Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Co dalej gimnazjalisto ?

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1974 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program ten przeznaczony jest dla trzeciej klasy gimnazjum. Realizowany był na lekcjach wychowawczych w roku szkolnym 2004/2005 w Gimnazjum Publicznym w Gielniowie. Omawia zagadnienia związane z kierunkami dalszego kształcenia i wyborem zawodu. Ma pomóc uczniom w poznawaniu zawodów, szkół ponadgimnazjalnych i rynku pracy.

Wstęp


Edukacja w nowoczesnej szkole jest integralnym procesem kształcenia i wychowania. Zadania stawiane przed gimnazjum związane są zarówno z nauczaniem jak i przygotowaniem młodzieży do rozwiązywania problemów, pokonywania trudności okresu dojrzewania oraz przygotowania jej do wyboru przyszłej szkoły i zawodu. Podjęcie przez ucznia mądrej i trafnej decyzji dotyczącej wyboru zawodu nie jest zadaniem łatwym.
Problem ten staje się wyzwaniem nie tylko dla absolwentów gimnazjum i ich rodziców, ale także dla wychowawców i nauczycieli, którzy powinni systematycznie i odpowiedzialnie rozpoznawać kierować i motywować
zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
Problematyka orientacji zawodowej, niezwykle ważna, poruszana we wcześniejszych etapach kształcenia, stanowi podstawowe zagadnienie w pracy wychowawczej w ostatniej klasie gimnazjum. Zmieniający się rynek pracy coraz częściej wymusza konieczność zmiany kwalifikacji.


Charakterystyka programu


Program został opracowany na podstawie zapisów zawartych w Podstawie programowej dla gimnazjów oraz Programu wychowawczego naszej szkoły. Jest wyjściem naprzeciw zapotrzebowaniu uczniom klasy IIIc. Będzie on realizowany na lekcjach wychowawczych w trakcie całego roku szkolnego.
Program napisany przeze mnie omawia zagadnienia związane z kierunkami dalszego kształcenia i etapy podejmowania decyzji zawodowych. Ma on również sprzyjać samopoznaniu i precyzowaniu preferencji zawodowych, które będą adekwatne do możliwości intelektualnych i psychofizycznych ucznia. W efekcie uczeń mając większe rozeznanie i świadomość, będzie z mniejszym lękiem podchodził do spraw związanych ze zmianą szkoły i wyborem dalszej drogi życiowej.
W trakcie pracy nad zagadnieniami szczegółowymi stosowane będą aktywne metody pracy: prace indywidualne uczniów, rozmowy w kręgu klasowym, wypowiedzi plastyczne, prace w zespołach zadaniowych, burza mózgów, drzewka decyzyjne, prezentacje, debaty, elementy dramy i inne. Przewidywane formy pracy to: indywidualna, grupowa i zespoły zadaniowe.
Niezbędnym elementem realizacji programu jest stała współpraca wychowawcy z rodzicami, Radą Pedagogiczną i Dyrekcją szkoły. Szkoła będzie wspierała rodziców tak by oddziaływania wychowawcze były systematyczne i przynosiły oczekiwane efekty w postaci wyboru przez uczniów dalszego, trafnego kierunku kształcenia. Ważnym składnikiem wspierającym będzie też współpraca z PUP i Poradnią, która pomoże w podjęciu decyzji młodzieży niezdecydowanej oraz mającej kłopoty w nauce.


Cel ogólny


Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji szkolnej i zawodowej.


Cele szczegółowe


1. Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny.
2. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych, dokonywania właściwych wyborów.
3. Rozwijanie świadomości własnych zdolności, umiejętności, kwalifikacji potrzeb, wartości i zainteresowań w aspekcie życzeniowym i rzeczywistym.
4. Pomoc uczniom w poznawaniu zawodów, szkół ponadgimnazjalnych, rynku pracy.
5. Współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań.
6. Wskazywanie źródeł informacji o poradnictwie zawodowym.
7. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za swój rozwój i przyszłość.
8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez poznanie mocnych stron osobowości.


Treści kształcenia


CYKL I - JA, MOJE MOŻLIWOŚCI I ZAINTERESOWANIA

1. Moje mocne i słabe strony - próba samooceny.
2. Najważniejsze wartości w życiu.
3. Czy jesteśmy asertywni ?
4. Zainteresowania, które chciałbym rozwijać.
5. Sukcesy - podniesieniem poczucia własnej wartości.

CYKL II - PRZED TRUDNYM WYBOREM

1. Bądź zorganizowany!
2. Mam obowiązek......
3. Jak podjąć właściwą decyzję?
4. Gdybym był......gdybym mógł decydować.
5. Jak osiągnąć sukces czyli twórcze myślenie i wyrażanie siebie.
6. Jak skutecznie przygotować się do egzaminu gimnazjalnego?


CYKL III - PERSPEKTYWA PRZYSZŁEGO ZAWODU

1. Znaczenie pracy w życiu człowieka.
2. Czynniki warunkujące wybór zawodu.
3. Zawód ale jaki?
4. System kształcenia w Polsce.
5. Szkoły ponadgimnazjalne w naszym rejonie.
6. Poradnik zawodowy.
7. To........jest ciekawy zawód.
8. Próby ustalenia predyspozycji zawodowych.
9. Wybór szkoły a perspektywy zatrudnienia.
10. Podjąłem decyzje - kompletowanie dokumentów.


Tematyka cyklu zajęć i przewidywane osiągnięcia uczniów


I. Ja, moje możliwości i zainteresowania.
Uczeń:
- Potrafi określić swoje zainteresowania i uzdolnienia
- Zna swój system wartości i oczekiwania wobec otaczającego świata.
- Zna i rozumie pojęcie asertywności
- Umie określić swoje mocne i słabe strony
- Potrafi podjąć decyzję o dokonaniu pozytywnej zmiany
- Rozwija poczucie własnej wartości
- Kształtuje umiejętności świadomość konieczności ciągłego poszerzania zakresu swojej wiedzy

II. Przed trudnym wyborem.
Uczeń:
- Kojarzy cechy temperamentu z zachowaniem i upodobaniami
- Potrafi przedstawić swój sukces, zaprezentować się na forum
- Umacnia poczucie własnej wartości
- Uczy się podejmowania odpowiedzialnych decyzji
- Potrafi radzić sobie ze stresem w sytuacjach egzaminacyjnych
- Uświadamia sobie prawa i obowiązki jako uczeń, dziecko, członek społeczności
- Zna różne techniki i metody pracy umysłowej
III. Perspektywa przyszłego zawodu.
Uczeń:
- Potrafi ocenić swój stan fizyczny i zdrowotny
- Konfrontuje własne możliwości z wymaganiami zawodu
- Zna warunki, zadania, czynności pracy w wybranych zawodach
- Posiada informacje o systemie kształcenia w Polsce
- Zna kryteria przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych w naszym regionie
- Dostrzega możliwości zatrudnienia na polskim rynku pracy
- Potrafi napisać życiorys, podanie, prośbę
- Wie, gdzie szukać pomocy w planowaniu własnej ścieżki kariery


Procedury osiągania celów w zakresie działań wychowawczych - zagadnienia i sposoby realizacji


1. Przeprowadzenie wstępnej diagnozy dotyczącej preferowanych przez uczniów kierunków kształcenia:
- rozmowa indywidualna wychowawcy z uczniami

2. Gromadzenie informacji na temat różnych zawodów i szkół ponadgimnazjalnych:
- założenie teczek tematycznych przez każdego ucznia i gromadzenie tam materiałów z różnych źródeł

3. Systematyczna prezentacja tematyki:
- redagowanie szkolnej gazetki: Szkoła - Zawód - Praca

4. Nawiązanie kontaktów z instytucjami związanymi z doradztwem zawodowym:
- Zorganizowanie spotkań uczniów, rodziców z pracownikami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Powiatowym Urzędem Pracy,
- pozyskanie materiałów tematycznych,
- kontakt z ośrodkiem zdrowia

5. Projekcja filmów, przeglądanie stron WWW o tematyce zawodoznawczej:
- dyskusje,
- wymiana informacji, adresów WWW

6. Wizyty w szkołach ponadgimnazjalnych:
- udział w "otwartych dniach",
- spotkania z nauczycielami, dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych

7. Prowadzenie cyklu zajęć: "Ja, moje możliwości i zainteresowania", "Przed trudnym wyborem", "Perspektywa przyszłego zawodu" :
- zajęcia prowadzone będą metodami aktywnymi omówionymi w dalszej części pracy.

8. Włączenie zagadnienia do tematyki zebrań rodzicielskich:
- na zebraniach rodzicielskich rodzice zostaną zapoznani z tematyką oraz efektami etapowymi realizacji programu.
- zebrania rodzicielskie


Proponowane metody i techniki pracy


1. Rozmowa w kręgu klasowym - nauczyciel prowadzi rozmowę kierowaną i poprzez umiejętne sformułowanie pytań stymuluje procesy myślowe uczniów. Uczniowie wzajemnie słuchają się, wymieniają poglądy, dzielą się swoimi odczuciami, wyciągają wnioski, analizując, poszerzają swoją wiedzę konfrontując ją z już posiadaną.
2. "Burza mózgów" - ćwiczy myślenie twórcze, kreatywność i otwartość. Poprzez zbieranie jak największej liczby pomysłów na rozwiązanie problemu przełamuje sztywne wzorce myślowe.
3. Dyskusja klasowa - w czasie której pobudzając aktywność uczniów, zachęcamy ich do prezentowania własnego stanowiska, doboru argumentów, okazywania szacunku dla poglądów innych, dochodzenia do wspólnych wniosków. W czasie dyskusji nauczyciel wspiera uczniów nieśmiałych i wycofujących się.
4. Praca indywidualna - odpowiedzi ucznia na pytania, uzupełnianie list, ankiet, zdania niedokończone itp.
5. Debata "za i przeciw" - uczniowie zgodnie ze swoimi poglądami dzielą się na dwie grupy zajmujące przeciwstawne stanowiska. dobierają argumenty, wyrażają opinie.
6. "Drzewo decyzyjne" - w sposób graficzny przedstawia zapis podejmowania decyzji. Uczniowie mogą zauważyć związki między rozwiązaniem problemu, konsekwencjami tych rozwiązań, a wartościami uznawanymi przez osobę podejmującą decyzje.
7. Paca w grupach zadaniowych - wyznaczonych drogą losową lub przez indywidualny dobór. Wspólne opracowanie zadania, dochodzenie do porozumienia, wymiana poglądów i prezentacja rozwiązania.
8. Elementy dramy - krótkie scenki odgrywane przez uczniów według własnego scenariusza ze zwróceniem uwagi na dobór słownictwa, wyrażanie uczuć.
9. Wypowiedzi plastyczne - rysunki, plakaty, schematy, wykonane w zespole lub indywidualnie zakończone prezentacją na forum klasy lub na gazetce.


Ewaluacja programu


Realizacja postawionych celów programu będzie poddawana bieżącej obserwacji. Po zakończeniu każdego cyklu zajęć uczniowie będą ankietowani, prowadzone będą rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami. W ramach końcowej ewaluacji uczniowie wypełnią kwestionariusz dotyczący ogólnej oceny przydatności programu. Zostaną wykonane zestawienia wybranych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


Literatura pomocnicza:

1. Bleja B, Składowska M. ,Zeszyt ćwiczeń - godziny wychowawcze, Toruń 1998
2. Dodziuk A., Pokochać siebie, Warszawa 1992
3. Gapińska E., Materiały dla wychowawców klas, Płock 1998
4. Krawczyk L., Kulpa A., Maicka M., Orientacja zawodowa, Warszawa 1989
5. Król - Fijewska M,. Trening asertywności, Warszawa 1999
6. O wychowaniu w szkole. Biblioteczka reformy, Warszawa 1999
7. Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu. Praca zbiorowa pod red. Sołtysińskiej G., Woronieckiej J., Warszawa 2001
8. Program wychowawczy instytucji edukacyjnej. Tworzenie, struktura przykłady. Praca pod red. Antoniaka K., Wiłkomirskiej A., Warszawa 1998
9. Szajek S., System orientacji i poradnictwa zawodowego, Warszawa 1989
10. Szuty J. ,Gdy nauczyciel jest wychowawcą, Warszawa - Łódź 2001


Opracowała:
mgr Barbara Dąbrowska - Biało
Gimnazjum Publiczne w Gielniowie

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie