Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Indywidualny Program Rozwoju

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 1306 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Jest to fragment Indywidualnego Programu Rozwoju dla dziecka upośledzonego w stopniu umiarkowanym, uwzględniający Funkcjonowanie w środowisku, opracowany na podstawie „Programu wychowania i nauczania dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym” autorstwa L. Klaro – Celej.
 
SAMOOBSŁUGA
 • doskonalenie posługiwania się nożem i widelcem
 • nakrywanie do stołu, porządkowanie po posiłku
 • dobieranie odzieży w zależności od pogody ( zimno,, ciepło), sytuacji
 • zdejmowanie elementów garderoby i samodzielne ich zakładanie
 • korzystanie z przyborów toaletowych
 • porządkowanie zabawek i przyborów szkolnych
USPOŁECZNIANIE

Kształtowanie poczucia przynależności i więzi z rodziną:
 • nazywanie członków własnej rodziny (określenie stopnia pokrewieństwa oraz podanie imion)
 • nazywanie czynności zawodowych wykonywanych przez rodziców
 • rozumienie i akceptacja własnej roli i znaczenia w rodzinie
 • mówienie własnych danych (imię, nazwisko, adres)
 • określanie zajęć i obowiązków domowych członków rodziny
 • podawanie kilku charakterystycznych cech dla uroczystości rodzinnych
Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie i nawiązania kontaktów społecznych:
 • poznawanie norm współżycia w grupie, stosowanie form grzecznościowych
 • współuczestniczenie w zabawie i pracy zespołowej
 • współdziałanie z nauczycielem i innymi pracownikami szkoły
 • porządkowanie swojego miejsca pobytu
 • udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych
 • poznawanie otoczenia szkoły i właściwego tam zachowywania się
Kształtowanie poczucia więzi ze środowiskiem przyrodniczym i poznawanie go:
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i zimą w oparciu o własne spostrzeżenia i ilustracje
 • nazywanie wybranych roślin – drzewa owocowe , kwiaty – pojęcia ogólne
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw i owoców ( kształt, smak)
 • nazywanie zwierząt oraz środowiska ,w którym żyją – las, wiejskie podwórko
Kształtowanie zachowań prozdrowotnych:
 • zapoznawanie z zasadami racjonalnego odżywiania
 • zachowywanie się w przypadku występowania objawów choroby
KOMUNIKOWANIE

Doskonalenie umiejętności komunikowania się za pomocą mowy:
 • samorzutne wyrażanie potrzeb oraz informacji o stanach emocjonalnych
 • nazywanie rzeczy i ich desygnatów na obrazie
 • formułowanie prostych zdań
 • formułowanie prostych pytań
 • recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek
 • określanie cech przedmiotów
 • omawianie treści obrazów
Słuchanie:
 • rozpoznawanie dźwięków płynących ze świata zewnętrznego
 • rozróżnianie dźwięków płynących ze świata zewnętrznego
 • słuchanie i wykonywanie prostych poleceń
 • słuchanie krótkich wierszy i opowiadań nadawanych przez nauczyciela
Wyrabianie gotowości do czytania:
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
  • nazywanie znanych przedmiotów, zwierząt i ludzi
  • porównywanie fragmentów rzeczywistości, przedmiotów, ilustracji
  • wskazywanie między nimi różnic i podobieństw
 • Rozwijanie percepcji słuchowej
  • słuchanie muzyki, opowiadań i wierszy
  • odtwarzanie struktur rytmicznych (wyklaskiwanie, wystukiwanie)
  • udział w zabawach ruchowych ze śpiewem, klaskaniem
 • Ćwiczenia słuchu fonematycznego
  • podział wyrazów na sylaby
  • synteza sylab podanych ze słuchu
  • podawanie wyrazów rozpoczynających się od określonej sylaby
 • Czytanie
  • rozróżnianie i nazywanie liter drukowanych A,O, M, T, E
  • globalne czytanie wyrazów – mama, tata ,Ala, Ola
Przygotowanie do nauki pisania
 • Doskonalenie orientacji przestrzennej
  • ćwiczenia w orientacji w schemacie ciała i przestrzeni
  • dobieranie części do obrazka
  • układanie figur geometrycznych , obrazków z części
  • tworzenie kompozycji przestrzennych różnych elementów
 • Ćwiczenia sprawności grafomotorycznej
  • ćwiczenia rozmachowi
  • zamalowywanie dużej przestrzeni ograniczonej konturem
  • malowanie dużych form kolistych, falistych
 • Ćwiczenia manualne
  • zamalowywanie małych powierzchni
  • kopiowanie
 • Ćwiczenia graficzne
  • obrysowanie szablonów (od wewnątrz, zewnątrz)
  • łączenie wyznaczonych punktów linią ciągłą
ELEMENTARNE SPRAWNOŚCI MATEMATYCZNE

Stosunki przestrzenne
 • schemat własnego ciała : nazywanie strony prawej i lewej , lewych i prawych kończyn
 • określanie położenia przedmiotów w stosunku do dziecka np. na, pod, w górę
 • wyróżnianie kierunku w przestrzeni np. w przód, w tył, przed siebie
 • określanie położenia przedmiotów w stosunku wzajemnym, np. na, pod, przed
Liczenie
 • schemat liczenia – przyporządkowanie przedmiotu gestem wskazania i liczebnika do 10
 • wyodrębnianie i tworzenie zbiorów przedmiotów wg cech jakościowych (wielkości, koloru)
 • rozpoznawanie cyfr 1, 2, 3
 • przyporządkowywanie cyfr liczbie elementów
Poznawanie figur geometrycznych
 • odróżnianie i nazywanie prostych figur geometrycznych
 • układanie figur geometrycznych wg podanego wzoru
 • rozpoznawanie figur geometrycznych stosunków w otoczeniu
Poznawanie stosunków czasowych
 • określanie czasu trwania czynności (długo – krótko, szybko – wolno)
 • nazywanie dni tygodnia - podawanie nazwy aktualnego dnia
 • podawanie nazwy aktualnego miesiąca
Opracowały

Marzena Sapalska
Agnieszka Majcherczyk


Rewalidacja indywidualna – ramowy program z zestawem ćwiczeń okres realizacji od 1.09.2005r do 31.01.2006r.

Zadania:
 • stymulowanie rozwoju procesów poznawczych z uwzględnieniem mechanizmów kompensacji
 • wyrównywanie deficytów rozwojowych
 • kształtowanie pozytywnego, a zarazem realnego pojęcia o sobie i własnych możliwościach.
Cele:
 • rozwój umiejętności szkolnych (mówienia, pisania, liczenia) poprzez usprawnianie:
  • analizatorów wzrokowego i słuchowego
  • koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej
  • orientacji przestrzennej
  • mowy
Metody:
 • tradycyjne – oparte na słowie, praktycznego działania
 • aktywizujące – elementy dramy
 • wspomagające, alternatywne – Sherborne, Dobrego startu, Klanzy
Formy
 • praca indywidualna
 • praca z komputerem
Ewaluacja
Sukcesy i postępy dziecka będą oceniane na podstawie:
 • obserwacji
 • zaangażowania w czasie zajęć
 • kart pracy
 • prac plastycznych
wywiadu z nauczycielem wychowawcą i nauczycielem wspomagającym

Treść programu i przykłady ćwiczeń

Zaburzona funkcja Ćwiczenia
Sprawność manualna
 • malowanie na dużych i małych płaszczyznach
 • wycinanki, wydzierani
 • nawlekanie koralików na nitkę
 • haftowanie na tekturkach z dziurkami
 • zamalowywanie wnętrza ograniczonego konturem
 • modelowanie w plastelinie, modelinie, masie solnej
 • kopiowanie i kalkowanie rysunków
 • budowa nie z klocków, patyczków
 • obrysowywanie różnych szablonów
 • stemplowanie i malowanie według określonych wzorów
Analiza i synteza wzrokowa
 • składanie pociętych pocztówek na wzorze
 • łączenie w pary przedmiotów, obrazków, figur geometrycznych
 • dobieranie obrazków do ich konturów
 • odszukiwanie wśród różnych obrazków takich samych
 • porównywanie dwóch obrazków o tej samej treści
 • grupowanie przedmiotów (obrazków, figur geometrycznych) według wskazanej cechy wspólnej
 • zauważanie zmian zachodzących w różnych szeregach
 • zabawy z kartami typu „Piotruś”
Percepcja słuchowa
 • różnicowanie i nazywanie dźwięków i szmerów
 • rozpoznawanie odgłosów z zewnątrz i dźwięków mowy, głosów zwierząt, odgłosów przyrody, pojazdów mechanicznych
 • wystukiwanie rytmów wg podanego wzoru
 • wykonywanie ćwiczeń ruchowych na podstawie słuchanego tekstu piosenki lub wiersza
 • dzielenie wyrazów na sylaby
 • kończenie wyrazów dwusylabowych
Koordynacja wzrokowo – ruchowa
 • zamalowywanie farbą i dużym pędzlem dużych obrazków
 • zabawy ruchowe z naśladowaniem: „Głowa, ramiona”, „Krasnoludki” i inne
 • dopasowywanie klocków o różnych kształtach do identycznych otworów
 • naśladowanie ruchów nauczyciela
 • zapinanie guzików
 • rzucanie piłką, woreczkiem do celu
 • układanie elementów poprzedzone pokazem
 • montowanie konstrukcji z gotowych elementów wg wzoru
 • układanie elementów w szeregu wg wskazanej kolejności


A N E K S
Rewalidacja indywidualna – terapia pedagogiczna, rok szkolny 2005/2006

Uczeń: Magdalena Bączyńska

Zaburzona funkcja Ćwiczenia
Percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo – ruchowa
 • obserwacja (dostrzeganie, rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów): najbliższego otoczenia w różnych okolicznościach, tego, co się znajduje wokół dziecka
 • czynności wykonywanych przez różne osoby i naśladowanie ich
 • dobieranie obrazka do przedmiotu wskazanego przez nauczyciela
 • dostrzeganie prawidłowości lub nieprawidłowości we wskazanym przedmiocie
 • układanie prostych ciągów rytmicznych
 • układanie dowolnych form i układów z przedmiotów, klocków i figur
 • dopasowywanie przedmiotu, klocka, figury do swojego cienia
 • dopasowywanie obrazków według kolejności występowania po sobie
 • dostrzeganie przedmiotów nie pasujących do siebie
 • porównywanie ze sobą dwóch przedmiotów różniących się między sobą dwiema (trzema) cechami
 • gromadzenie przedmiotów ze względu na ich przeznaczenie
 • układanie obrazków pociętych na 4 części
 • zabawa w naśladowanie czynności wykonywanych przez postacie wskazane na ilustracji
 • wyszukiwanie elementów składowych przedstawionego wzoru
Percepcja słuchowa
 • grupowanie przedmiotów wydających takie same dźwięki
 • rozpoznawanie osób po głosie
 • wysłuchiwanie zmian w tempie i głośności wydawanych i słyszanych dźwięków
 • układanie przedmiotów według słyszanego podanego rytmu
Orientacja przestrzenna
 • zabawy wdrażające do prawidłowego posługiwania się określeniami dotyczącymi kierunków: na prawo, w lewo, na wprost
 • zabawy po wytyczonych drogach, ścieżkach
 • ćwiczenia rozwijające umiejętności rozróżniania wzajemnego położenia przedmiotów na wydzielonej i ograniczonej płaszczyźnie
 • określanie wielkości przedmiotów względem siebie
 • grupowanie przedmiotów małych i dużych
Logiczne myślenie
 • dobieranie obrazków do całości z próbą uzasadnienia wyboru
 • określanie związku przedmiotu czynnością
 • zabawa „szukaj a znajdziesz”
 • przewidywanie co się wydarzy później
 • zabawa w kończenie zdań


Podpisy nauczycieli

Podpisy rodziców

Opracowały

Marzena Sapalska
Agnieszka Majcherczyk

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie