Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie
PrezentacjaForumPrezentacja nieoficjalnaZmiana prezentacji
Koło Techniczne

Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 3612 razy.
Chcesz zwiększyć zainteresowanie Twoją jednostką?
Zaprezentuj w naszym informatorze swoją jednostkę ->>>
* szkolnictwo.pl - najpopularniejszy informator edukacyjny - 1,5 mln użytkowników miesięczniePlatforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów. 

PROGRAM KOŁA TECHNICZNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

opracowała: mgr inż. Agata Kijowska

1. WSTĘP

     Niniejszy program jest zgodny z Podstawą programową kształcenia ogólnego opracowaną przez MEN z 1999 roku oraz z podstawą programową techniki.

     Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie komunikacyjnym . Nauczyciele mają stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się w tym technologią informacyjną. Dlatego też wychowanie komunikacyjne i umiejętność udzielania pierwszej pomocy są niezbędne w przygotowaniu uczniów do życia. Pogłębianie wiedzy technicznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia, daje mu możliwość rozbudzenia zainteresowań, jest istotnym elementem powiązania wewnętrznego świata szkolnego ze światem zewnętrznym.

     Powyższe fakty skłoniły mnie do opracowania programu koła technicznego, aby uczniowie mieli możliwość zdobycia karty motorowerowej.

2. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

      Niniejsze opracowanie jest propozycją programu zajęć koła technicznego prowadzonego w formie zajęć pozalekcyjnych.

     Dotyczy wychowania komunikacyjnego nauczanego na poziomie gimnazjum i umożliwiającego zdobycie karty motorowerowej. Program został skonstruowany tak, by nauczyciel realizujący jego założenia mógł sprzyjać rozwojowi ucznia, kształtować jego umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Program ten ma także na celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie wychowania komunikacyjnego.

3. CELE PROGRAMU

      Myślą przewodnią tego opracowania jest dążenie nauczyciela do stymulowania aktywności poznawczej i twórczej uczniów. Chodzi bowiem nie tylko o samo pobudzenie zainteresowań, lecz również o właściwe ukierunkowanie ciekawości poznawczej uczniów. Program koła technicznego jest poszerzeniem i uzupełnieniem wiadomości z zakresu techniki. Uwzględnia, iż uczniowie posiadają już podstawową wiedzę z zakresu ruchu drogowego.

Do realizacji celów programu niezbędne jest spełnienie wymagań:

organizacyjnych - tygodniowo 2 godzina zajęć i 10 godzin zajęć w okresie ferii zimowych .

OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA

 1. Zgłębianie wiedzy na temat przepisów i zasad ruchu drogowego,
 2. Poszerzanie i pogłębianie wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
 3. Przygotowanie uczniów do świadomego korzystania z przepisów drogowych,
 4. Zapoznanie uczniów z nowościami w dziedzinie inżynierii drogowej,
 5. Ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy na manekinach pod okiem instruktora PCK,
 6. Doskonalenie umiejętności jazdy motorowerem,
 7. Rozwiązywanie testów na kartę motorowerową,
 8. Ćwiczenie tworzenia prezentacji multimedialnych,
 9. Zapoznanie z budową motoroweru.
 10. Wizyta w warsztacie samochodowym.
CELE SZCZEGÓŁOWE

A. ZAPAMIĘTANIE WIADOMOŚCI

Uczeń potrafi:
 • Rozróżnić takie pojęcia jak: droga, jezdnia, pas ruchu, droga twarda, obszar zabudowany, strefa zamieszkania, pojazd silnikowy ,pojazd uprzywilejowany, uczestnik ruchu, kierujący.
 • Podać hierarchię ważności przepisów znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń wydawanych przez osobę uprawnioną do kierowania ruchem
 • rozróżnić grupy znaków drogowych
 • Interpretować znaczenie znaków i sygnałów drogowych
B. ZROZUMIENIE WIADOMOŚCI

Uczeń potrafi:
 • Zastosować w praktyce zasady: ruchu prawostronnego, ostrożności, szczególnej ostrożności, ograniczonego zaufania
 • Zastosować się wg hierarchii do norm, znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń dawanych przez osobę kierującą ruchem
 • Zidentyfikować miejsce i okoliczności, w których niebezpieczne jest wykonywanie niektórych manewrów
 • Określić, którym pojazdom powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu , a wobec których ma pierwszeństwo
 • wskazać przyczyny wypadków drogowych
 • wyciągnąć odpowiednie wnioski z analizy wypadków i rozumie potrzebę dostosowania prędkości jazdy zarówno do warunków atmosferycznych jak i drogowych
 • wyjaśnić, jakie znaczenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego mają wybrane elementy i układy pojazdu
C. STOSOWANIE WIADOMOŚCI W SYTUACJACH TYPOWYCH

Uczeń potrafi:
 • prawidłowo wykonać manewry( wyprzedzanie, omijanie, wymijanie, zmiana pasa ruchu, skrętu)
 • zorganizować kolumnę pieszych zgodnie z przepisami
 • korzystać z planu miasta
 • bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako pasażer, kierowca i pieszy
 • umiejętnie zachować się podczas wypadku oraz przekazywania informacji o nim
 • udzielić pomocy przy takich obrażeniach jak złamania, rany, omdlenia, utrata przytomności, wstrząs mózgu.
 • tworzy prezentacje kilkunastoslajdową na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • wzbogacać utworzoną prezentację multimedialną
 • tworzyć dokumenty okazjonalne i użytkowe - foldery
D. STOSOWANIE WIADOMOŚCI W SYTUACJACH PROBLEMOWYCH

Uczeń potrafi:
 • zaproponować rozwiązania napotkanych problemów
 • korzystać z Internetu w celu odszukania potrzebnych informacji
 • zaplanować pracę z programem użytkowym
 • ocenić zagrożenia wynikające z Internetu
 • komunikować się przez Internet w celu wymiany doświadczeń


4. METODY NAUCZANIA I PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

Metody nauczania
 1. Wykład teoretyczny zawsze powinien być połączony z pokazem, prezentacją lub ćwiczeniami prowadzonymi za pomocą sprzętu komputerowego.
 2. Ćwiczenia uczniów mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy.
 3. Praca uczniów z materiałami tekstowymi powinna wspierać proces poznawania pracy z komputerem.
 4. Przeprowadzane ćwiczenia należy poprzedzać przykładami realizowanymi przez nauczyciela, stopniowo przechodząc do pracy samodzielnej.
 5. Skala trudności zagadnień realizowanych na zajęciach powinna być dostosowana do możliwości percepcyjnych uczniów
Zasady nauczania

     W toku pracy koła informatycznego powinny być uwzględnione potrzeby i oczekiwania uczniów - podmiotu kształcenia.
Nauczanie powinno zatem przebiegać zgodnie z następującymi zasadami:
 • przystępności - przekazywanie wiadomości zrozumiale dla ucznia,
 • poglądowości - przekaz werbalny poparty odpowiednią prezentacją,
 • stopniowania trudności - świadome przejście od zadań prostych do zadań złożonych,
 • związku teorii z praktyką.
Środki dydaktyczne
W pracy koła technicznego należy wykorzystać różne środki dydaktyczne:
 • podręczniki:
 • odpowiednie oprogramowanie,
 • czasopisma o tematyce technicznej,
 • multimedialne zestawy komputerowe,
 • drukarki,
 • komputerowa sieć lokalna,
 • modem,
 • skaner,
 • Internet,
Sposób kontroli postępów uczniów

     Kontrola postępów uczniów na zajęciach koła technicznego ma na celu jedynie dostarczenie informacji o przystępności prowadzonych zajęć oraz stopniu zainteresowania uczniów danym zagadnieniem. Jej celem nie jest, jak w przypadku zajęć obowiązkowych, ocena osiągnięć uczniów. Ogranicza się do wypowiedzi uczniów aranżowanych przez nauczyciela w trakcie rozwiązywania problemów za pomocą komputera. Formą kontroli osiągnięć uczniów są konkursy techniczne organizowane w obrębie szkoły lub poza nią. Także odpowiednio przygotowane zadania do samodzielnej pracy dostarczają informacji na temat postępów uczniów.

5. TREŚCI KSZTAŁCENIA

     Treści kształcenia koła technicznego zostały podzielone na działy i tematy, które będę uszczuplać lub poszerzać stosownie do warunków, w jakich przebiegać będą zajęcia.

Moim zadaniem jest umożliwienie uczniom wykorzystania gromadzonej wiedzy do rozwijania kompetencji w zakresie:
 • Umiejętności dokonywania analizy obecnego stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz projektowanie systemu działań zmierzających do jego poprawy
 • Stymulowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego,
 • Kształtowanie zachowań sprzyjających poszanowaniu praw innych użytkowników dróg:
 • Uświadomienie zagrożeń środowiska naturalnego, wynikającego z rozwoju motoryzacji, oraz rozbudzenie zainteresowań środkami lokomocji przyjaznymi środowisku
DZIAŁY I TEMATY PROGRAMOWE

I. Drogi (2 godz.)
 1. Czynniki warunkujące rozwój szlaków komunikacyjnych
 2. Zalety i wady dawnych i współczesnych dróg.
II. Okoliczności powstawania wypadków drogowych ( 6 godz.)
 1. Powiązania między cechami psychofizycznymi a reakcjami ruchowymi w zależności od: ----- - refleksu
  • stosowania środków uzależniających w tym także alkoholu
  • stanu zdrowia oraz zaburzeń widzenia, słyszenia, a także zmęczenia , znużenia, stresu.
  III. Motorower i motocykl – budowa podstawowych elementów, obsługa i konserwacja (codzienna i sezonowa) ( 10 godz.)
  1. Wymagania jakie powinien spełniać kandydat na kartę motorowerową.
  2. Obowiązkowe dokumenty
  3. Zajęcia w warsztacie mechanicznym - samochodowym
  IV. Wykorzystanie komputera do wspomagania uczenia się ( 17 godz.)
  1. Uruchamianie i obsługa programów dydaktycznych.
  2. Wykorzystywanie programów dydaktycznych do testowania swoich osiągnięć z innych przedmiotów.
  3. Tworzenie prezentacji multimedialnych - folderów
  4. Zastosowanie kreatorów i szablonów do tworzenia prezentacji,
  5. Koncepcja slajdów: tworzenie i modyfikacja obiektów,
  6. Efekty audiowizualne,
  7. Nawigacja, menu użytkownika,
  8. Tworzenie prezentacji przenośnych, instalowanie prezentacji na innych komputerach,
  V. – Ratownictwo drogowe 13 godz.).
  1. Postępowanie na miejscu wypadku
  2. Służby powołane do ratownictwa
  3. Rola świadka na miejscu wypadku
  4. Praktyczne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z udziałem instruktora PCK
  6. OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

       Zakłada się osiągnięcie przez uczniów kompetencji w zakresie:
  • umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • zdobycie karty motorowerowej,
  • wykorzystywanie komputerowego zestawu multimedialnego do rozwiązywania testów na kartę motorowerową,
  • znajomość numerów alarmowych,
  • korzystanie z kodeksu ruchu drogowego,
  • opracowanie mini poradnika ruchu drogowego,


  7. ROLA NAUCZYCIELA W PROCESIE DYDAKTYCZNYM

       Nauczyciel powinien:
  • odpowiednio organizować pracę uczniów, umożliwić im uczestnictwo w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • przedstawić i zapewnić warunki bezpiecznej i higienicznej pracy na zajęciach koła technicznego
  • stosować odpowiednie metody i zasady pracy
  • prowadzić zajęcia w warsztacie samochodowym
  • dążyć do osiągnięcia założonych celów
  • rozwijać aktywność uczniów
  • wspierać rozwój uczniów, kształtując samodzielność intelektualną
  • umożliwiać dokonywanie wyborów edukacyjnych stosownie do uzdolnień ucznia i jego osiągnięć
  • wychowywać młodzież w duchu poszanowania własności intelektualnej.
  8. UWAGI O REALIZACJI PROGRAMU

       Program koła technicznego zakłada realizację głównego celu edukacji komunikacyjnej - zapewnienie uczniom zdobycie karty motorowerowej. Plan realizacji treści programowych zaproponowany w tym opracowaniu przewiduje około 78 godzin zajęć edukacyjnych w ciągu jednego roku szkolnego. Zajęcia koła technicznego prowadzone są społecznie w wymiarze 2 godziny tygodniowo i 10 godzin podczas ferii zimowych. Dopuszcza się płynność w dopasowaniu liczby godzin przeznaczonych na realizację zarówno poszczególnych działów jak i tematów w zależności od oczekiwań i potrzeb uczniów. Możliwa jest rezygnacja z niektórych tematów bez szkody dla ogólnej koncepcji. programu.

  9. EWALUACJA PROGRAMU

       Ewaluacja jest procesem wartościowania programu nauczania przez odbiorców: uczniów, nauczycieli, rodziców w celu podejmowania decyzji o modyfikacji, kontynuacji lub zmian w programie. Źródłem informacji o programie są jego odbiorcy, cenne będą formułowane przez nich opinie o programie, jego skuteczności, użyteczności i atrakcyjności, jak i fakty przejawiające się w osiągnięciach uczniów, czynionych przez nich postępach, jakości wykonywanych prac.

Umieść poniższy link na swojej stronie aby wzmocnić promocję tej jednostki oraz jej pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych:

X


Zarejestruj się lub zaloguj,
aby mieć pełny dostęp
do serwisu edukacyjnego.
www.szkolnictwo.pl

e-mail: zmiany@szkolnictwo.pl
- największy w Polsce katalog szkół
- ponad 1 mln użytkowników miesięcznie
Nauczycielu! Bezpłatne, interaktywne lekcje i testy oraz prezentacje w PowerPoint`cie --> www.szkolnictwo.pl (w zakładce "Nauka").

Zaloguj się aby mieć dostęp do platformy edukacyjnej
Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie