Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego - świetlica szkolna

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 16924 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

Przedstawiam plan rozwoju na lata 2006-2009 nauczyciela pracującego w świetlicy Zespołu Szkół w Siewierzu.

CELE OPERACYJNE ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOWODY REALIZACJI, UWAGI, WNIOSKI
§ 7 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach Właściwa organizacja pracy Sporządzenie Rocznego Planu Pracy IX 2006,2007,2008 Dokumentacja własna
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu IX 2006 Dokumentacja własna, kontrakt
Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami Okres stażu Pisemna dokumentacja
Samodzielne przygotowanie środków dydaktycznych, scenariuszy zajęć Okres stażu Zestaw pomocy dydaktycznych
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli Okres stażu Dokumentacja własna
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora szkoły Okres stażu Konspekty zajęć
Przeprowadzenie lekcji otwartej IV 2007, V 2009 Konspekt zajęć
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju Okres stażu Dokumentacja własna
Przygotowanie projektu sprawozdania Po zakończeniu stażu Sprawozdanie
Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych Uczestnictwo w warsztatach, konferencjach szkoleniowych nt. agresji w szkole, ADHD, asertywności Okres stażu Zaświadczenia
Samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki w zakresie logopedii i zajęć wyrównawczych Okres stażu Bibliografia
Wykorzystanie zdobytych kwalifikacji w pracy z dziećmi, sprawdzenie skuteczności działań Okres stażu Pisemna dokumentacja
§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych Poznawanie struktury i problemów środowiska lokalnego Aktywny udział w zorganizowaniu „Spotkania pokoleń” 2007,2008, 2009 Dokumentacja własna
Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, uczniami i rodzicami; obserwacja ucznia w kontaktach z rówieśnikami Okres stażu Dokumentacja własna
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów emocjonalnych uczniów przy współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym (zajęcia indywidualne, ćwiczenia w grupach) Okres stażu Dokumentacja własna
Pomoc uczniom mającym trudności w nauce Okres stażu Ćwiczenia dla uczniów słabszych
Prowadzenie zajęć logopedycznych z uczniami mającymi wady wymowy Okres stażu Dokumentacja własna
Aktywna współpraca z Przedszkolem nr 1 w Siewierzu poprzez spotkania integracyjne Okres stażu Dokumentacja własna
Motywowanie i wspieranie uczniów w rozwoju Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej, udział w uroczystościach lokalnych Okres stażu Konspekty zajęć
Rozwijanie u uczniów umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej (zajęcia grupowe: „Fakt czy opinia”, „Jak powstaje plotka”) Okres stażu Konspekty zajęć
Wspieranie twórczych inicjatyw uczniów – pomoc w przygotowaniu się do konkursów przedmiotowych Okres stażu Dokumentacja własna
Kształtowanie u uczniów poczucia własnej wartości, samopoznanie (praca w grupach) Okres stażu Dokumentacja własna
Udział uczniów w plastycznym konkursie logopedycznym X 2006 Karta zgłoszeń
Zorganizowanie logopedycznego konkursu recytatorskiego V 2008 Lista uczestników Dyplomy
Organizowanie Gminnego Przeglądu Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży XI/XII 2006, 2007, 2008 Dokumentacja własna
Organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów V 2006,2007, 2008 Dokumentacja własna
Zorganizowanie szkolnego turnieju szachowego XI/XII 2006, 2007, 2008 Dyplomy
Uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne i cywilizacyjne Zorganizowanie grupy „Małych ekologów” IX 2006 Dokumentacja własna
Konkurs „Dbam o środowisko naturalne” II 2009 Dokumentacja własna
Konkurs plastyczny „Świat bez przemocy” III 2008 Dokumentacja własna
Zorganizowanie „Tygodnia ekologicznego” IV 2008 Scenariusz imprezy
Zorganizowanie wycieczki do oczyszczalni ścieków VI 2007 Dokumentacja własna
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych Opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych Okres stażu Dokumentacja własna
Organizowanie akcji o charakterze charytatywnym na rzecz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołuchowicach Okres stażu Dokumentacja własna
Udział i współorganizowanie uroczystości szkolnych
  • zorganizowanie konkursu kolęd i pastorałek
  • przygotowanie świątecznego apelu
Wg harmonogramu i przydziału obowiązków Dokumentacja własna
§7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej Wykorzystywanie nowoczesnych technologii komputerowych w czasie zajęć Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu Okres stażu Scenariusze zajęć
Tworzenie pomocy naukowych przy pomocy komputera Okres stażu Zbiór pomocy
Korzystanie na zajęciach ze sprzętu audio i video Okres stażu Dokumentacja własna
Opublikowanie planu rozwoju na stronie internetowej IX 2006 Ksero publikacji
Poszerzanie własnych umiejętności informatycznych poprzez uczestnictwo w kursie komputerowym Okres stażu Zaświadczenie
§7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań Przeciwdziałanie przemocy w szkole i poza nią Ćwiczenie technik zastępowania agresji zachowaniami pożądanymi Okres stażu Dokumentacja własna
Wpajanie odpowiedzialności za pełnione życiowe role Poznawanie siebie z własnego doświadczenia i opinii innych (zajęcia warsztatowe: „Jacy jesteśmy”, „Jak cię widzą tak cię piszą”) Okres stażu Dokumentacja własna
Wykorzystanie wiedzy pedagogicznej i z zakresu dydaktyki w celu lepszej pomocy uczniom z rodzin zaniedbanych Prowadzenie indywidualnych zajęć z uczniem z rodziny zaniedbanej Okres stażu Dokumentacja własna
§7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły Przygotowanie i wygłoszenie referatu dla Rady Pedagogicznej nt. motywowania uczniów do nauki V 2008 Referat
Praca w Komisji ds. Wychowania i Opieki nad Dzieckiem - zorganizowanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce Okres stażu Protokoły
Praca w Komisji ds. Promocji szkoły - współudział w przygotowaniu folderu promującego szkołę Okres stażu Protokoły Folder
Praca w Komisji ds. Mierzenia Jakości Pracy Szkoły
  • protokołowanie spotkań Komisji
  • opracowanie testów do wewnętrznego badania osiągnięć uczniów w kl. II SP
  • sporządzenie raportu po badaniu oraz programu naprawczego
Okres stażu Protokoły Test do wewnętrznego badania osiągnięć uczniów Raport i program naprawczy
Praca w Komisji ds. Promowania Kultury Regionalnej
  • zamieszczenie artykułów promujących szkołę, miasto, region w prasie lokalnej i Internecie
  • przygotowanie gazetki nt. zabytków regionu
Okres stażu Protokoły Artykuły
Praca w Komisji Protokolarzowej - wpisywanie protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej do Protokolarza Okres stażu Protokoły
Praca w Zespole Przedmiotowym Opiekuńczo – Wychowawczym
  • poszerzanie i wymiana doświadczeń zawodowych w Zespole
  • promowanie idei czynnego wypoczynku (wycieczki rowerowe)
Okres stażu Protokoły

opracowała: Marzena Gocyła

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie