Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program i pracy z uczniem dysgraficznym w klasie VI

 

Zjawisko dysgrafii jest bardzo często spotykane w szkołach. Zauważam to, sprawdzając prace pisemne swoich uczniów. Ze względu na powszechność tej dysfunkcji zdecydowałam się opracować program, który ma na celu pomoc moim uczniom w tym zakresie. Przedstawiony poniżej program jest realizowany podczas programowych zajęć języka polskiego w klasie VI, prowadzę go z uczniami, którzy wymagają wsparcia ze względu na swą dysgrafię. Mam nadzieję, że moje opracowanie pomoże innym nauczycielom, szczególnie polonistom, w pracy dydaktycznej.

Program i pracy z uczniem dysgraficznym na rok szkolny 2006/2007 realizowany w Szkole Podstawowej w Drzycimiu, na lekcjach języka polskiego w klasie VI

podstawa prawna: (Dz. U. z 2002 nr 51, poz. 458)
prowadzący: Justyna Zimniak - Bagińska

I. Główne założenia programu:
 1. Wskazanie działań, które mają na celu udzielenie pomocy uczniom dysgraficznym (w tym współpraca z rodzicami).
 2. Pomoc uczniom mającym problemy w nauce ze względu na orzeczoną dysgrafię.
 3. Motywowanie uczniów do pokonywania trudności szkolnych.
 4. Stymulowanie uczniów do pracy nad sobą, a w efekcie doprowadzenie do lepszego opanowania umiejętności władania językiem polskim w piśmie na poziomie szkoły podstawowej.
II. Cele ogólne programu:
 1. Doskonalenie koordynacji wzrokowej i słuchowej oraz koncentracji uwagi.
 2. Kształtowanie umiejętności wyraźnego i starannego pisania.
 3. Dostosowanie form pracy na lekcji do trudności ucznia dysgraficznego na lekcjach języka polskiego
 4. Budowanie wiary w siebie i w swoje możliwości językowe uczniów dysgraficznych.
 5. Stwarzanie uczniom dysgraficznym możliwości rozwoju.
 6. Minimalizowanie negatywnego wpływu dysgrafii na postępy w nauce.
III. Cele szczegółowe programu
 1. Osiągnięcie poziomu opanowania języka zapewniającego sprawną komunikację językową w piśmie.
 2. Usprawnienie umiejętności praktycznego wykorzystania znajomości zasad ortografii i interpunkcji.
 3. Organizowanie własnego uczenia się.
 4. Nauka samodzielnego rozwiązywania problemów.
 5. Kompensacja dysfunkcji.
 6. Usprawnianie funkcji percepcyjnych poprzez:
  • Ćwiczenie funkcji wzrokowej
  • Ćwiczenia logicznego myślenia
 7. Ćwiczenia doskonalące pismo:
  • Przekształcanie wyrazów poprzez zmianę głoski lub dodawanie głosek
  • Różnicowanie słów podobnie brzmiących
  • Wysłuchiwanie, czytani, różnicowanie i zapisywanie dźwięków
  • Przepisywanie krótkich tekstów
  • Odwzorowywanie zróżnicowanych kształtów, uzupełnianie brakujących fragmentów obrazków
IV. Treści nauczania – zgodne z realizowanym w szkole programem nauczania „ Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej” A. Łuczak, A. Murdzek DKW-4014-37/01; a w szczególności:
  • Doskonalenie techniki czytelnego, poprawnego pisania.
  • Doskonalenie umiejętności starannego pisania z zachowaniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych.
  • Wyrabianie nawyku dbałości o organizację graficzną tekstu oraz o estetykę pisma (czytelne i staranne pisanie – kształtne litery, właściwie zachowane odległości między wyrazami, komponowanie trójdzielnej wypowiedzi według wcześniej podanego lub stworzonego razem z nauczycielem planu; stosowanie akapitów i marginesów, dzielenie wyrazów przy ich przenoszeniu do następnego wersu.
  • Znajomość alfabetu, dzielenie wyrazów na głoski, litery, sylaby.
  • Dostrzeganie różnicy między wymową a zapisem samogłosek nosowych, spółgłosek dźwięcznych i bezdźwięcznych; oznaczanie miękkości głoski przez znak zmiękczenia oraz i.
  • Oddzielanie końcówki od tematu, wyróżnianie oboczności zachodzących w temacie, zwłaszcza tych, które uzasadniają pisownię ó, rz, ż, ch, h.
V. Procedury osiągania celów
 1. Metody i techniki pracy:
  • gry i zabawy edukacyjne (loteryjka, z rzucaniem kostką, układanki, domino ortograficzne)
  • praca z tekstem (analiza i synteza, wyszukiwanie informacji)
  • uzupełnianki, układanki wyrazowe, sylabowe, literowe
  • ćwiczenia kształtujące pismo
  • metody aktywizujące
 2. Formy pracy:
  • Indywidualna
  • Z nauczycielem
 3. Pomoce dydaktyczne:
  • Egzemplarze gier dydaktycznych, loteryjki
  • Układanki wyrazowe, sylabowe, literowe
  • Teksty ćwiczeń językowych, uzupełnianek, krzyżówki, rebusy, zagadki
  • Słowniki językowe
  • Materiały własne
VI. Kształcone umiejętności:
  • Czytanie : używanie słownika, uzupełnianie luk w tekście, dialogu, tabeli, wybranie właściwej odpowiedzi (prawda/fałsz), znalezienie informacji, ułożenie zdań/akapitów w kolejności.
  • Pisanie : uzupełnianie dialogu wyrazami, uporządkowywanie wyrazów – rozsypanka, krótkie opisy, pisanie krótkich historyjek, pisanie krótkich form, np. kartka, notatka, krzyżówki, rebusy, zagadki itp., przepisywanie krótkich tekstów, odwzorowywanie tekstów, wzorów pisma, schematów, rysunków.
VI. Cele operacyjne – uczeń potrafi w zakresie:
  • Czytania: czytać ze zrozumieniem, potrafi wyszukać konkretne informacje oraz uzupełnić brakujące fragmenty, korzystać ze słownika ortograficznego, frazeologicznego, języka polskiego, poprawnej polszczyzny.
  • Pisania: napisać poprawnie dyktando ze słuchu, stworzyć własny tekst (np. instrukcję, krzyżówkę, plan) na bazie przeczytanego tekstu; wykonać ćwiczenia słownikowo – frazeologiczne, gramatyczno – stylistyczne oraz interpunkcyjne i ortograficzne z wykorzystaniem słowników, przepisać czytelnie krótki tekst, przestrzegać zasad kompozycji, dbać o organizację graficzną tekstu oraz o estetykę pisma (czytelne i staranne pisanie – kształtne litery, właściwie
Literatura:
 1. Brejnak Wojciech: Kocham i wychowuję. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, Warszawa 1993.
 2. Dolanta-Makuch Ewa: Dysleksja. Dysgrafia. Dysortografia. Wybór literatury za lata 1989- 1998, „Biblioteka w szkole” 1999 nr 4 s. 22- 23.
 3. Zębalska Cecylia: Dysleksja. Dysgrafia. Dysortografia. Wybór literatury za lata 1999- 2003 „Biblioteka w szkole” 2004 nr 1 s. 22- 23.
 4. Mickiewicz Janina: Jedynka z ortografii? Rozpoznawanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym 2. Usprawnianie umiejętności czytania i pisania u uczniów dyslektycznych, Toruń 1996.
Załączniki – zestawy ćwiczeń wykorzystanych podczas realizacji programu:
 1. Zestawy ćwiczeń kaligraficznych.
 2. Zestawy ćwiczeń językowo – słownikowych.
 3. Zestawy ćwiczeń kompozycyjnych.
 4. Zestawy ćwiczeń ortograficznych.
Opracowała: Justyna Zimniak - Bagińska

Jeżeli zauważyłeś jakieś nadużycia w prezentacji napisz o tym poniżej i wyślij je do nas:
INFORMACJE O PREZENTACJI

Ostatnią zmianę prezentacji wykonał: Szkolnictwo.pl.
IP autora: 83.21.195.174
Data utworzenia: 2008-09-01 22:42:46
Edycja: Edytuj prezentację.

HISTORIA PREZENTACJI

Szkolnictwo.pl (83.21.195.174) - Prezentacja (2008-09-01 22:42:46) - Edytuj prezentację.

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie