówienia i pisania oraz receptywnych, tj. czytania i rozumienia ze słuchu, zaś program ten zakłada owo doskonalenie pod kątem języka handlowego. Kompetencja językowa, czyli tworzenie spójnych i poprawnych pod względem leksykalnym i gramatycznym wypowiedzi, opierać się będzie na poznanych przez uczniów kategoriach semantycznych jednak wypełnionych materiałem leksykalnym z zakresu handlu, biznesu, bankowości, itp.
 • Podstawowe warunki realizacji programu to:
 • Minimum 135 godzin lekcyjnych (2 godz. tygodniowo przez 2 lata nauki)
 • Podręcznik "International Express, pre-intermediate", Oxford University Press
 • Pracownia językowa wyposażona w magnetofon
 • Pracownia komputerowa wyposażona w drukarkę oraz Internet
 • Biblioteka zaopatrzona w słowniki
  2.Cele nauczania:
       Podstawą niniejszego programu jest ...................Opierając się na wskazanym przez nią zadaniach określono cel nadrzędny nauczania ujętego w programie. Ten cel to wszechstronny rozwój ucznia. W obliczu wejścia Polski do Unii Europejskiej uczniowie, a w przyszłości absolwenci szkół technicznych, z wyuczonym zawodem i prawidłową znajomością języka, zwłaszcza zawodowego, otrzymują przepustkę do pracy, nawiązywania kontaktów zawodowych, gł. handlowych czy chociażby otwierają sobie drogę do renomowanych europejskich uczelni by kontynuować edukację.
  • Cele ogólne:
   1. Wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów tak aby osiągnęli umiejętności językowe zapewniające sprawną komunikację w języku angielskim w odniesieniu do spraw zawodowych, głównie handlowych.
   2. Uzyskanie przez uczniów wiedzy i umiejętności umożliwiających im pracę w biznesie oraz ewentualne kontynuowanie nauki na studiach wyższych.
  Aby osiągnąć powyższe cele, należy przy realizacji poniższego programu dążyć do rozwijania u uczniów umiejętności kluczowych:
  • Planowania, organizowania i oceniania procesu uczenia się i przejmowania za niego odpowiedzialności
  • Poszukiwania i porządkowania informacji przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł (słowniki, encyklopedie, Internet, itp.)
  • Analizowania własnych wypowiedzi oraz dokonania autokorekty
  • Wykorzystania i rozwijania zdobytych wiadomości i umiejętności w przyszłym zawodzie
  • Cele szczegółowe:
   1. Rozwijanie i integracja sprawności językowych (tworzenie spójnych i logicznych wypowiedzi ustnych i pisemnych, poprawnych pod względem stylistycznym i leksykalnym; stosowanie poprawnej wymowy i intonacji w wypowiedziach ustnych; stosowanie i przestrzeganie przyjętych form wypowiedzi pisemnych; skuteczne komunikowanie się w zakresie sprawności produktywnych i receptywnych)
   2. Przygotowanie do wykorzystania języka w zawodzie technik-handlowiec (prowadzenie rozmów, korespondencji listownej i internetowej w języku angielskim, negocjacji, itp.)
   3. Poszerzenie wiedzy ogólnej, głównie z zakresu ekonomiczno-handlowego
   4. Doskonalenie umiejętności samodzielnego uczenia się (patrz też "umiejętności kluczowe")
  3. Wymogi kształcenia:
        Wymogi kształcenia zostają przedstawione w formie podziału na poszczególne sprawności językowe: mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie i pokrywają się z przedstawionymi powyżej celami szczegółowymi wymienionymi w podpunktach a, b i c. Podpunkt d jest opisany pod względem wymogów w "umiejętnościach kluczowych".
  • Mówienie:
   Uczeń potrafi:
   • Powitać klienta/ odwiedzającego np. firmę
   • Zaproponować towar klientowi
   • Przeprowadzić rozmowę telefoniczną
   • Opisać towar, miejsce
   • Wskazać drogę, podać kierunek itp.
   • Reagować na sugestie – zgadzać się, nie zgadzać się
   • Analizować fakty
   • Podziękować, zapytać, rozkazać, pogratulować, wyrazić uczucia
   • Poprawić własne błędy powodujące ewentualne nieporozumienia
   • Przeprowadzić negocjacje
  • Słuchanie:
   Uczeń potrafi:
   • Zrozumieć autentyczne przekazy słowne: nagrania na sekretarce telefonicznej, zapowiedzi, reklamy, ogłoszenia itp. w stopniu pozwalającym na określenie głównej myśli tekstu, określenie związków pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, wskazanie i wyselekcjonowanie określonych informacji, określenie intencji autora, określenie funkcji i rodzaju tekstu
   • Odebrać telefon i przeprowadzić rozmowę telefoniczną
   • Podać informacje przez telefon (przeliterować nazwisko, nazwę, adres, podać numer telefonu itp.)
   • Rozpoznać żart językowy, dygresję, ironię
  • Czytanie:
   Uczeń potrafi:
   • Przeczytać i zrozumieć formalną korespondencję, literaturę i artykuły z zakresu ekonomii, administracji
   • Skorzystać ze słowników ekonomicznych, biznesu itp.
   • Rozróżnić myśl główną tekstu od pośredniej
   • Odróżnić fakty od opinii
   • Rozpoznać, rozróżnić i porównać fakty, dane, definicje, hipotezy, sugestie
   • Określić autora tekstu
   • Określić funkcje komunikacyjną tekstu
   • Określić styl języka użytego w tekście
   • Wykorzystać materiały towarzyszące (np. zdjęcia, grafy itp.) by zrozumieć znaczenie i przesłanie tekstu
   • Wykorzystać własną wiedzę i doświadczenie by przewidzieć główną myśl tekstu
  • Pisanie:
   Uczeń potrafi:
   • Tworzyć spójną i logiczną wypowiedź na dany temat
   • Napisać list formalny ( np. list z podziękowaniem, list ze skargą) z prawidłowym użyciem wszelkich form gramatyczno-leksykalnych odpowiednich dla sytuacji
   • Napisać e-mail
   • Napisać życiorys, podanie o pracę
   • Wypełnić kwestionariusz, ankietę itp.
   • Sformułować i uzasadnić własne opinie
  4. Materiał kształcenia:
  • Gramatyka:
   • Czasowniki modalne z bezokolicznikiem (wyrażanie [braku ]konieczności/przymusu za pomocą must, have to, needn’t; wyrażanie powinności lub krytyki, udzielanie rad za pomocą should, ought to; wyrażanie prośby o pozwolenie za pomocą can, could, may, might; wyrażanie zakazu za pomocą can’t, mustn’t; wyrażanie przypuszczenia/prawdopodobieństwa za pomocą must, can’t, may, might, could, would(w zd, warunk.); mówienie o umiejętnościach/możliwościach za pomocą can, be able to, could );
   • Czasownik will używany do wyrażenia decyzji natychmiastowej, prośby, obietnicy
   • Czasownik shall używany do proponowania pomocy, wyrażania sugestii
   • Czasy gramatyczne teraźniejsze i przeszłe
  • czas present simple używany do (1) wyrażania czynności rutynowych/ stanów powtarzających się, (2) wyrażania stanów stałych, (3) wyrażania przyszłości w zd. warunkowych typu 0 i I i w zdaniach czasowych po spójnikach if, unless, when, as soon as, before, wyrażania przyszłości dot. rozkładów jazdy, godzin rozpoczęcia/zakończenia stałych zajęć itp
  • Czas present continuous używany do (1) wyrażania czynności trwającej w chwili mówienia, (2) wyrażania czynności trwającej w bieżącym okresie czasu, (3) mówienia o zaaranżowanych czynnościach przyszłych
  • Czas present perfect używany do (1) wyrażania czynności lub stanów, które miały miejsce ostatnio, gdy nie podajemy daty tych wydarzeń, (2) mówienia o czynnościach/stanach z przeszłości, których skutki są widoczne obecnie, (3) wyrażania czynności, która rozpoczęła się w przeszłości i trwa nadal, (4) wyrażania czynności, która wydarzyła się w okresie czasu obejmującym chwilę obecną
  • Czas present perfect continuous używany do mówienia o czynnościach, które rozpoczęły się w przeszłości I nadal trwają, albo właśnie się zakończyły
  • Czas past simple używany (1) do mówienia o wydarzeniach i stanach przeszłych, (2) w II okresie warunkowym, (4) w mowie zależnej
  • Czas past continuous używany (1) do wyrażania czynności, która trwała w pewnym momencie w przeszłości, lub stanowiła tło dla innej, krótszej czynności, (2) w mowie zależnej
  • Czas past perfect używany (1) do wyrażania czynności/stanów przeszłych poprzedzających inne czynności/stany przeszłe (2) w mowie zależnej
  • czas future simple używany do (1) wyrażania stanu/czynności przyszłej niezależnej od człowieka lecz wynikającej z okoliczności zewnętrznych, (2) wyrażania decyzji podjętej w chwili mówienia/procesu myślowego, (3) wyrażania chęci/gotowości zrobienia czegoś, (4) składania obietnic, propozycji (5) tworzenia zdań warunkowych typu I
  • wyrażenie to be going to używane do (1) mówienia o własnych zamiarach, (2) przewidywania przyszłości na podstawie obserwacji otoczenia
   • Składnia czasownika:
    • Question tags
    • Zdania oznajmujące, pytające i przeczące w stronie biernej
    • Zdania oznajmujące, pytające i rozkazy w mowie zależnej
    • Pytania pośrednie
    • Zdania wykrzyknikowe
   • Rzeczownik i fraza rzeczownikowa:
    • Rodzaj rzeczownika
    • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
    • Liczba pojedyncza i mnoga (regularna i nieregularna)
    • Forma dzierżawcza rzeczowników (saxon genitive,’ of’genitive)
    • Przedimki: nieokreślony, określony, zerowy
   • Zaimek:
    • Osobowe, dzierżawcze, zwrotne, wskazujące, pytające, względne, wzajemne
    • Bezosobowy: you
   • Przymiotnik:
    • Regularne i nieregularne stopniowanie przymiotników
    • Przymiotniki dzierżawcze
   • Przysłówek:
    • Miejsce przysłówka w zdaniu
   • Przyimek:
   • Przyimki miejsca, kierunku, odległości
   • Przyimki określające czas
   • Pytania z przesuniętym przyimkiem
   5. Realizacja programu:
         Jednym z celów ogólnych wytyczonych w programie jest pomoc uczniowi w osiągnięciu umiejętności językowych zapewniających w miarę swobodną komunikację w języku angielskim. Zadanie nauczyciela na tym etapie nauki to wspieranie uczniów w opanowywaniu wiedzy i umiejętności, motywowaniu i dalsze wdrażanie do samodzielnej nauki, kształtowanie systematyczności i samodyscypliny. Realizacji powyższych służyć mają różnorodne formy i techniki pracy proponowane poniżej
   • Formy pracy:
    Program zakłada następujące formy pracy na lekcji i poza klasą:
    • Praca z całą klasą
    • Praca indywidualna
    • Praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela
    • Praca indywidualna w domu
    • Praca w parach
    • Praca w grupach (w tym projekty)
    Forma pracy jest zależna od rodzaju zadania i warunków pracy, zaś przy doborze powyższych, różnorodnych form uczniowie zaspokajają swoje potrzeby w zależności od stylu uczenia się.
   • Techniki uczenia sprawności językowych:
    • Słuchanie:
     • Udzielanie odpowiedzi na pytania ogólne
     • Udzielanie odpowiedzi na pytania szczegółowe
     • Wskazywanie określonych informacji
     • Uzupełnianie brakującej informacji
     • Układanie informacji we wskazanej kolejności
     • Układanie części tekstu w odpowiedniej kolejności
    • Mówienie:
     • Rozmowy sterowane
     • Dialogi
     • Dyskusje
     • Symulacje i odgrywanie roli
     • Gry i zabawy komunikacyjne
    • Czytanie:
     • Udzielanie odpowiedzi na pytania ogólne
     • Udzielanie odpowiedzi na pytania szczegółowe
     • Wskazywanie określonych informacji w tekście
     • Uzupełnianie brakujących informacji
     • Układanie informacji we wskazanej kolejności
    • Pisanie:
     • Planowanie treści
     • Sporządzenie planu pracy
     • Pisanie poprawnie i używanie zróżnicowanych struktur leksykalno-gramatycznych
     • Formułowanie wypowiedzi według wymogów różnorodnych form, np. list prywatny, list formalny itp.
     • Korzystanie ze słownika
   • Techniki nauczania gramatyki:
    • Ustne dryle
    • Dialogi
    • Pisemne ćwiczenia gramatyczne
    • Ćwiczenia z luką informacyjną
    • Gry gramatyczne
   • Techniki nauczania słownictwa i struktur leksykalnych:
    • Wykorzystanie kontekstu do prezentacji znaczenia
    • Podanie synonimu lub definicji
    • Podanie polskiego odpowiednika
    • Wykorzystanie pomocy wizualnych
    • Wykorzystanie nagrań dźwiękowych
    • Zapisywanie w zeszytach, na planszach lub kartkach i umieszczanie ich w widocznym miejscu
    • Łączenie wyrazów w grupy tematyczne
    • Nagrywanie na taśmę audio
    • Kojarzenie wyrazów z dźwiękiem, przedmiotem, obrazem
    • Układanie opowiadań z użyciem wyrazów z lekcji
    • Układanie pojedynczych zdań
   6. Ocenianie:
   • Kryteria oceny sprawności mówienia i słuchania

    bardzo dobry Uczeń:
    • potrafi z powodzeniem zachować się w różnorakich sytuacjach życia zawodowego
    • potrafi sformułować/zrozumieć w całości logiczną i spójną wypowiedź na tematy zawodowe
    • potrafi wziąć udział w rozmowie o interesach
    • wypowiada się komunikatywnie, choć w jego wypowiedzi są sporadyczne błędy gramatyczne i leksykalne, które jednak nie zakłócają komunikacji
    • posługuje się/rozumie szeroki zakres struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie średnio zaawansowanym
    • posługuje się/rozumie szeroki zakres zwrotów i wyrażeń o charakterze ekonomiczno-gospodarczym, głównie handlowym Wymowa i intonacja nie sprawiają żadnych trudności w zrozumieniu.
    dobry Uczeń:
    • przeważnie potrafi z powodzeniem zachować się w różnorakich sytuacjach życia zawodowego
    • potrafi sformułować/zrozumieć logiczną i spójna wypowiedź na tematy zawodowe
    • zazwyczaj potrafi wziąć udział w rozmowie o interesach
    • wypowiada się komunikatywnie, choć w jego wypowiedzi są nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne, które jednak nie zakłócają komunikacji
    • posługuje się/rozumie dość szeroki zakres struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie średnio zaawansowanym
    • posługuje się/rozumie dość szeroki zakres zwrotów i wyrażeń o charakterze ekonomiczno-gospodarczym, głównie handlowym Wymowa i intonacja sprawiają drobne trudności w zrozumieniu.
    dostateczny Uczeń:
    • czasem potrafi zachować się w podstawowych sytuacjach życia zawodowego
    • próbuje sformułować krótką wypowiedź na tematy zawodowe, która bywa niespójna i nielogiczna
    • z wypowiedzi innych "wyłapuje" sens ogólny ale nie potrafi rozróżnić bardziej zaawansowanych wyrażeń i zwrotów
    • próbuje wypowiadać się ale w jego wypowiedzi pojawiają się liczne błędy gramatyczne i leksykalne, które częściowo zakłócają komunikację
    • posługuje się/rozumie dość wąski zakres struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie średnio zaawansowanym
    • posługuje się/rozumie dość wąski zakres zwrotów i wyrażeń o charakterze ekonomiczno-gospodarczym, głównie handlowym Wymowa i intonacja czasami sprawiają trudności w zrozumieniu.
    dopuszczający Uczeń:
    • z trudem potrafi zachować się w podstawowych sytuacjach życia zawodowego
    • próbuje sformułować krótką wypowiedź na tematy zawodowe, która przeważnie jest niespójna i nielogiczna
    • rozumie pojedyncze, proste zwroty i wyrażenia w czasie słuchania wypowiedzi innych, zadań ze słuchu
    • rzadko próbuje wziąć udział w rozmowie
    • próbuje wypowiadać się, ale popełnia liczne błędy gramatyczne i leksykalne, które znacznie zakłócają komunikację
    • posługuje się/rozumie bardzo wąski zakres struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie średnio zaawansowanym
    • posługuje się/rozumie bardzo wąski zakres zwrotów i wyrażeń o charakterze ekonomiczno-gospodarczym, głównie handlowym Wymowa i intonacja często sprawiają trudności w zrozumieniu.
    niedostateczny Uczeń jest niezrozumiały albo odpowiada całkowicie nie na temat. Nie potrafi zrozumieć wypowiedzi w języku angielskim
   • Kryteria oceny sprawności pisania i czytania: bardzo dobry Uczeń:
    • potrafi napisać spójny, w pełni zrozumiały, zgodny z tematem tekst użytkowy z całkowitym zachowaniem wymogów danej formy
    • stosuje szeroki zakres struktur gramatycznych i leksykalnych na poziomie średnio zaawansowanym
    • stosuje szeroki zakres słownictwa ekonomiczno-handlowego w prawidłowym kontekście
    • potrafi dostosować rejestr i styl do założonej formy
    • wypowiada się komunikatywnie, choć w jego wypowiedzi pojawiają się sporadyczne błędy gramatyczno-leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne, które jednak nie zakłócają komunikacji
    • zachowuje właściwą formę graficzną
    • mieści się w granicach słów określonych w poleceniu
    • potrafi przeczytać z pełnym zrozumieniem dłuższy tekst użytkowy, rozwiązuje prawidłowo zadania do tekstu
    dobry Uczeń:
    • potrafi napisać spójny, zrozumiały, zgodny z tematem tekst użytkowy z zachowaniem wymogów danej formy
    • stosuje dość szeroki zakres struktur gramatycznych i leksykalnych na poziomie średnio zaawansowanym
    • stosuje dość szeroki zakres słownictwa ekonomiczno-handlowego w prawidłowym kontekście
    • przeważnie potrafi dostosować rejestr i styl do założonej formy
    • wypowiada się komunikatywnie, choć w jego wypowiedzi pojawiają się nieliczne błędy gramatyczno-leksykalne, i dość liczne ortograficzne i interpunkcyjne, które nie zakłócają komunikacji
    • przeważnie zachowuje właściwą formę graficzną
    • nie mieści się w granicach słów określonych w poleceniu w +/- 10%
    • potrafi przeczytać ze zrozumieniem dłuższy tekst użytkowy, w większości rozwiązuje prawidłowo zadania do tekstu
    dostateczny Uczeń:
    • potrafi napisać w większości zrozumiały tekst użytkowy, lecz czasem brak w nim logicznej ciągłości i nie zachowuje on założonej formy; może nieznacznie odbiegać od tematu
    • stosuje dość wąski zakres struktur gramatycznych i leksykalnych na poziomie średnio zaawansowanym
    • stosuje dość wąski zakres słownictwa ekonomiczno-handlowego w prawidłowym kontekście
    • czasem potrafi dostosować rejestr i styl do założonej formy
    • próbuje wypowiadać się ale w jego wypowiedzi pojawiają się liczne błędy gramatyczno-leksykalne, ortograficzne i interpunkcyjne, które częściowo zakłócają komunikację
    • czasem nie zachowuje właściwej formy graficznej
    • nie mieści się w granicach słów określonych w poleceniu w +/- 20%
    • potrafi przeczytać tekst w języku angielskim, ale rozumie tylko główne jego przesłanie, popełnia błędy w wykonywanych zadaniach do tekstu
    dopuszczający Uczeń:
    • potrafi napisać tekst użytkowy, lecz najczęściej brak w nim logicznej spójności i nie zachowuje on założonej formy; znacznie odbiega od tematu i jest trudny do zrozumienia
    • stosuje bardzo wąski zakres struktur gramatycznych i leksykalnych na poziomie średnio zaawansowanym
    • stosuje bardzo wąski zakres słownictwa ekonomiczno-handlowego w prawidłowym kontekście
    • rzadko udaje mu się dostosować rejestr i styl do założonej formy
    • próbuje wypowiadać się ale popełnia bardzo liczne błędy, które znacznie utrudniają komunikację
    • rzadko zachowuje właściwą formę
    • przekracza granice określone w poleceniu o ponad 20% w górę albo w dół graficzną
    • potrafi przeczytać tekst w języku angielskim, ale rozumie tylko główne jego przesłanie, popełnia błędy w wykonywanych zadaniach do tekstu
    niedostateczny Tekst jest nie na temat albo błędy uniemożliwiają komunikację. Zupełnie nie rozumie przesłania tekstu, nie potrafi rozwiązać zadań do tekstu.
   9. Sposoby sprawdzania:
        Sprawdzanie stopnia opanowania czterech sprawności językowych, gramatyki i leksyki powinno być przeprowadzane za pomocą odpowiednio skonstruowanych testów oraz form wypowiedzi ustnych przy zastosowaniu jasno określonych kryteriów.

   autor: mgr Beata Bober-Bralich

   Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

   X


   Zarejestruj się lub zaloguj,
   aby mieć pełny dostęp
   do serwisu edukacyjnego.
   www.szkolnictwo.pl

   e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
   - największy w Polsce katalog szkół
   - ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
   Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

   Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
   Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie