Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Program nauczania j.angielskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3455 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ SPECJALNEJ

WSTĘP
Program ten powstał w związku z brakiem programów do nauczania języka angielskiego nie tylko w szkołach zawodowych specjalnych, ale i powszechnych. Podstawa programowa nie określa dokładnie treści i umiejętności, jakie powinna opanować młodzież na tym etapie edukacyjnym, a nieliczne podręczniki do nauki języka angielskiego w zasadniczej szkole zawodowej przekraczają możliwości młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim. Do Szkoły Zawodowej Specjalnej w Ośrodku Dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach, trafia różna młodzież, która najczęściej nie uczyła się wcześniej żadnego języka, lub też uczyła się języka niemieckiego, bądź angielskiego w bardzo ograniczonym zakresie w swojej dotychczasowej placówce. Ze względu na te okoliczności program zakłada, że nauka w szkole zawodowej rozpoczyna się od poziomu zerowego.
Nauka w Ośrodku odbywa się w jednym zespole klasowym, który składa się z I, II, i III klasy szkoły zawodowej, co sprawia dodatkowe trudności w nauczaniu na tak zróżnicowanych poziomach. Niniejszy dokument ma za zadanie wytyczyć kierunek pracy nauczyciela i uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i specyficznych trudności w uczeniu się.


1. ODBIORCY PROGRAMU
Program ten przeznaczony jest dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim uczących się w kierunku: krawiec odzieży lekkiej. Przy niewielkich modyfikacjach może on być wprowadzony do pracy także z innymi kierunkami, jako że słownictwo zawodowe wprowadzone jest tu w bardzo ograniczonym zakresie.

Uwzględnia on różnego rodzaju niepełnosprawności towarzyszące upośledzeniu, jak: spastyczność kończyn górnych, czy zaburzenia artykulacji, które dodatkowo utrudniają naukę.

2. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU
Realizacja programu odbywa się przy jednej godzinie języka angielskiego w tygodniu, w klasie łączonej( I,II, III kl.), w której młodzież rozpoczyna naukę języka, lub należy do grupy tzw. false beginners. Liczebność klasy nie powinna przekraczać 15 osób ze względu na konieczność pracy indywidualnej nauczyciela z poszczególnymi uczniami.
Niezbędnym wyposażeniem sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia językowe są magnetofon i tablica. Nauczyciel powinien posiadać szereg ilustracji potrzebnych do prezentacji nowego materiału oraz różnego rodzaju materiały audio-video, nawiązujące do elementów życia codziennego młodzieży.

3. CELE NAUCZANIA
3.1. Cele ogólne
Program realizuje cele edukacyjne zawarte w podstawie programowej nauczania języków obcych w szkole zawodowej (Dz. U. Nr 61, poz. 625), które dostosowane zostały do potrzeb i możliwości dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. „Uwzględniają one umiejętności wynoszone przez uczniów z gimnazjum, z ukierunkowaniem na potrzeby danego zawodu. Zakłada opanowanie przez ucznia podstawowych funkcji językowych oraz słownictwa, umożliwiających posługiwanie się językiem w prostych sytuacjach dnia codziennego oraz kontaktowanie się w prostych sytuacjach związanych z nauczanym zawodem.”
3.2. Cele szczegółowe
3.2.1. Rozwijanie i integracja sprawności językowych.
Ze względu na specyficzne trudności w nauce, jakie występują u dzieci upośledzonych w stopniu lekkim, główny nacisk kładziony jest na rozwijanie sprawności słuchania i mówienia, traktując czytanie i pisanie jako sprawności dodatkowe i nieobowiązujące w tym samym stopniu wszystkich uczniów. Program zakłada, że:
- uczniowie będą podejmowali próby samodzielnego porozumiewania się w języku angielskim w bardzo prostych sytuacjach codziennych, oraz reagowali językowo będąc w kontaktach z użytkownikami języka;
- w życiu codziennym rozpoznawali będą w większości przypadków informacje ogólne zawarte w: jadłospisach, piosenkach anglojęzycznych, filmach, zwrotach międzynarodowych;
- opanują umiejętność korzystania ze słownika dwujęzycznego.
3.2.2. Cele wychowawcze.
- wyrabianie poczucia własnej wartości;
- kształtowanie postawy tolerancji dla cudzych poglądów, czy ograniczeń;
- zdobywanie wiedzy na temat najpowszechniejszych zwyczajów i norm życia w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych;
- rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy;
- kształtowanie pozytywnej postawy wobec innych kultur.

4. TREŚCI NAUCZANIA
4.1. Kategorie pojęciowe.
POJĘCIA
TREŚCI
BAZA LEKSYKALNA
1. DOM
a) państwa i narodowości
nationality, Poland- Polish, England- English, America- American, Spain, France, Germany, Russia

b) dom, mieszkanie
house, home, flat, bathroom, bedroom, hall, kitchen, toilet, living room, garden, garage
c) umeblowanie
table, chairs, armchair. Bed, bath, floor, coffee table, mirror, door, desk, tv, radio, lamp, carpet, pictures, windows
2. HOBBY
a) zainteresowania
hobby; playing cards, computer games; collecting stamps, CDs; painting; cooking; fishing; riding a horse; going to the cinema, to the pub, to the dosco, to the concerts; swimming; listening to music; watching TV,
b) miejsca publicznie dostępne
cinema, theatre, museum, pub, restaurant, school, university, book shop, library, bank, post office, us station, police station, cafe,
c) pory roku
winter, spring, summer, autumn
d) warzywa i owoce
vegetables, potato, tomato, onion, carrot, fruit, apple, orange, strawberry, grapes, pear, banana,
3.SZKOŁA
a) pomieszczenia
classroom, library, computer room, playground, gym, staff room
b) wyposażenie ucznia
schoolbag, book, notebook, pen, pencil, rubber, pencil case, ruler
c) wyposażenie szkoły
computer, blackboard, posters, videao recorder, casette player,
d) czynności

go to school, learn, teach, write, read, listen, repeat, do the homework
e) przedmioty szkolne
English, Polish, Maths, PE, Information Technology, History,
4. USŁUGI W SPOŁECZEŃSTWIE
a) zawody
postman, policeman, dressmaker, shop assistant, fireman, nurse, doctor, dentist,
b) czynności
work, send, cut, help, sell, make clothes, look after, buy
5. ZWIERZĘTA
a) zwierzęta domowe i udomowione
dog, cat, parrot, hamster, horse, pig. Duck , mouse, turtle
b) zwierzęta dzikie
crocodille, elephant, camel, monkey, giraffe, snake, spider, lion, tiger, bear, zebra
c) części ciała ludzi
head, nose, ears, eyes, mouth, neck, shoulders, hands, stomach, fingers, legs, toes, feet
d) części ciała zwierząt
tail, wings, claw, shell, fur
e) czynności wykonywane przez zwierzęta
swim, run, bark, jump, fly
6. RODZINA
a) członkowie rodziny
family, mother, father, sister, btother, grandmother, grandfather, son daughter, uncle, aunt
c) dni tygodnia
Monday, Tuesday, Wenesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
7. JEDZENIE
a) posiłki
breakfast, lunch, dinner
b) napoje
drink, coffee, tea, water, juice, milk
c) pieczywo
braed, rolls of bread, sandwich
d) mięso
meat, ham, fish, sausages
e) nabiał
cheese, egg, cottage cheese, cream, butter
f) deser
sweets, candy, chocolate, cake, ice cream, jam
8. SPORT
a) nazwy sportów
basketball, football, tennis, golf, swimming, running, hockey. windsurfing, badminton, skiing, riding a bike
b) czynności
ride, swim, jump, run,
c) sprzęt sportowy
ball, cap, bike, swimming pool, rocket,
9.SAMOCHODY I POJAZDY
a) rodzaje pojazdów
car, bus, train, taxi, plane, helicopter, boat, bike, lorry,motorbike, lorry, ship
b) ludzie
driver, mechanic, pilot,
d) kierunki ruchu
turn left/ right, go straight on, go past, turn into, take the first/ second turning on the right/left
e) części samochodu
door, steering weheel, breaks, key, seat, seat belt, mirror
10. ZDROWIE
a) samopoczucie
good, bad, tired,
b) choroba
earache, backache, toothache, stomachache, headache, handicapped, cancer
c) lekarstwa
syrup, aspirin, antibiotics, painkiller
11. MODA
a) ubrania
shorts, dress, jacket, shoes, socks, jeans, trausers, boots, shirt, skirt, scarf, trainers, cap, hat,
b) wygląd
tall, slim, handsome, good- looking, fat, short, hair, long, blond, dark
c) ozdoby
ring, watch, belt,
12. MUZYKA
a) rodzaje muzyki
kinds os music, rap, hip hop, reggae, pop, techno, rock,
b) czynności
play, listen, record, dance, sing
c) instrumenty

instruments, microphone, piano, guitar, drums, keyboard, walkman, CD player,
13. PODRÓŻE
b) czynności
sail, drive, ride, fly, hike, take pictures, stay, visit,
c) zabytki
the Tower of London, Buckingam Palace, Big Ben, Hyde Park, the Statue of Liberty,
14. ŚRODOWISKO NATURALNE
a) zjawiska pogodowe
weather, sun, rain, cold, hot, temperature, snow, rainbow, clody, windy
b)ochrona środowiska
global warming, energy, forest, ozone, nature, recycle, petrol, solar power, acid rains,
15. TECHNIKA
a) wyposażenie domu
computer, hi fi, mobile phone, radio, TV, fridge, video, DVD player, internet, washing machine, microwave, a digital camera,
b) gałęzie nauki
information technology, genetics,
       

4.2. Funkcje i sytuacje językowe – przykłady.
PRZEDSTAWIANIE SIĘ
- Hello, Hi, Good morning
- My name is….. I’m from……. I’m ……. years old
- What’s your name?
- Nice to meet you

PYTANIE i ROZMOWA O ZAINTERESOWANIACH
- What’s your hobby? What do you like?
- I like / love……..

PYTANIE O UPODOBANIA I WYRAŻANIE UPODOBAŃ
- Do you like…….? What do you like?
- I love/ like / don’t like / hate…..

PYTANIE O CZAS I PODAWANIE GODZINY
- What time is it ? What time do you…….?
- It’s………….. At………..
-

PYTANIE I OPISYWANIE MIEJSCA POŁOŻENIA
- Where is/ are ………………..? It is/ They are……………………..

PYTANIE O DROGĘ I UDZIELANIE WSKAZÓWEK
- Excuse me, how can I get to the………………..?
- Where is………………………..?

OPISYWANIE WYGLĄDU
- I’m …………..(years old).
- I’m …………..
- I have got…………………….

PYTANIE O SAMOPOCZUCIE
- How are you?
- What’s the problem?
- How are you feeling?
- What’s wrong?

OPISYWANIE DOLEGLIWOŚCI
- I feel sick.
- I am ……………….. /I’ve ………………..

PROPONOWANIE I ZAMAWIANIE CZEGOŚ DO ZJEDZENIA
- How about......=What about.....?
- Would you like ..................?

WYRAŻANIE PRÓŚB, PODZIĘKOWAŃ I PRZEPROSIN
- Can you/ I............................?
- Thank you( very much).
- Sorry. I’m (very) sorry. Excuse me, please.

WYRAŻANIE STANÓW EMOCJONALNYCH
- I’m so happy.
- I’m so sad.
- That’s great.
- Super. Fantastic. Cool.
- What a pity! Oh, no! That’s terrible!

4.3. Struktury gramatyczne.
- czasownik „to be” w zdaniach twierdzących i przeczących;
- zaimki osobowe;
- przymiotniki dzierżawcze: my/ your;
- liczba pojedyncza i mnoga rzeczowników regularnych;
- wyrażenie „there is” w formie twierdzącej i przeczącej;
- określniki: this, that
- wyrazy pytające: what, where, who, when, why, how;
- liczebniki 0- 100
- czasownik “can”
- czas Present Simple dla 1i 2 os. liczby pojedynczej oraz dla liczby mnogiej
- konstrukcja „have got”
- wyrażenie „I’d like to”,
- czas przyszły Simple Future w zdaniach twierdzących


4.4 Materiał kulturowy
- rodzaje szkół w Wielkiej Brytanii,
- popularne dania w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych,
- popularne sporty w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych,
- słynne amerykańskie i brytyjskie gwiazdy muzyki i filmu,
- słynne miejsca w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii,
- tradycje różnych świąt w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

5. REALIZACJA PROGRAMU
5.1. FORMY PRACY
Program zakłada następujące formy pracy na lekcji:
 • praca z całą klasą;
 • praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela;
 • praca indywidualna w domu.5.2. TECHNIKI NAUCZANIA
5.2.1. Nauczanie sprawności językowych
Planując lekcje należy starać się tak dobierać zadania, aby dawały one możliwość ćwiczenia sprawności językowych w sposób zintegrowany, ze szczególnym naciskiem na mówienie i rozumienie ze słuchu.
SŁUCHANIE
Teksty przeznaczone do słuchania powinny służyć:
 • rozwijaniu sprawności słuchania różnych rodzajów tekstów;
 • weryfikowaniu nabytej wiedzy.
Teksty powinny być krótkie, oparte w większości na znanym uczniom materiale językowym i nagrane specjalnie z myślą o uczniach na niskim poziomie językowym. Jako materiał autentyczny w przypadku młodzieży upośledzonej umysłowo wykorzystywany będzie język, jakim nauczyciel operuje w klasie oraz znane młodzieży utwory muzyczne. Młodzież powinna być wcześniej przygotowana do słuchania, wprowadzona w temat poprzez rozmowę, ilustracje, lub krótki tekst. Istotne jest, aby miała ona świadomość, dlaczego słucha i co ma zrobić z wysłuchanym tekstem.
Ucząc słuchania powinno skupić się na:
 • słuchaniu w celu zrozumienia ogólnego sensu;
 • słuchaniu w celu rozpoznania znanych dźwięków, słów, wyrażeń.

Rodzaje zadań:
 • udzielanie odpowiedzi na pytania ogólne;
 • uzupełnianie tabeli;
 • wybieranie właściwej informacji;
 • uzupełnianie brakującej informacji.

MÓWIENIE
Sprawność mówienia wykorzystywana jest przy:
 • rozwijaniu umiejętności prostej komunikacji w języku angielskim;
 • ustnym ćwiczeniu nowego materiału.

Rodzaje zadań:
 • spontaniczne dialogi na lekcji;
 • dialogi przygotowane przez nauczyciela;
 • udzielanie odpowiedzi do tekstu;
 • powtarzanie za modelem;
 • opisywanie ludzi, miejsc;
 • udzielanie instrukcji;
 • odgrywanie ról;
 • gry i zabawy komunikacyjne.
Ważnym elementem w nauce mówienia jest uświadomienie sobie, że uczeń upośledzony umysłowo nie osiągnie doskonałej wymowy, czy intonacji. Poza tym będzie on generalnie więcej rozumiał niż będzie w stanie powiedzieć, co charakteryzuje również jego mowę w języku ojczystym.

CZYTANIE
Teksty przeznaczone do czytania wykorzystywane są do:
 • wprowadzania nowego materiału językowego;
 • rozwijania sprawności samodzielnego czytania różnego rodzaju bardzo prostych tekstów użytkowych.
Teksty powinny być uproszczone, napisane specjalnie dla uczących się języka na poziomie podstawowym i dotyczyć znanych młodzieży zjawisk.
Ucząc czytania należy rozwijać następujące sprawności:
 • czytanie w celu ogólnego zrozumienia;
 • czytanie w celu zrozumienia szczegółowych informacji z użyciem słownika.

Rodzaje zadań:
 • udzielanie krótkich odpowiedzi na pytania ogólne;
 • dopasowywania tekstu do ilustracji;
 • wskazywanie określonych informacji w tekście;
 • uzupełnianie brakujących informacji;
 • podawanie informacji na podstawie mapy.

PISANIE
Pisanie jest jedną z najtrudniejszych sprawności językowych. Młodzież upośledzona umysłowo nie potrafi wypowiadać się pisemnie nawet w języku ojczystym, więc sprawność tę należy ograniczyć do minimum związanego z:
· pisaniem poznanych słów i krótkich zdań( własnych wypowiedzi)
· wypełnianiem prostych formularzy;

5.2.2. Nauczanie gramatyki
Celem nauczania gramatyki ma być pomoc uczniowi w rozumieniu komunikatów słownych i pisemnych oraz poprawne wyrażenie myśli. Nie należy jednak kłaść większego nacisku na gramatykę niż na zdolność porozumiewania się.
Wprowadzając nową strukturę gramatyczną należy stosować proste, znane już uczniom słownictwo, a prezentację materiału gramatycznego ograniczyć do jednego aspektu danego zagadnienia( np. konstrukcja „have got” tylko dla pierwszej osoby liczby pojedynczej). Aby uczynić materiał bardziej zrozumiałym należy używać w tłumaczeniu zastosowania i znaczenia danej struktury języka polskiego.
Rodzaje zadań:
 • ustne dryle;
 • dialogi;
 • pisemne ćwiczenia gramatyczne (np.; uzupełnianie zdań mając do wyboru najwyżej 3 znane struktury).

5.2.3. Nauczanie słownictwa i struktur leksykalnych
Poprzez uczenie słownictwa i struktur leksykalnych rozumiemy tu pomoc uczniowi w:
 • zrozumieniu słownictwa;
 • zapamiętaniu słownictwa;
 • prawidłowym użyciu wyrazów w kontekście;
 • utrwaleniu słownictwa.

Rodzaje zadań
Wprowadzając słownictwo i struktury leksykalne można posłużyć się technikami:
 • wykorzystanie kontekstu do prezentacji znaczenia;
 • podanie polskiego odpowiednika;
 • wykorzystanie pomocy wizualnych.

Techniki pomagające w zapamiętywaniu słownictwa i struktur leksykalnych:
 • zapisywanie w zeszycie;
 • zapisywanie na kartkach lub planszach rozwieszonych w klasie;
 • łączenie wyrazów w grupy;
 • częste powtarzanie wyrazów i wyrażeń na głos;
 • układanie zdań z nowo poznanymi wyrazami i wyrażeniami;
 • rozwiązywanie krzyżówek.

5.3. MATERIAŁY NAUCZANIA
Podstawowe pomoce to podręcznik, nagrania audio, zeszyt i tablica. Ponadto przydatne są:
 • słowniki jednojęzyczne;
 • flashcards;
 • broszury, ulotki;
 • materiały z Internetu;
 • materiały wideo.
Podręczniki:
 • My profession
 • Snapshot compact
 • Boomerang
lub inne, z instrukcjami w języku polskim, niewykraczające poza poziom Starter i Elementary.


6. KONTROLA I OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA.
Z różnych względów (np. liczba godzin w klasie I i w kl. II, liczba osób w grupie, towarzyszące upośledzeniu niepełnosprawności) trudno jest jednoznacznie określić osiągnięcia ucznia na kolejnych etapach nauki w szkole zawodowej. Poniżej podane są osiągnięcia ucznia na koniec edukacji w szkole zawodowej, przy założeniu, że uczeń rozpoczął naukę od poziomu zerowego w wymiarze 1 lub 2 godzin tygodniowo.


6.1. Zakładane umiejętności ucznia
Poziomy osiągnięć według podstawy programowej:
SŁUCHANIE
Uczeń potrafi:
 • zrozumieć instrukcje i polecenia nauczyciela;
 • zrozumieć proste sytuacje komunikacyjne dotyczące jego osoby;
 • zrozumieć krótkie teksty zawierające znane mu słownictwo i struktury lub wsparte ilustracjami.

MÓWIENIE
Uczeń potrafi:
 • w miarę płynnie i poprawnie powtarzać wyuczony tekst;
 • uzyskiwać i udzielać informacji dotyczących wybranych sytuacji życia codziennego;
 • formułować krótkie wypowiedzi na określone tematy dotyczące jego osoby;
 • używać odpowiednich sformułowań przy wyrażaniu powitań, stanów emocjonalnych, itp.;

CZYTANIE
Uczeń potrafi:
 • głośno odczytać wyuczony tekst;
 • zrozumieć powszechnie spotykane dokumenty, takie jak rozkład jazdy, menu;
 • zrozumieć ogólny sens prostego tekstu adaptowanego, który zawiera znane mu słownictwo lub kontekst.

PISANIE
Uczeń potrafi:
 • zapisać ortograficznie znane mu proste wyrazy;
 • napisać proste informacje o sobie;
 • wypełnić prosty formularz.

GRAMATYKA I LEKSYKA
Uczeń potrafi:
 • w miarę poprawnie posługiwać się zakresem struktur gramatycznych na poziomie podstawowym;
 • posługiwać się słownictwem strukturami leksykalnymi na poziomie podstawowym.

UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEGO UCZENIA SIĘ
Uczeń potrafi:
 • korzystać z dostępnych źródeł informacji ( słowniki, biblioteczka klasowa, szkolna);
 • organizować sobie pracę samodzielna w domu.

6.2. Techniki sprawdzania
Do sprawdzania stopnia sprawności opanowania czterech sprawności językowych, gramatyki i leksyki jako najlepsze sugerowane są specjalnie skonstruowane testy obiektywne, składające się z zadań zamkniętych: wielokrotnego wyboru, przyporządkowywania, grupowania.
Poniżej przedstawione są różne techniki służące sprawdzaniu poszczególnych sprawności w pracach kontrolnych oraz przy ocenianiu bieżącym.


MÓWIENIE
Najlepiej oceniać mówienie w sytuacjach nieformalnych, gdy uczniowie nie wiedzą, że są oceniani, obserwując jego interakcje z nauczycielem i innymi uczniami. Inne formy to:
 • rozmowy sterowane w typowych sytuacjach życia codziennego
 • krótkie wypowiedzi na zadany temat, lub polecenie nauczyciela;
 • dokańczanie zdań.

PISANIE
 • zadania na uzupełnianie luk za pomocą jednego słowa;
 • dyktowanie prostych, znanych słów, wyrażeń, zdań;
 • podpisywanie obrazków;
 • tłumaczenia.

CZYTANIE I SŁUCHANIE
 • zadania wielokrotnego wyboru (2-3 możliwości);
 • przyporządkowywanie obrazków;
 • odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu;
 • uzupełnianie luk.

GRAMATYKA I LEKSYKA
 • zadania wielokrotnego wyboru (2-3 możliwości);
 • dobieranie, przyporządkowywanie;
 • tłumaczenie słów lub zdań;
 • dopasowywanie słów do obrazków;
 • tworzenie siatek słów dotyczących określonego tematu;
 • udzielanie odpowiedzi na pytania.

6.3. Wystawianie ocen
Proponowana jest następująca skala ocen do testów pisemnych
Procent Stopień
86 – 100% 5
65 - 85% 4
51 – 64% 3
31 – 50% 2
0 - 30% 1
Oceny niedostateczne powinny być stawiane sporadycznie, w sytuacjach, gdy uczeń ewidentnie lekceważy obowiązki szkolne, nie podejmuje prób działania językowego w trakcie lekcji i na testach i nie odrabia permanentnie zadań domowych.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY
5
 • aktywność na lekcji i zajęciach dodatkowych
 • zaliczone prace klasowe i sprawdziany;
 • systematyczne odrabianie zadań domowych;
 • systematyczne przygotowanie do lekcji;
 • prawie zawsze reaguje prawidłowo na polecenia nauczyciela;
 • zna większość słów i wyrażeń poznanych na lekcjach;
 • popełnia nieliczne błędy w pisowni;
4
 • aktywność na lekcji;
 • zaliczone prace klasowe i sprawdziany;
 • systematyczne odrabianie zadań domowych;
 • w miarę systematyczne przygotowanie do lekcji;
 • reaguje krótko, lecz prawidłowo na niektóre polecenia nauczyciela;
 • potrafi użyć przynajmniej połowę poznanych słów i zwrotów;
 • popełnia błędy w pisowni, które nie zakłócają komunikacji.
3
 • wybiórcza aktywność na lekcjach;
 • zaliczone prace klasowe;
 • w miarę systematycznie odrabia zadania domowe;
 • rozumie najczęściej pojawiające się na zajęciach polecenia i pytania nauczyciela;
 • udziela krótkich, jednowyrazowych, odpowiedzi;
 • popełnia liczne błędy w pisowni znanych wyrazów;
 • rozpoznaje niektóre poznane słowa (pisane i mówione);

2
 • próbuje udzielać krótkich odpowiedzi na pytania i polecenia nauczyciela, ale przeważnie są one niespójne i nielogiczne;
 • próbuje odrabiać zadania domowe;
 • podaje pojedyncze tłumaczenia wyrazów z zakresu tzw. international English;
 • potrafi sprawdzić znaczenie słowa w słowniku;
 • potrafi przywitać się, pożegnać i przedstawić;

1
 • brak aktywności na lekcjach;
 • brak zadań domowych;
 • liczba nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach powyżej 25% wszystkich lekcji;
 • nie udziela odpowiedzi na podane tematy lub jego wypowiedzi są całkowicie niezrozumiałe;
 • pisownia całkowicie niezgodna z zasadami języka angielskiego;

mgr Agnieszka Chabasińska

nauczyciel j. angielskiego
SOSW Nr1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach


Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie