Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program działań muzyczno-teatralnych zespołu wokalno-instrumentalnego

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4928 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Szkoła to instytucja wyjątkowa, która ma umożliwić młodemu człowiekowi wszechstronny rozwój osobowy w wymiarze intelektualnym, zdrowotnym, psychicznym, duchowym, moralnym, estetycznym i społecznym. Jest to głównym zadaniem szkoły jako środowiska wychowawczego. W realizacji tego zadania wielką rolę odgrywają zajęcia artystyczne, które stwarzają uczniowi warunki do odkrycia w sobie wrażliwości do kształtowania pozytywnych cech osobowości, do miłego i radosnego spędzenia czasu wolnego w towarzystwie rówieśników.

Rodzajem takich zajęć jest ZESPÓŁ WOKALNO- INSTRUMENTALNY ORAZ TANECZNY, które działają w naszej szkole – Zespole Szkół Specjalnych w Bogdanowie od 8 lat- zespół wokalno-instrumentalny i od 1990 rok- zespół taneczny . Jego uczestnicy to uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych, którzy podejmują wszelkie inicjatywy związane z życiem kulturalnym szkoły i środowiska uczniowskiego. Program powstał w oparciu o kalendarz imprez szkolnych, wieloletnie doświadczenia i obserwacje podczas pracy z dziećmi a także potrzeby szkoły oraz literaturę fachową.


Daje on możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, kształtowania głosu, rozwijania zdolności tanecznych oraz prezentowania własnego talentu na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Program zespołów zakłada również naukę gry na instrumentach perkusyjnych melodycznych i nie melodycznych.Według programu uczniowie poznają pieśni, piosenki , utwory instrumentalne i układy choreograficzne tańców ,tworzą stroje odpowiednie do charakteru tańca, kształcące umiejętności wokalne i instrumentalne. Uczestnicy uczą się także współpracy w grupie i prezentacji poznanych utworów.
W myśl założeń programowych zespołów program ma spełniać trzy funkcje:

-poznawczo-kształcącą, -wychowawczą, -użytkową.
Zespoły czynnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach szkolnych takich jak:
 • Rozpoczęcie roku szkolnego
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień chłopca
 • Apel z okazji Święta Niepodległości – 11 listopada
 • Wigilia szkolna
 • Wigilia dla sponsorów
 • Mikołajki
 • Spotkanie z kolędą
 • Balik karnawałowy
 • Powitanie wiosny
 • Dzień kobiet
 • Apel z okazji uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja
 • Dzień Matki
 • Zakończenie roku szkolnego
Zespoły biorą udział w życiu lokalnego środowiska a także konkursach , przeglądach i festiwalach dla osób niepełnosprawnych oraz w normie intelektualnej.

II. CELE MUZYCZNYCH ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Cele ogólne:
 1. Rozwijanie zainteresowań muzycznych.
 2. Stwarzanie sytuacji kontaktu z wielkimi dziełami sztuki i świadome współtworzenie jej.
 3. Zwiększanie zasobu wiedzy i umiejętności muzycznych.
 4. Kształtowanie kultury muzycznej.
 5. Kierowanie rozwojem twórczych postaw uczniów.
 6. Rozwijanie takich cech osobowości jak dobrowolność i bezinteresowność.
 7. Wychowanie przez różnorodne formy wychowania muzycznego w korelacji z wychowaniem społeczno – moralnym, intelektualnym, estetycznym.
Cele kierunkowe:
1. Kształtowanie głosu dziecięcego i umiejętności posługiwania się nim.


2. Wyposażenie uczniów w podstawowe wiadomości w zakresie śpiewu ,gry na instrumentach perkusyjnych i gry aktorskiej w teatrze.


3.Wyrabianie dyspozycji głosowych związanych z odpowiednią emisją głosu tj. artykulacją, dykcją, intonacją, oddechem mowie i śpiewie 4. Rozwijanie słuchu muzycznego harmonicznego, wysokościowego i poczucia rytmu. 5.Kształtowanie nawyku utrzymywania poprawnej postawy ciała podczas śpiewu i recytacji.
6. Wyrabianie umiejętności artystycznego wykonywania utworów i kształcenie umiejętności nadawania im indywidualnego wyrazu interpretacyjnego.

7. Rozwijanie uczuć patriotycznych poprzez prawidłowy dobór i wykonywanie repertuaru.

8. Wdrażanie uczniów do aktywności twórczej i kulturalnego wykorzystywania czasu wolnego.

9. Kształcenie umiejętności współżycia w zespole oraz odpowiedzialności za poziom i wyniki jego działalności.

10. Opanowanie różnorodnego repertuaru związanego z kalendarzem imprez szkolnych.

11. Organizowanie występów podczas imprez szkolnych.

12. Przygotowanie zespołu do udziału w różnego rodzaju imprezach środowiskowych. 13.Rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów 17.Kształtowanie smaku artystycznego i formułowania ocen estetycznych. 18.Tworzenie trwałych nawyków obcowania z muzyką i sztuką teatralną, 19.Wzmacnianie cierpliwości, systematyczności, bezinteresowności. 20.Uczenie odpowiedzialności za siebie i za zespół. 21.Zachęcanie do twórczych postaw, do budowania więzi międzyludzkich. 22.Przygotowanie do publicznych występów. 23.Praca dla dobrego wizerunku szkoły. 24.Rozwijanie umiejętności słuchania, postrzegania, przeżywania i rozumienia muzyki. 25. Dostarczanie przeżyć estetycznych szerokim kręgom młodzieży i dorosłych.

III. CELE ZAJĘC TANECZNYCH

 Cele ogólne:
1.Stwarzanie bodźców do aktywizacji w pracy, nowych perspektyw i działalności ruchowej.
2.Ksztaltowanie kultury fizycznej poprzez taniec.
 3.Twórcze wypowiadanie się poprzez ruchy ciała.
4.Rozwijanie zainteresowań tanecznych
5.Wychowanie poprzez formę aktywności artystycznej w korelacji z wychowaniem społeczno- moralnym, intelektualnym i estetycznym.

Cele szczegółowe:

1.Kształtowanie poczucia rytmu.
2.Rozwijanie i kształtowanie sprawności ruchowej; harmonii, elastyczności, płynności i piękna ruchów, lekkości, sprężystości, gibkości, skoczności, wzmocnienie mięśni, rozwijanie równowagi i koordynacji ruchów.
3.Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.
4.Wdrażanie do aktywności twórczej.
5. Kształtowanie smaku estetycznego, ruchu scenicznego.
6. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej.
7. Obycie z publicznością – rozwijanie poczucia własnej wartości i świadomości własnych talentów oraz możliwości ich wykorzystania.


IV. ZADANIA KÓŁKA MUZYCZNO-TEATRALNEGO

►Słuchanie utworów muzycznych
► Uczestniczenie w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych
►Poznawanie terminów muzycznych i teatralnych.
► Ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia artykulacyjne
►Ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia przepony
► Ćwiczenia dykcji
►Ćwiczenia rozwijające akcent wyrazowy i logiczny
►Ćwiczenia doskonalące pamięć
Ćwiczenia rytmiczne
► ćwiczenia zmian dynamiki i tempa
► Ćwiczenia rozwijające ekspresję twórczą z wykorzystaniem tańca i ruchu przy muzyce
► Przygotowanie piosenek, tańców , inscenizacji, sztuk teatralnych,montaży słowno- muzycznych, montaży poetyckich i utworów instrumentalnych na uroczystości szkolne
► Występy przed publicznością
► Nauka gry na dzwonkach chromatycznych
►Dobieranie akompaniamentu do poznanych piosenek, pieśni ,utworów instrumentalnych i tanecznych
►Tworzenie ilustracji dźwiękowej do utworów instrumentalnych
► Interpretowanie poznanej muzyki i utworów poetyckich
► systematyczne motywowanie uczestników do aktywnego udziału w próbach

V. ZADANIA KOŁA TANECZNEGO
 • Ćwiczenia rytmiczne
 • Cwiczenia utaneczniające
 • Ćwiczenia pracy rąk, stóp, utrzymywanie właściwej sylwetki – ćwiczenia wstępne do nauki układu tanecznego
 • Ćwiczenia z dziedziny aerobiku
 • Opanowanie podstawowych elementów do nauki poszczególnych układów tanecznych
 • Ćwiczenia doskonalące pamięć
 • Nauka kolejnych tematów danego układu tanecznego
 • Współprojektowanie strojów do danego charakteru tańca
 • Uczestniczenie w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych


VI. WDROŻENIE PROGRAMU DO REALIZACJI

Zespoły spotykają się raz w tygodniu na dwie godziny lekcyjne. Zajęcia odbywają się systematycznie. W czasie prób korzystamy z sali gimnastycznej, muzycznej z elektronicznym instrumentem klawiszowym oraz sprzętem audio. Do zespołu tanecznego przyjmowani są wszyscy chętni uczniowie. Uczniowie posiadający niezbędne uzdolnienia zapisują się do zespołu na specjalnych przesłuchaniach. Nieodzownym warunkiem przydatności do zespołu jest:
 1. ogólna muzykalność
 2. dobry materiał głosowy
 3. prawidłowa wymowa
Każdy uczeń ma stałe miejsce na próbie ustalone przez dyrygenta. Istnieje też regulamin zespołu, którego przestrzegają wszyscy uczestnicy. VII. UWAGI O PROGRAMIE

Program został opracowany z uwzględnieniem kalendarza imprez szkolnych, zainteresowań i uzdolnień dzieci. Umieszczono w nim:
 1. ćwiczenia głosu zarówno w śpiewie i mowie,
 2. naukę akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych o określonej i nieokreślonej wysokości dźwięku według metody Carla Orffa ,
 3. taniec i ruch przy muzyce
d. ruch sceniczny

W pracy położyłyśmy szczególny nacisk na rolę muzyki i tańca w życiu człowieka. Efektem podjętych działań będzie prezentacja dorobku artystycznego uczniów w czasie uroczystości szkolnych i pozaszkolnych.


VIII. SZCZEGÓŁOWY PLAN DZIAŁANIA Rok szkolny 2004/05
Lp. Termin Działanie Osoba odpowiedzialna Uwagi
1. sierpień 2004 r. Zgłoszenie na Radzie Pedagogicznej pomysłu opracowania projektu autorskiego programu zajęć chóralnych. Zatwierdzenie działań do realizacji na rok szkolny 2004/2005 Monika Bąkowska Krystyna Nowak Członkowie rady Pedagogicznej ZSS w Bogdanowie
2. wrzesień 2004 r. - przesłuchanie chętnych uczennic - zajęcia emisyjne, rytmiczno – ruchowe - nauka piosenek na występ z okazji Dnia Edukacji Narodowej _ nauka tekstu przedstawienia teatralnego p.t. „Z życia Nauczyciela w dniu jego święta” autorstwa Moniki Szymańskiej - nauka układu tanecznego- walc wiedeński, na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej Monika Bąkowska

Monika Bąkowska Monika Bąkowska Elżbieta Hanczarska – Ślachciak Krystyna Nowak
3. październik 2004 r. - zajęcia emisyjne, ćwiczenia dykcji i intonacji - przygotowanie do występu i organizacja Dnia Edukacji Narodowej _ prezentacja przedstawienia z opracowaniem muzycznym
Monika Bąkowska Monika Bąkowska i Elżbieta Hanczarska - Ślachciak
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
4. listopad 2004 r. - śpiewanie piosenek patriotycznych związanych z odzyskaniem niepodległości - ćwiczenia rozwijające umiejętności wokalne -tworzenie oprawy instrumentalnej do inscenizacji patriotycznej - doskonalenie repertuaru na Święto Niepodległości - występ na uroczystym apelu - nauka kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Bąkowska MonikaMonika Bąkowska i Grażyna Surma
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
5. grudzień, 2004 r. styczeń 2005 r.
 • przygotowanie zespołu wokalnego i tanecznego- do udziału w I Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Popówku
 • tworzenie ruchu scenicznego i ukladów tanecznych do w/w przedstawienia
-tworzenie autorskiego scenariusza teatru cieni p.t. „Współczesna jasełka” na podstawie tekstów K. Dziamskiej.

- nagranie podkładu muzycznego i stworzenie rytmizacji tekstu Doroty Dziamskiej „Jak niedźwiadek stroił choinkę” na płytę CD - śpiewanie pastorałek i kolęd z akompaniamentem instrumentalnym - prezentacja przedstawienia na PZK w Popówku, szkolnej wigilii i Wigilii dla sponsorów w ZSS w Bogdanowie

- ćwiczenia intonacyjne, oddechowe i dykcji -przygotowywanie utworów na V Jubileuszowe Spotkanie z Muzyką : Współczesna muzyka z gatunku hip hop.
Bąkowska Monika

Krystyna Nowak

Bąkowska Monika, Mirosława Stanuch, Joanna Szczepaniak

Monika Bąkowska


Bąkowska Monika, Mirosława Stanuch, Joanna Szczepaniak i Krystyna Nowak

Potwierdzenia Dyrektora Szkoły z odbytych imprez

Potwierdzenia odnośnych instytucji Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
6. luty 2005 r. - doskonalenie repertuaru, ćwiczenie umiejętności nabytych w procesie nauczania od początku roku szkolnego - występ w Obornickim Ośrodku Kultury

Potwierdzenie dyrektora OOK.marzec kwiecień 2005 r. - ćwiczenia rozszerzające skalę głosu, wyrównywanie barwy - Tworzenie autorskiego przedstawienia p.t. „Bajka o naszej szkole na jubileusz 30- lecia ZSS w Bogdanowie - wybór utworów muzyki klasycznej tworzącej ilustrację dźwiękową do tekstu T. Nowaka, według pomysłu M. Bąkowskiej - komponowanie i pisanie tekstu piosenek do przedstawienia „Bajka o naszej szkole” - tworzenie aranżacji instrumentalnej do „Wiosny”- A, Vivaldiego - nauka układów tanecznych: „Taniec dawny”.Rock and roll -nauka pieśni na uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Monika Bąkowska
Monika Bąkowska i Krystyna Nowak


Monika Bąkowska Monika Bąkowska

Monika Bąkowska
Krystyna Nowak


8.


maj 2005 r.


- doskonalenie umiejętności wokalnych - opracowanie interpretacji pieśni patriotycznych - opracowanie scenariusza apelu - występ na apelu - Próby generalne przestawienia jubileuszowego w OOK

- Uroczysta premiera „Bajki o naszej szkole” w OOK


Monika Bąkowska


Grażyna Surma i Monika Bąkowska
Monika Bąkowska, Krystyna Nowak, Grażyna Surma i inni nauczyciele odpowiedzialni


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
9. czerwiec 2005 r. - ćwiczenia emisyjne, intonacyjne - nauka piosenek na uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego - doskonalenie repertuaru i występ Monika Bąkowska Inni nauczyciele Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Rok szkolny 2005/2006

Lp. Termin Działanie Osoba odpowiedzialna Uwagi
1. wrzesień 2005 r. - przesłuchanie nowych, chętnych uczennic - zajęcia emisyjne, rytmiczno – ruchowe - nauka piosenek na występ z okazji Dnia Edukacji Narodowej _ nauka tekstu przedstawienia teatralnego p.t. „Z życia Nauczyciela w dniu jego święta” autorstwa Moniki Szymańskiej - nauka układu tanecznego- walc wiedeński, na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej Monika Bąkowska

Monika Bąkowska Monika BąkowskaKrystyna Nowak
2. październik 2005 r.
- zajęcia emisyjne, ćwiczenia dykcji i intonacji - przygotowanie do występu i organizacja Dnia Edukacji Narodowej _ prezentacja przedstawienia z opracowaniem muzycznym
Monika Bąkowska Monika Bąkowska i


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
3. listopad 2005 r. - przygotowywanie repertuaru na I Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej - ćwiczenia rozwijające umiejętności wokalne - tworzenie oprawy muzycznej do inscenizacji patriotycznej

- doskonalenie repertuaru na Konkurs Pieśni Patriotycznej - - próby generalne przedstawienia na Święto Niepodległości - występ na uroczystym apelu - prezentacja pieśni patriotycznych podczas konkursu
Bąkowska MonikaMonika Bąkowska i Grażyna Surma
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
4

5.
grudzień 2005 r. Styczeń 2006 r.luty 2006 r.
-przygotowanie inscenizacji muzyczno – teatralnej p.t. „ Szopka z przeszkodami na II Przegląd Zespołów Kolędniczych w Popówku

- nauka kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych na Spotkanie z kolędą.

- tworzenie oprawy muzycznej do szkolnych jasełek

- wystawienie „Szopki z przeszkodami” na Spotkaniu z kolędą

- śpiewanie pastorałek i kolęd z akompaniamentem gitarowym na Spotkaniu z kolędąwystawienie jasełki „Anioły” na szkolnej wigilii w świetlicy w Kowanówku- prezentacja jasełek na Wigilii dla sponsorów w Świetlicy Szpitala Rehabilitacyjnego Kowanówku

- ćwiczenia intonacyjne, oddechowe i dykcyjne

- nauka repertuaru na Międzyszkolny Konkurs Piosenki Kabaretowej w OOK- przygotowanie koncertu przebojów filmowych na VI Spotkanie z muzyką W OOK -opracowanie scenariusza części artystycznej „Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” -


- prezentacja „ Szopki z Przeszkodami” oraz inscenizacji „ Z kartki kalendarza szkolnego” na FINALE WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY w świetlicy szpitalnej w Kowanówku
Bąkowska Monika Elżbieta Hanczarsk- Ślachciak

Bąkowska Monika,

Bąkowska Monika,

Monika Bąkowska Elżbieta Hanczarska- ŚlachciakMonika, BąkowskaJoanna Szczepaniak Agnieszka Garstecka Dorota Zydorczak Monika BąkowskaMonika, Bąkowska

Monika, BąkowskaMonika, Bąkowska

Krystyna Nowak Grażyna Surma Monika Bąkowska

Elżbieta Hanczasrka – Ślachciak Grażyna Surma Krystyna Nowak Monika Bąkowska

Potwierdzenia Dyrektora Szkoły z odbytych imprezPotwierdzenia odnośnych instytucji Potwierdzenie Dyrektora Szkoły


- występ w Obornickim Ośrodku Kultury
Potwierdzenie dyrektora OOK.
6.
marzec kwiecień 2006 r. - ćwiczenia rozszerzające skalę głosu, wyrównywanie barwy

- przygotowanie repertuaru instrumentalnego i wokalnego na IV Powiatowym Przeglądzie Młodych Talentów Oborniki 2006 - przygotowanie uczennicy do udziału w Przeglądzie artystycznym”Moja mama” w Mosinie -nauka pieśni na uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Monika Bąkowska Monika Bąkowska

Monika Bąkowska

7. Maj 2006 r.

- doskonalenie umiejętności wokalnych - opracowanie interpretacji pieśni patriotycznych - opracowanie scenariusza apelu z okazji 3 Maja - występ na apelu - Udział zespołu Do- Re- Mi w IV Powiatowym Przeglądzie Młodych Talentów Oborniki 2006 - występ na apelu z okazji Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja

- Przegotowanie zespołu Do- Re Mi do prezentacji na Sesji Rady Powiatu - udział uczennicy w Przeglądzie artystycznym”Moja mama” w Mosinie - opracowanie muzyczne przedstawienia „Podróż po Europie” na szkolny Dzień Matki - prezentacja przedstawienia „Podróż po Europie” dla mam w Świetlicy Szpitalnej , Kowanówko- opracowanie scenariusza inscenizacji „Moja mama czarodziejka”dla Obornickiego Klubu Emeryta - przygotowanie i wystawienie inscenizacji „Moja mama czarodziejka”dla Obornickiego Klubu Emeryta -Przygotowanie i udział zespołu Do -Re –Mi w Wojewódzkim Festynie Ludowym w Ryczywole
Monika Bąkowska


Grażyna Surma i Monika Bąkowska


Monika Bąkowska Waldemar Okulanis Monika Bąkowska Monika BąkowskaMonika Bąkowska
Elżbieta Rzeska – Kamińska Mirosława Stanuch Krystyna Nowak Monika Bąkowska
Grażyna Surma Krystyna Nowak Monika Bąkowska Grażyna Surma Krystyna Nowak Monika Bąkowska Monika Bąkowska


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
8. Czerwiec 2006 r. - ćwiczenia emisyjne, intonacyjne - nauka repertuaru na szkolny Festiwal piosenki wakacyjnej
Monika Bąkowska
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły


Rok szkolny 2006/2007
Lp. Termin Działanie Osoba odpowiedzialna Uwagi
1. Wrzesień 2006 r. - przesłuchanie chętnych uczennic - zajęcia emisyjne, rytmiczno – ruchowe - nauka piosenek i utworu instrumentalnego „ Kolorowa jesień”do przedstawienia muzyczno- teatralnego p.t. „Przepis na szkołę.” z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • nauka tekstu przedstawienia autorstwa
 • przygotowanie układów tanecznych do przedstawienia
Monika Bąkowska

Monika Bąkowska Monika Bąkowska

Krystyna Nowak
3. Październik 2006 r. - zajęcia emisyjne, ćwiczenia dykcji i intonacji - przygotowanie do występu i organizacja Dnia Edukacji Narodowej

- prezentacja przedstawienia „ Przepis na szkołę” na Dniu Edukacji Narodowej” w Świetlicy Szpitalnej w Kowanówku - opracowanie śpiewników Pieśni Patriotycznych (Słowa, partytura nutowa)
Monika Bąkowska Krystyna Nowak Grażyna Surma Monika Bąkowska

Krystyna Nowak Grażyna Surma Monika Bąkowska


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
4. Listopad 2006 r. - nauka pieśni patriotycznych na - ćwiczenia rozwijające umiejętności wokalne - opracowanie scenariusza montażu muzyczno- poetyckiego p.t. Koniec i Odrodzenie Polski” - występ na uroczystych obchodach Święta Niepodległości - prezentacja pieśni na II Szkolnym Konkursie Pieśni Patriotycznych
Bąkowska MonikaMonika Bąkowska Grażyna Surma
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
5. grudzień, 2006 r. styczeń 2007 r. - nauka piosenek zimowych i utworu instrumentalnego „ Zima,zima’’na szkolne Spotkanie z Mikołajem

- nauka piosenek świątecznych „Wigilia”, „Jest taki dzień”na szkolną wigilię i Wigilię dla sponsorów

- nauka na dzwonkach kolędy „Przybieżeli do Betlejem”

- prezentacja piosenek świątecznych i utworu instrumentalnego na szkolnej wigilii i Wigilii dla sponsorów w ZSS w Kowanówku - nauka kolęd, pastorałek na szkolne Spotkanie z kolędą

- występ na szkolnym Spotkaniu z kolędą
Bąkowska Monika

Bąkowska MonikaMonika Bąkowska Bąkowska Monika
Bąkowska MonikaMonika Bąkowska
Potwierdzenia Dyrektora Szkoły z odbytych imprez

Potwierdzenia odnośnych instytucji Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
6. Luty 2007 r. - opracowanie i przygotowanie inscenizowanej audycji umuzykalniającej na VII Spotkanie z muzyką „Folklor świata- muzyka i tańce różnych narodów świata
 • przygotowanie układów tanecznych
 • przygotowanie i przeprowadzenie„Szybkiego kursu tańca towarzyskiego” na Spotkaniu z muzyką
- występ w Obornickim Ośrodku Kultury
Krystyna Nowak
Potwierdzenie dyrektora OOK.Marzec i Kwiecień 2007r. - tworzenie spektaklu teatralno – muzycznego pt „Szkolna rzeczywistość” na INAUGURACYJNE DNI SZKOŁY -utrwalanie poznanego wcześniej repertuaru wokalnego, instrumentalnego i tanecznego - nauka partii mówionych spektaklu

- Tworzenie i nauka widowiska p.t. „A było to Trzeciego Maja”

- nauka pieśni na uroczysty apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Monika Bąkowska Krystyna Nowak
Monika Bąkowska i Krystyna Nowak
Krystyna Nowak

Grażyna Surma Monika Bąkowska

Monika Bąkowska
8.


Maj 2007 r.
- ćwiczenia emisyjne, artykulacyjne intonacyjne, ekspresji scenicznej - prezentacja widowiska „A było ta Trzeciego Maja”

- opracowanie muzyczne scenariusza ………….z okazji Dnia Matki
Grażyna Surma Monika Bąkowska

Monika Bąkowska


Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
9. Czerwiec 2007 r. - ćwiczenia emisyjne, intonacyjne - opracowanie i organizacja Letniego Festynu Muzyczno- Plastycznego.
Monika Bąkowska Monika Bąkowska Elżbieta Rzeska- Kamińska


Potwierdzenie Dyrektora SzkołyIX. METODY I FORMY REALIZACJIRealizując program pozalekcyjnych zajęć muzycznych i tanecznych można wykorzystywać następujące metody dydaktyczne:

►podające – opis, wyjaśnienie
► eksponujące – film, koncert ,nagranie
► praktyczne – pokazy, ćwiczenia
► problemowe – metody aktywizujące

Do procesu edukacyjno – wychowawczego włączę następujące formy pracy:
 1. Spotkania zespołowe:
- grupa wokalna - grupa instrumentalna - grupa taneczna - grupa teatralna
 1. Spotkania z ciekawymi ludźmi (muzykami).
 2. Przygotowania inscenizacji słowno – muzyczno tanecznych, przedstawień na wybrany temat.
 3. Analiza wybranych dzieł muzycznych.
 4. Słuchanie nagrań własnych wykonań utworów.
 5. Oglądanie na DVD własnych układów tanecznych.
 6. Popisy wokalne i taneczne w instytucjach środowiska lokalnego.
 7. Spotkania z innymi zespołami młodzieżowymi – wymiana doświadczeń.
 8. Udział w festiwalach, konkursach i przeglądach.
Za podstawę podziału rodzaju prób mogą służyć względy metodyczne, np. główne zadania .Wtedy otrzymamy następujące typy:
 • próba przeznaczona na opracowanie nowego materiału,
 • próba przeznaczona na powtórzenie i sprawdzenie materiału,
 • próby poświęcone artystycznemu opracowaniu utworów.
Niejednokrotnie w jednej próbie może się łączyć kilka typów; na przykład w pierwszej części próby uczymy partii głosowej nowego utworu, w drugiej powtarzamy i sprawdzamy utwór opracowany na poprzednich próbach. Należy więc zwrócić uwagę na odpowiedni dobór metod i środków. Dobrze pomyślana próba powinna uwzględniać te wszystkie istotne czynności dyrygenta.

X. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW - EWALUACJA
 1. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w społecznym życiu kulturalnym.
 2. Rozwinięcie umiejętności zespołowej pracy artystycznej.
 3. Poznanie arcydzieł sztuki światowej i narodowej.
 4. Dokonywanie analizy słuchanych utworów i ocena estetyczna.
 5. Znajomość muzyki, tekstu, interpretacji pieśni przewidzianych programem.
 6. Znajomość partii instrumentalnych poznanych utworów.
 7. Zaśpiewanie w grupie z poprawną dykcją, czystą intonacją i prawidłową artykulacją utworów nauczanych na próbach
 8. Interpretacja tekstów inscenizacji, wierszy, przedstawień, zastosowaniem : frazowania, melodii zdania i tonu wypowiedzi.
 9. Poprawna wymowa tekstów poezji i prozy.
 10. Poznanie charakterystycznych tańców towarzyskich i współczesnych.
 11. Zatańczenie układów tanecznych, poprawnych pod względem choreograficznym i rytmicznym.
 12. Znajomość zabaw tanecznych, ilustracyjnych i inscenizowanych.
 13. Sprawne organizowanie prób i innych zajęć (występy, popisy, inscenizacja).
 14. Zwiększenie odpowiedzialności za osiągnięcia swoje i całego zespołu.
Opracowały: mgr Monika Bąkowska
mgr Krystyna Nowak
nauczyciele Zespołu Szkól Specjalnych w Kowanówku

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie