Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego nauczycielki kształcenia zintegrowanego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 2029 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Chciałabym udostępnić mój plan rozwoju zawodowego wszystkim, którzy stoją jeszcze przed decyzją, czy ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Izabela Jakrzewska
nauczyciel mianowany
kształcenie zintegrowaneSFERA/ ZADANIA/ FORMY REALIZACJI/ TERMIN/ SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

S F E R A
O R G A N I Z A C Y J N A
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatoweg VII-IX 2004r. Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego

2. Nawiązanie współpracy z dyrektorem szkoły oraz WOM w Gorzowie Wlkp. Rozmowa, uzgodnienie form współpracy oraz ustalenia terminu odbycia kursów, IX-X 2004r.

3.Poznanie zasad funkcjonowania szkoły. Analiza dokumentacji: statutu, planów pracy szkoły, regulaminów, programu wychowawczego, przepisów i zasad BHP. IX-X 2004r.

4.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Współpraca z rodzicamii samorządem szkoły.Tworzenie i wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. Wdrażanie programu wychowawczego. Udział w pracach zespołu przedmiotowego kształcenia zintegrowanego-na bieżąco wg planu pracy szkoły

5.Współpraca ze strukturami samorządowymi, organizacjami wspierającymi szkołę. Współpraca w realizacji zadań koordynowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną, Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej, Ligę Ochrony Przyrody, Polski Czerwony Krzyż, samorząd uczniowski, poradnię psychologiczno-pedagogiczną itp.-w okresie stażu, informacja na temat współpracy, zaświadczenia

6.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, scenariuszy zajęć, dyplomów itp IX 2004- V 2007r.

7.Przygotowanie projektu sprawozdania. Autorefleksja. Autoanaliza.Opis realizacji planu- cały okres stażu

S F E R A
D Y D A K T Y C Z N A

1.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Aktywny udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego wg potrzeb szkoły.Udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli mianowanych- cały okres stażu. zaświadczenia, scenariusze hospitowanych zajęć

2. Analiza, określanie mocnych i słabych stron własnej działalności. Opracowanie narzędzi badań, analiz i ewaluacji.

3.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu.Przygotowanie sprawdzianów, testów, referatów, artykułów itp.Przygotowanie i sporządzenie oceny opisowej na koniec semestru. Przygotowanie dyplomów, medali, przykładowe testy, sprawdziany itp.

4. Inspirowanie uczniów do rozwijania własnych zainteresowań, inicjatywy oraz kreatywności w nauce i życiu. Powołanie i prowadzenie Koła Matematyków dla uczniów klas III i IV. Zajęcia prowadzone m. in. metodą A. Grabowskiego.Powołanie i prowadzenie koła matematycznego dla klas I-III.Powołanie i prowadzenie koła ortograficznego.Przygotowanie uczniów do konkursów:szkolnego konkursu „Liczmanek’,szkolnego konkursu „Mistrz tabliczki mnożenia”,gminnego konkursu tabliczki mnożenia,VI Otwartych Mistrzostw Gorzowa w Tabliczce Mnożenia, gminnego konkursu „Co dwie głowy to nie jedna”,szkolnego konkursu „Ortografek”,Gminnych Mistrzostw Ortografiicznych "Ortograficzne zmagania",konkursu recytatorskiego, konkursu ekologicznego

5.Opracowanie autorskich programów, scenariuszy zajęć i ich wdrażanie. Opracowanie programu zajęć kół matematycznych i koła ortograficznego.Opracowanie scenariuszy imprez, spotkań z rodzicami.

6. Praca z uczniem mającym trudności w nauce. Konsultacja z pracownikami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Drezdenku. Prowadzenie zajęć wyrównawczych- w okresie stażu-plan pracy

7. Przygotowanie uczniów do konkursów organizowanych przez samorząd szkolny oraz inne organizacje szkolne. Aktywny udział w konkursach wg planu samorządu i organizacji

8. Promocja najbliższego środowiska i okolic.
Organizowanie wycieczek i spotkań z ciekawymi ludźmi.

9. Przygotowanie publikacji. Zamieszczenie publikacji w biuletynie edukacyjnym, Internecie, opracowanie artykułu do gazety lokalnej.

S F E R A
O S O B I S T A

1.Wstępna ocena własnych umiejętności. Przegląd zgromadzonych dokumentów, otrzymanych nagród potwierdzających własne osiągnięcia zawodowe.Autorefleksja-VIII-IX 20004r. określenie długości stażu

2.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: szkolenia, warsztaty, rady samokształceniowe, kursy- cały okres stażu, zaświadczenia. scenariusze spotkań

3.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz nowości wydawniczych.Poszukiwanie nowych rozwiązań. Korzystanie z zasobów bibliotek. Bieżąca lektura publikacji pedagogicznych w Internecie-cały okres stażu, dziennik lektur, zestawienie bibliograficzne

4.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. Konsultacje z nauczycielami hospitującymi lekcje, dyskusja .Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, kart pracy, zestawów kontrolnych, scenariuszy inscenizacji szkolnych, artykułów poświęconych zagadnieniom dydaktycznym.Zajęcia dla nauczycieli promujące aktywną metodę nauczania tabliczki mnożenia A. Grabowskiego- w okresie stażu- zaświadczenia

5. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole. Podejmowanie dodatkowych zadań. Funkcja opiekuna koła matematycznego klas II-IV.Funkcja lidera zespołu kształcenia zintegrowanego.Funkcja redaktora gazetki szkolnej. Zadania podjęte z własnej inicjatywy to:stworzenie i prowadzenie kół matematycznych,redakcyjnego oraz ortograficznego. Współorganizowanie szkolnych i gminnych konkursów, udział w nich,

S F E R A
O P I E K U Ń C Z O - W Y C H O W A W C Z A

1. Zapoznanie z planem wychowawczym szkoły i określenie zadań nauczyciela wychowawcy. Ustalenie działań wychowawczych i sporządzenie własnego planu pracy wychowawczej dla klas I-III- cały okres stażu- plan wychowawczy dla poszczególnych klas

2. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów. Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami. Przeprowadzenie ankiety.Współpraca z pedagogiem szkolnym.

3.Pogłębienie współpracy z rodzicami wychowanków. Sporządzenie planu i programu spotkań z rodzicami. Prowadzenie spotkań w ramach pedagogizacji rodziców różnymi metodami(pogadanki, dyskusje, burza mózgów),na bieżąco- harmonogram spotkań i tematyka działań, ankieta

4.Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Drezdenku.Rozmowy z pracownikami poradni na temat indywidualnych przypadków, w okresie stażu, wg potrzeb,potwierdzenie współpracy

5.Podejmowanie działań profilaktycznych we współpracy z Sanepidem. Organizowanie konkursów profilaktycznych.

6. Uwzględnienie w swojej pracy problemów środowiska lokalnego . Zapoznanie uczniów z historią, osobliwościami naszego miasta. Nasze miasto-wycieczka. Wykonywanie albumów i gazetek o Drezdenku. „Wszyscy dbamy o nasze miasto”- zajęcia w terenie.

7.Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Udział w akcji „Sprzątanie świata”. Klasowy konkurs na plakat antynikotynowy. Agresja wśród dzieci i młodzieży-omówienie problemu na zebraniach z rodzicami.Współczesne uzależnienie-gry komputerowe-ankieta, omówienie,

8.Tworzenie gazetek profilaktycznych-opracowanie planu gazetek

9. Aktywna realizacja zadań wychowawczo-opiekuńczych. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Inicjowanie spotkań kulturalnych: wycieczki do muzeum, kina itp. Wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Organizowanie wycieczek dydaktycznych. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. Współudział w organizowaniu uroczystości szkolnych. Kultywowanie tradycji, wychowanie patriotyczne,wychowanie zdrowotne -wg planu pracy wychowawczej

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie