Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju nauczyciela mianowanego w szkole specjalnej

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5397 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Mój plan nie jest doskonały, ale na pewno mogę go zrealizować w mojej placówce. Zakłada wszystko, co mogę zrobic z moimi uczniami. ale jest tez elastyczny.propozycji miałam kilka, ta wydaje się być optymalna. Realizuję go od prawie 3 lat i jakos daję sobie radę. jesli przyda sie komus -to mam satysfakcję. pozdrawiam. jest napisany wg rozporządzenia sprzed 2004 roku ale mozna się zorientować pozdrawiam
 
l DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE

Lp.
ZADANIA

SPOSÓB I FORMY
REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI
1.
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego


 • Rozmowy z dyrekcją SOSW
 • Analiza przepisów prawa oświatowego i zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego
-wrzesień 2004
-czas trwania stażu
-wniosek o rozpoczęcie stażu
-zaświadczenia
-świadectwa warsztatów

2.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego w powiązaniu z planami Ośrodka i programem wychowawczym Ośrodka

 • Analiza dokumentów i literatury na temat awansu zawodowego
 • Analiza dokumentacji Ośrodka:
- Statut Ośrodka
- Regulamin WSO
- Podstawy programowe
- Misja szkoły
- Program wychowawczy i profilaktyczny Ośrodka
-wrzesień 2004
-plan rozwoju zawodowego
3.
Dokumentacja przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego
 • Gromadzenie oraz systematyzacja dokumentów świadczących o wykonanych pracach i zadaniach
-czas trwania stażu
-świadectwa, zaświadczenia, publikacje, dyplomy, zdjęcia, nośniki elektroniczne, scenariusze
4.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • Refleksja na temat odbytego stażu i zadań realizowanych w czasie jego trwania
-maj 2007
-sprawozdanie
§5 ust.1 pkt 1 Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.
Lp .
ZADANIA
SPOSÓB I FORMY
REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI

1.
Udział w szkoleniach i warsztatach WDN
 • prowadzenie dokumentacji WDN, protokołowanie spotkań
 • pełnienie funkcji lidera WDN
 • przygotowanie planów pracy WDN na bieżący rok szkolny i kolejne lata nauki
 • przygotowanie referatów z zakresu tematyki pedagogicznej i wychowawczej

-czas trwania stażu
-zaświadczenia
-zeszyt protokołów
-plany WDN
-referaty
2.
Gromadzenie pomocy dydaktycznych , pozyskiwanie funduszy na zakup pomocy naukowych

 • przeprowadzenie “ Świątecznej loterii fantowej”
 • zbiórka książek, słowników
 • pozyskanie radiomagnetofonu
-czas trwania stażu
-XII 2006
-zaświadczenia
-potwierdzenia
-kopie rachunków
3.
Udział w różnych formach kształcenia /ZDN/ poszerzających moją wiedzę i umiejętności praktyczne związane z pracą wychowawczą
 • warsztaty
 • szkolenia
 • spotkania
 • kursy
-czas trwania stażu
-zaświadczenia
4.
Konstruowanie PSO z języka polskiego
 • zapoznanie uczniów i rodziców z kryteriami ocen
 • motywowanie ocen
-czas trwania stażu
-zaświadczenia
-kopie dokumentów

§5 ust.1 pkt 2 Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.

Lp.
ZADANIA
SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI

1.
Prowadzenie dokumentacji fotograficznej pracy własnej i pracy szkoły, prowadzenie korespondencji na potrzeby Szkolnego Klubu Sportowego
 • prowadzenie Kroniki Klasy
 • redagowanie pism na potrzeby klubu /pomoc w organizacji mistrzostw w piłce nożnej/
-czas stażu
-zaświadczenia
-zdjęcia
-Kronika Klasy
2.
Organizowanie spacerów, wycieczek do ciekawych miejsc powiatu /również poza teren powiatu i województwa/ oraz spotkań z interesującymi ludźmi naszego regionu
 • wycieczki do Urzędu Gminy
 • wycieczki do Starostwa Powiatowego
 • wycieczki do straży pożarnej
 • wyjazdy do kina
 • wyjścia na wystawy, koncerty przedstawienia teatralne i parateatralne
 • spotkanie z biblioteakarzem
 • spotkania z policjantami, strażakami, strażą miejską,
 • spotkania z ludźmi sztuki- lokalną poetką, pracownikami naukowymi /historyk/
 • wycieczka do Biskupina
-czas trwania stażu
-IX 2006
-zdjęcia
-zaświadczenia
-publikacje w prasie lokalnej
-podziękowania
3.
Udział, współorganizacja spotkań integracyjnych placówek oświatowo- wychowawczych powiatu pyrzyckiego,
zaangażowanie w przygotowanie szkolnych uroczystości
 • spotkania integracyjne na terenie SOSW
 • wyjścia do SP nr 2
 • wyjazdy do OREW I WTZ Nowielin
 • rajdy integracyjne
 • przygotowanie dzieci do udziału
w uroczystościach, konkursach
-czas trwania stażu
-zdjęcia
-zaświadczenia

-dyplomy


§5 ust.1 pkt 3 Samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.
Lp.
ZADANIA
SPOSÓB I FORMY
REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB
DOKUMENTACJI
1.
Podnoszenie kwalifikacji
 • ukończenie studiów podyplomowych
-czas trwania stażu /grudzień 2004/
-świadectwo

2.
Ciągłe doskonalenie umiejętności pedagogicznych oraz wiedzy polonistycznej
 • udział w szkoleniach WDN
 • udział w kursach i konferencjach dla pedagogów
 • udział w lekcjach otwartych
 • dyskusje z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem
 • analiza treści artykułów w czasopismach pedagogicznych
 • czytanie literatury pedagogicznej
 • korzystanie z Internetu / nowości prawne, rozporządzenia, wiadomości praktyczne, publikacje pedagogiczne z zakresu treści polonistycznych i wychowawczych/
-czas trwania stażu
-zaświadczenia
-dyplomy
3.
Rozwijanie zainteresowań własnych /czytelniczych, literackich, sztuką, teatrem, filmem/
 • czytanie nowości wydawniczych oraz klasyki literatury polskiej i obcej
 • udział w spektaklach
 • wyjazdy do teatru, kina, na koncerty
 • udział w spotkaniach z ludźmi sztuki
-czas trwania stażu
-recenzje
-refleksje
§5 ust.2 pkt 1 Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.
Lp.
ZADANIA
SPOSOBY I FORMY
REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB
DOKUMENTACJI
1.
Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkolnych i realizacja zadań statutowych
 • współpraca z Dyrekcją Ośrodka, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Radą Rodziców
 • prace w wewnątrzszkolnym mierzeniu jakości pracy szkoły
 • współtworzenie dokumentów szkoły podnoszących jakość pracy szkoły
 • organizowanie szkoleń WDN zgodnie z założonymi celami, wykonywanie bieżących zadań
 • praca w zespole przedmiotowym
 • rozmowy z rodzicami
 • dyskusje z nauczycielami
 • opracowanie i realizacja planów pracy, programów, analiz

-czas trwania stażu
-na bieżąco /wg ustalonych terminów/
-protokoły Rady Pedagogicznej i WDN
-zaświadczenia
-przykładowe dokumenty
2.
Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji stosowania technologii komputerowej i informacyjnej
 • uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia związanych z technologią komputerową i doskonalenie umiejętności obsługi komputera w zakresie
-podstawy technik informatycznych
-przetwarzania tekstów
-wykorzystania w pracy dydaktycznej zasobów sieci
oraz:
 • samodzielne tworzenie dokumentacji stażu
 • tworzenie dokumentacji na potrzeby szkoły
 • korzystanie w pracy dydaktycznej z zasobów Internetu oraz programów edukacyjnych
 • prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera
 • organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych /opracowanie scenariuszy zajęć, imprez i uroczystości szkolnych, testów, planów wynikowych, narzędzi pomiaru dydaktycznego, diagnozy osiągnięć z języka polskiego/
-czas trwania stażu i później
-zaświadczenia
-nośniki elektroniczne
-protokoły WDN
-prace /przykłady/
§5 ust.2 pkt 2 Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły.
Lp.
ZADANIA
SPOSÓB I FORMY
REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB
DOKUMENTACJI
1.
Dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą polonistyczną zdobytą podczas studiów podyplomowych oraz wiedzą i umiejętnościami nabytymi w trakcie pracy
 • spotkania w ramach zespołu przedmiotowego
 • prowadzenie spotkania WDN
 • referowanie tematów wg planu WDN
 • referowanie tematów z zakresu moich zainteresowań
-styczeń 2005
-czas trwania stażu
-zaświadczenia
-referaty
-potwierdzenia
2.
Prowadzenie zajęć otwartych i koleżeńskich z języka polskiego dla nauczycieli stażystów, studentów odbywających praktykę pedagogiczną, nowych nauczycieli przedmiotu
 • prowadzenie zajęć
-czas trwania stażu i później
-wg programu i czasu trwania praktyki studenckiej
-zaświadczenia
-scenariusze
-opinie studentów
3.
Prowadzenie zajęć dla rodziców, opracowanie referatów na spotkania z rodzicami nt.
 • “Pomoc dziecku z trudnościami w nauce czytania i pisania”
 • “Ćwiczenia mózgu z wykorzystaniem kinezjologii edukacyjnej”
 • przeprowadzenie zajęć, odczytanie referatów
-r.szk. 2004/2005
-czas trwania stażu
-scenariusz zajęć
-referaty
-refleksje uczestników
-zaświadczenia
4.
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole scenariuszy zajęć, imprez, uroczystości, konkursów, testów, ankiet, sprawdzianów...
 • złożenie w bibliotece szkolnej przygotowanych materiałów
-czas trwania stażu
-potwierdzenie z biblioteki szkolnej
-kopie opracowanych materiałów
5.
Prowadzenie KRONIKI KLASY
 • dokumentowanie wydarzeń z życia klasy i szkoły
-czas trwania stażu i później
-kronika
§5 ust.2 pkt 3a Opracowanie i wdrażanie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp.
ZADANIA
SPOSÓB I FORMY
REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI
1.
Opracowanie i wdrażanie programu wychowawczego klasy III /IV SP “Jestem uczniem, jestem kolegą”
 • refleksje nt. dotychczasowej pracy wychowawcy
 • analiza literatury metodycznej
 • opracowanie programu
 • konsultacja z innymi nauczycielami
 • stosowanie nowych metod pracy z uczniem i rodzicami
 • wdrażanie
 • refleksje, co do skuteczności programu
-rok 2004/2005 i kontynuacja w kolejnych latach
-program
-opis i analiza
2.
Opracowanie i wdrożenie programu “Koła Czytelnika” w ramach akcji “Cała Polska czyta dzieciom”
 • zapoznanie się z ogólnopolską akcją- jej celami
 • opracowanie programu na potrzeby moich uczniów
 • wdrażanie programu
-rok 2005/2006
oraz 2006/2007
-program
-zdjęcia
-scenariusze
3.
Współtworzenie programu integracji dzieci i młodzieży
SOSW z uczniami szkół powiatu pyrzyckiego
 • przygotowanie dzieci do powiatowej imprezy “Brzechwowierszowanie”
 • przygotowanie części artystycznej części
 • przygotowanie części polonistycznej
-X 2004 i 2005
-XI 2006
-dyplomy
-scenariusz
-program
-dyplomy
-scenariusz
4.
Realizacja zadań wynikających z rocznego kalendarza imprez i uroczystości szkolnych SOSW
 • przygotowanie , przeprowadzenie oraz współtworzenie następujących imprez szkolnych
-Pasowanie na ucznia
-Powitanie wiosny
-Dzień książki
-Konkurs recytatorski
-Konkurs ortograficzny
-Wiosna radosna
-Świąteczne anioły
-zakończenie roku szkolnego
 • tworzenie gazetek tematycznych w klasie i na terenie szkoły
-okres stażu
-X 2004,2005,2005
-III 2005, 2006
-V 2005,2006,2006
-XI 2005
-XII 2004,
-dyplomy
-scenariusze
-sprawozdania
-zdjęcia
-artykuły

§5 ust.pkt 3b Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich lub popularyzację w innej formie.
Lp.
ZADANIA
SPOSÓB I FORMY
REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB
DOKUMENTACJI
1.
Opracowanie i wygłoszenie materiałów związanych z wykonywaną pracą
 • wygłoszenie referatów nt.
 • “Czytanie ze zrozumieniem”
 • “Kinezjologia edukacyjna w pracy z dzieckiem”
 • “Baśń w nauczaniu dziecka upośledzonego w stopniu lekkim”
-okres stażu


- II 2007
-referaty
-potwierdzenia
2.
Publikacje w bibliotece szkolnej oraz w Internecie
 • złożenie przygotowanych materiałów
 • poczta elektroniczna
-2005
-2007
-potwierdzenia

§5 ust.2 pkt 3c Prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych lub podejmowanie działań związanych z wewnątrzszkolnym doskonaleniem zawodowym.
Lp.
ZADANIA
SPOSÓB I FORMY
REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI

1.
Pełnienie roli lidera WDN
 • kontynuowanie pracy lidera
 • tworzenie planu pracy WDN na poszczególne lata

-czas trwania stażu
-zaświadczenia
2.
Udział w pracach, szkoleniach i warsztatach WDN
 • udział w pracach zespołu WSO, zespołu przedmiotowego
 • referowanie z zakresu tematyki pedagogicznej
-czas trwania stażu
-zaświadczenia
3.
Prowadzenie zajęć i imprez otwartych dla nauczycieli
 • koordynowanie imprez
-czas trwania stażu
-zaświadczenia
-dyplomy
-scenariusze


§5 ust.2 pkt 3d Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.
Lp.
ZADANIA
SPOSÓB IFORMY
REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI
1.
Współpraca z pedagogiem szkolnym i PPP oraz OPS
-konsultacje przy opracowywaniu zajęć
-poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
-zapoznanie się z orzeczeniami poradni
- okres stażu
-poświadczenia
2.
Współpraca z SU
-organizowanie wspólnych uroczystości
-okres stażu
-poświadczenia
3.
Współpraca z Policją
-podejmowanie wspólnych działań na rzecz uczniów Ośrodka
-okres stażu
-poświadczenia

§5 ust.2 pkt 3g Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły.
Lp.
ZADANIA
SPOSÓB I FORMY
REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTACJI
1.
Analiza i ocena własnych umiejętności
 • autorefleksja
 • wybór form kształcenia

-IX 2004
-świadectwa
-zaświadczenia
2.
Uzyskanie pełnych kwalifikacji
do nauczania języka polskiego
 • ukończenie studiów podyplomowych
-XII 2004
-świadectwo
3.
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji w pracy wychowawcy
 • udział w warsztatach doskonalących pracę wychowawczą
-czas trwania stażu
-świadectwa
-zaświadczenia

§5 ust 2 pkt.4 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfik, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Lp.
ZADANIE
SPOSÓB I FORMY
REALIZACJI
TERMIN
SPOSÓB
DOKUMENTACJI
1.
Praca z uczniami i ich rodzicami mająca na celu poprawę zachowania uczniów i ich lepszego funkcjonowania w środowisku szkolnym i domowym /realizacja obowiązku szkolnego/
 • współpraca z pedagogiem szkolnym
 • współpraca z psychologiem szkolnym
 • współpraca z wychowawcami internatu
 • współpraca z rodzicami uczniów
-czas trwania stażu
-referaty
-zaświadczenia
2.
Doskonalenie kompetencji wychowawczych
 • studium przypadku
-czas trwania stażu
-notatkiAnna Dębek

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie