Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program wychowawczy przedszkola

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5942 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców i środowiska oraz pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych. Ma on za zadanie określać, jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do naszego wychowanka, jego rodzica, jakie normy postępowania czy zachowania są pożądane, aby dziecko umiało funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.

Opracowały:
mgr Elżbieta Sosnowska
mgr Renata Świtała

Rogowo 2006r.

WSTĘP

"W wychowaniu chodzi o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej
człowiekiem [...], umiał być bardziej nie
tylko z drugim, ale i dla drugich"
JAN PAWEŁ II (1980)

      Pojecie wychowania należy do podstawowych w pedagogice, jest jednak bardzo różnie rozumiane i ujmowane w szerszym lub węższym zakresie. Na rzeczywistość wychowawczą przedszkola składają się celowe oddziaływania pedagogiczne, a także wpływy środowiska. Ta rzeczywistość mieści się w pojęciu wychowania używanym w najszerszym tego słowa znaczeniu. T. Wujek tak pisze: "Przez wychowanie rozumie się całość wpływów i oddziaływań kształtujących rozwój człowieka i przygotowujących go do życia w społeczeństwie" . Dla współczesnej pedagogiki wychowanie to świadome, zamierzone i specyficzne działania osób ( wychowawców), których celem jest osiągnięcie względnie trwałych zmian w osobowości jednostki ( wychowanka)- węższe znaczenie.

      Wychowanie rozpoczyna się w rodzinie, a przedszkole tylko je kontynuuje i ukierunkowuje. Jak powiedział J. Dewey: "przedszkolne życie powinno wyrastać stopniowo z życia domowego (...), powinno podejmować i kontynuować zachowania, z którymi dziecko oswoiło się już w domu".

      Program wychowawczy ma na celu poprawę jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców i środowiska oraz pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych. Ma on za zadanie określać, jakimi wartościami kierujemy się w stosunku do naszego wychowanka, jego rodzica, jakie normy postępowania czy zachowania są pożądane, aby dziecko umiało funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.

CEL GŁÓWNY
Wspomaganie rozwoju dziecka, zgodne z jego wrodzonymi możliwościami twórczymi i intelektualnym.

CELE SZCZEGÓŁOWE
 • wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie i zdobywanie nowych doświadczeń
 • kształtowanie podstawowych postaw moralnych; uczuciowość, tolerancja, sprawiedliwość, odpowiedzialność i życzliwość
 • tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem
 • uczenie dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych na zasadzie kompromisu
 • rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła
 • uświadomienie dzieciom o czyhających zagrożeniach, wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo
 • zapoznanie z prawem i obowiązkami dziecka
ZADANIA GŁÓWNE PROGRAMU

I. Bądź kulturalny i koleżeński
II. Kontroluj swoje zachowanie
III. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i zdrowie
IV. Poznaj swoje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe

I. Bądź kulturalny i koleżeński
 1. Używanie form grzecznościowych "proszę", "przepraszam", "dziękuje"
 2. Okazywanie szacunku dorosłym
 3. Kulturalne zachowanie się w trakcie powitań i pożegnań
 4. Słuchanie innych gdy mówią- dzielenie się wrażeniami kiedy inni słuchają
 5. Utrwalenie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych
 6. Przyzwyczajanie do przestrzegania zasad dotyczących utrzymania porządku w przedszkolu i jego najbliższym otoczeniu
 7. Wdrażanie do zgodnej zabawy z kolegami- nie wyrządzanie nikomu krzywdy
 8. Umiejętność dzielenia się z innymi
 9. Okazywanie pomocy dzieciom słabszym, młodszym i mniej sprawnym
II. Kontroluj swoje zachowanie
 1. Umiejętność porozumiewania się umiarkowanym głosem
 2. Przestrzeganie określonych norm i reguł życia w grupie
 3. Właściwe zachowania się dzieci w stosunku do innych ( nie stosuj obraźliwych słów)
 4. Rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych
 5. Umiejętność właściwego przyjmowania pochwał i krytyki
 6. Umiejętność wyrażania swoich uczuć w sposób zrozumiały dla innych
 7. Poznawanie wzorców właściwego zachowania ( postawa nauczyciela, postacie z literatury)
III. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i zdrowie
 1. Zaznajomienie dzieci z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu, na spacerach i wycieczkach ( np. zasady ruchu drogowego)
 2. Umiejętność unikania zagrożeń i radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 3. Znajomość profilaktyki prozdrowotnej
 4. Systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych
 5. Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza: pediatry, stomatologa
III. Poznaj swoje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe
 1. Wzbogacanie wiedzy poprzez przekazywanie ciekawostek i interesujących historii, legend związanych z tradycjami rodzinnymi i regionalnymi
 2. Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez udział rodziców i dziadków w uroczystościach przedszkolnych i środowiskowych
 3. Poznawanie pracy zawodowej rodziców i dziadków, oraz zawodów ważnych dla środowiska: strażak, policjant, lekarz, nauczyciel
 4. Uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej- jesteśmy Polakami, mówimy po polsku, rozumiemy znaczenie słowa ojczyzna
 5. Zapoznanie dzieci z barwami narodowymi, godłem, hymnem i mapą Polski
Przewidywane osiągnięcia dzieci
Dziecko:
 • rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie
 • dostrzega i rozumie innych, akceptuje ich odrębność
 • potrafi kulturalnie zwracać się do innych
 • używa zwrotów grzecznościowych
 • potrafi nazywać, wyrażać i kontrolować swoje emocje
 • ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły
 • wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania a także dostrzega je u innych
 • rozumie potrzebę rozwiązywania sporów
 • rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne
 • rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej
 • zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych
 • zna swoje prawa i obowiązki
 • szanuje wartości: prawdę, dobroć, piękno, sprawiedliwość, uczciwość, życzliwość, wyrozumiałość i szacunek
 • rozumie potrzebę pomocy dorosłych w sytuacjach trudnych
 • ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości
 • potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych
 • umie z godnością przyjmować porażki
 • interesuje się otaczającym światem
 • zna i kultywuje tradycje rodzinne, środowiskowe, regionalne i narodowe
 • ma świadomość przynależności narodowej, rozpoznaje barwy narodowe, godło, rozumie pojęcie- ojczyzna
Przykładowe scenariusze zajęć

Scenariusz zajęcia z muzykoterapii

Wiek: 4- latki

Temat zajęcia: Odwiedziny w krainie muzyki

Treści programowe:
 • identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych
 • uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami
 • właściwe reagowanie na przejawy emocji innych
 • kontrolowanie zachowań
Cel główny:
 • rozwijanie wyobraźni twórczej w połączeniu z procesem działania
Cele szczegółowe: ( dziecko)
 • potrafi się zrelaksować
 • rozładowuje negatywne emocje za pomocą ruchu i gry na instrumentach perkusyjnych
 • wyczuwa możliwość własnego ciała
Formy:
 • koncert relaksacyjny
Organizacja pracy:
 • praca z całą grupą
 • praca indywidualna
Przebieg zajęcia:

Odreagowanie
 1. Marsz po kole z piosenką. Po uprzedniej zapowiedzi nauczyciel kolejno zmienia charakter muzyki, przechodząc z marszu do biegu i podskoków. Podczas przerwy w muzyce dzieci zatrzymują się, tworząc różne figury własnym ciałem.
 2. Dzieci rozbiegają się po całej sali. Każde otrzymuje krążki. Nauczyciel wyjaśnia dzieciom, iż kolejno usłyszą dwa fragmenty muzyki, które będą się różniły.

  I fragment - powolny, dzieci siadają na krążkach i "usypiają" w dowolny sposób
  II fragment - agresywny, dzieci biorą do ręki krążki ( lusterka), robią do nich różne miny
  Zabawę powtarzamy trzy razy.
Zrytmizowanie
 1. Dzieci kładą krążki na podłodze i stają na nich. Kiedy usłyszą melodię z "Krainy robotów"- będą się rytmicznie poruszały po swoim królestwie. Gdy muzyka cichnie, roboty wchodzą na najbliższy krążek.
 2. Dzieci odkładają krążki i dobierają się parami. Będą dla siebie odbiciem lustrzanym ( dynamika ruchu zależy od rodzaju muzyki)
Uwrażliwienie
 1. Dzieci siadają wokół przygotowanych instrumentów. Nauczycielka odtwarza z kasety lub płyty 3 fragmenty melodii o różnym charakterze
  • muzyka nastrojowa
  • melodia wesoła
  • tajemnicza muzyka z elementami grozy
  Po wysłuchaniu muzyki dzieci określają charakter utworu i próbują dobrać instrument, który w pewnym stopniu odtworzyłby nastrój muzyki. Potem następuje konfrontacja instrumentu z utworem.
 2. Dzieci odkładają instrumenty i stają w luźnej gromadce. Za chwilę ponownie usłyszą wcześniejsze fragmenty, teraz będą nieco dłuższe, dzieci zaś ruchem i gestem będą odtwarzały nastrój muzyki.
  • melodia A: jestem zmęczony, ciężko mi iść, powoli kładę się i usypiam
  • melodia B: jest mi bardzo wesoło, cieszę się, bo dostałem wymarzoną zabawkę
  • melodia C; jestem bardzo groźnym potworem, jestem taki zły, że mógłbym kogoś zjeść
 3. Relaksacja przy muzyce "Fale oceanu"
  Mini aerobik- przy współbrzmieniu skocznej melodii dzieci powoli rytmicznie wstają:
  • rozluźnienie rąk: wymachy, obroty
  • rozluźnienie nóg: strzepywanie, wymachy
  • rozluźnienie głowy i szyi: naśladowanie zegara
  • luźne ruchy ciała: "Jestem z gumy"
 4. Zakończenie
  Krótka rozmowa na temat odbytych zajęć:
  • która zabawa najbardziej wam się podobała ?
  • dlaczego akurat ta ?
  • która zabawa była najśmieszniejsza?
  • czy chcecie jeszcze kiedyś pobawić się muzyką ?
Scenariusz zajęcia z zakresu poznawania i rozumienia siebie i świata - nabywanie umiejętności poprzez działanie

Wiek- 6 latki

Temat zajęcia: Zabawy z cieniem

Treści programowe:
 • okazywanie pozytywnych emocji drugiej osobie
 • akceptowanie siebie takim, jakim jestem
Cel główny:
 • dziecko odkrywa swoje możliwości
Cele szczegółowe: ( dziecko)
 • podejmuje nowe zadania, zdobywa nowe doświadczenia, rozwija swoje zdolności i umiejętności
 • dokonuje autokonceptacji, przezwycięża strach przed niepowodzeniem, staje się śmielsze i pewniejsze siebie
 • rozwija twórcze postawy, wykorzystuje wyobraźnię i myślenie abstrakcyjne
 • rozwija percepcję wzrokowo- słuchową, sprawność manualną i ekspresję ruchową
Metody:
 • czynna
 • oglądowa
 • słowna
Formy pracy:
 • oglądanie widowiska w teatrze cieni
 • rozmowa
 • zabawa ruchowa
 • zabawa dydaktyczna- dobieranka sylabowa- ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej
 • czytanie ze zrozumieniem
Organizacja pracy:
 • praca z całą grupą
 • praca indywidualna
Pomoce dydaktyczne:
Sylwety do teatru cieni, bajka A. Świerszczyńskiej "O wesołej Ludwiczce", prześcieradło, lampa, latarka, przedmioty z sali ( balon, auto, lizak, maska, pędzel, itp. ), kserokopia ćwiczenia dla wszystkich dzieci "Odszukaj cień", muzyka, sylaby, plansza z tekstem do afirmacji.

Przebieg zajęcia:
 1. Teatr cieni "O wesołej Ludwiczce", akompaniament dowolnej muzyki relaksacyjnej.
 2. Rozmowa na temat cech bohaterki, ze wskazaniem jej pogodnego usposobienia.
 3. Afirmacja:
  Jestem mądra i wspaniała,
  chociaż jestem jeszcze mała.
  Jeśli coś mi pójdzie źle,
  wcale tym nie przejmuję się.
 4. Zabawa z latarką
  Dzieci oglądają, jaką literę, cyfrę lub figurę geometryczną nauczycielka ,,rysuje" światłem latarki na suficie.
 5. Zabawa "Wesoły taniec Ludwiczki" przy dowolnej żwawej muzyce.
  Dzieci stoją w kole, jedno odchodzi w inne miejsce sali i odwraca się tyłem, pozostałe naradzają się kto będzie "Ludwiczką" i wymyśli taniec z różnymi figurami. Wszystkie dzieci naśladują "Ludwiczkę". Wybrane dziecko wraca do i odgaduje kto jest "Ludwiczką".
 6. Zabawa pt. "Jakie to słowo?"( dziecko dokonuje analizy i syntezy słuchowej) Nauczycielka pokazuje w teatrze cieni przedmioty, dzieci odgadują ich nazwę, a następnie układają nazwy z liter np. balon, auto, itd.
 7. Odszukaj taką samą sylabę lub wyraz: Dzieci wybierają sylaby lub wyrazy rozrzucone na dywanie, dobierają w pary i odczytują: np. ma-ma, ta-ta, la-la, lato-lato, Tola-Tola, itd.
 8. Zabawa pt. "Odszukaj cień" ( doskonalenie percepcji wzrokowej) Dzieci otrzymują karty ksero odszukują który cień należy do postaci malarza.
 9. Zabawa "Sukienka dla Ludwiczki" ( dziecko rozwija zdolności manualne) Rysowanie pisakami wzorów literopodobnych na sylwecie sukienki Lidwiczki.
 10. Ocena pracy dzieci:
  • zaangażowanie
  • ilość włożonego wysiłku
  • efekty
 11. Prace porządkowe i dzielenie się swoimi wrażeniami.
Scenariusz zajęcia z rodzicami

Wiek 4-5 latki

Temat zajęcia: "Mamo, tato bądź ze mną"- zajęcie z elementami metody W. Sherborne i wizualizacji

Treści programowe:
 • rozwijanie empatycznych zachowań
 • wspólne przeżywanie przyjemności i radości
Cel ogólny:
 • osiąganie wzajemnego zrozumienia i szacunku dla drugiej osoby
Cele szczegółowe: ( dziecko)
 • powita jak największą liczbę osób
 • pokaże pantomimiczne swoje ulubione zajęcia
 • powtórzy ruchy partnera zabawy
 • nawiąże bliski kontakt ze współćwiczącym
 • zaufa drugiej osobie
 • zrelaksuje się i wyciszy
 • wykona portret rodziny
Metody:
 • elementy metody W. Sherborne
 • wizualizacja
 • metody czynnego udziału dzieci
 • metody aktywizujące
Formy:
 • ruchowa
 • muzyczna
Organizacja pracy:
 • w parach
 • zbiorowa
Przebieg zajęcia:
 1. Zabawa pt. "Poznajmy się"
  Na dany znak prowadzącego, uczestnicy podają rękę jak największej liczbie napotkanych osób i przedstawiają się.
 2. Zabawa pantomimiczna "Odgadnij co lubię"
  Uczestnicy zabawy pokazują co najlepiej lubią robić, a inni odgadują zadanie.
 3. Zabawa "Lustrzane odbicie"
  Dziecko z rodzicem siadają naprzeciw siebie. Jeden z uczestników się porusza a drugi go naśladuje
 4. "Kołysanie"
  Pozycja siedząca, tworzenie "fotelika" przez dorosłego i obejmowanie go, łagodnie kołysząc do przodu.
 5. Zabawa "Prowadzenie ślepca"
  Dziecko zamyka oczy i jest prowadzone przez rodzica. Następnie zamiana ról.
 6. Wizualizacja
  Jestem dobrym czarodziejem. Potrafię uśpić różne części twojego ciała. ( W tym momencie rodzic wykonuje nieco teatralne gesty i mówi cichym , łagodnym głosem, kładąc palce na powieki dziecka). Zamykam twoje oczy. Dwa małe okienka twojej twarzy. Twoje oczy zasypiają wiem, że pozostałe części twego ciała jeszcze są rozbudzone.
  Głaszcze twoje policzki i twoje policzki też zasną.
  A teraz jednym ruchem magicznej pałeczki dotknę twego prawego ramienia i natychmiast poczujesz, że i ono zasypia.
  Poczujesz, jak staje się miękkie, jakby było z materiału. ( w tym momencie "czarodziej" dotyka palcami lub linijką, w dość zdecydowany sposób, ramienia dziecka).
  A teraz uśpię twoją rękę. ( Dotyka ręki dziecka. Może żartować mówiąc, że jeszcze jeden paluszek nie całkiem zasnął i że trzeba go jeszcze raz dotknąć, by zasnął na dobre).
  Dotykam twojej lewej ręki i czujesz jak ona zasypia. Zasypia i jest bardzo przyjemne uczucie. Ty jesteś całkowicie obudzony, ale twoja twarz i obydwie ręce już śpią. Ty czuwasz i jesteś bardzo uważny, widzisz swoje uśpione ręce, one zasnęły, bo ty tego chciałeś, żeby zasnęły i żeby czarodziej ich dotykał. Dotykam twojej klatki piersiowej i ona zasypia. Dotyka twego brzucha, i cały twój brzuch razem ze wszystkim, co jest w środku, zasypia. Dotykam twoich nóg ( należy dotknąć tuż nad kolanami) twoje nogi zasypiają. Dotykam twojej prawej stopy i od razu czujesz cały sen, który jest w niej. Dotykam twojej lewej nogi i ona zasypia. A teraz już wszystkie części twego ciała są uśpione.
 7. Zabawa plastyczna pt. "Moja rodzina" – wspólny rysunek z rodzicami.
 8. Tworzenie wystawy prac plastycznych.
Scenariusz zajęcia z rodzicami

Wiek: 6- latki

Temat zajęcia: Każdy może być Św. Mikołajem

Treści programowe:
 • pamiętamy o uroczystościach rodzinnych i przygotowaniu prezentów
Cele ogólne:
 • rozumienie idei świąt związanych z przyjmowaniem prezentów i obdarowywaniem innych
 • okazywanie szacunku innym członkom rodziny
Cele szczegółowe: ( dziecko)
 • opisze zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia
 • wysłucha treści opowiadania
 • przedstawi treści opowiadania, odpowie na pytania
 • zilustruje ciałem opowieść ruchową
 • ułoży życzenia dla bliskiej osoby w rodzinie
 • wykona kartkę świąteczną wybraną techniką plastyczną
 • obdaruje kartką członka rodziny
Metody
 • czynnego udziału dzieci
 • metody aktywizujące
Formy:
 • ruchowa
 • muzyczna
 • plastyczna
Organizacja pracy:
 • indywidualna
 • zbiorowa
Przebieg zajęcia;
 1. Rozmowa na temat zbliżających się Świąt bożego Narodzenia i ich rodzinnego charakteru
 2. Słuchanie opowiadania pt. "Śpiewająca choinka" M. Kownackiej
  Kiedy już choinka dla dzieci była wystrojona jak krakowianka na wesele- pani powiedział;
  - No, dobrze, a ptaki?
  - Co "ptaki"/- zapytały dzieci.
  - No, gdzie choinka dla ptaków?
  Dzieci się zakłopotały, bo nikt nie wiedział gdzie jest choinka dla ptaków.
  Wtedy pani mówi:
  - może te małą choinkę, co ją z gałązek jodłowych powiązał tata Jasia, podarujemy ptaszkom?
  - Tak! Taak!- krzyknęli wszyscy.
  A Jasio skoczył- cap! Choinkę i pędzi na dwór...
  - czekaj, Jasiu, czekaj, przecież choinka musi być przystrojona i z podarunkami...
  - Zawiesimy bombki, zdejmie się je z naszej choinki.
  - Eee, na bombkach ptaszki się nie znają! Jeszcze się przelękną!
  - Ognie sztuczne też do niczego- mruknął Jarek.
  - To co robić- zakłopotały się dzieci
  - Pomyślmy dobrze, co ptaszki lubią? Każdemu trzeba dawać to, co lubi!
  Zaraz wszyscy zaczęli wyliczać, co ptaszki lubią!
  - Siemię konopne! Mak! Słoneczniki!
  - Pszenicę- proszę pani- pszenicę!
  - Jarzębinę, bez czarny! Różne nasiona!
  - Łój, smalec, słoninę!
  - No dobrze, już dobrze! To teraz Jasiu, podaj choinkę! Ubierzemy ją tym, co ptaszki bardzo lubią!
  I zabrali się do roboty.
  Gałązki choinki maczali w roztopionym łoju z makiem i konopiami, a kiedy łój zastygł- wyglądało to jak szron.
  Zamiast łańcucha wisiały na choince plasterki słoniny- to był podarunek dla sikorek, kowalików i dzięciołów.
  Na czubku drzewka tkwił, zamiast gwiazdy, nabiły z ziarnami słonecznik.
  Zamiast bombek chwiały się na gałązkach makówki, w których mak szeleścił...
  A pęczki czarnego bzu i jarzębiny stroiły choinkę w korale.
  Kiedy wreszcie ta choinka stanęła na ławce pod topolą, kiedy dokoła posypano pszenicy- to zleciały się ptaki!
  Ćwierkały, śpiewały! Że wokoło szumią drzewa:
  Dziw nad dziwy! Cud prawdziwy! Choinka śpiewa...
 3. Rozmowa na temat treści opowiadania. Kogo obdarowały dzieci?, itd.
 4. Zabawa ruchowa "Droga Św. Mikołaja"
  Dzieci ilustrują ciałem, drogę jaką przebył Św. Mikołaj, niosąc wór z prezentami.
 5. Rozmowa na temat tego, że także dzieci mogą zrobić niespodziankę innym
 6. Oglądanie kart świątecznych i opisywanie ich wyglądu oraz wyjaśnienia przeznaczenia.
 7. Wspólne układanie życzeń dla kogoś bliskiego.
 8. Zabawa plastyczna- wykonanie karty w wybrany przez dziecko sposób ( wydzieranka z kolorowego papieru, malowanie farbami, origami z kółek).
 9. obdarowywanie świątecznymi kartkami bliskiej osoby.
Bibliografia:
 1. W. Generowicz, L. Różewicz, M. Witosławska, S. Wruk, "Mamo, tato!- pomóżcie mi zrozumieć i odkryć siebie" Płock 2004r.
 2. J. Gniesbeck, "Zabawy dla grupy", Wydawnictwo "Jedność", Kielce 1999r.
 3. T. Gordan, "Wychowanie bez porażek" Warszawa 1991r.
 4. M. Bogdanowicz, B. Kisiel, M. Przasnysza, "Metody Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka", WsiP, Warszawa 1996r.
 5. A. Sawicka, "Współpraca przedszkola z rodzicami", Warszawa 1998r.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie