Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Gmina Kalwaria Zebrzydowska moją małą Ojczyzną

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1089 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

"Gmina Kalwaria Zebrzydowska moją małą ojczyzną"

Opracowała mgr Beata Śliwa

     Edukacja regionalna, czyli poznanie historii, kultury oraz środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy ma bardzo duże znaczenie w wychowaniu młodego pokolenia, szczególnie teraz po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
    Metoda projektu, która w naszej szkole nie jest jeszcze zbyt często stosowana, doskonale nadaje się do realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych, a więc i edukacji regionalnej.
Praca nad projektem doskonali:
 • umiejętności o charakterze integracyjnym,
 • skłania do współdziałania,
 • stwarza okazję bliskich rozwijających kontaktów i wymiany doświadczeń ze środowiskiem lokalnym,
 • aktywizuje uczniów o zróżnicowanym potencjale twórczym.
      W realizację projektu zaangażowały się klasy I- VI. Wzięło w nim udział około 70 uczniów. Projekt był realizowany zespołowo.

Cel projektu:
     Zdobycie wiedzy na temat regionu, w którym żyjemy, jego historii, tradycji, kultury oraz środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem miasta gminnego – Kalwarii Zebrzydowskiej.
Ponadto:
 • Kształtowanie umiejętności planowania i organizacji pracy własnej uczniów.
 • Zbieranie i selekcjonowanie informacji.
 • Podejmowanie decyzji.
 • Współpraca w grupie.
 • Ocenianie i komunikowanie się.
Etapy projektu:

ETAP I
Przygotowanie uczniów do pracy poprzez dokładne zapoznanie ich z metodą
 • Pogadanka w klasach młodszych,
 • dyskusja w klasach starszych.
ETAP II
Wprowadzenie uczniów w tematykę zagadnienia
 • materiały,
 • literatura,
 • wiadomości, które poszerzą wiedzę dotyczącą tematu.
ETAP III
      Sformułowanie i wybór tematów projektów oraz tworzenie zespołów
 • każda klasa otrzymała zadanie do wykonania i tworzyła odrębny zespół, w którym uczniowie pracowali pod nadzorem wychowawcy klasy.
ETAP IV
Przygotowanie do realizacji projektu
 • opracowano instrukcję projektu,
 • ustalenie podziału zadań w poszczególnych zespołach, (karty z podziałem zadań zostały wywieszone na gazetce)
Klasa III skupiła się przede wszystkim na naszym gminnym mieście – Kalwarii Zebrzydowskiej. Zaplanowali spacer po najbliższej okolicy ( trasę wycieczki, listę obiektów wartych zobaczenia, przygotowali zestaw pytań do burmistrza miasta, z którym odbyli spotkanie). Po wycieczce dzieci wykonały plakaty zachęcające do odwiedzenia Kalwarii Zebrzydowskiej, oraz rysunki przedstawiające zabytkowe budowle.

    Klasa I i II sięgnęła do historii miasta - przygotowała wspaniałą inscenizację legendy związanej z powstaniem klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej.
     Uczniowie klas IV-VI wiedzę o gminie zdobywali w ramach lekcji przyrody, historii, języka polskiego, plastyki a nawet matematyki. Brali udział w mniejszych projektach.
Otrzymali do wykonania określone zadania:
 • Położenie geograficzne, ukształtowanie powierzchni, główne miasta, rzeki, jeziora, osobliwości przyrodnicze regionu Małopolska
 • Folklor i kultura ludowa
 • Najpiękniejsze zabytki Małopolski oraz legendy z nimi związane
 • Potrawy charakterystyczne dla naszego regionu
 • Małopolska w liczbach i nie tylko ...
 • Kalwaria Zebrzydowska moje miasto - historia i dzień dzisiejszy
 • Sławni Małopolanie.
 • zawarcie z uczniami kontraktu na wykonanie projektu
      Po uzgodnieniu tematów i zakresu projektów przystąpiono do sporządzenia szczegółowych instrukcji, harmonogramu konsultacji dla uczniów, określono kryteria oceny projektu, a także sporządzono kontrakt między nauczycielami, a uczniami. Kontrakt sporządzono w dwóch egzemplarzach (dla nauczycieli i dla uczniów):

KONTRAKT NA WYKONANIE PROJEKTU

Temat projektu: Gmina Kalwaria Zebrzydowska moją małą ojczyzną.
Data zawarcia projektu: 4 kwiecień.
Kontrakt zawarto pomiędzy nauczycielami - wychowawcami i uczniami klas I – VI.
Na mocy niniejszego kontraktu:
 1. Uczniowie przyjmują temat projektu do wykonania w formie: pracy grupowej, zespołowej.
 2. Uczniowie zobowiązują się do przedstawienia raportu dotyczącego wykonania projektu w terminie 5 tygodni od daty zawarcia projektu.
 3. Uczniowie zobowiązują się do złożenia sprawozdania i zaprezentowania projektu w dniu 20 maja.
 4. Nauczyciele wychowawcy i przedmiotowi zobowiązują się do opieki merytorycznej nad uczniami i ustalają konsultacje: w każdy wtorek i czwartek od godziny 12.30.
Podpisy akceptują treść kontraktu:
................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
................................................................
...............................................................
(podpisy przewodniczących klas)
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
(podpisy nauczycieli)

ETAP V
Realizacja projektu
     Realizacja projektu trwała 6 tygodni.
 1. Realizację projektu rozpoczęto od zbierania materiałów (np. mapy, przewodniki turystyczne, pocztówki, zdjęcia i inne pamiątki rodzinne). Niektóre klasy wybrały się na wycieczki po mieście i okolicy. Uczniowie poszukiwali informacji o historii regionu w swojej rodzinie, przeprowadzili wywiady z rodzicami, dziadkami itp.
 2. Zebrane materiały posłużyły do przygotowania plakatów, albumów, inscenizacji, oraz różnych prac plastycznych, a także artykułów dotyczących najbliższej okolicy na podstawie wywiadów przeprowadzonych przez uczniów.
 3. Odbył się występ młodzieżowego zespołu ludowego działającego przy Domu Kultury w Kalwarii Zebrzydowskiej. Mieliśmy okazję poznać różne obrzędy, tańce i przyśpiewki, podziwiać piękne stroje mieszkańców tej okolicy. Wszystko to w wykonaniu, którego nie powstydziliby się zawodowi artyści. Nauczyliśmy się też krótkiej piosenki ludowej, którą wykorzystaliśmy w trakcie naszej prezentacji. Występ ten dostarczył nam niezapomnianych wrażeń i umocnił w przekonaniu o wartościach kultury ludowej i konieczności jej pielęgnowania.
  Po upływie 5 tygodni od daty zawarcia projektu uczniowie poszczególnych klas zdali sprawozdanie z realizacji poszczególnych zadań.
Budowa sprawozdania:
 1. Strona tytułowa (tytuł, autorzy, klasa...),
 2. Spis treści (struktura, rozdziały),
 3. Streszczenie (kwintesencja projektu - reklama),
 4. Podziękowania dla osób, które pomogły w realizacji projektu,
 5. Wstęp uzasadniający wybór tematu, cele,
 6. Część główna (analiza literatury, wyników pracy, opis dojścia do rozwiązań, wykaz przedsięwzięć, które doprowadziły do określonych efektów w projekcie),
 7. Rekomendacje (propozycje działań wynikających z wniosków, propozycje zastosowania projektu w praktyce),
 8. Załączniki (wzory ankiet, zestawy wyników),
 9. Bibliografia (wykaz materiałów źródłowych, z których korzystano przy realizacji projektu).
ETAP VI
Prezentacja projektu
       Prezentacja projektu odbyła się 16 maja. Był to dla całej społeczności szkolnej dzień szczególny. W auli szkolnej przygotowano wystawę plakatów, albumów, zielników, sprawozdań oraz różnych prac plastycznych. Wiele unikatowych sprzętów, które były używane przez nasze prababcie zgromadzono w „izbie regionalnej” przerobionej z sali lekcyjnej.
      Rodzice, nauczyciele i uczniowie, którzy wyszperali cenne przedmioty, które ilustrują życie codzienne mieszkańców naszego regionu na przestrzeni ponad 100 lat. Zaproszeni goście, uczniowie i rodzice mogli podziwiać kołowrotek do przędzenia wełny, kierzynkę do wyrobu masła, lampy i latarki naftowe, młynki do mielenia kawy, maszynę do szycia, żelazka na duszę, moździerze, tarkę i balię do prania oraz inne pamiątki. Uczniowie poszczególnych klas prezentowali rezultaty swojej pracy w obecności pani dyrektor oraz burmistrza miasta Kalwarii Zebrzydowskiej pana A. Ormantego.
      Projekt ten był przedsięwzięciem bardzo dużym, składał się z wielu mniejszych projektów realizowanych na zajęciach poszczególnych przedmiotów, wymagał zaangażowania większości uczniów, nauczycieli a także innych pracowników szkoły (zbieranie eksponatów i urządzanie izby regionalnej). Zaangażowało się także wielu rodziców poprzez udostępnienie pamiątek rodzinnych, przygotowanie potraw regionalnych). Myślę, że to „pospolite ruszenie” przyczyniło się do integracji naszego środowiska, wyzwoliło wiele energii, ale też dostarczyło wiele satysfakcji ze wspólnie wykonanego zadania.

ETAP VII
Ocena projektu
      W ocenie projektu bierze udział zarówno nauczyciel (podsumowując osiągnięcia uczniów), jak i uczniowie (oceniając rezultaty prac innych grup wg opracowanych kryteriów i skali ocen oraz dokonując samooceny dotyczącej własnego wkładu pracy – również wg przyjętego wspólnie wzorca). Celem oceniania winno być wskazanie, w czym nasi uczniowie są dobrzy oraz pokazanie elementów wymagających w przyszłości ulepszenia. Ocenianie ma wspierać rozwój uczniów i motywować do pracy nad kolejnymi projektami.
 • oceniona została praca całego zespołu, jego poszczególnych członków,
 • oceniana fazy pracy zespołów oraz całość projektu,
 • kryteria oceniania zostały zapisane w instrukcji,
 • duże znaczenia w ocenie projektu miała także samoocena uczniów. Do dokonywania samooceny uczniowie muszą się stopniowo przygotowywać. Pytania mogą brzmieć:
  • Co udało się zrealizować , a co nie?
  • Dlaczego nie wszystkie cele zostały zrealizowane?
  • Jak układała się współpraca w grupie?
  • Co zmienilibyśmy obecnie w swoim projekcie?
     Oceniając projekt brano pod uwagę, czy umożliwił on uczniom zdobycie wielu umiejętności takich jak:
 • efektywne współdziałanie w zespole,
 • podejmowanie grupowych decyzji, wzajemną pomoc i współpracę,
 • wspólne rozwiązywanie konfliktów,
 • przygotowanie do publicznych wystąpień,
 • zdobycie bardzo dużo wiadomości dotyczących historii, tradycji oraz środowiska przyrodniczego regionu,
 • uświadomienie sobie swoich korzeni, których być może nawet się wstydzili,
 • poczucie więzi z regionem, dostrzeżenie jego piękna,
 • samą prezentację, w tym czytelność i przejrzystość celów, komunikatywność,
 • zaangażowanie wszystkich członków grupy, terminowość wykonania,
 • adekwatność projektu do sformułowanego tematu i celów,
 • wykorzystanie różnorodnych źródeł informacji, oryginalność, estetykę wykonania, trwałość, pomysłowość.
KARTA OCENY PROJEKTU:
Ocena etapów projektu:
 1. Ocena po 1/3 projektu 20%
 2. Ocena po 2/3 projektu 20%
 3. Ocena po zakończeniu projektu 60%
Ocena zawartości projektu:
 1. Za plan projektu 6%
 2. Oryginalność, innowacyjność 9%
 3. Umiejętności praktyczne w pracy eksperymentalnej i teoretycznej 9%
 4. Realizacja celów i pokonywanie trudności 6%
Prezentacja i sprawozdanie:
 1. Plan, czytelność 6%
 2. Język, prezentacje graficzne, błędy 6%
 3. Estetyka, atrakcyjność 6%
Ocena samodzielności i zaradności:
 1. Pracowitość, inicjatywa, wymagana opieka 6%
 2. Dodatkowe działania 6%
Razem.......................................
Ocena całkowita (Razem) 40%
Ocena osoby niezależnej 60%
Ocena końcowa...........................................

Do metody projektu będziemy jeszcze wielokrotnie wracać, szczególnie w realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych.
To nic, że nasza mała ojczyzna nie jest w stanie olśniewać bogactwem.
     Często wystarczy, że jest ciepła i czysta ogrzewająca nas nie tylko ciepłem fizycznym ale i duchowym.
      Wśród tak wielu wartości dwie są najważniejsze dla małej ojczyzny: dary przyrody i dary natury.
Przyroda daje małej ojczyźnie zdrowie.
Kultura daje jej własną twarz.

AUTOR:
Mgr Beata Śliwa - nauczyciel nauczania zintegrowanego (studia magisterskie) i informatyki z techniką (studia podyplomowe).
Pracuję w Zespole Szkół nr 6 w Leńczach(PF w Podolanach) w okolicach Kalwarii Zebrzydowskiej.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie