Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Powstanie Warszawskie

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 5014 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Konspekt zawiera treści hospitacji diagnozującej z wykorzystaniem metod aktywizujących. Umożliwia uczniom budowanie własnych wypowiedzi na temat przyczyn i skutków powstania.

ARKUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ


Klasa- III gimnazjum
Przedmiot – Historia
Nauczyciel – Anna Weitz


Cel główny hospitacji:

Budowanie dłuższych form wypowiedzi, aktywność uczniów jako efekt dobrze zaplanowanej konstrukcji lekcji.

Kształcone umiejętności:
* umiejętność wyciągania wniosków
* prezentacja własnego zdania
* umiejętność wymiany poglądów


Standardy wymagań realizowane podczas lekcji
Standardy wymagań
Zadania
Umiejętności
I-1 Czyta teksty kultury na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym,
I-3 wyszukuje informacje zawarte w tekście źródłowym
Analiza tekstu źródłowego – Plan Burza z listopada 1943 r.
Analiza mapy ,zdjęć

Uczeń wyszukuje informacje na podany temat
II-1 Tworzy własny tekst –notatka encyklopedyczna
Analiza tekstu źródłowego – Plan Burza z listopada 1943 r.
Uczeń tworzy –notatkę encyklopedyczną –„Plan Burza”
II-3 Tworzy teksty charakterze informacyjnym dostosowane do sytuacji komunikacyjnej
II-6 Analizuje, porównuje, porządkuje i syntetyzuje informacje zawarte w tekstach kultury
Metaplan –na podstawie podręcznika str.188- 189.
Uczeń rozwiązuje metaplan- Dlaczego doszło do wybuchu powstania warszawskiego?
II-1 Tworzy własny tekst – wywiad
Na podstawie wiadomości z lekcji
Wywiad z byłym powstańcem


Konspekt lekcji historii w klasie III .

Temat: Powstanie warszawskie ( 1VIII – 2X 1944).

Cel główny: Pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu.

Cele szczegółowe:
- przedstawienie celów politycznych i militarnych planu „Burza”
- zapoznanie uczniów z politycznymi i wojskowymi przyczynami wybuchu
powstania warszawskiego
- ukazanie bohaterstwa i patriotyzmu Polaków podczas wojny, budzenie
szacunku dla postaw tamtego okresu
- kształtowanie poczucia dumy narodowej i patriotyzmu

Uczeń:
- tłumaczy pojęcia: plan „Burza”, godzina W
- pamięta daty: 1VII1944 , 2X1944
- określa charakter walk powstańczych
- przedstawia politykę Stalina wobec AK, określa jej przyczyny i cele
- omawia znaczenie powstania warszawskiego
- posługuję się podręcznikiem , mapą

Metody pracy:
- pogadanka
- praca pod kierunkiem
- praca z tekstem źródłowym , mapą
- metaplan

Środki dydaktyczne:
- mapa ścienna II Rzeczpospolita Polska
- - J. Wend, Przez wieki.Podręcznik dla klasy III gimnazjum ,Wydawnictwo
M. Rożak.
- atlas historyczny –J. Tazbir, Od starożytności do współczesności,
Warszawa 2001,s. 79.
- tekst źródłowy- Fragment-„ Planu Burza z listopada 1943 r.”,
PPH Warszawa 1968 nr 1.

PRZEBIEG LEKCJI

I Ogniwo – organizacyjno- porządkowe

II Rekapitulacja wtórna

- Kiedy doszło do zerwania stosunków polsko –rosyjskich?
- Z jakim wydarzeniem jest to związane?
- Jakie było stanowisko PKWN wobec rządu londyńskiego?

III Nawiązanie do nowego tematu

Dzisiaj dowiemy się dlaczego doszło do wybuchu powstania w Warszawie.
Temat: Powstanie warszawskie – (1VIII – 2 X 1944).

IV Nowe treści
W 1943 r. stało się oczywiste, że to Armia Czerwona pierwsza wkroczy na ziemie polskie, dlatego zrezygnowano z powszechnego powstania a stworzono –„Plan Burza”.
1.Plan Burza- uczniowie czytają tekst źródłowy.

Analiza fragmentu „ Planu Burza z listopada 1943 roku.
„ Cel i zadania „ Burzy”: Podkreślenia naszej woli bicia Niemców i to nawet w wypadku niekorzystnego dla nas stosunku sił, czyli wśród okoliczności nie zezwalających na podjęcie powstania powszechnego oraz samoobrona przed wyniszczeniem mas przez wycofujących się Niemców. (…)
Wobec wkraczającej na ziemie nasze regularnej armii rosyjskiej wystąpić w roli gospodarza.
(…) Miejscowy dowódca polski winien się zgłosić wraz z mającym się ujawnić przedstawicielem cywilnej władzy administracyjnej u dowódcy oddziałów sowieckich i stosować się do jego życzeń pamiętając:
a) że odcięcie od naczelnych władz polskich ( rządu emigracyjnego ) jest tylko przejściowe i że one , a nie Rosjanie pozostają nadal w każdym wypadku właściwą władzą przełożoną i że charakter i zakres działania władzy sowieckiej winien być dla obywatela polskiego określony przez legalne władze Rzeczpospolitej.
b) Że wszystkie próby wcielenia oddziałów polskich do wojsk rosyjskich czy też oddziałów Berlinga są gwałtem i należy im stanowczo się przeciwstawić”
- Kiedy ustalono plan-„Burza”?
- Czego dotyczył plan?
- Jak mieli się zachować przedstawiciele AK?
- Jaką rolę mieli pełnić przedstawiciele Polski Podziemnej wobec Armii Czerwonej?
- Kogo mieli reprezentować przed Rosjanami?
Uczniowie wypełniają kartę pracy 1- ( tworzą notatkę encyklopedyczną do hasła
„Plan Burza”)
- Czy Rosjanie przestrzegali zasad ustalonych w planie?
Nauczyciel omawia:
* aresztowania działaczy polskiego podziemia, ignorowanie działań AK i
RP,
* wcielanie żołnierzy AK do armii Berlinga,
* cele wojskowe zostały osiągnięte ( zdobycie kilku miejscowości),
polityczne nie ( słabe protesty aliantów informowanych o postępowaniu
Rosjan wobec Polaków),
* żołnierze AK stali się obok Niemców głównymi przeciwnikami
wkraczających jednostek Armii Czerwonej
* aktywność AK stała na przeszkodzie politycznych planów ZSRR,
zgodnie z którymi władzę w przyszłej , powojennej Polsce przejąć mieli
komuniści
Uczniowie rozwiązują metaplan (na podstawie treści z podręcznika 188-189) Dlaczego doszło do wybuchu powstania warszawskiego?
2.Wybuch powstania 1VIII 1944 r.
godzina W – 17 .00, komendant główny AK- Tadeusz Bór – Komorowski
3. Układ sił w powstaniu ( analiza danych).
- Kto brał udział w powstaniu?
- Jak można było poznać powstańca? ( analiza zdjęć)
4.Przebieg powstania ( analiza mapy).
- Jakie dzielnice opanowali powstańcy w pierwszych dniach walk?
- Gdzie najdłużej toczyły się działania wojenne?
- Kiedy i gdzie nastąpiła kapitulacja?
5. Pomoc dla powstania .( omawia nauczyciel).
Z Włoch 196 samolotów- dotarło 42 zrzuty z 25, strącono 39
ZSRR wyraził zgodę na lądowanie 10 IX- 18IX 1944r.
6.Upadek powstania i jego skutki.
- Dlaczego powstanie upadło?
- Kto był silniejszy?
-Czy była pomoc z zewnątrz?
a) przyczyny upadku
* przewaga Niemców
* słabe uzbrojenie powstańców
* brak konkretnej pomocy z zewnątrz
* negatywna postawa Stalina
b) skutki powstania
* śmierć wielu ludzi ( żołnierzy, cywilów)
* zginął kwiat patriotycznej młodzieży i inteligencji
* Niemcy dokonali zniszczenia stolicy – centrum wielowiekowej kultury
kraju
* Stalin przekonał się, że Polacy nie dadzą się tak łatwo zbolszewizować
* Powstanie uchroniło Polskę od kadłubowej republiki
V Praca domowa (jeśli zostanie czas – można razem z uczniami przygotować przykładowe pytania)
– Jesteś dziennikarzem , przeprowadź wywiad z uczestnikiem powstania warszawskiego.

Przykłady :
Notatki i metaplanu

Plan Burza został opracowany 20 XI 1943 roku. Dotyczył zachowania się Armii Krajowej wobec wkraczających wojsk rosyjskich. Przedstawiciele Polski Podziemnej , podległej rządowi w Londynie, mieli się ujawnić i pełnić rolę gospodarzy na wyzwolonych terenach Polski. Zakładano wspólną współpracę AK z ACZ czasie walk z Niemcami.

METAPLAN

* Czy udało się zrealizować plan „Burza”?
* Jak postępowali Rosjanie wobec AK-owców?
* Czego obawiano się w stolicy?
* Czego chciały władze Polski Podziemnej?
* Co i kto pojawił się na przedmieściach Pragi 31 VII 1944r.?

* Jakie było podejście Stalina do sprawy polskiej?

* Czego chcieli Polacy?
Dlaczego doszło do wybuchu powstania warszawskiego?
Jak było?
Jak być powinno?
* nie udało się zrealizować planu „Burza”
* Plan „ Burza” realizowany według swoich założeń
* Akowcy na wschodzie byli aresztowani przez ZSRR
* Współpraca AK z ACZ podczas walk na wschodzie z Niemcami
* obawiano się , że pod wpływem agitacji sowieckiej ludność Warszawy sama chwyci za broń
* Władze ZSRR uznają rząd w Londynie
* władze Polski Podziemnej chciały same wyzwolić stolicę i powitać Armię Czerwoną jako gospodarze

* czołgi radziecki na przedmieściach Warszawy - Pragi

Dlaczego nie było tak jak być powinno?
Stalin miał swoje plany , wobec Polski. Jego działania na wschodzie ujawniły główny cel- podporządkowanie Polski


Wnioski
Doszło do wybuchu powstania , ponieważ Polacy chcieli być wolni i niezależni.
Powstanie miało nas uratować przed reżimem sowieckim
Opracowała :Anna Weitz

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie